Welkom bij Storytel / Bienvenue sur Storytel

Door u aan te melden voor een Storytel-account gaat u een juridisch bindende overeenkomst aan met Storytel. Neem voordat u de prachtige wereld van verhalen betreedt even de tijd om deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn belangrijk omdat ze de relatie tussen uzelf en Storytel reguleren - en als zodanig van invloed zijn op uw wettelijke rechten en verplichtingen. Om deze Gebruiksvoorwaarden te downloaden of af te drukken, bezoek hier Mijn Contracten op de volgende link: https://account.storytel.com/be/nl/account/subscription --- En créant un compte Storytel, vous concluez un contrat juridiquement contraignant avec Storytel. Avant d’entrer dans le monde merveilleux de Storytel, veuillez prendre le temps de lire attentivement les présentes Conditions d’utilisation. Les présentes Conditions d’utilisation sont importantes, car elles régissent la relation entre vous et Storytel, et affectent donc vos droits et obligations en vertu de la loi. Pour télécharger ou imprimer les présentes Conditions d’utilisation, rendez-vous dans Mes contrats au lien suivant : https://account.storytel.com/be/fr/account/subscription.

GEBRUIKSVOORWAARDEN STORYTEL / CONDITIONS D’UTILISATION DE STORYTEL

Storytel Sweden AB (met adres Tryckerigatan 4, 111 28 Stockholm, BTW-nummer SE556696286501, e-mailadres: support.be@storytel.com) en haar gelieerde ondernemingen (hierna “Storytel”, “ons”, “onze” of “we” genoemd”) bieden een abonnementsdienst aan met gepersonaliseerde eigenschappen en functionaliteiten (de “Dienst”) waardoor onze gebruikers (hierna “u” genoemd) toegang hebben tot audioboeken, e-boeken en andere inhoud (de “Inhoud”) die de Dienst via het Internet beschikbaar stelt aan een compatibel apparaat met toegang tot het Internet.

Om toegang te krijgen tot onze Diensten hebt u een actief Storytel-account nodig. Bij het aanmaken van een account zult u worden gevraagd om akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en deze te accepteren. Daarnaast is een actief abonnement vereist om de Dienst te gebruiken. De meeste abonnementen worden gereguleerd door aanvullende abonnementspecifieke voorwaarden (“Abonnementsvoorwaarden”) die u accepteert wanneer u zich voor dat abonnement aanmeldt. Informatie over de aangeboden abonnementen is te vinden op uw lokale Storytel-website.

Naast deze Gebruiksvoorwaarden wordt uw overeenkomst met Storytel ook geregeld door: (i) de informatie die u tijdens de aankoop krijgt; en (ii) eventuele Abonnementsvoorwaarden die u accepteert voor uw specifieke abonnement. Samen wordt alle informatie die uw relatie met Storytel regelt de “Overeenkomst” genoemd.

Storytel biedt de Dienst aan onder de algemene voorwaarden uiteengezet in de Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de Overeenkomst, mag u de Dienst niet gebruiken en geen Inhoud openen of gebruiken die via de Dienst wordt verstrekt.

De effectieve versie van de Gebruiksvoorwaarden en van de Abonnementsvoorwaarden is te vinden op de website van Storytel. De versie van de Gebruiksvoorwaarden en van de Abonnementsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u de Overeenkomst aangaat, zal van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst, tenzij u akkoord bent gegaan met de wijzigingen in een volgende versie.

U kunt meer informatie vinden op de website van Storytel en in ons Help Center.

---

Storytel Sweden AB (l’adresse du siège social : Tryckerigatan 4, 111 28 Stockholm, numéro de TVA : SE556696286501, l’adresse e-mail : support.be@storytel.com), et ses sociétés affiliées (ci-après « Storytel », « nous », « notre » ou « nos ») proposent un service par abonnement avec des caractéristiques et des fonctionnalités personnalisées (le « Service ») qui permet aux utilisateurs (ci-après « vous ») d’accéder à des livres audio, des livres électroniques et d’autres contenus (le « Contenu ») mis à disposition sur Internet par le biais du Service et accessibles sur un appareil compatible connecté à Internet.

Pour accéder à nos Services, vous devez posséder un compte Storytel actif. Pour créer un compte, il vous sera demandé d’accepter les présentes Conditions d’utilisation. De plus, un abonnement actif est requis pour utiliser le Service. La plupart des abonnements sont régis par des conditions supplémentaires propres à l’abonnement (« Conditions d’abonnement ») que vous acceptez lorsque vous souscrivez cet abonnement. Des informations sur les abonnements proposés sont disponibles sur votre site Internet Storytel local.

Outre les présentes Conditions d’utilisation, votre contrat avec Storytel est également régi par : (i) les informations qui vous sont fournies au moment de l’achat ; et (ii) toutes les Conditions d’abonnement que vous acceptez pour votre abonnement spécifique. Ensemble, toutes les informations qui régissent votre relation avec Storytel sont désignées le « Contrat ».

Storytel fournit le Service sous réserve des conditions générales énoncées dans le Contrat. Si vous n’acceptez pas le Contrat, vous ne pouvez pas utiliser le Service ni accéder au Contenu fourni via le Service ou le consommer.

La version en vigueur des Conditions d’utilisation et des Conditions d’abonnement est disponible sur le site Internet de Storytel. La version des Conditions d’utilisation et des Conditions d’abonnement en vigueur au moment où vous concluez le Contrat régira votre utilisation du Service, à moins que vous n’ayez accepté les modifications dans une version ultérieure.

Vous trouverez des informations complémentaires sur le site Internet de Storytel et dans notre Centre d’aide.

1. Leeftijdslimiet en geschiktheid voor account / Limite d’âge et éligibilité à un compte

1.1.
 • Om in aanmerking te komen om de Overeenkomst aan te gaan en een account aan te maken of een abonnement aan te gaan met Storytel moet u: (a) minimaal 18 jaar zijn of minimaal 13 jaar zijn en toestemming van uw ouders of voogd om deze Overeenkomst aan te gaan hebben verkregen; (b) inwoner zijn van het land waar de Dienst aan U ter beschikking wordt gesteld; (c) de juiste persoonlijke informatie verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd; (d) een geldige betaalmethode verstrekken; (e) akkoord gaan met naleving van de Overeenkomst.
 • ---
 • Pour pouvoir conclure le Contrat et créer un compte ou souscrire un abonnement sur Storytel, vous devez : (a) avoir au moins 18 ans ou au moins 13 ans et avoir obtenu le consentement d’un parent ou d’un tuteur légal pour conclure le présent Contrat ; (b) être résident du pays dans lequel le Service est mis à votre disposition ; (c) fournir des informations personnelles exactes sur demande ; (d) fournir un moyen de paiement en cours de validité ; (e) vous engager à respecter le Contrat.

2. De Dienst / Le Service

2.1.
 • Storytel biedt een gepersonaliseerde digitale abonnementsdienst waarmee u de Inhoud kunt streamen en/of tijdelijk kunt downloaden (alleen voor offline lezen en luisteren in de app) via een compatibel apparaat met internettoegang. De Dienst is toegankelijk via de Storytel-toepassing of enige andere vooraf geïnstalleerde software van Storytel en mag alleen worden gebruikt voor uw persoonlijke niet-commerciële gebruik in overeenstemming met de Overeenkomst.
 • ---
 • Storytel fournit un service numérique personnalisé par abonnement, par lequel vous pouvez lire et/ou télécharger temporairement (pour la lecture et l’écoute hors ligne en cache dans l’application uniquement) le Contenu sur un appareil compatible connecté à Internet. Le Service est accessible via l’application Storytel ou tout autre logiciel Storytel préinstallé, et est réservé à une utilisation personnelle non commerciale conformément au Contrat.
2.2.
 • Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet u ofwel i) een apparaat gebruiken dat compatibel is met de technische vereisten van Storytel, en/of ii) een van de platformen gebruiken voor zakenpartners van Storytel, waarop de Storytel-toepassing of andere Storytel-software is geïnstalleerd. De Dienst heeft mogelijk niet dezelfde functionaliteiten op alle apparaten en platforms. Ga voor een lijst met de technische vereisten voor het gebruik van de Dienst, een lijst met zakenpartners van Storytel en een lijst met de momenteel geaccepteerde betaalmethoden naar de website van Storytel.
 • ---
 • Pour utiliser le Service, vous devez soit utiliser i) un appareil doté des caractéristiques techniques requises par Storytel, et/ou ii) l’une des plateformes de partenaires commerciaux de Storytel, sur lesquels l’application Storytel ou tout autre logiciel Storytel sont installés. Le Service pourrait avoir des fonctionnalités différentes d’un appareil et d’une plateforme à l’autre. Pour consulter la liste des caractéristiques techniques requises pour utiliser le Service, la liste des partenaires commerciaux de Storytel et la liste des moyens de paiement acceptés actuellement, rendez-vous sur le site Internet de Storytel.
2.3.
 • Storytel werkt zijn applicatie regelmatig bij, om de veiligheid van de applicatie te waarborgen, evenals voor het bijwerken en verbeteren van de gebruikerservaring. Om deze redenen kan Storytel soms vereisen dat u een update uitvoert naar een nieuwere versie van de applicatie.
 • ---
 • Storytel met régulièrement à jour son application, afin d’en assurer la sécurité, ainsi que pour mettre à jour et améliorer l’expérience utilisateur. Par conséquent, Storytel pourrait parfois exiger que vous mettiez à jour l’application avec une version plus récente.
2.4.
 • Storytel behoudt zich het recht voor om op elk moment de technische vereisten voor het gebruik van de Dienst te wijzigen en om zakelijke partners en betaalmethoden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Dergelijke wijzigingen en aanpassingen worden op de website van Storytel geplaatst. Wanneer dergelijke wijzigingen negatieve gevolgen voor u hebben met betrekking tot een bestaand abonnement, zult u hiervan op de hoogte worden gebracht en zult u de mogelijkheid hebben om het abonnement binnen een redelijke termijn voordat de wijzigingen van kracht worden, te beëindigen, zie artikel 11.
 • ---
 • Storytel se réserve le droit de modifier à tout moment la configuration technique requise pour utiliser le Service et de modifier, ajouter ou supprimer des partenaires commerciaux et des modes de paiement. Ces modifications seront publiées sur le site Internet de Storytel. Si ces modifications ont un effet préjudiciable sur votre abonnement existant, vous en serez informé et aurez la possibilité de résilier l’abonnement dans un délai raisonnable avant que les modifications ne s’appliquent (voir clause 11).

3. Abonnementen / Abonnements

3.1.
 • Storytel biedt verschillende abonnementen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Informatie over de abonnementen die momenteel door Storytel worden verstrekt, is te vinden op de website van Storytel.
 • ---
 • Storytel propose différents abonnements, qui peuvent être modifiés à tout moment. Des informations sur les abonnements actuellement proposés par Storytel sont disponibles sur le site Internet de Storytel.
3.2.
 • De aan u geleverde Dienst is afhankelijk van het type abonnement waarvoor u zich hebt aangemeld.
 • ---
 • Le Service qui vous est fourni dépendra du type d’abonnement que vous avez souscrit.
3.3.
 • Storytel behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken bestaande abonnementsplannen te verwijderen of functies of functionaliteiten van haar abonnementen te wijzigen. Wijzigingen in het abonnementsplan kunnen gebaseerd zijn op verschillende factoren, zoals het verbeteren/beheren van de Dienst, het voldoen aan de vereisten van de rechthebbenden of wettelijke of technische vereisten. Wanneer dergelijke wijzigingen een meer dan beperkt negatief effect hebben op een bestaand abonnement, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en hebt u de mogelijkheid om het abonnement te beëindigen binnen een redelijke termijn voordat de wijzigingen van kracht worden, zie artikel 11.
 • ---
 • Storytel se réserve le droit de supprimer librement des abonnements existants ou de modifier des caractéristiques ou fonctionnalités de ses abonnements. Les abonnements peuvent être modifiés à différentes fins, notamment l’amélioration/la gestion du Service, le respect des exigences des détenteurs de droits, des dispositions légales ou de spécifications techniques. Si ces modifications ont un effet préjudiciable substantiel sur votre abonnement existant, vous en serez informé et aurez la possibilité de résilier l’abonnement dans un délai raisonnable avant que les modifications ne s’appliquent (voir clause 11).

4. Inhoudsfilters / Filtres de contenu

4.1.
 • Alle vooraf geïnstalleerde inhoudsfilters, zoals bijv. “Kindermodus” of andere soortgelijke filterfuncties die van tijd tot tijd in de Dienst kunnen worden aangeboden, worden u aangeboden als een optionele functie. Aangezien de informatie waarop de filters zijn gebaseerd door andere partijen aan Storytel wordt verstrekt, zoals de uitgevers van de Inhoud, neemt Storytel geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of toereikendheid van deze filters en kan Storytel niet garanderen dat deze filters naar uw persoonlijke tevredenheid zullen werken.
 • ---
 • Tous les filtres de contenu préinstallés, tels que le « Mode Enfants » ou d’autres fonctions de filtre similaires qui peuvent être proposées dans le Service à tout moment, vous sont proposés en option. Étant donné que les informations sur lesquelles les filtres sont basés sont fournies à Storytel par des tiers, tels que les éditeurs du Contenu, Storytel décline toute responsabilité en ce qui concerne l’exactitude ou l’adéquation de ces filtres et ne peut garantir que la performance de ces filtres vous donnera satisfaction.
4.2.
 • Als en waar een vooraf geïnstalleerd “Kindermodus”-filter aan u wordt aangeboden, zijn de instellingen van dit filter gemaakt op basis van informatie van de uitgevers van de Inhoud dat dergelijke Inhoud geschikt is voor kinderen van twaalf (12) jaar of jonger. Dit betekent dat de Inhoud die beschikbaar wordt gesteld in de “Kindermodus” alle inhoud en genres in de Storytel-inhoudscatalogus kan omvatten die bedoeld zijn voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar. Storytel kan op geen enkele wijze garanderen dat het filter volledig accuraat is of alle niet relevante inhoud met volledige zekerheid heeft gefilterd in overeenstemming met wat is bedoeld.
 • ---
 • Si un filtre « Mode Enfants » préinstallé vous est proposé, les paramètres de ce filtre sont basés sur les informations des éditeurs du Contenu indiquant que ce Contenu convient aux enfants âgés de douze (12) ans ou moins. Cela signifie que le Contenu mis à disposition en « Mode Enfants » peut inclure tous les contenus et genres du catalogue de contenu Storytel destiné aux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. Storytel ne peut en aucun cas garantir que le filtre est parfaitement précis ou qu’il filtrera de manière totalement certaine tout le contenu non pertinent conformément à sa fonction.

5. Gratis proefperiode en andere campagnes / Essai gratuit et autres campagnes

5.1.
 • Uw Abonnement kan beginnen met een gratis proefperiode van de Dienst (“Gratis proefperiode”) of een andere campagne. De Gratis proefperiode en andere campagnes zijn bedoeld om gebruikers in staat te stellen de Dienst de eerste keer gratis of tegen een gereduceerde prijs te proberen. Als zodanig mag een Gratis proefperiode niet meer dan één keer per persoon worden gebruikt. De geschiktheid voor een Gratis proefperiode en/of campagne bepaalt Storytel naar eigen goeddunken en Storytel kan de geschiktheid beperken om misbruik van een Gratis proefperiode of campagne te voorkomen. Storytel behoudt zich het recht voor om een Gratis proefperiode of campagne in te trekken of te beëindigen als Storytel naar eigen goeddunken bepaalt dat een gebruiker niet in aanmerking komt. U mag geen Gratis proefperiode of campagneaanbiedingen combineren met andere aanbiedingen.
 • ---
 • Votre abonnement peut commencer par une période d’essai gratuit du Service (« Essai gratuit ») ou une autre campagne. L’Essai gratuit et les autres campagnes sont destinés à permettre aux utilisateurs d’essayer le Service gratuitement ou à un tarif réduit la première fois. Par conséquent, un Essai gratuit ne peut être utilisé qu’une seule fois par personne. Le droit de bénéficier d’un Essai gratuit et/ou d’une campagne est déterminé librement par Storytel, et Storytel peut limiter ce droit afin d’éviter les abus. Storytel se réserve le droit d’annuler ou de résilier un Essai gratuit ou une campagne si Storytel estime qu’un utilisateur ne peut en bénéficier. Vous ne pouvez pas combiner l’Essai gratuit ou les offres d’une campagne avec d’autres offres.
5.2.
 • Wanneer u zich aanmeldt voor een Gratis proefperiode, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u automatisch wordt overgezet naar een betaald abonnement aan het einde van de Gratis proefperiode, tenzij u uw abonnement opzegt vóór de eerste betaling, in welk geval er geen kosten in rekening worden gebracht en uw abonnement wordt geannuleerd.
 • ---
 • Lorsque vous vous inscrivez pour un Essai gratuit, vous reconnaissez et convenez que vous passerez automatiquement à un abonnement payant à la fin de l’Essai gratuit, sauf si vous annulez votre abonnement avant le premier paiement, auquel cas vous ne serez pas facturé et votre abonnement sera annulé.

6. Prijzen en betalingen / Prix et paiements

6.1.
 • Prijzen worden weergegeven op de website van Storytel en worden duidelijk aan u meegedeeld wanneer u zich aanmeldt voor een Abonnement. Prijzen kunnen variëren afhankelijk van het type abonnement. Als de prijzen variëren, zal Storytel dit communiceren op de website van Storytel in verband met de algemene informatie over prijzen. Prijzen zijn exclusief kosten voor gegevenscommunicatie of vergoedingen die uw internet- of telecommunicatiedienstverlener kan claimen op grond van uw contract met een dergelijke dienstverlener.
 • ---
 • Les prix sont affichés sur le site Internet de Storytel et vous seront clairement communiqués lorsque vous souscrirez un abonnement. Les prix peuvent varier en fonction du type d’abonnement. Si les prix varient, Storytel le communiquera sur son site Internet en lien avec les informations générales sur les prix. Les prix n’incluent pas les éventuels frais de transmission de données facturés par votre opérateur Internet ou mobile conformément à votre contrat avec cet opérateur.
6.2.
 • U kunt op elk moment overstappen op andere abonnementen. Storytel kan naar eigen goeddunken toestaan dat dergelijke wijzigingen plaatsvinden vóór het einde van de lopende abonnementsperiode.
 • ---
 • Vous pouvez à tout moment changer d’abonnement. Storytel peut décider librement d’autoriser ces changements avant la fin de la période d’abonnement en cours.
6.3.
 • Storytel kan wijzigingen aanbrengen in de prijs van de Dienst door u ten minste 30 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen. Een dergelijke kennisgeving geeft u altijd voldoende tijd om uw abonnement op te zeggen voordat de nieuwe prijs van kracht wordt. Door uw abonnement niet te annuleren, accepteert u de nieuwe prijs voor de Dienst. Prijswijzigingen kunnen gebaseerd zijn op verschillende factoren, zoals het verbeteren/beheren van de Dienst of het wijzigen van de vergoeding aan rechthebbenden.
 • ---
 • Storytel peut réviser les tarifs du Service en vous donnant un préavis écrit au moins 30 jours à l’avance. Ce préavis vous laissera toujours suffisamment de temps pour annuler votre abonnement avant la prise d’effet des nouveaux tarifs. En n’annulant pas votre abonnement, vous acceptez les nouveaux tarifs du Service. Les tarifs peuvent être modifiés pour différentes raisons, notamment l’amélioration/la gestion du Service ou l’évolution de la rémunération des détenteurs de droits.
6.4.
 • Abonnementen worden vooruitbetaald (of zoals anderszins overeengekomen) totdat het abonnement wordt opgezegd. Storytel verstrekt geen gedeeltelijke of volledige terugbetalingen of kredieten zodra het abonnement is gestart, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.
 • ---
 • Les abonnements sont payés à l’avance (ou comme convenu autrement) jusqu’à ce que l’abonnement soit annulé. Storytel n’accorde aucun remboursement ni crédit partiel ou total une fois l’abonnement commencé, sauf indication contraire dans le Contrat.
6.5.
 • Met betrekking tot creditcards, moet u er rekening mee houden dat Storytel creditcards kan weigeren of blokkeren die niet zijn uitgegeven in het land waarin de Dienst aan u wordt aangeboden. Storytel behoudt zich ook het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken bepaalde soorten creditcards te weigeren.
 • ---
 • En ce qui concerne les cartes de crédit, notez que Storytel peut refuser ou bloquer les cartes de crédit qui ne sont pas émises dans le pays dans lequel le Service vous est proposé. Storytel se réserve également le droit, à tout moment et à son entière discrétion, de refuser certains types de cartes de crédit.

7. Cadeaubonnen / Cartes-cadeaux

7.1.
 • Storytel kan verschillende soorten cadeaubonnen aanbieden. Sommige cadeaubonnen kunnen productspecifiek zijn, wat betekent dat een dergelijke cadeaubon is gekoppeld aan een specifiek abonnement. Een dergelijke cadeaubon kan alleen samen met een dergelijk specifiek abonnement worden gebruikt. Wanneer u een cadeaubon activeert terwijl u een betaald abonnement hebt, wordt het betaalde abonnement gepauzeerd voor de duur van de cadeaubonperiode.
 • ---
 • Storytel peut proposer différents types de cartes-cadeaux. Certaines cartes-cadeaux peuvent être propres à un produit, ce qui signifie qu’elles sont liées à un abonnement spécifique. Ce type de carte-cadeau peut uniquement être utilisée avec l’abonnement associé. Lorsque vous activez une carte-cadeau alors que vous avez un abonnement payant, l’abonnement payant sera suspendu pendant la période d’abonnement de la carte-cadeau.

8. Intellectueeleigendomsrechten / Droits de propriété intellectuelle

8.1.
 • De Dienst en de Inhoud is ons auteursrechtelijk beschermde eigendom en/of dat van onze licentiegevers. Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, handelsimago, domeinnamen, octrooien, uitvindingen, handelsgeheimen, auteursrechten en aanverwante rechten, databaserechten en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten (inclusief knowhow), in de Dienst of de Inhoud zijn eigendom van ons of onze licentiegevers, of van enige aan ons of aan onze licentiegevers gelieerde bedrijven. Geen enkel element van de Dienst of de Inhoud mag worden gebruikt of geëxploiteerd op een andere manier dan als onderdeel van de Dienst die aan u wordt aangeboden en voor zover uitdrukkelijk toegestaan onder de Overeenkomst. We dragen geen rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) of titel van de Dienst of een deel daarvan over aan u, noch dragen we dergelijke rechten of eigendomsrechten over aan de Inhoud of een deel daarvan. Bovendien mag niets worden opgevat als het verlenen, impliciet of anderszins, van een licentie of gebruiksrecht van een handelsmerk dat op of binnen de Dienst of de Inhoud aan u wordt weergegeven.
 • ---
 • Le Service et le Contenu sont notre propriété et/ou celle de nos concédants, laquelle est protégée par le droit d’auteur. L’ensemble des marques commerciales, marques de service, appellations commerciales, signes commerciaux distinctifs, noms de domaine, brevets, inventions, secrets d’affaires, droits d’auteur et droits voisins, droits sur les bases de données et tous les autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle (y compris le savoir-faire), sur le Service ou le Contenu sont notre propriété ou celle de nos concédants, ou de toute société affiliée à nous ou à nos concédants. Aucun élément du Service ou du Contenu ne peut être utilisé ou exploité autrement que dans le cadre du Service qui vous est proposé et dans la mesure où le Contrat l’autorise expressément. Nous ne vous transférons aucun droit (y compris les droits de propriété intellectuelle) ou titre sur le Service ou toute partie de celui-ci, et nous ne transférons aucun droit ni titre sur le Contenu ou toute partie de celui-ci. En outre, aucune stipulation des présentes ne saurait être interprétée comme le fait que Storytel vous accorde, implicitement ou non, une licence ou un droit d’utiliser toute marque commerciale affichée sur ou dans le Service ou le Contenu.

9. Licentie voor Inhoud en software / Licence relative au contenu et au logiciel

9.1.
 • De Inhoud van de Dienst ontwikkelt zich voortdurend en wordt regelmatig bijgewerkt om bijv. de Dienst te verbeteren of te voldoen aan wettelijke vereisten, intellectuele eigendomsrechten, verzoeken van rechthebbenden of ons interne inhoudsbeleid. Dit betekent dat de Inhoud die via de Dienst aan u wordt aangeboden van tijd tot tijd kan variëren en kan variëren tussen de verschillende landen en regio’s waar de Dienst beschikbaar is, en dat de Inhoud zonder kennisgeving kan worden gewijzigd, verwijderd of bijgewerkt. De Inhoud kan ook variëren afhankelijk van uw huidige locatie bij het openen van de Dienst. Ga voor informatie over de Inhoud die momenteel beschikbaar is in uw land naar de Storytel-app.
 • ---
 • Le Contenu du Service évolue constamment et est régulièrement mis à jour, notamment pour améliorer le Service ou respecter des exigences légales, des droits de propriété intellectuelle, des demandes de détenteurs de droits ou nos politiques internes en matière de contenu. Cela signifie que le Contenu qui vous est proposé via le Service peut varier à tout moment et entre les différents pays et régions où le Service est disponible, et que le Contenu peut être modifié, supprimé ou mis à jour sans préavis. Le Contenu peut également varier en fonction du pays où vous vous trouvez lorsque vous accédez au Service. Pour plus d’informations sur le Contenu actuellement disponible dans votre pays, rendez-vous sur l’application Storytel.
9.2.
 • De Dienst is geconfigureerd om het gebruik van de Dienstsoftware en de Inhoud, eigendom van ons of door ons in licentie gegeven, mogelijk te maken. Onderhevig aan de voorwaarden van de Overeenkomst en uw betaling van enige toepasselijke vergoeding, verleent Storytel u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Dienstsoftware en de Inhoud (alleen binnen de Dienst) voor uw niet-commercieel persoonlijk gebruik via een compatibel apparaat met internettoegang.
 • ---
 • Le Service est configuré pour permettre l’utilisation du logiciel du Service et du Contenu, qui nous appartiennent ou qui nous ont été concédés sous licence. Sous réserve des conditions du Contrat et de votre paiement de tous frais applicables, Storytel vous accorde par les présentes une licence limitée, révocable, non exclusive, ne pouvant faire l’objet de l’octroi d’une sous-licence et incessible, vous permettant d’accéder au logiciel du Service et au Contenu (dans le cadre du Service uniquement) pour votre usage personnel et non commercial sur un appareil compatible connecté à Internet.
9.3.
 • Onverminderd de dwingende rechten die u op grond van het toepasselijke recht kunt hebben, erkent u, garandeert u en stemt u ermee in dat u ervoor zult zorgen dat u, en/of iedereen aan wie u toegang tot de Dienst toestaat via uw account, het materiaal, de Inhouden/of een deel of het geheel van de Dienst (inclusief, zonder beperking, de weergave en distributie van de Inhoud, de Dienst en/of ander materiaal via een website van derden of anderszins) niet zult/zullen kopiëren, reproduceren, dupliceren, wijzigen, aanpassen, afgeleide werken creëren, weergeven, publiceren, distribueren, verspreiden, uitzenden, verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, in sublicentie geven of verspreiden of anderszins exploiteren voor enig doel (commercieel of anderszins).
 • ---
 • Sans préjudice des droits obligatoires que vous pourriez avoir en vertu du droit applicable, vous vous engagez à faire en sorte que ni vous ni aucune personne à qui vous autorisez l’accès au Service via votre compte, ne copierez, reproduirez, dupliquerez, modifierez, adapterez, créerez des œuvres dérivées de, afficherez, publierez, distribuerez, diffuserez, transmettrez, vendrez, louerez, prêterez, concéderez sous licence, ferez circuler ou exploiterez autrement à quelque fin que ce soit (commerciale ou autre) tout matériel, Contenu et/ou tout ou partie du Service (y compris, notamment, la publication et la distribution du Contenu, le Service et/ou tout autre matériel via un site Internet tiers ou autrement).
9.4.
 • U erkent ook, garandeert en stemt ermee in, dat u en/of iemand aan wie u toegang tot de Dienst toestaat via uw account, zich te allen tijde zal/zullen houden aan de Overeenkomst en in het bijzonder: (1) enig beschermingssysteem voor de Inhoud of beheertechnologie voor digitale rechten die in de Dienst wordt gebruikt, niet zal/zullen herdistribueren, omzeilen of onklaar maken; (2) een Dienst, behalve voor zover een dergelijke beperking verboden is krachtens het toepasselijke recht, niet zal/zullen decompileren, reverse engineeren, ontmantelen of anderszins verminderen tot een voor mensen leesbare vorm; (3) geen identificaties, auteursrechten of andere eigendomsverklaringen zal/zullen verwijderen; en (4) geen toegang zal/zullen nemen tot of gebruikmaken van de Dienst op een onrechtmatige of onbevoegde manier of op een wijze die een verband suggereert met onze producten, diensten of merken.
 • ---
 • Vous vous engagez également à faire en sorte que vous, et/ou toute personne à qui vous autorisez l’accès au Service via votre compte respecterez à tout moment le Contrat et vous vous interdisez en particulier de : (1) redistribuer, contourner ou désactiver tout système de protection de contenu ou toute technologie de gestion des droits numériques utilisée dans le Service ; (2) sauf dans la mesure où cette restriction est interdite par le droit applicable, décompiler, rétro-concevoir, désassembler ou autrement transformer tout Service sous une forme lisible par l’homme ; (3) retirer toute identification, tout avis de droit d’auteur ou autres avis de propriété ; ou (4) accéder au Service ou l’utiliser d’une manière illégale ou non autorisée ou d’une manière qui suggère une association avec nos produits, services ou marques.
9.5.
 • Het gebruik van de Diensten en/of Inhoud in strijd met dit artikel 9 zal te allen tijde worden beschouwd als een wezenlijke schending van deze Overeenkomst en kan aanleiding geven tot claims inzake inbreuk op het auteursrecht.
 • ---
 • L’utilisation des Services et/ou du Contenu en violation de la présente clause 9 sera toujours considérée comme une violation substantielle du présent Contrat et pourrait donner lieu à des actions en contrefaçon.

10. Inhoud en links van derden / Contenu et liens tiers

10.1.
 • Storytel is niet verantwoordelijk voor en garandeert niet de kwaliteit of veiligheid van hyperlinks en/of andere elementen die worden gegenereerd door derden en die toegankelijk zijn via de Dienst, onze website en/of forums die door Storytel worden aangeboden, zowel binnen als buiten de Dienst.
 • ---
 • Storytel n’est pas responsable de, ni ne garantit, la qualité ou la sécurité des liens hypertextes et/ou autres éléments générés par des tiers accessibles à partir du Service, de notre site Internet et/ou de tout forum fourni par Storytel, à l’intérieur et à l’extérieur du Service.
10.2.
 • De Dienst kan integreren met, worden geïntegreerd in, of worden geleverd in verband met, diensten en inhoud van derden. Storytel heeft geen controle over die diensten van derden noch over hun inhoud, en dergelijke diensten kunnen onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden en/of beleidslijnen. U dient alle overeenkomsten, gebruiksvoorwaarden en/of privacybeleidslijnen die aan u worden gepresenteerd en die van toepassing zijn op dergelijke diensten en/of inhoud van derden, zorgvuldig te lezen.
 • ---
 • Le Service peut intégrer des services et du contenu tiers, être intégré dans des services et du contenu tiers, ou être fourni en lien avec des services et du contenu tiers. Storytel ne contrôle pas ces services tiers ni leur contenu, et ces services peuvent être soumis à des conditions et/ou politiques distinctes. Vous devez lire attentivement l’ensemble des accords, conditions d’utilisation et/ou politiques de confidentialité qui vous sont présentés et qui s’appliquent à ces services et/ou contenus tiers.

11. Duur en beëindiging / Durée et résiliation

11.1.
 • Het onderstaande artikel 11 is van toepassing tenzij anders aangegeven bij het aanmelden voor de Dienst of in abonnementsvoorwaarden.
 • ---
 • La clause 11 ci-dessous s’appliquera, sauf indication contraire lors de l’inscription au Service ou dans les Conditions d’abonnement.
11.2.
 • Storytel kan, naar eigen goeddunken, klanten soms aanbieden om hun lopende abonnement te pauzeren.
 • ---
 • Storytel pourrait décider librement de proposer à ses clients de suspendre leur abonnement en cours.
11.3.
 • Als u uw abonnement beëindigt, vervalt het aan het einde van uw lopende abonnementsperiode. Als u gebruik hebt gemaakt van een Gratis proefperiode-aanbieding die nog niet is verlopen, wordt het abonnement onmiddellijk beëindigd.
 • ---
 • Si vous résiliez votre abonnement, il expirera à la fin de la période d’abonnement en cours. Si vous avez profité d’une offre d’Essai gratuit, qui n’a pas encore expiré, l’abonnement prendra fin immédiatement.
11.4.
 • Zonder voorafgaande tussenkomst van een rechtbank of arbitrageorgaan kan Storytel de Overeenkomst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang beëindigen als u de Overeenkomst of toepasselijke wetten, regels of voorschriften niet naleeft, of als u de Dienst anderszins op frauduleuze wijze gebruikt of op een manier die schade kan toebrengen aan Storytel, haar gelieerde ondernemingen of een derde partij.
 • ---
 • Sans intervention préalable d’un tribunal judiciaire ou arbitral, Storytel peut résilier le Contrat avec effet immédiat à tout moment et sans préavis si vous ne le respectez pas ou si vous ne respectez pas toute loi, règle ou tout règlement applicable, ou si vous utilisez autrement le Service de manière frauduleuse ou d’une manière susceptible de porter préjudice à Storytel, ses sociétés affiliées ou des tiers.
11.5.
 • Beëindiging heeft geen invloed op de rechten of verplichtingen van de partijen op grond van artikel 8 (“Intellectueeleigendomsrechten”), artikel 13.7 (Door gebruiker gegenereerde Inhoud) of andere voorwaarden van de Overeenkomst die door hun aard van kracht blijven, zelfs na beëindiging van de Overeenkomst. Bij het verstrijken of beëindigen van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zijn alle licenties automatisch en zonder verdere handelingen niet langer van toepassing en zullen ze terugkeren naar Storytel.
 • ---
 • La résiliation n’a aucune incidence sur les droits ou obligations des parties en vertu de la clause 8 (« Droits de propriété intellectuelle »), de la clause 13.7 (Contenu généré par l’utilisateur) ou d’autres conditions du Contrat qui, de par leur nature, demeureront en vigueur même après la résiliation du Contrat. À l’expiration ou à la résiliation du Contrat, pour quelque raison que ce soit, toutes les licences cessent automatiquement de s’appliquer, sans qu’aucune action spécifique ne soit nécessaire, et reviennent à Storytel.

12. De rechten en verantwoordelijkheden van Storytel / Droits et responsabilités de Storytel

12.1.
 • Storytel kan nu en dan contact met u opnemen. Alle communicatie tussen Storytel en u zal in overeenstemming gebeuren met het privacybeleid van Storytel.
 • ---
 • Storytel peut parfois vous contacter. Toute communication entre Storytel et vous sera conforme à la politique de confidentialité de Storytel.
12.2.
 • We streven ernaar om de Dienst 24 uur per dag, zeven (7) dagen per week beschikbaar te stellen. Storytel geeft echter geen garantie dat de Dienst altijd vrij zal zijn van fouten of onderbrekingen. Als er fouten of onderbrekingen zijn die van invloed zijn op de Dienst, zal Storytel de mogelijkheid krijgen om deze te corrigeren zonder de Overeenkomst te schenden. Storytel heeft ook het recht om, in redelijkheid, de Dienst te sluiten, bijvoorbeeld indien nodig om upgrades en onderhoud uit te voeren.
 • ---
 • Notre objectif est de rendrele Service disponible 24 heures sur 24, sept (7) jours sur sept. Cependant, Storytel ne garantit pas que le Service sera toujours exempt d’erreurs ou disponible sans interruptions. En cas de défauts ou d’interruptions affectant le Service, Storytel aura la possibilité d’y remédier sans être réputée violer le Contrat. Storytel a également le droit, pour un motif légitime, de fermer le Service, par exemple, si cela est nécessaire pour effectuer des mises à niveau et des opérations de maintenance.
12.3.
 • Storytel heeft het recht om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, met uw voorafgaande toestemming, wanneer dit kan dienen om de garanties voor de consument te verminderen. Storytel heeft ook het recht om onderaannemers in te schakelen om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. Dergelijke wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van Storytel.
 • ---
 • Storytel est en droit de transférer, entièrement ou partiellement, ses droits et obligations en vertu du Contrat à des tiers, sous réserve de votre accord préalable si cela peut servir à réduire les garanties pour le consommateur. Storytel a également le droit de faire appel à des sous-traitants pour exécuter les obligations qui lui incombent en vertu du Contrat. Toute modification susceptible d’affecter le traitement de vos données à caractère personnel sera traitée conformément à la Politique de confidentialité de Storytel.
12.4.
 • Storytel kan naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen in de Overeenkomst. Wanneer Storytel materiële wijzigingen aanbrengt in de Overeenkomst die een negatieve invloed hebben op de Dienst of uw Abonnement, wordt dit aan u meegedeeld, bijvoorbeeld door u een e-mail, sms-bericht of een kennisgeving via de Dienst te sturen. Dergelijke communicatie wordt ten minste dertig (30) dagen voordat de wijzigingen van kracht worden door Storytel verzonden, zodat u het Abonnement voorafgaand aan de wijzigingen kunt annuleren als u dat wilt. Uw voortgezet gebruik van de Dienst houdt in dat u de wijzigingen accepteert. Het is daarom belangrijk dat u elke kennisgeving of bericht van ons zorgvuldig leest. Als u uw Abonnement wilt beëindigen vanwege dergelijke updates of wijzigingen in de Overeenkomst, kunt u dit doen door de instructies te volgen die zijn uiteengezet in artikel 12.4.
 • ---
 • Storytel peut décider librement de modifier le Contrat. Si Storytel apporte des modifications importantes au Contrat qui ont un effet négatif sur le Service ou votre Abonnement, cela vous sera communiqué, par exemple par e-mail, par SMS ou au moyen d’une notification dans le Service. Storytel enverra une telle communication au moins trente (30) jours avant l’entrée en vigueur des modifications, ce qui vous permettra d’annuler l’abonnement avant que les modifications ne prennent effet si vous le souhaitez. En continuant d’utiliser le Service, vous acceptez les modifications. Il est donc important que vous lisiez attentivement toute notification ou tout message de notre part. Si vous souhaitez résilier votre abonnement en raison de ces mises à jour ou modifications du Contrat, vous pouvez le faire en suivant les instructions figurant à la clause 12.4.

13. Uw rechten en verantwoordelijkheden / Vos droits et responsabilités

13.1.
 • U mag de Dienst alleen gebruiken voor uw persoonlijk niet-commercieel gebruik in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst en zoals uitdrukkelijk toegestaan onder artikel 9. U mag bijvoorbeeld geen audioboeken afspelen voor een publiek of op een openbare plaats en u mag op geen enkele manier de Dienst en/of de Inhoud beschikbaar en/of toegankelijk maken voor iemand anders, noch fysiek noch digitaal.
 • ---
 • Vous pouvez utiliser le Service uniquement à des fins personnelles et non commerciales conformément aux conditions du Contrat et comme l’autorise expressément la clause 9. Par exemple, vous ne pouvez pas lire de livres audio devant un public ou dans un lieu public et vous ne pouvez pas, de quelque manière que ce soit, rendre le Service et/ou le Contenu disponible et/ou accessible à quiconque, que ce soit physiquement ou numériquement.
13.2.
 • U bent verantwoordelijk voor het behouden van de volledige controle over uw account en voor het voorkomen van onnodige toegang tot de Dienst. U verbindt zich er ook toe om alle vereisten inzake wachtwoordbeveiliging te volgen en uw wachtwoord of andere gepersonaliseerde gegevens die aan uw account zijn gekoppeld niet aan iemand te onthullen zolang u zich abonneert op de Dienst. Als een andere persoon toegang krijgt tot de Dienst volgens deze Gebruiksvoorwaarden, dient u ervoor te zorgen dat degenen die toegang hebben tot/gebruik maken van de Diensten de voorwaarden van deze Overeenkomst in alle opzichten naleven en bent u aansprakelijk voor elke schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst door een dergelijke persoon.
 • ---
 • Vous devez garder le contrôle exclusif de votre compte et empêcher tout accès non autorisé au Service. En outre, vous vous engagez à respecter toute exigence concernant la sécurité des mots de passe et à ne pas révéler votre mot de passe ou toute autre information personnalisée associée à votre compte à quiconque tant que vous êtes abonné au Service. Si une autre personne est autorisée à accéder au Service conformément aux présentes Conditions d’utilisation, vous veillerez à ce que cette personne qui accède aux Services ou les utilise respecte les conditions du présent Contrat à tous égards et vous serez responsable de toute violation des conditions du présent Contrat commise par cette personne.
13.3.
 • Als u gedurende een periode van dertig (30) dagen of langer offline bent van de Dienst, kan Storytel uw toegang tot de Dienst blokkeren totdat u weer online gaat. Dit is om ervoor te zorgen dat u nog steeds een actief abonnement op de Dienst hebt en om updates van de Inhoud te beheren.
 • ---
 • Si vous êtes déconnecté du Service depuis trente (30) jours ou plus, Storytel peut bloquer votre accès au Service jusqu’à ce que vous vous reconnectiez. Cela permet de garantir que vous disposez toujours d’un abonnement actif au Service et de gérer les mises à jour du Contenu.
13.4.
 • Het is uw verantwoordelijkheid om Storytel op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de gegevens die u bij aanmelding en/of bij aankoop hebt verstrekt, met name van het e-mailadres of telefoonnummer waarmee u uw account hebt aangemaakt.
 • ---
 • Il vous appartient d’informer Storytel de toute modification apportée aux données que vous avez fournies à l’inscription et/ou à l’achat, en particulier l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone avec lequel vous avez créé votre compte.
13.5.
 • U bent verantwoordelijk voor alle door gebruikersgegenereerde inhoud (bijv. beoordelingen en profielfoto) die u aanmaakt en deelt in de Dienst of op platforms die verband houden met de Dienst (bijv. sociale mediakanalen) (“Door gebruiker gegenereerde inhoud”). U bent er ook verantwoordelijk voor dat u over alle rechten daartoe (inclusief alle intellectueeleigendomsrechten) beschikt en dat dergelijke Door gebruiker gegenereerde inhoud in overeenstemming is met de voorwaarden van deze Overeenkomst en het beleid van de Storytel-gemeenschap. U mag geen Door gebruiker gegenereerde inhoud delen die als illegaal, beledigend, aanmatigend, intimiderend, obsceen, lasterlijk, discriminerend, een inbreuk op de privacy of inbreuk op rechten van derden wordt beschouwd of kan worden beschouwd. U erkent en aanvaardt dat Storytel het recht heeft om de toegang tot Door gebruiker gegenereerde inhoud op elk moment en naar goeddunken Storytel te controleren, te beoordelen, te verwijderen of uit te schakelen. Wij vragen u onze service- en communicatiekanalen zo respectvol en relevant mogelijk te houden.
 • ---
 • Vous êtes responsable de tout le contenu généré par l’utilisateur (p. ex., les avis et la photo de profil) que vous créez et partagez dans le Service ou sur toute plateforme liée au Service (p. ex., les réseaux sociaux) (« Contenu généré par l’utilisateur »). Il vous incombe également de vous assurer que vous détenez tous les droits (y compris tous les droits de propriété intellectuelle) y afférents et que ledit Contenu généré par l’utilisateur sera conforme aux conditions du présent Contrat et à la Politique de la communauté Storytel. Il vous est interdit de partager du Contenu généré par l’utilisateur qui est, ou risque d’être, considéré comme illégal, insultant, offensant, harcelant, obscène, diffamatoire, discriminatoire, une violation de la vie privée ou une violation de droits de tiers. Vous reconnaissez et convenez que Storytel est en droit de surveiller, examiner, supprimer ou désactiver l’accès à tout Contenu généré par l’utilisateur à tout moment et à son entière discrétion. Nous vous prions de contribuer à faire en sorte que notre service et nos canaux de communication restent aussi respectueux et pertinents que possible.
13.6.
 • Voor zover wettelijk toegestaan verleent u Storytel hierbij een levenslang (voor de gehele duur van de bescherming van de respectieve rechten), wereldwijd, royaltyvrij, niet-exclusief, niet-herroepbaar, overdraagbaar en sublicentieerbaar onbeperkt gebruiksrecht, inclusief maar niet beperkt tot het hosten, reproduceren, wijzigen, distribueren, weergeven en anderszins openbaar maken van al uw Door de gebruiker gegenereerde Inhoud in bestaande of toekomstige media voor commerciële doeleinden of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot marketing van Storytel, de Dienst, de Inhoud en/of haar licentiegevers en/of zakenpartners.
 • ---
 • Sous réserve du droit applicable, vous accordez par la présente à Storytel une licence d’utilisation illimitée, perpétuelle (pour toute la durée de la protection des droits respectifs), mondiale, libre de droits, non exclusive, irrévocable, cessible et pouvant faire l’objet de l’octroi de sous-licence, y compris, notamment, pour héberger, reproduire, modifier, distribuer, afficher et rendre public de toute autre manière tout ou partie de votre Contenu généré par l’utilisateur sur tout support existant ou futur à des fins commerciales ou autres, y compris, notamment, aux fins marketing de Storytel ou aux fins du Service, du Contenu et/ou de ses concédants et/ou partenaires commerciaux.
13.7.
 • U hebt geen recht om uw rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen, tenzij u de schriftelijke toestemming van Storytel hebt om dit te doen.
 • ---
 • Il vous est interdit de transférer vos droits et obligations en vertu du Contrat, à moins d’avoir obtenu l’accord écrit de Storytel pour le faire.
13.8.
 • U mag de Dienst niet gebruiken op een manier die ervoor zorgt, of er waarschijnlijk voor zal zorgen, dat de Dienst wordt onderbroken, beschadigd of aangetast op welke manier dan ook, noch zult u de Dienst of uw apparaat gebruiken voor onwettige of frauduleuze doeleinden.
 • ---
 • Il vous est interdit d’utiliser le Service d’une manière qui conduit, ou est susceptible de conduire à l’interruption, la dégradation ou l’altération du Service de quelque manière que ce soit, ou d’utiliser le Service ou votre appareil à des fins illégales ou frauduleuses.
13.9.
 • U erkent dat de Dienst Inhoud bevat die niet geschikt of geschikt is voor minderjarigen. U gaat er daarom mee akkoord, ongeacht of u al dan niet hebt gekozen voor het gebruik van een inhoudsfilter (zoals het Kids-modusfilter), om minderjarigen geen toegang te geven tot de Dienst, tenzij zij onder uw toezicht staan.
 • ---
 • Vous reconnaissez que le Service comporte du Contenu qui n’est pas approprié ou adapté pour les mineurs. Par conséquent, que vous ayez choisi ou non d’utiliser un filtre de contenu (tel que le filtre Mode Enfants), vous vous engagez à ne pas laisser des mineurs accéder au Service à moins qu’ils ne soient sous votre supervision.

14. Sancties en exportcontrole / Sanctions et contrôle des exportations

14.1.
 • U mag de Dienst niet gebruiken, openen of anderszins exporteren of wederuitvoeren, behalve zoals toegestaan door de Amerikaanse wetgeving en de wetten van het rechtsgebied waarin de Dienst werd verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag de Dienst niet worden geëxporteerd, wederuitgevoerd of anderszins beschikbaar worden gesteld (a) naar een land of regio onder embargo van de Amerikaanse overheid, of (b) aan iemand op de lijst met speciaal aangewezen staatsburgers van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de lijst met geweigerde personen of entiteiten van het Amerikaanse ministerie van Handel, geconsolideerde sanctielijst van de EU met aangewezen personen. Door gebruik te maken van de Dienst verklaart en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land of op een dergelijke lijst bevindt.
 • ---
 • Vous n’êtes pas autorisé à utiliser le Service, y accéder, l’exporter ou le réexporter, sauf dans la mesure autorisée par la loi des États-Unis et les lois des pays dans lesquels le Service a été obtenu. En particulier, mais sans limitation, il est interdit d’exporter, de réexporter ou de mettre autrement à disposition le Service (a) dans un pays ou une région sous embargo américain, ou (b) à quiconque figurant sur la Liste des ressortissants spécialement désignés (Specially Designated Nationals List) du département du Trésor des États-Unis, sur la Liste des personnes refusées (Denied Persons List) ou la Liste des entités sanctionnées (Entity List) du département du Commerce des États-Unis, ou sur la liste consolidée des personnes, groupes et entités faisant l’objet de sanctions financières de l’UE. En utilisant le Service, vous attestez et garantissez que vous n’êtes pas basé dans l’un des pays susmentionnés ni ne figurez sur ces listes.

15. Levering van Dienst / Fourniture du Service

15.1.
 • De Dienst wordt aan u beschikbaar gesteld onder de Overeenkomst door Storytel Sweden AB, opgericht in Zweden met ondernemingsnummer 556696-2865 en met adres Postbus 24167, 104 51 Stockholm.
 • ---
 • Le Service est mis à votre disposition en vertu du Contrat par Storytel Sweden AB, société constituée en Suède sous le numéro 556696-2865 et sise Box 24167, 104 51 Stockholm.
15.2.
 • Als u uw abonnement koopt via de website van Storytel, wordt de Dienst aan u verkocht door Storytel NL B.V. (KvK-nummer 58216111 en BTW-nummer: NL824058719B01).
 • ---
 • Si vous achetez votre abonnement via le site Internet de Storytel, le Service vous est vendu par Storytel NL B.V. (numéro de la Chambre de commerce : 58216111, numéro de TVA : NL824058719B01).
15.3.
 • Als u uw abonnement koopt via een derde partij, zoals een telefoondienst, wordt de Dienst aan u verkocht door die derde partij, tenzij anders aangegeven door de derde partij.
 • ---
 • Si vous achetez votre abonnement par l'intermédiaire d'un tiers, tel qu’un opérateur téléphonique, le Service vous est vendu par ce tiers, sauf indication contraire du tiers.

16. Contactgegevens / Coordonnées

16.1.
 • U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande kanalen:
 • Storytel Help Center
 • E-mailadres: support.be@storytel.com
 • Adres: Herengracht 168 1016BP Amsterdam
 • ---
 • Vous pouvez nous contacter via les canaux ci-dessous :
 • Centre d’aide Storytel
 • Adresse électronique : support.be@storytel.com
 • Adresse : Herengracht 168 1016BP Amsterdam

17. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting / Droit applicable et règlement des litiges

17.1.
 • De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zweden, met uitzondering van de beginselen van internationaal privaatrecht. De Overeenkomst beperkt echter geen consumentenbeschermingsrechten waarop u mogelijk recht hebt op grond van de verplichte wetten van uw land van verblijf indien in strijd met het bovenstaande.
 • ---
 • Le Contrat est régi par le droit suédois et doit être interprété conformément au droit suédois, à l’exclusion de ses principes de conflit de lois. Cependant, le Contrat ne limitera pas les droits de protection des consommateurs auxquels vous pourriez prétendre en vertu des lois impératives de votre pays de résidence en cas de conflit avec ce qui précède.
17.2.
 • Als u ontevreden bent over de Dienst, de inhoud die erop beschikbaar is, of over de Overeenkomst, is beëindiging van de Dienst uw enige en exclusieve rechtsmiddel. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht is Storytel niet aansprakelijk voor enige indirecte schade en u gaat ermee akkoord dat elke aansprakelijkheid namens Storytel in alle gevallen beperkt is tot het bedrag dat u aan Storytel hebt betaald gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan uw claim. Storytel is niet aansprakelijk voor enige verstoring van uw internettoegang.
 • ---
 • Si vous n’êtes pas satisfait du Service, du contenu disponible sur celui-ci ou du Contrat, votre seul et unique recours est d’arrêter d’utiliser le Service. Dans toute la mesure autorisée par le droit applicable, Storytel décline toute responsabilité pour les dommages indirects, et vous convenez que toute responsabilité de Storytel sera dans tous les cas limitée au montant que vous avez payé à Storytel au cours des douze mois précédant votre réclamation. Storytel ne saurait être tenue responsable de toute perturbation de votre accès à Internet.
17.3.
 • In geval van een geschil tussen u en Storytel dat niet tussen de partijen kan worden opgelost, kan het geschil worden doorverwezen naar de Belgische consumentenombudsdienst, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 1, 1000 Brussel, Consumentenombudsdienst | (consumentenombudsdienst.be). Anders en onverminderd uw dwingende rechten krachtens de toepasselijke wetgeving om claims voor te leggen aan een andere bevoegde rechtbank, bijvoorbeeld in het rechtsgebied waar u woont, zal het geschil worden beslecht door de algemene rechtbank in Zweden.
 • ---
 • En cas de litige entre vous et Storytel qui ne peut être résolu à l’amiable, le litige peut être soumis au service belge de médiation des litiges de consommation : Service de médiation pour le consommateur, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8 bte 1, 1000 Bruxelles, (consumerombudsman.be). Sinon, sans préjudice de vos droits obligatoires en vertu des lois applicables de soumettre toute réclamation à un autre tribunal compétent, par exemple celui de votre lieu de résidence, le litige sera réglé par un tribunal d’instance en Suède.
17.4.
 • De Europese Commissie heeft een website voor online geschillenbeslechting opgezet, die consumenten en ondernemers moet helpen hun geschillen buiten de rechtbank op te lossen. Deze is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • ---
 • En outre, la Commission européenne fournit un site Internet pour le règlement en ligne des litiges, à l’adresse http://ec.europa.eu/consumers/odr/, destiné à aider les consommateurs et les professionnels à résoudre leurs litiges en dehors des tribunaux.

Laatst beoordeeld: 13 september 2023 / Dernière révision : 13 septembre 2023

Storytel NL B.V.