PRIVACYBELEID VAN STORYTEL / POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE STORYTEL

1. ALGEMEEN / GENERALITES

1.1.
 • Welkom bij Storytel! Storytel is een op internet gebaseerde digitale abonnementsservice waarmee u (hierna "U" of de "Gebruiker" en “Uw”) toegang hebt tot luisterboeken en e-boeken op Uw mobiele telefoon of op Uw tablet of op een ander apparaat (de "Service") conform de Gebruikersvoorwaarden (de "Voorwaarden"). De Service wordt verleend door Storytel NL B.V., met KvK-nummer 58216111, (hierna "Storytel", "wij", of "ons").
 • ---
 • Bienvenue chez Storytel ! Storytel est un service d'abonnement numérique basé sur Internet qui vous permet (ci-après « Vous » ou l' « Utilisateur » et « Votre ») d'accéder à des livres audio et des livres électroniques sur votre téléphone portable ou sur votre tablette ou sur un autre appareil (le « Service ») conformément aux Conditions d'utilisation (les « Conditions »). Le Service est fourni par Storytel NL B.V., inscrite au registre de la Chambre de commerce sous le numéro 58216111, (ci-après « Storytel », « nous » ou « notre »).
1.2.
 • In dit Privacybeleid leggen wij uit welke werkwijze Storytel hanteert bij het verwerken van persoonsgegevens. Dit Privacybeleid is van toepassing op de Service die wij aan U verlenen, maar ook op Uw bezoek aan onze website en het downloaden en gebruiken van onze applicatie. Het doel van dit Privacybeleid is U te informeren over de verwerking van Uw persoonsgegevens door ons en U ervan te verzekeren dat er zorgvuldig wordt omgegaan met Uw persoonsgegevens, geheel in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "Privacy Wetgeving").
 • ---
 • Dans la présente Politique de confidentialité, nous expliquons comment Storytel gère le traitement des données à caractère personnel. La présente Politique de confidentialité s'applique au Service que nous Vous fournissons, ainsi qu'à Votre visite sur notre Site web et au téléchargement et à l'utilisation de notre application. La présente Politique de confidentialité a pour objet de Vous informer sur le traitement de vos données à caractère personnel par nos soins et de Vous assurer que Vos données à caractère personnel sont traitées avec soin, dans le plein respect de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, y compris le règlement général sur la protection des données (ci-après : « Législation sur la protection de la vie privée »).
1.3.
 • U dient zich te allen tijde veilig te voelen wanneer U persoonsgegevens verstrekt aan Storytel. Storytel werkt er doorlopend aan om te zorgen dat de benodigde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat Uw persoonsgegevens worden verwerkt in lijn met de Privacy Wetgeving.
 • ---
 • Vous devez vous sentir en sécurité à tout moment lorsque Vous fournissez des données à caractère personnel à Storytel. Storytel travaille en permanence pour s'assurer que les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires sont prises pour garantir que Vos données à caractère personnel sont traitées conformément à la Législation sur la protection de la vie privée.
1.4.
 • Als dit Privacybeleid is vertaald of opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, prevaleert de Nederlandse versie van het Privacybeleid in het geval van tegenstrijdigheden.
 • ---
 • Si la présente Politique de confidentialité a été traduite ou rédigée dans une langue autre que le néerlandais, la version néerlandaise de la Politique de Confidentialité prévaudra en cas de divergences.

2. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE / RESPONSABLE DU TRAITEMENT

2.1.
 • Storytel Sweden AB (adres: Tryckerigatan 4, 111 28 Stockholm, bedrijfsnummer: 556696-2865) en Storytel NL B.V. (adres: Van Diemenstraat 136, 1013 CN Amsterdam, Kamer van Koophandel-nummer: 58216111) zijn verantwoordelijk voor het verwerken van Uw persoonsgegevens in het kader van de Service. U kunt met ons contact opnemen over bijvoorbeeld integriteit of privacy. Informatie over hoe U contact met ons kan opnemen, vindt U in artikel 11.
 • ---
 • Storytel Sweden AB (adresse : Tryckerigatan 4, 111 28 Stockholm, numéro d'entreprise : 556696-2865) et Storytel NL B.V. (adresse : Van Diemenstraat 138, 1013 CN Amsterdam, numéro de la Chambre de commerce : 58216111) sont responsables du traitement de Vos données à caractère personnel dans le cadre du Service. Vous pouvez nous contacter sur des questions telles que l'intégrité ou la vie privée. Les informations sur la manière de nous contacter se trouvent à l'article 11.

3. HOE KOMT STORYTEL AAN UW PERSOONSGEGEVENS? / COMMENT STORYTEL OBTIENT-ELLE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?

3.1.
 • De persoonsgegevens die wij verwerken komen rechtstreeks van U indien U:
 • - de website www.storytel.nl (hierna "Website") bezoekt;
 • - de Storytel applicatie (hierna "App") gebruikt;
 • - een account aanmaakt;
 • - een dienst/product afneemt;
 • - contact opneemt met Storytel;
 • - zich abonneert op de nieuwsbrief van Storytel; en/of
 • - deelneemt aan een enquête, inclusief maar niet beperkt tot klanttevredenheids- of marketingonderzoeken.
 • Daarnaast kunnen wij Uw persoonsgegevens krijgen via Facebook Login of soortgelijke diensten van derden.
 • ---
 • Les données à caractère personnel que nous traitons proviennent directement de Vous si Vous :
 • - visitez le site web www.storytel.nl (ci-après dénommé « Site web ») ;
 • - utilisez l'application Storytel (ci-après l’« App ») ;
 • - créez un compte ;
 • - achetez un service/produit ;
 • - contactez Storytel ;
 • - vous abonnez à la newsletter Storytel ; et/ou
 • - participez à une enquête, y compris, mais sans s'y limiter, à des enquêtes de satisfaction clients ou de marketing.
 • En outre, nous pouvons obtenir Vos données à caractère personnel via la connexion Facebook ou des services similaires de tiers.
3.2.
 • Storytel verzamelt ook informatie via cookies (eigen of van derden) en soortgelijke technologieën (inclusief maar niet beperkt tot beacons, tags en pixels) waarmee Uw activiteiten en keuzes kunnen worden gevolgd. Dit gebeurt o.a. wanneer U
 • - de App downloadt;
 • - de Service gebruikt; en/of
 • - de Website bezoekt.
 • Dit is bijvoorbeeld nodig om Uw toegang de faciliteren, Uw instellingen te onthouden, U gepersonaliseerde marketing te kunnen tonen en om het succes van deze marketing te meten. Meer informatie over het gebruik van cookies door Storytel vindt U in ons cookiebeleid die U kunt vinden op de Website. Klik hier (https://www.storytel.com/be/nl/cookies) voor de directe link naar ons cookiebeleid.
 • ---
 • Storytel recueille également des informations par le biais de cookies (les siens ou ceux de tiers) et de technologies similaires (y compris, mais sans s'y limiter, des balises, des tags et des pixels) qui nous permettent de suivre Vos activités et Vos choix. Cela se produit, par exemple, lorsque vous
 • - téléchargez l'App ;
 • - utilisez le Service ; et/ou
 • - visitez le Site web.
 • Cela est nécessaire, par exemple, pour faciliter Votre accès, pour mémoriser Vos paramètres, pour pouvoir Vous montrer un marketing personnalisé et pour mesurer le succès de ce marketing. Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation des cookies par Storytel dans notre politique en matière de cookies, que Vous pouvez consulter sur le Site web. Cliquez ici (https://www.storytel.com/be/nl/cookies) pour le lien direct vers notre politique en matière de cookies.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT STORYTEL, VOOR WELK DOEL EN OP GROND VAN WELKE GRONDSLAG? / QUELLES SONT LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COLLECTÉES PAR STORYTEL, POUR QUELLES FINALITÉS ET SUR QUELLES BASES LÉGALES ?

 • Storytel verwerkt onderstaande persoonsgegevens, afhankelijk van welke categorie diensten U gebruikt van Storytel.
 • ---
 • Storytel traite les données à caractère personnel suivantes en fonction de la catégorie de services que Vous utilisez chez Storytel.
4.1.
 • Gebruik van de Website en App
 • Gebruiksgegevens:
 • Voor het gebruik van de Website en App verwerken wij persoonsgegevens betreffende Uw gebruik van de Service (zoals keuzes van titels en zoekopdrachten), Uw navigatie op de Website en App en technische gegevens (zoals unieke platform-ID's, telefoon- en platformversies, IP-adres, App-versie, taalinstellingen, URL-gegevens, wachtwoord (versleuteld) en browser type)
 • Doeleinde(n):
 • Wij gebruiken deze gegevens om:
 • - U gebruik te laten maken van onze Website en/of App;
 • - de gebruiksvriendelijkheid van onze Website en/of App te verbeteren en om fraude en beveiligingsproblemen op te sporen en te verhelpen.
 • Grondslag(en):
 • Wij mogen deze gegevens verwerken, omdat die verwerking nodig is om U gebruik te laten maken van de Website en/of App en daarmee noodzakelijk is om de overeenkomst met U uit te voeren. Daarnaast heeft Storytel een gerechtvaardigd belang om Uw gegevens te gebruiken om onze Service te verbeteren en beveiligen.
 • ---
 • Utilisation du Site web et de l'App
 • Données d'utilisation :
 • Pour l'utilisation du Site web et de l’App, nous traitons les données à caractère personnel relatives à Votre utilisation du Service (telles que les choix de titres et les requêtes de recherche), à Votre navigation sur le Site web et l'App et les données techniques (telles que les identifiants uniques de plate-forme, les versions de téléphone et de plate-forme, l'adresse IP, la version de l'App, les paramètres linguistiques, les données URL, le mot de passe (crypté) et le type de navigateur).
 • Finalité(s) :
 • Nous utilisons ces données pour :
 • - Vous permettre d'utiliser notre Site web et/ou notre App ;
 • - améliorer la convivialité de notre Site web et/ou de notre App et détecter et remédier aux fraudes et aux problèmes de sécurité.
 • Base(s) légale(s) :
 • Nous pouvons traiter ces données parce que ce traitement est nécessaire pour que Vous puissiez utiliser le site Web et/ou l'App et est donc nécessaire pour exécuter le contrat avec Vous. En outre, Storytel a un intérêt légitime à utiliser Vos données pour améliorer et sécuriser notre Service.
4.2.
 • Het aanmaken van een account bij Storytel
 • Accountgegevens:
 • Indien U een account aanmaakt, verwerken wij de persoonsgegevens die U aan ons hebt opgegeven, waaronder Uw naam en/of gebruikersnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij kunnen ook Uw geboortedatum, geslacht, woonadres, gezinssamenstelling (inclusief de namen, geboortedata en interesses van Uw gezinsleden) verwerken, als U dit opgeeft.
 • Indien U Uw account koppelt aan Uw Facebook-account of accounts van soortgelijke diensten, verwerken wij Uw persoonsgegevens waarvoor U aan Facebook of aan de betreffende derde toestemming geeft om deze te delen met Storytel. Wilt U hier meer over weten? Dan raden wij U aan om hierover te informeren bij deze diensten.
 • Doeleinde(n):
 • Wij gebruiken deze gegevens om:
 • - een account voor U aan te maken;
 • - U gebruik te kunnen laten maken van onze Service;
 • - U te informeren over onze Service;
 • - U via onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze Service, bijvoorbeeld om U te informeren over nieuwe titels die U mogelijk interessant vindt;
 • - Uw feed te optimaliseren op basis van Uw taal, voorkeuren en favoriete schrijvers/titels.
 • - de Voorwaarden met U overeen te komen en toe te passen (bijvoorbeeld om te bepalen of U in aanmerking komt voor een proefabonnement en/of andere aanbieding);
 • - diensten aan te bieden van Storytel of van partners van Storytel door middel van gerichte advertenties die zijn afgestemd op Uw voorkeuren, gedragingen, wensen of levensstijl.
 • Grondslag(en):
 • Wij mogen deze gegevens verwerken, omdat die verwerking nodig is om U gebruik te laten maken van de Service en daarmee noodzakelijk is om de overeenkomst met U uit te voeren.
 • Gegevens die niet verplicht zijn om op te geven, verwerken wij op grond van ons gerechtvaardigde belang om U de best mogelijke Service te leveren.
 • Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om U op de juiste wijze te informeren over Uw accountactiviteiten en onze Service. Bovendien hebben we een gerechtvaardigd belang om U via de nieuwsbrief, op de Website en in de App titels te laten zien die aansluiten bij Uw voorkeuren. Ook de verwerking voor marketingdoeleinden – anders dan directe marketing – is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang.
 • Voor het versturen van de nieuwsbrief vragen wij Uw toestemming. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee U zich weer kunt afmelden.
 • Indien U Uw account koppelt aan Uw Facebook-account of accounts van soortgelijke diensten, is de verwerking van persoonsgegevens die daarmee gepaard gaat noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Overige gegevens die Storytel niet noodzakelijkerwijs nodig heeft, worden verwerkt op grond van Uw toestemming.
 • Als U hier afzonderlijk toestemming voor hebt gegeven, kan Storytel ook contact met U opnemen voor serviceberichten en/of nieuwsbrieven via elk ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld via socialemediaplatformen van derden.
 • Let op: Indien U ervoor kiest persoonsgegevens van Uw gezinsleden of andere natuurlijke personen te verstrekken, bent U verantwoordelijk hiertoe gerechtigd te zijn op grond van hun toestemming en dient U hen ook te informeren over onze verwerkingsactiviteiten.
 • Gegevens voor onze financiële administratie:
 • iDEAL-gegevens, BanContact-gegevens, creditcardgegevens en/of andere betaalgegevens, waaronder rekeningnummer, voor- en achternaam en machtigingen. Ten aanzien van de betaalgegevens worden er geen volledige betalingsgegevens verwerkt (zoals volledige creditcardnummers). Wilt U hier meer over weten? Dan raden wij U aan om hierover te informeren bij Uw betalingsdienstaanbieder.
 • Doeleinde(n):
 • Wij gebruiken deze gegevens om:
 • - verschuldigde betalingen voor het gebruik van de Service te incasseren;
 • - Uw betalingen voor onze Service te controleren en administreren;
 • - te bepalen of U in aanmerking komt voor het gebruik van de Service en de door U gekozen betaalwijze.
 • Grondslag(en):
 • Wij mogen deze gegevens verwerken, omdat die verwerking nodig is om U gebruik te laten maken van de Service en daarmee noodzakelijk is om de overeenkomst met U uit te voeren. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om een financiële administratie bij te houden ten behoeve van de Belastingdienst.
 • Reviews en gegevens die ons via publieke fora, onze Website of App worden verstrekt:
 • Als U vrijwillig een review achterlaat over (content op) Storytel (en bij Uw eerste review Uw (voor- en achter)naam, initialen en/of accountnaam hebt ingevuld), dan kunnen wij Uw review met (voor- en achter)naam, initialen en/of accountnaam tonen (bij de betreffende content) binnen de App en Website.
 • Doeleinde(n):
 • Wij gebruiken deze gegevens om:
 • - onze Service te promoten;
 • - de kwaliteit en het succes van de content te beoordelen op basis van de gemiddelde beoordeling, om zo de Service te verbeteren.
 • Grondslag(en):
 • Wij verwerken deze gegevens op basis van het gerechtvaardigde belang dat wij hierbij hebben en de beperkte impact die dit op U heeft doordat U de review vrijwillig hebt geplaatst. U kunt Uw review te allen tijde verwijderen – en U kunt altijd een verzoek indienen om de betreffende review te verwijderen.
 • ---
 • Créer un compte chez Storytel
 • Données du compte :
 • Si Vous créez un compte, nous traiterons les données à caractère personnel que Vous nous avez fournies, y compris Votre nom et/ou nom d'utilisateur, adresse électronique et numéro de téléphone. Nous pouvons également traiter Votre date de naissance, Votre sexe, Votre adresse personnelle, la composition de Votre famille (y compris les noms, dates de naissance et intérêts des membres de Votre famille) si Vous les communiquez.
 • Si Vous liez Votre compte à Votre compte Facebook ou à des comptes de services similaires, nous traiterons les données à caractère personnel pour lesquelles Vous donnez l'autorisation à Facebook ou au tiers concerné de les partager avec Storytel. Vous souhaitez en savoir plus ? Dans ce cas, nous Vous recommandons de Vous renseigner auprès de ces services ?
 • Finalité(s) :
 • Nous utilisons ces données pour :
 • - créer un compte pour Vous ;
 • - Vous permettre d'utiliser notre Service
 • - Vous informer sur notre Service ;
 • - Vous tenir informé de notre Service par le biais de notre newsletter, par exemple pour Vous informer des nouveaux titres qui pourraient Vous intéresser ;
 • - optimiser Votre feed en fonction de Votre langue, de Vos préférences et de Vos auteurs/titres préférés.
 • - convenir et appliquer les Conditions avec Vous (par exemple pour déterminer si Vous pouvez bénéficier d'un Essai gratuit et/ou d'une autre offre) ;
 • - proposer des services de Storytel ou de ses partenaires par le biais de publicités ciblées adaptées à Vos préférences, Vos comportements, Vos désirs ou Votre style de vie.
 • Base(s) légale(s) :
 • Nous pouvons traiter ces données parce que ce traitement est nécessaire pour Vous permettre d'utiliser le Service et est donc nécessaire pour exécuter le contrat avec Vous.
 • Nous traitons les données qui ne sont pas obligatoires à communiquer sur base de notre intérêt légitime à Vous fournir le meilleur service possible.
 • Par ailleurs, nous avons un intérêt légitime à Vous informer correctement sur les activités de Votre compte et sur notre Service. En outre, nous avons un intérêt légitime à Vous montrer les titres qui correspondent à Vos préférences par le biais de la newsletter, sur le Site web et dans l'App. Le traitement à des fins de marketing - autre que le marketing direct - est également fondé sur l'intérêt légitime.
 • Pour l'envoi de newletters, nous Vous demandons Votre autorisation. Dans chaque newsletter, il y a un lien avec lequel Vous pouvez vous désabonner.
 • Si vous liez Votre compte à Votre compte Facebook ou à des comptes de services similaires, le traitement des données à caractère personnel qui y est lié est nécessaire à l'exécution du contrat. D'autres données dont Storytel n'a pas nécessairement besoin seront traitées sur la base de Votre consentement.
 • Si Vous y avez consenti séparément, Storytel peut également Vous contacter pour des messages de service et/ou des newsletters par tout autre moyen de communication, par exemple via des plateformes de médias sociaux tiers.
 • Remarque : si Vous choisissez de fournir des données à caractère personnel concernant les membres de Votre famille ou d'autres personnes physiques, Vous en êtes responsable sur la base de leur consentement et devez également les informer de nos activités de traitement.
 • Des données pour notre administration financière :
 • Les données iDEAL, les données BanContact, les données de carte de crédit et/ou autres données de paiement, y compris le numéro de compte, le nom et le prénom et les autorisations. En ce qui concerne les données de paiement, aucune donnée de paiement complète n'est traitée (comme les numéros de carte de crédit complets). Vous souhaitez en savoir plus ? Dans ce cas, nous Vous conseillons de Vous renseigner auprès de Votre fournisseur de services de paiement.
 • Finalité(s) :
 • Nous utilisons ces données pour :
 • - percevoir les paiements dus pour l'utilisation du Service ;
 • - vérifier et gérer Vos paiements pour notre Service ;
 • - déterminez si Vous pouvez utiliser le service et le mode de paiement que Vous avez choisi.
 • Base(s) légale(s) :
 • Nous pouvons traiter ces données parce que ce traitement est nécessaire pour vous permettre d'utiliser le Service et est donc nécessaire pour exécuter le contrat avec Vous. En outre, nous sommes tenus par la loi de tenir des registres financiers pour l'administration fiscale.
 • Avis et données qui nous sont fournis par le biais de forums publics, de notre Site web ou de notre App :
 • Si Vous laissez volontairement un avis sur (le contenu de) Storytel (et que Vous avez rempli Votre premier avis avec Vos nom et prénom, Vos initiales et/ou Votre nom de compte), Nous pouvons afficher Votre avis avec Vos nom et prénom, Vos initiales et/ou Votre nom de compte (avec le contenu correspondant) à l'intérieur de l’App et du Site web.
 • Finalité(s) :
 • Nous utilisons ces données pour :
 • - promouvoir notre Service;
 • - évaluer la qualité et le succès du contenu sur la base de l’évaluation moyenne, afin d'améliorer le Service.
 • Base(s) légale(s)
 • Nous traitons ces données sur la base de notre intérêt légitime à le faire et de l'impact limité que cela a sur Vous du fait que vous avez volontairement publié l’avis. Vous pouvez supprimer Votre avis à tout moment - et Vous pouvez toujours introduire une demande pour supprimer les avis concernés.
4.3.
 • Support
 • Als U contact opneemt met Storytel:
 • Hiervoor gebruiken wij Uw accountgegevens, e-mailadres, inhoud van Uw bericht en inhoud van ons antwoord aan U.
 • Doeleinde(n):
 • Wij gebruiken deze gegevens om:
 • - Uw vragen te beantwoorden;
 • - U ondersteuning te bieden bij onze Service;
 • - te zorgen dat U onze Service kunt gebruiken;
 • - onze Service te verbeteren naar aanleiding van vragen en feedback van Gebruikers.
 • Grondslag(en):
 • Wij mogen deze gegevens verwerken, omdat die verwerking nodig is om U gebruik te laten maken van de Service en daarmee noodzakelijk is om de overeenkomst met U uit te voeren.
 • Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om U te helpen bij vragen en om onze dienst te verbeteren naar aanleiding van de vragen en feedback die we ontvangen.
 • ---
 • Support
 • Si Vous contactez Storytel :
 • À cette fin, nous utilisons les informations relatives à Votre compte, Votre adresse électronique, le contenu de Votre message et le contenu de notre réponse.
 • Finalité(s) :
 • Nous utilisons ces données pour :
 • - répondre à Vos questions ;
 • - Vous soutenir avec notre Service ;
 • - Vous assurer que Vous pouvez utiliser notre Service ;
 • - améliorer notre Service en réponse aux questions et aux commentaires des Utilisateurs.
 • Base(s) légale(s) :
 • Nous pouvons traiter ces données parce que ce traitement est nécessaire pour Vous permettre d'utiliser le Service et est donc nécessaire pour exécuter le contrat avec Vous.
 • En outre, nous avons un intérêt légitime à Vous aider à répondre aux questions et à améliorer notre Service en fonction des questions et des commentaires que nous recevons.
4.4.
 • Onrechtmatig gebruik: wij mogen alle bovenstaande informatie gebruiken ten behoeve van het voorkomen, opsporen en onderzoeken van onrechtmatig gebruik van onze Service. De verwerking van persoonsgegevens voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van verboden of onrechtmatige activiteiten is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang.
 • ---
 • Utilisation illégale : nous pouvons utiliser toutes les informations ci-dessus dans le but de prévenir, de détecter et d'enquêter sur l'utilisation illégale de notre Service. Le traitement des données à caractère personnel dans le but de prévenir, de détecter et d'enquêter sur des activités interdites ou illégales est fondé sur l'intérêt légitime.

5. HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD? / COMBIEN DE TEMPS LES DONNÉES SERONT-ELLES CONSERVÉES ?

5.1.
 • Storytel bewaart Uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de verwerkingsdoeleinden.
 • ---
 • Storytel conserve Vos données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire aux fins du traitement.
5.2.
 • Dit betekent dat persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt voor marketingdoeleinden bewaard blijven zolang U een account hebt. Deze gegevens worden twaalf (12) maanden na afloop van Uw abonnement en/of twaalf (12) maanden na Uw laatste inlog verwijderd (afhankelijk van de optie die het laatst eindigt), tenzij U Storytel toestemming hebt gegeven om deze gegevens langer te mogen blijven gebruiken.
 • ---
 • Cela signifie que les données à caractère personnel collectées et traitées à des fins de marketing seront conservées aussi longtemps que Vous aurez un compte. Ces données sont supprimées douze (12) mois après la fin de Votre abonnement et/ou douze (12) mois après Votre dernière connexion (selon l'option qui se termine en dernier), sauf si Vous avez donné à Storytel l'autorisation de continuer à utiliser ces données pendant une période plus longue.
5.3.
 • Om het gebruik van cadeaukaarten en de duur van Gratis Proefabonnementen te volgen, bewaren wij de algemene gegevens die U bij aanmelding hebt verstrekt (Uw naam en/of gebruikersnaam, e-mailadres en/of telefoonnummer en betaalgegevens) tot vierentwintig (24) maanden na afloop van Uw abonnement, gebruik van een cadeaukaart of Gratis Proefabonnement (degene die het laatst eindigt).
 • ---
 • Afin de suivre l'utilisation des cartes-cadeaux et la durée des Essais gratuits, nous conserverons les informations générales que Vous avez fournies lors de Votre inscription (Votre nom et/ou Votre nom d'utilisateur, Votre adresse électronique et/ou Votre numéro de téléphone et les donées de paiement) jusqu'à vingt-quatre (24) mois après l'expiration de Votre abonnement, l'utilisation d'une carte-cadeau ou l'Essai gratuit (celui qui se termine en dernier).
5.4.
 • Wij bewaren ook de informatie van Uw persoonlijke bibliotheek met luisterboeken/e-books zolang U een account hebt en tot vierentwintig (24) maanden na afloop van Uw abonnement, zodat U gemakkelijk opnieuw gebruik kunt maken van de dienst binnen de voornoemde periode.
 • ---
 • Nous conserverons également les informations de Votre bibliothèque personnelle de livres audio/e-books aussi longtemps que Vous avez un compte et jusqu'à vingt-quatre (24) mois après l'expiration de Votre abonnement afin que Vous puissiez facilement utiliser à nouveau le Service dans la période susmentionnée.
5.5.
 • De persoonsgegevens in onze administratie bewaren wij zeven (7) jaar ten behoeve van de Belastingdienst, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.
 • ---
 • Nous conservons les données à caractère personnel dans nos dossiers pendant sept (7) ans pour le compte de l'administration fiscale, à moins que nous ne soyons légalement obligés de les conserver plus longtemps.
5.6.
 • Wanneer U contact opneemt met Storytel om ondersteuning te ontvangen of voor andere doeleinden, zullen wij Uw persoonsgegevens bewaren gedurende vierentwintig (24) maanden na het behandelen van Uw laatste supportticket (bijvoorbeeld problemen en verzoeken).
 • ---
 • Lorsque Vous contactez Storytel pour recevoir de l'aide ou pour d'autres raisons, nous conservons Vos données à caractère personnel pendant vingt-quatre (24) mois après le traitement de Votre dernier ticket d'assistance (par exemple, problèmes et demandes).
5.7.
 • Uw persoonsgegevens worden voor analytische doeleinden verwerkt tijdens Uw inschrijvingsperiode en gedurende vierentwintig (24) maanden daarna bewaard, afgezien van de gegevens waarvoor een specifieke bewaartermijn is genoemd.
 • ---
 • Vos données à caractère personnel seront traitées à des fins d'analyse pendant votre période d’inscription et conservées pendant vingt-quatre (24) mois par la suite, à l'exception des données pour lesquelles une période de conservation spécifique a été spécifiée.
5.8.
 • Storytel mag gegevens langer bewaren als dit wettelijk vereist is of als dit noodzakelijk is om de juridische belangen van Storytel te bewaken, bijvoorbeeld als er gerechtelijke procedures lopen.
 • ---
 • Storytel peut conserver des données pendant une période plus longue si la loi l'exige ou si cela est nécessaire pour sauvegarder les intérêts juridiques de Storytel, par exemple si une procédure judiciaire est en cours.

6. WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD? / OÙ SONT STOCKÉES VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL?

 • Uw persoonsgegevens worden bewaard op servers in Zweden, waar Storytel haar hoofdvestiging heeft, maar kunnen ook opgeslagen worden in de Google Cloud binnen de EU. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden opgeslagen in het land waar Storytel een lokale vestiging heeft, dan wel waar de databases van de leveranciers genoemd in artikel 8 zijn gevestigd. Voor internationale overdrachten past Storytel beveiligingsmaatregelen toe zoals hieronder beschreven in 8.4.
 • ---
 • Vos données à caractère personnel sont stockées sur des serveurs en Suède, où Storytel a son siège social, mais elles peuvent également être stockées dans le "Google Cloud" au sein de l'UE. Vos données à caractère personnel peuvent également être stockées dans le pays où Storytel a un établissement local ou dans lequel se trouvent les bases de données des fournisseurs mentionnés à l'article 8. Pour les transferts internationaux, Storytel applique les mesures de sécurité décrites ci-dessous au point 8.4.

7. GEGEVENSBEVEILIGING EN -INTEGRITEIT / LA SÉCURITÉ ET L'INTÉGRITÉ DES DONNÉES

 • De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van Uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons. Wij hebben technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om Uw persoonsgegevens te verwerken conform de Privacy Wetgeving en te beschermen tegen onbevoegd delen, gebruik en wijziging daarvan. Wij evalueren onze beveiligingsprocedures regelmatig om te beoordelen of wij aanvullende maatregelen moeten implementeren of dat we de technologie van bestaande procedures moeten verbeteren. U wordt erop gewezen dat, ondanks onze inspanningen, weinig beveiligingsmaatregelen ondoordringbaar zijn. Wij verzoeken U dan ook vriendelijk ons onmiddellijk in te lichten als U verdachte activiteiten opmerkt bij het gebruik van de Service.
 • ---
 • La sécurité, l'intégrité et la confidentialité de Vos données à caractère personnel sont très importantes pour nous. Nous avons mis en place des mesures de sécurité techniques, administratives et physiques pour traiter Vos données à caractère personnel conformément à la Législation sur la protection de la vie privée et pour Vous protéger contre le partage, l'utilisation et l'altération non autorisés. Nous réexaminons régulièrement nos procédures de sécurité afin de déterminer si nous devons mettre en œuvre des mesures supplémentaires ou améliorer la technologie des procédures existantes. Veuillez noter que, malgré nos efforts, peu de mesures de sécurité sont inviolables. Par conséquent, nous Vous demandons de nous informer immédiatement si Vous remarquez une activité suspecte lors de l'utilisation du Service.

8. AAN WIE GEEFT STORYTEL DE GEGEVENS DOOR? / À QUI STORYTEL TRANSMET-ELLE LES DONNÉES ?

8.1.
 • Storytel kan Uw persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen, zakelijke partners en andere derden enerzijds om de overeenkomst met U of overeenkomsten met de leveranciers en partners van Storytel na te kunnen komen of anderzijds om de doeleinden van dit Privacybeleid te bewerkstelligen. Dit kan het geval zijn wanneer wij informatie verstrekken aan bijvoorbeeld Uw bank om naleving van de regels aan te tonen.
 • ---
 • Storytel peut partager vos données à caractère personnel avec des sociétés affiliées, des partenaires commerciaux et d'autres tiers d’une part afin de respecter le contrat conclu avec Vous ou les contrats conclus avec les fournisseurs et partenaires de Storytel ou d’autre part pour atteindre les objectifs de la présente Politique de confidentialité. Cela peut être le cas lorsque nous fournissons des informations à Votre banque, par exemple, afin de démontrer la conformité.
8.2.
 • Storytel kan Uw persoonsgegevens ook met derden delen met het doel U gepersonaliseerde advertenties en marketing te sturen, om te voorkomen dat U irrelevante advertenties of andere soorten irrelevante marketing worden toegestuurd, om het succes en bereik van onze digitale marketing te meten en voor andere promotionele doeleinden. Dat is het geval wanneer Storytel remarketingfuncties en -impressies en interesse- en demografische rapportage gebruikt in Google Analytics, aangepaste doelgroepen uploadt naar bijvoorbeeld Facebook en Google en wanneer we onze partners, zoals Facebook en Google, informeren dat een bepaalde marketingmaatregel een nieuwe specifieke klant of een aantal nieuwe klanten heeft gegenereerd, wat het geval kan zijn.
 • ---
 • Storytel peut également partager Vos données à caractère personnel avec des tiers dans le but de Vous envoyer des publicités et du marketing personnalisés, afin d'éviter de Vous envoyer des publicités non pertinentes ou d'autres types de marketing non pertinents, de mesurer le succès et la portée de notre marketing numérique et à d'autres fins promotionnelles. C'est le cas lorsque Storytel utilise les fonctions de remarketing et les rapports d'impressions, de centres d’intérêt et de données démographiques de Google Analytics, télécharge des groupes cibles personnalisés sur, par exemple, Facebook et Google et lorsque nous informons nos partenaires, tels que Facebook et Google, qu'une certaine mesure de marketing a généré un nouveau client spécifique ou un certain nombre de nouveaux clients, ce qui peut être le cas.
8.3.
 • Storytel mag ook persoonsgegevens delen met bedrijven die persoonsgegevens namens ons verwerken, zoals onze IT-systeemleveranciers, klantenservicebedrijven en gelieerde ondernemingen. Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan dergelijke bedrijven die data verwerken namens Storytel sluit Storytel een verwerkersovereenkomst met die partijen om te verzekeren dat een adequaat beveiligingsniveau voor Uw persoonsgegevens wordt gehandhaafd.
 • ---
 • Storytel peut également partager des données à caractère personnel avec des sociétés qui traitent des données à caractère personnel en notre nom, telles que nos fournisseurs de systèmes informatiques, les sociétés de service à la clientèle et les sociétés affiliées. Si des données à caractère personnel sont transmises à ces sociétés qui traitent des données pour le compte de Storytel, Storytel conclut un contrat de sous-traitance avec ces parties afin de garantir le maintien d'un niveau adéquat de sécurité pour Vos données à caractère personnel.
8.4.
 • Persoonsgegevens kunnen zo nodig ook gedeeld worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of vereisten van autoriteiten, ter bescherming van de juridische belangen van Storytel of ter detectie of voorkoming van of voor het besteden van aandacht aan fraude en andere beveiligings- of technische problemen.
 • ---
 • Les données à caractère personnel peuvent également être partagées si nécessaire pour se conformer aux obligations légales ou aux exigences des autorités, pour protéger les intérêts légaux de Storytel ou pour détecter ou prévenir ou prêter attention à la fraude et à d'autres problèmes de sécurité ou techniques.
8.5.
 • Als internationaal bedrijf kunnen wij Uw persoonsgegevens opslaan in de Europese Unie (EU) of in de Europese Economische Ruimte (EER). Bij overdracht van Uw persoonsgegevens tussen verschillende landen wordt de overdracht gedaan naar de eerder beschreven categorieën van ontvangers en voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid.
 • ---
 • En tant qu'entreprise internationale, nous pouvons stocker Vos données à caractère personnel dans l'Union européenne (UE) ou dans l'Espace économique européen (EEE). Lorsque vos données à caractère personnel sont transférées entre différents pays, le transfert sera effectué vers les catégories de destinataires décrites ci-dessus et pour les finalités énoncées dans la présente Politique de confidentialité.
8.6.
 • Bij overdracht of opslag van Uw persoonsgegevens buiten de EU/EER worden speciale veiligheidsmaatregelen genomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat de overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met dit Privacybeleid en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming. Dit doen wij bijvoorbeeld door gebruik te maken van overeenkomsten met de gestandaardiseerde modelclausules voor de overdracht van gegevens, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. U vindt deze op de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_nl.
 • ---
 • Lors du transfert ou du stockage de Vos données à caractère personnel en dehors de l'UE/EEE, des mesures de sécurité spéciales seront prises. Par exemple, nous Vous assurons que le transfert est effectué conformément à la présente Politique de confidentialité et dans la mesure permise par les lois applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Nous le faisons, par exemple, en utilisant des contrats avec les clauses contractuelles types pour le transfert de données, telles qu'approuvées par la Commission européenne. Vous pouvez les trouver sur le site web de la Commission européenne: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_nl.

9. LINKS NAAR EXTERNE WEBSITES / DES LIENS VERS DES SITES WEB EXTERNES

 • Informatie die wordt verstrekt door Storytel kan links bevatten naar websites die worden beheerd door of eigendom zijn van anderen dan Storytel. Storytel is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op die websites. Storytel raadt U aan de informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op de betreffende websites aandachtig te lezen.
 • ---
 • Les informations fournies par Storytel peuvent contenir des liens vers des sites web exploités ou détenus par des parties autres que Storytel. Storytel n'est pas responsable du traitement des données à caractère personnel sur ces sites web. Storytel Vous conseille de lire attentivement les informations concernant le traitement des données à caractère personnel sur les sites web concernés.

10. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID / MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

 • Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als Storytel significante wijzigingen in het Privacybeleid aanbrengt, zal Storytel U hierover per e-mail, SMS of via de Service informeren voordat de wijzigingen van kracht gaan. De meest recente versie van het Privacybeleid wordt ook gepubliceerd op de Website. Als Uw toestemming vereist is voor een wijziging zal Storytel U opnieuw om toestemming vragen. We raden U aan dit Privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van onze procedures omtrent gegevensverwerking.
 • ---
 • La présente Politique de confidentialité peut être révisée de temps à autre. Si Storytel apporte des modifications importantes à la Politique de confidentialité, Storytel vous en informera par e-mail, SMS ou via le Service avant que les changements n'entrent en vigueur. La version la plus récente de la Politique de confidentialité est également publiée sur le Site web. Si Votre consentement est requis pour une modification, Storytel Vous demandera à nouveau Votre consentement. Nous Vous recommandons de lire régulièrement la présente Politique de confidentialité afin de rester informé de nos procédures de traitement des données.

11. UW RECHTEN OP GROND VAN EU/EER WETGEVING / VOS DROITS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE L'UE ET DE L'EEE

11.1.
 • Indien Storytel Uw gegevens verwerkt, hebt U op grond van de Privacy Wetgeving het recht om:
 • - ons te verzoeken om inzage in en/of een kopie van de persoonsgegevens die wij van U verwerken, in overeenstemming met artikel 15 AVG;
 • - Wij kunnen deze kopie van Uw persoonsgegevens op Uw verzoek ook doorsturen naar een andere databeheerder, indien de verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst of op Uw toestemming en enkel voor zover U ons de gegevens hebt verstrekt;
 • - ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen uit onze systemen;
 • - ons te verzoeken de verwerking van Uw persoonsgegevens te beperken;
 • - bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens;
 • - een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als U in Nederland woont, of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als U in Belgïe woont, indien U denkt dat wij Uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.
 • ---
 • Si Storytel traite Vos données, Vous avez le droit, en vertu de la Législation sur la protection de la vie privée, de :
 • - nous demander de consulter et/ou d'obtenir une copie de Vos données à caractère personnel que nous traitons, conformément à l’article 15 du RGPD ;
 • - À votre demande, nous pouvons également transmettre cette copie de Vos données à caractère personnel à un autre responsable du traitement des données, si le traitement est basé sur l'exécution d'un contrat ou sur Votre consentement et uniquement dans la mesure où Vous nous avez fourni les données ;
 • - nous demander de corriger, de modifier ou de supprimer vos données à caractère personnel de nos systèmes ;
 • - nous demander de limiter le traitement de Vos données à caractère personnel;
 • - Vous opposer au traitement de Vos données à caractère personnel;
 • - déposer une plainte auprès de l’Autoriteit Persoonsgegevens si Vous résidez aux Pays-Bas, ou auprès de l’Autorité de Protection des Données si Vous résidez en Belgique, si Vous pensez que nous traitons Vos données à caractère personnel de manière illicite.
11.2.
 • Als U niet wilt dat Storytel Uw persoonsgegevens verwerkt voor marketingdoeleinden, dan kunt U dit schriftelijk aan Storytel laten weten. Daarnaast hebt U de mogelijkheid om U via de link in elke nieuwsbrief uit te schrijven voor het ontvangen van nieuwsbrieven.
 • ---
 • Si Vous ne souhaitez pas que Storytel traite Vos données à caractère personnel à des fins de marketing, Vous pouvez en informer Storytel par écrit. En outre, Vous avez la possibilité de Vous désabonner de la réception des newsletters via le lien figurant dans chaque newsletter.
11.3.
 • Als U vragen hebt over hoe Storytel Uw persoonsgegevens verwerkt, U Uw rechten wilt uitoefenen of U meer over de rechten wilt weten, kunt U contact met ons opnemen zoals hieronder aangegeven.
 • ---
 • Si Vous avez des questions sur la manière dont Storytel traite Vos données à caractère personnel, si Vous souhaitez exercer Vos droits ou si Vous voulez en savoir plus sur les droits, veuillez nous contacter aux adresses indiquées ci-dessous.
 • E-mailadres: privacy@storytel.com
 • Adres: Van Diemenstraat 136, 1013 CN Amsterdam
 • ---
 • Adresse électronique : privacy@storytel.com:
 • Adresse : Van Diemenstraat 136, 1013 CN Amsterdam

Laatst gewijzigd: 26 oktober 2020 / Dernière modification : 26 octobre 2020

Storytel NL B.V.