תנאי השימוש של Storytel

תנאי שימוש אלו הינם בעלי חשיבות ומסדירים את היחסים בינך לבין Storytel, ולכן משפיעים על הזכויות והחובות המשפטיות שלך. לכן, טרם כניסתך לעולם המופלא של Storytel, אנא הקדש זמן לקריאת תנאי שימוש אלו בקפידה. Storytel (להלן: "Storytel" "אנחנו" או "שלנו") מציעה שירות מבוסס מנוי, הכולל אפשרויות להתאמה אישית של מאפיינים מסוימים (להלן: "השירות/ים"), ואשר מספק לך (להלן: "אתה" ו/או "המנוי") גישה לספרי-אודיו, ספרים אלקטרונים ותכנים ספרותיים אחרים (להלן: "התוכן") באופן של הזרמת המדיה (הידועה כStreaming), באמצעות רשת האינטרנט למכשיר הנייד שלך ו/או כל מכשיר אחר הנגיש לאינטרנט. על-ידי רישום ויצירת חשבון ו/או שימוש בגרסת ניסיון חינמית ו/או תכנית מנוי עם Storytel ו/או רכישה ו/או שימוש בכרטיס מתנה ו/או על-ידי הורדה, גישה ו/או שימוש באפליקציית ו/או אתר Storytel ו/או שימוש בשירותי התוסף ((add-on ו/או כל מוצר או שירות המוצע על-ידי Storytel ו/או כל גישה אחרת לתוכן או כל חלק מהשירותים המוצעים על-ידי Storytel לפי העניין, הנך מסכים לתנאי שימוש אלו, המהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבין Storytel. בנוסף, הנך מאשר שהבנת והנך מסכים כי Storytel תעבד את המידע האישי שלך, כמפורט במדיניות הפרטיות של Storytel. תנאי שימוש אלה מפרטים את התנאים להם כפוף השימוש בשירותים, והינם מחליפים וגוברים על כל תנאי שימוש קודמים אשר הוסכמו בין הצדדים. הסכמתך לתנאי שימוש אלו הינה הכרחית לצורך קבלת הגישה לשירותים והשימוש בהם. בעת קבלת תנאי שימוש אלו והסכמה להם, הינך מאשר כי Storytel רשאית לסיים את תנאי שימוש אלו ו/או להשהות את אפשרות הגישה שלך לשירותים, בכל עת וללא התראה מוקדמת, במידה והפרת את הדרישות המפורטות בתנאי שימוש אלו. במידה ואינך מסכים לתנאים (כהגדרתם מטה), אינך רשאי לעשות שימוש בשירותים ו/או לגשת ו/או לצרוך כל תוכן המוצע על-ידי Storytel. בנוסף, תנאי שימוש נוספים ומשלימים עשויים לחול על שימוש במאפיינים מסוימים תחת השירותים, ולדוגמא, כללים ביחס להשתתפות בתחרות מסוימת, תנאי שימוש נוספים ביחס לשירותי התוסף ( (add-on, ביחס לשימוש בתכנים מסוימים, ביחס לתוכניות מנוי שונות ומוצרים ו/או תוכנות המוצעים וניתנת אליהם גישה במסגרת השירותים. במידה וישנה תחולה של תנאי שימוש נוספים, אלו יוצגו בפניך עם השימוש בשירות ו/או המוצר הרלוונטי. תנאי השימוש הנוספים מטעם Storytel מהווים חלק מתנאי שימוש אלו, ובמקרה של סתירה, האמור בתנאי השימוש הנוספים יגבר על תנאי שימוש אלו. תנאי שימוש אלו, מדיניות הפרטיות של Storytel, ותנאי השימוש הנוספים מטעם Storytel יכונו להלן יחד כ"תנאים". הגרסה הקובעת של התנאים נמצאת בכל עת באתר של Storytel.

1. הגבלת גיל וזכאות ליצירת חשבון

1.1.
על מנת להתקשר בתנאים אלו וליצור חשבון ו/או להיות זכאי לעשות שימוש בתוכנית מנוי מטעם Storytel, הנך מחויב לעמוד בתנאים הבאים:
  • להיות לפחות בן 18 ו/או בעל הרשאה וכשרות משפטית להתקשר בהסכם זה בהתאם להוראות הדין במדינה שבה השירות מוצע וזמין לך;
  • להיות אזרח במדינה בה השירות מוצע וזמין לך;
  • להסכים להתחייב לתנאים אלו.
1.2.
בנוסף, עלייך לספק ל- Storytel את המידע המדויק והמלא לגבייך, בעת הרישום ויצירת החשבון, לרבות פרטי יצירת קשר תקינים ואמצעי תשלום תקף. הסכמה לתנאים ומסירת המידע ל-Storytel הינם הכרחיים לצורך מתן גישה ושימוש בשירותים. במידה ואינך מסכים לתנאים אלו, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותים ו/או כל חלק מהם ו/או לצרוך את התוכן המוצע במסגרתה השירותים, בכל דרך שהיא.

2. השירותים

2.1.
Storytel מציעה ומספקת שירות מותאם אישית ומבוסס מנוי דיגיטלי, אשר במסגרתו, יוכל המנוי לבצע הזרמת מדיה ו/או להוריד זמנית ספרי אודיו, ספרים אלקטרוניים ותכנים ספרותיים אחרים למכשיר הטלפון הנייד של המנוי ו/או למכשירים אחרים הנגישים לאינטרנט, אליהם ניתן לגשת באמצעות אפליקציית Storytel או כל תוכנה אחרת המוצעת על ידי Storytel. בנוסף, השירות כולל המלצות אישיות, הודעות ותוכנות מותאמות אישית שפותחו והותאמו במיוחד בשבילך לצורך שיפור חווית המשתמש שלך. Storytel עשויה גם להציע לך מעת לעת גישה לפורומים שונים במדיות חברתית, אשר עשויים להיות פתוחים לכלל הציבור או לא, על מנת לשפר ולהעשיר את חווית המשתמש שלך. אלא אם הוסכם אחרת במסגרת תנאים נוספים לתנאי שימוש אלו ו/או תחת תכנית מנוי המוצעת לך על-ידי Storytel ואשר אליה הסכמת, הנך רשאי לעשות אך ורק שימוש אישי ולא מסחרי בשירות כמתואר לעיל ובהתאם לתנאים.
2.2.
על מנת לעשות שימוש בשירות, עליך להשתמש במכשיר המחובר לרשת האינטרנט ואשר תואם את הדרישות הטכניות של Storytel ו/או את דרישות הפלטפורמות של השותפות העסקיות של Storytel, אשר על גביהן מותקנת האפליקציה של Storytel, וכן למסור לנו ו/או לשותף העסקי הרלוונטי שלנו את אמצעי התשלום אשר בחרת ואשר מתקבל על ידי Storytel, כפי שיהיה רלוונטי מעת לעת. אנא ראה את האתר של Storytel לצורך קבלת לרשימה המלאה והמעודכנת של הדרישות הטכניות לשימוש בשירות, רשימה מלאה של השותפים העסקיים של Storytel ורשימה של אמצעי התשלום המקובלים כיום. Storytel שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הדרישות הטכניות לשימוש בשירות, ולשנות, להוסיף או להסיר שותפים עסקיים ואמצעי תשלום מעת לעת. Storytel תעשה את מירב המאמצים להודיע לך, באמצעות דוא"ל או באמצעות התראות במסגרת השירות, על כל שינוי אשר עשוי להגביל את יכולתך הטכנית להשתמש בשירות. הודעה כאמור תשלח לא יאוחר משלושים (30) יום לפני כניסת השינוי לתוקף. Storytel שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, להוסיף או להסיר שותף עסקי ופתרונות תשלום ללא כל הודעה מוקדמת אליך.

3. תוכניות מנוי

3.1.
Storytel שומרת לעצמה את הזכות, תחת שיקול דעתה הבלעדי, להציע את השירות במסגרת תוכניות מנוי שונות, אשר עשויות לכלול, ללא הגבלה: תוכניות שיווקיות, תוכניות המוצעות על ידי (ו/או משולבות עם) צדדים שלישיים, תוכניות המבוססות על מספר הזרמות המידה במקביל, או תוכניות המבוססות על מגבלות בתוכן המוצע.
3.2.
Storytel שומרת לעצמה את הזכות, תחת שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף תוכניות חדשות, להסיר תוכניות קיימות, או לשנות אפשרויות ופונקציות כלשהן של תוכניות המנוי מעת לעת. כאשר שינוי כאמור משפיע באופן מהותי על תכנית מנוי קיימת לרעת המנוי, המנוי יקבל על כך הודעה, ותהיה לו האפשרות לסיים את השירות בהתאם לסעיף 12 תחת תנאי שימוש אלו.
3.3.
מספר הזרמות המדיה המקבילות האפשריות אשר המוצעות במסגרת תכנית המנוי, תהיה תלויה בסוג תכנית המנוי אליה נרשמת ותקבע בפירוט רב יותר במסגרת תנאי השימוש הנוספים אשר הוסכמו בנפרד.
3.4.
אנא עיין באתר Storytel למידע מעודכן על מחירים וסוגי המנוי המוצעים מעת לעת במדינת מגוריך. כאן תוכלו למצוא גם מצגת של תוכניות המנויים הקיימות כיום וכן התנאים הנוספים הרלוונטיים אליהם (כולל מגבלות מסוימות), כאשר על מנת לקבל גישה לתוכנית כאמור, יהיה עלייך להסכים להם בנפרד.
3.5.
מידע על תכנית המנוי הנוכחית שלך זמינה באמצעות גישה לחשבונך באתר Storytel (כלומר על-ידי כניסה לחשבון Storytel שלך עם שם המשתמש והסיסמא שלך ועל-ידי ניווט אל "הדפים שלי")
3.6.
במידה ומוצעת לך יותר מתוכנית מנוי אחת שהנך יכול לבחור, תוכל לשנות את תכנית המנוי הנוכחית שלך לתוכנית מנוי אחרת המוצעת על-ידי Storytel במדינת מגוריך. עם זאת, כל שינוי כזה עשוי להיכנס לתוקף מיום רישום השינוי ולהימשך עד לאחר תאריך התשלום הבא שלך לפני שניתן יהיה לרשום שינוי חדש תחת אותו חשבון. הסדר התשלומים המקורי שלך של שלושים (30) יום לא ישתנה על-ידי מעבר בין תוכניות מנוי שונות. באפשרותך לבדוק, לנהל או לשנות את פרטי חשבונך ותוכנית המנוי שלך בקלות, במסגרת החשבון שלך (כלומר על-ידי כניסה לחשבון ה-Storytel שלך עם שם המשתמש והסיסמא שלך ועל-ידי ניווט ל"דפים שלי").

4. מסנני תוכן

4.1.
כל התקנה מראש של מסנני תוכן, ולדוגמא "מצב ילדים" או פונקציות סינון דומות העשויות להיות מוצעות מעת לעת, מוצעות למשתמש כפונקציה אופציונלית. המטא-נתונים עבור כל כותרת בתוכן שעליו Storytel מסתמכת בנוגע, לדוגמא, למגבלות גיל וזיהוי ז'אנרים ספרותיים, מסופקים על-ידי השותפים העסקיים (כלומר, ההוצאה לאור) של Storytel. לכן, Storytel אינה מתחייבת כי המסננים המבוססים על מטא-נתונים יהיו לשביעות רצונך, וStorytel לא תישא באחריות לעניין זה. זאת ועוד, Storytel אינה מתחייבת שמסנני תוכן כאמור יהיו מדויקים או שאכן יבצעו סינון של תוכן שאינו רלוונטי, על פי ייעודם. במידה ומסנן כאמור אינו פועל לשביעות רצונך, אנא הפסק מידית את השימוש במסנן, וצור איתנו קשר דרך אתר Storytel על מנת ליידע אותנו כיצד אנו יכולים לשפר את המסנן ואת השירות בכדי לעמוד בצורה טובה יותר בציפיותיך. Storytel מקבלת בברכה כל משוב הנוגע לתוכן שאתה מוצא כבלתי ראוי ו/או לא מתאים ביחס למסננים בהם נעשה שימוש, או תוכן שאתה חושד כי עלול להכיל חלקים מפרים ו/או לא חוקיים. Storytel נסמכת על המשוב שלך בכדי לשפר את המסננים ואת השירות לאורך זמן.
4.2.
אם וכאשר מוצע לך כמנוי לשירות מסנן "מצב ילדים" שהותקן מראש, ההגדרות של מסנן זה נעשו על סמך המטא-נתונים לעיל, בכדי לאפשר רק לתוכן כזה שנחשב בעיני המוציא לאור שלו כמתאים לילדים עד גיל 12. המשמעות היא שהתוכן המוצג ב"מצב ילדים" עשוי לכלול את כל הספרים והז'אנרים בקטלוג התוכן של Storytel המיועד לילדים בכל הגילאים בקבוצת גיל זו. Storytel אינה יכולה להבטיח בשום צורה שהמסנן מדויק לחלוטין או שהוא בוודאות יסנן את התוכן הלא רלוונטי בהתאם לייעודו.

5. גרסה חינמית

5.1.
המנוי שלך עשוי להתחיל בתקופת ניסיון חינמית של השירות (להלן: "תקופת הניסיון החינמית"). תקופת הניסיון החינמית הינה למשך ארבעה-עשר (14) יום, או כפי שצוין אחרת בעת ההרשמה, והיא נועדה לאפשר למשתמשים לנסות את השירות.
5.2.
כאשר אתה נרשם לתקופת הניסיון החינמית, אתה מודע ומסכים כי תועבר באופן אוטומטי לתוכנית מנוי חודשית בתום תקופת הניסיון החינמית, אלא אם כן תסיים את המנוי שלך לשירות בטרם היום האחרון של תקופת הניסיון החינמית. במקרה כאמור לא תחויב, והמנוי שלך יבוטל.
5.3.
במידה ומוצעת לך תקופת הניסיון החינמית, כוונתה של Storytel הינה להציע לך ניסיון חינם כאמור למשך פעם אחת. לפיכך, משתמש שכבר הפעיל כל סוג של הצעת ניסיון בחינם עשוי להיחסם מפני שימוש בניסיונות חינם נוספים. זכאות לתקופת ניסיון חינמית נקבעת על-ידי Storytel, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, ו- Storytel עשויה להגביל את הזכאות על מנת למנוע שימוש לרעה בניסיון חינם ו/או הפרה של התנאים. Storytel שומרת לעצמה את הזכות לבטל או להפסיק תקופת ניסיון חינמית במידה ו-Storytel, לפי שיקול דעתה הבלעדי, קבעה שהמשתמש אינו זכאי לתקופת ניסיון כאמור. המשתמש אינו זכאי לשלב את תקופת הניסיון החינמית עם הצעות אחרות.

6. מחירים ותשלומים

6.1.
Storytel משתפת פעולה עם צדדים שלישיים המספקים שירותי סליקה, שבאמצעותם יבוצעו כל התשלומים שלך לפני שיועברו ל- Storytel.
6.2.
התמורה עבור המנויים משולמת מדי חודש מראש, עד לסיום המנוי. באשר למועד חיוב התשלומים החודשיים, אתה תחויב פעם בשלושים (30) יום, החל מהמועד שבו אתה מפעיל את המנוי שלך, או במקרה בו המנוי התחיל בתקופת ניסיון חינמית, החל מתום תקופת הניסיון החינמית כאמור, אלא אם כן המנוי בוטל על ידך או על-ידי Storytel לפני מועד זה. במקרים מסוימים, המועד בו תחויב, עשוי להשתנות, לדוגמא, במידה ולא ניתן לקבוע את מועד אישור המידע ביחס לאמצעי התשלום שבחרת, למשל פרטי כרטיס האשראי שלך.
6.3.
המחירים מוצגים באתר Storytel. כל המחירים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ). התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי או על-ידי אמצעי תשלום אחר (כולל אך לא מוגבל לתשלומים בתוך האפליקציה) ש- Storytel רשאית להודיע על האפשרות לשימוש בו, בכל זמן נתון. לתשומת ליבך, ביחס לשימוש בכרטיס אשראי, Storytel רשאית לסרב או לחסום כרטיסי אשראי שאינם מונפקים במדינה בה מוצע השירות. Storytel שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ולפי שיקול דעתה לסרב לשימוש בסוגים מסוימים של כרטיסי אשראי.
6.4.
המחירים עשויים להשתנות בהתאם לאמצעי התשלום בו נעשה שימוש. במקרה של שינוי במחירים, Storytel תודיע על כך באתר Storytel, במסגרת המידע הכללי על המחירים. זאת ועוד, המחירים אינם כוללים עלויות או עמלות תקשורת אשר ספק האינטרנט או התקשרות שלך עשוי לדרוש תחת ההסכם שלך עם ספק שירותים זה.
6.5.
במקרה של מחדל או עיכוב בתשלום, Storytel שומרת לעצמה את הזכות להשהות את להפסיק את אפשרות הגישה של לשירות. במקרה כאמור, אנא היכנס לאתר Storytel עם שם המשתמש והסיסמא שלך והפעל מחדש את המנוי מחשבון ה- Storytel שלך, תחת קטגוריית 'הדפים שלי'. ואולם, במקרה של עיכוב תשלומים, Storytel זכאית לגבות ממך ריבית פיגורים סבירה ו/או דמי תזכורת ו/או, במקרים הרלוונטיים, דמי גבייה סטטוטוריים.

7. כרטיס מתנה

7.1.
Storytel עשויה להציע סוגים שונים של כרטיסי מתנה. כרטיסי מתנה מסוימים עשויים להיות מיועדים למוצר מסוים, כלומר כרטיס מתנה לתוכנית מנוי ספציפית, כפי שקבע הקונה בעת רכישתו. ניתן לעשות שימוש בכרטיסי מתנה כאמור רק בהתאם לתנאים החלים על תוכנית כזו.
7.2.
כאשר אתה נרשם כמנוי באמצעות כרטיס מתנה של Storytel, הנך מסכים ומקבל את התנאים באותו האופן שעושה מנוי משלם של השירות, ולמעט הסעיפים הנוגעים לתשלום תחת תנאי שימוש אלו.
7.3.
כמשתמש בכרטיס מתנה של Storytel, תינתן לך גישה מלאה לשירות בהתאם לתוכנית המנוי הרלוונטית במהלך כל תקופת כרטיס המתנה. עם פקיעת תוקפו של כרטיס המתנה, השירות יופסק אוטומטית אלא אם כן תירשם כמנוי משלם או תפדה כרטיס מתנה חדש של Storytel. עם זאת, אם תפעיל כרטיס מתנה של Storytel כאשר אתה כבר מנוי של השירות, Storytel תשהה זמנית את הדרישה לתשלום השירות עד לתום תקופת כרטיס המתנה, ובאותה העת תועבר אוטומטית חזרה לסטטוס של לקוח משלם, ותחודש תכנית תשלום המנוי החודשית. במידה וכטיס המתנה שעשית בו שימוש היה ביחס לתוכנית מנוי שונה מזו בה היית מנוי במקור, תועבר אוטומטית חזרה לתוכנית המנוי שהשתמשת בה בעבר. עם זאת, אם תכנית מנוי כזו מבוססת על כרטיס מתנה ספציפי למוצר, תועבר אוטומטית חזרה לתוכנית המנוי שהשתמשת בה בעבר המבוססת על תשלום שאינו כרטיס המתנה.

8. ביטול במהלך תקופת הצינון

8.1.
בעת הרישום כמנוי לשירות, ללא כל קשר לתוכנית המנוי שבחרת, קיימת לך הזכות לתקופת צינון של ארבעה עשר (14) ימים בהתאם לדין החל, כלומר, האפשרות לשנות את דעתך מכל סיבה שהיא או ללא כל סיבה ולקבל החזר כספי, בכפוף לכך שביצעת תשלום עבור תקופה זו ובכפוף לסעיף 8.2. מטה. תקופת הצינון חלה החל מהיום בו נרשמת לתוכנית המנוי.
8.2.
במידה והתחלת להאזין לספרי האודיו ו/או לקרוא ספרים אלקטרוניים, או להשתמש בשירות בכל דרך אחרת, אתה מסכים לוויתור על הזכות שלך לביטול רכישת השירות תחת הזכות הצינון הקבועה בסעיף 8.1. לעיל. עם זאת, עדיין יש לך את הזכות לסיים את השירות בהתאם להוראות סעיף 12 להלן.
8.3.
במידה והינך רוצה לבטל את השירות במהלך תקופת הצינון, אנו ממליצים כי תודיע לנו באמצעות שימוש בטופס הזמין באתר Storytel או באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות שלנו, על-ידי שליחת דוא"ל לכתובת: support.il@storytel.com, מכתובת הדוא"ל שאיתה נרשמת לחשבון. אתה רשאי בנוסף להודיע ל- Storytel שאתה מעונין לבטל את הרכישה שלך בזמן תקופת הצינון באמצעים אחרים.
8.4.
במידה וחויבת באופן שגוי, יזוכה חשבונך בסכום החיוב תוך ארבעה עשר (14) ימים מהיום בו Storytel קיבלה את הודעתך.

9. זכויות קניין רוחני

9.1.
אנו הבעלים של הזכויות וזכויות היוצרים בשירות, אשר כולל גם זכויות יוצרים של בעלי הרישיון בתוכן, לרבות הסימנים המסחריים, השמות המסחריים, וזכויות קניין רוחני אחרות בשירות ו/או בתוכן העומד לרשותך במסגרת השירותים, שהינו בבעלותנו או בבעלות מורשה הרישיון כאמור או כל חברה בקבוצת ל- Storytel. למעט אם הוסכם אחרת מפורשות בכתב, אין לעשות שימוש באף חלק מהשירות או מתוכנו בדרך אחרת מלבד כחלק מהשירות המוצע לך במסגרת התנאים. אתה עשוי להיות הבעלים של המכשיר על גביו מוצעים השירותים, ואולם אנו שומרים על בעלות מלאה בשירותים ועל כל זכויות הקניין הרוחני בשירותים. איננו מקנים לך כל זכות או בעלות בשירות ו/או כל חלק ממנו, לרבות בתוכן הזמין כחלק מהשירות. אין לראות בכל הצעה על ידי מותג בבעלות ו/או תחת רישיון של Storytel, כהקניה, במפורש או אחרת, של רישיון או זכות לשימוש בסימן מסחר המוצג במסגרת השירות.

10. רישיון לתוכן ולתוכנה

10.1.
התוכן המוצע לך במסגרת השירות עשוי להשתנות מעת לעת ובין המדינות והאזורים השונים שבהם השירות זמין. התוכן עשוי להשתנות גם בהתאם למיקום שלך כאשר אתה ניגש לשירות. Storytel אינה מתחייבת כי, השירות או התוכן המוצע במסגרת השירות, יהיו זמינים לשימוש בכל מדינה אחרת מלבד מדינת מגוריך, בה השירות הוצע לשימושך. אנא ראה באתר Storytel מידע נוסף על התוכן הזמין כיום במדינתך. לתשומת ליבך, Storytel אינה מחויבת להודיע לך על כל שינוי בתוכן המוצע.
10.2.
השירות מוגדר כך שיאפשר שימוש בתוכנת השירות, התוכן, בפריטים וירטואליים או בחומרים אחרים שבבעלותנו או ברישיון. אנו מעניקים לך בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה ו/או להמחאה ו/או מתן רישיון משנה, להיכנס ולעשות שימוש בתוכנת השירות, בתוכן, בפריטים הווירטואליים או בכל חומר אחר לשימושך האישי והלא מסחרי בלבד.
10.3.
אתה מאשר, מתחייב ומסכים כי אתה, או כל מי שאתה מאפשר לו גישה לשירות באמצעות חשבונך, לא תעתיקו, תשכפלו, תשנו, תצרו יצירות נגזרת, תציגו, תפרסמו, תפיצו, תשדרו, תעבירו, תמכרו, תשכירו, תשאילו, תעניקו רישיון משנה, תפיצו או תנצלו בכל דרך אחרת או לכל מטרה שהיא (מסחרית או אחרת) כל חומר ו/או חלק מהשירות ו/או כולו לצד שלישי כלשהו (כולל, ללא הגבלה, ההצגה וההפצה של החומר האמור באמצעות אתר של צד שלישי) ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של Storytel או, בכפוף להוראה מפורשות המתירה את האמור לעיל תחת הוראות הדין החל.
10.4.
אתה בנוסף מאשר, מתחייב ומסכים כי אתה, או כל מי שאתה מאפשר לו גישה לשירות באמצעות חשבונך, לא; (1) תפיצו מחדש, תעקפו, או תשביתו כל מערכת להגנת תוכן או טכנולוגיית ניהול זכויות דיגיטליות אשר נעשה בהן שימוש תחת השירות; (2) תבצעו פירוק ו/או הנדסה לאחור ו/או הרס ו/או צמצום של השירות; (3) תסירו כל סימון, זכויות יוצרים או הודעות קנייניות אחרות; או (4) תיגשו לשירות ו/או תעשו שימוש בשירות באופן שאינו חוקי או בלתי מורשה או באופן המרמז על קשר ו/או שיתוף פעולה עם המוצרים, שירותים או מותגים שלנו.
10.5.
הוראות סעיף 10 חלות גם על כל מי שיש לו גישה לשירות.

11. תוכן וקישורים של צדים שלישיים

11.1.
הצגת קישורים חיצוניים ו/או אלמנטים אחרים מטעם צדדים שלישיים, ואשר הינם זמינים ו/או נגישים מהשירות ו/או מהאתר שלנו /או מפורום המוצע על-ידי Storytel הן במסגרת השירות והן מחוצה לו, אינם מהווים אישור ו/או עידוד מצד Storytel ו/או קבוצות החברות שלה, ביחס לדעות או ההשקפות המובעות על-ידי אותם צדדים שלישיים באתריהם ו/או בפלטפורמות המדיה החברתית שלהם ומחוצה לה. Storytel אינה מאמתת, תומכת ו/או אחראית על נכונות ו/או שלמות ו/או דיוק ו/או איכות התוכן הכלול באתרי צדדים שלישיים כאמור. יתר על כן, Storytel אינה אחראית לאיכות או לאספקת מוצרים ושירותים כלשהם המוצעים, נגישים, נרכשים או מפורסמים באתרי צדדים שלישיים ו/או פלטפורמות מדיה חברתית כאמור. לכן, Storytel לא תישא באחריות לתוכן המוצע באתר ו/או פלטפורמה מדיה חברתית של צד שלישי, ולרבות לכל אובדן ישיר או עקיף או כל נזק אחר, בין אם נובע מרשלנות, הפרת חוזה, לשון הרע, הפרה של זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות, הנגרמות על ידי הצגה, הפצה או ניצול של כל מידע או תוכן הכלול באתרים או בפלטפורמות מדיה חברתית של צדדים שלישיים.
11.2.
השירות עשוי לכלול ו/או להיכלל ו/או להיות מוצע בקשר עם שירותי ו/או תוכן צד שלישי. ל- Storytel אין שליטה באותם שירותי צד שלישי ולא בתוכנם. עליך לקרוא בעיון כל הסכם או תנאי שימוש ומדיניות פרטיות המוצגים בפניך ואשר חלים על שירותי צד שלישי ו/או תוכן כאמור.

12. תקופה וסיום

12.1.
ברגע שנרשמת ופתחת חשבון ב- Storytel ונרשמת כמנוי חודשי ו/או לצורך שימוש בתקופת הניסיון החינמית, המנוי שלך עם Storytel ימשיך מחודש לחודש עד שיבוטל ו/או יופסק על ידך או על-ידי Storytel. אלא אם תבטל את המנוי שלך, אתה מאשר לנו לגבות ממך את דמי המנוי של החודש הבא בהתאם לתנאים ואמצעי התשלום שבחרת בעת רישומך ל- Storytel, או בהתאם להוראות אחרות שמסרת לנו.
12.2.
בכדי לבטל ולסיים את המנוי לפני שמתווסף חודש חדש לתקופת המנוי שלך, עליך לבטל את השירות לא יאוחר מיום לפני תחילת התקופה החודשית החדשה, אחרת המנוי שלך ימשיך, ואתה תחויב בחודש נוסף בטרם סיומו.
12.3.
לביטול המנוי, אנא היכנס לחשבון שלך דרך אתר Storytel. לאחר מכן, הקלק על קטגוריית "הדפים שלי" ו "החשבון שלי", בחר באופציית הביטול ועקוב אחר ההוראות. אתה רשאי לבטל את השירות גם על-ידי שליחת הודעת ביטול ל- למחלקת שירות הלקוחות של Storytel, בכתובת הדוא"ל support.il@storytel.com או על-ידי שליחת דואר רשום לספק השירות שלנו, כמפורט בסעיף 15 מטה. הודעת הביטול תיכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים החל מרגע קבלת ההודעה על-ידי Storytel באמצעים אלקטרונים, או בתוך 6 ימי עסקים במידה והודעת הסיום נשלחה לספק השירות באמצעות דואר רשום, ועם זאת ביצוע התשלומים יהיה בכפוף לסעיף 12.2. לעיל.
12.4.
בנוסף לזכויות הביטול של Storytel כאמור בסעיפים 5.3, 6.5 ו-14.4 או בכל סעיף אחר תחת התנאים, ל- Storytel קיימת הזכות לבטל או להגביל את השימוש שלך בשירות באופן מידי, במידה ול- Storytel קיימות סיבות לחשוד שאתה (או כל מי שאפשרת לו גישה לשירות) הפרת את התנאים או הוראות הדין החל. זכות זו חלה גם אם הנך עושה שימוש בשירות באופן הנחשב כהונאה או באופן העלול לגרום נזק ל- Storytel או לצד שלישי כלשהו.

13. זכויותיה ואחריותה של Storytel

13.1.
במסגרת מתן השירות, Storytel רשאית ליצור איתך קשר בדואר, טלפון, מסרונים, דוא"ל או ישירות דרך השירות, לצורך הודעות הנוגעת לפונקציות השירות והתוכן (כולל שליחת תזכורות אודות תאריכי תפוגת כרטיס האשראי). Storytel רשאית, אלא אם כן סירבת לכך, ליצור איתך קשר בדואר, טלפון, מסרונים, דוא"ל או ישירות דרך השירות, לצורך הודעות ביחס למבצעים או פעילויות דומות, מוצרים ואירועים הקשורים לשירות.
13.2.
במידה ונתת את הסכמתך, Storytel רשאית ליצור איתך קשר בכל אמצעי תקשורת אחר למשל באמצעות פלטפורמות מדיה חברתיות של צדדים שלישיים.
13.3.
כל התקשורת כאמור בין Storytel והמנוי תעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של Storytel.
13.4.
Storytel אינה אחראית לכל הפרעה ברשת הסלולרית או בשירות של ספקי רשת האינטרנט.
13.5.
השירות זמין מסביב לשעון, שבעה (7) ימים בשבוע. עם זאת, Storytel אינה מתחייבת לכך שהשירות יהיה ללא שגיאות או הפרעות. במקרים של תקלות או הפרעות כלשהן המשפיעות על השירות, ל- Storytel תינתן האפשרות לתקן הפרעות אלה מבלי שהדבר ייחשב כהפרת חוזה, כלומר הפרת התנאים. ל- Storytel קיימת גם הזכות, מכוח סיבה כלשהי, לסגור את השירות, לדוגמא לצורך ביצוע שדרוגים ותחזוקה.
13.6.
ל- Storytel הזכות, להעביר את זכויותיה וחובותיה תחת התנאים, חלקן או כולן, לצדדים שלישיים. ל- Storytel גם הזכות לקיים את התחייבויותיה באמצעות קבלני משנה. כל שינוי כזה שעשוי להשפיע על עיבוד המידע האישי שלך יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של Storytel.
13.7.
Storytel רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות את התנאים. כאשר Storytel תבצע שינויים מהותיים בתנאים לרעתך, Storytel תיידע אותך על כך, לדוגמא על-ידי הצגת הודעה בשירות, או על-ידי שליחת דוא"ל, מסרון, או התראת דחיפה באמצעות השירות, לא יאוחר משלושים (30) יום לפני כניסת השינויים לתוקף. במקרים מסוימים נבקש את הסכמתך המפורשת, ובמקרים מסוימים נספק לך הודעה מראש ונראה את המשך השימוש שלך בשירות כהסכמתך לשינויים אלה. לכן, חשוב שתקרא בעיון כל הודעה שתתקבל מאתנו. אם בכל עת תרצה להפסיק את השימוש בשירות עקב עדכונים או שינויים בתנאים, תוכל להפסיק את המנוי שלך בכל עת בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 12 לתנאי שימוש אלה.

14. זכויותיו ואחריותו של המנוי

14.1.
אלא אם כן נקבע אחרת במסגרת תנאי השימוש הנוספים אשר חלים, המנוי רשאי להאזין לספרי האודיו, לקרוא ספרים אלקטרוניים ולעשות שימוש בתוכן, אך ורק למטרת שימוש אישי ולא מסחרי של המנוי. לדוגמא, חל איסור על משתמשים בשירות להשמיע ספרי אודיו לקהל או במקום ציבורי. פרטי החשבון שלך (כולל, ללא הגבלה, פרטי ההתחברות) הם אישיים ואין לשתף אותם עם צדדים שלישיים.
14.2.
המנוי מתחייב שלא לעקוף או לנסות לעקוף את המגבלות הטכניות או כל מגבלה אחרת הקיימת לצורך מניעת העתקת התוכן הזמין במסגרת השירות, ולא להעתיק באופן מלא או חלקי, ספרי אודיו, ספרים אלקטרוניים או כל תוכן אחר, אפילו אם הדבר נעשה לצורך שימושו האישי.
14.3.
אתה מאשר ומסכים כי תעשה שימוש בשירות בהתאם להוראות התנאים. אתה גם מאשר ומסכים כי האמור לעיל יחול על כל מי שאתה מאפשר לו גישה לשירות באמצעות חשבונך. מתן גישה לכל משתמש אחר על ידך תעשה אך ורק בהתאם לתנאים.
14.4.
במידה ולא התחברת לשירות לתקופה של יותר משלושים (30) ימים , והורדת זמנית תוכן לאפליקציה, Storytel עשוי לדרוש ממך להתחבר למצב מקוון על מנת להבטיח שעדיין יש לך מנוי פעיל לשירות ולעדכן את התוכן בשירות. במידה ותסרב לעשות זאת, Storytel שומרת לעצמה את הזכות להשהות כל שימוש נוסף שלך בשירות עד אשר יתבצע אימות כי יש לך מנוי פעיל ב- Storytel. במידה ולא יתבצע אימות, Storytel רשאית, לפי שיקול דעתה, להמשיך להשהות את השירות או לסגור ולבטל את חשבונך.
14.5.
אתה אחראי להבטיח כי המידע שנמסר על ידך בעת הרישום יהיה נכון, לרבות כל הנתונים שנמסרו ל- Storytel כולל כתובת דוא"ל. כל הודעה ש- Storytel תשלח לכתובת הדוא"ל שמסרת, תחשב כאילו התקבלה על ידך תוך שני (2) ימים מיום שליחתה.
14.6.
אתה אחראי לשמור על שליטתך בחשבונך, למנוע גישה מופרזת לשירות ולא לחשוף את הסיסמא שלך או כל פרט אישי אחר הקשור לחשבונך כל עוד אתה מנוי לשירות.
14.7.
המנוי אחראי להבטיח כי, כל חוות דעת ביחס לספרי אודיו, ספרים אלקטרוניים או כל תוכן ספרותי אחר אשר נכתב על ידו, הינו תואם את הוראות הדין החל, ומנוסח באופן המכבד אחרים, וכי המנוי אינו עושה שימוש במילים או בביטויים שעשויים להיתפס באפליה, או פוגעניים שלא לצורך, או מעוררים התנגדות, בפורומים שעשויים להיות קשורים ל- Storytel. יתר על כן, באחריותו של המנוי להבטיח כי המנוי אינו מפרסם, משתמש או משתף קניין רוחני השייך לצד שלישי, או כי הוא אינו מפרסם, משתף, או משתמש בתכנים או הערות אשר עשויים להתפרש כלא חוקיים, לדוגמא תוכן משמיץ, תכנים המתארים או מרמזים על התעללות מינית או הערות שנאה.
14.8.
למנוי אין כל זכות להעביר את הזכויות שלו וחובותיו תחת התנאים, אלא אם כן המנוי קיבל את הסכמתה הכתובה של Storytel.
14.9.
חל איסור על המנוי לעשות שימוש בשירות באופן הגורם ו/או עשוי לגרום להפרעה או פגיעה כלשהי בשירות. אתה מבין שאתה, ולא Storytel, אחראי על כל התקשורת והתוכן האלקטרוני שנשלחים מהמכשיר שלך אלינו ועליך להשתמש בשירות, במכשיר שלך, באתר שלנו ובכל הפורומים המוצעים על-ידי Storytel, הן במסגרת השירות והן מחוצה לו, למטרות חוקיות בלבד. בנוסף, אתה מסכים שלא להשתמש באתר למטרות הונאה כלשהן, או למטרות פליליות או פעולות בלתי חוקיות אחרות, או לשלוח, להשתמש או לעשות שימוש חוזר בכל חומר שאינו שייך לך; או שאינו חוקי, פוגעני (כולל אך לא מוגבל לחומר הכולל תוכן מיני מפורש או שמקדם גזענות, שנאה, או נזק פיזי), מטעה, מטריד, משמיץ, לשון הרע, מגונה, פורנוגרפי, או מפר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סודיות, פרטיות או כל מידע או זכות קניינית אחרת; או הפוגע בדרך אחרת בצדדים שלישיים.
14.10.
במקרה שהשירות, או חלקים ממנו, שגוי או פגום, אתה מוזמן ליצור קשר עם Storytel באמצעות טופס יצירת הקשר באתר Storytel, מכתובת הדוא"ל הרשומה של חשבונך או על-ידי שימוש בכל אמצעי אחר, בכדי לידע אותנו או להגיש תלונה.
14.11.
המנוי מודע כי, השירות כולל תוכן שאינו מתאים לקטינים. לכן אתה מסכים, בין אם בחרת להשתמש במסנן תוכן ובין אם לאו (למשל מסנן 'מצב ילדים') לא לאפשר לקטינים לגשת לשירות אלא אם כן הם נמצאים תחת פיקוחך.

15. ספק השירות

15.1.
השירות ניתן וזמין עבורך תחת התנאים, באמצעות iCast Ltd, חברה בע"מ המאוגדת בישראל, מספר ח.פ. 51-374645-3, וכתובתה רחוב השלוש 3, כניסה ב', תל אביב, 6706061, ישראל. ליצירת קשר איתנו או עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו, אנא שילחו דוא"ל לכתובת: support.il@storytel.com

16. שונות

16.1.
השירות מוצע לשימושך אך ורק למטרות לא מסחריות, לצורך צריכת בידור, מידע ומטרות דומות אחרות.
16.2.
התנאים יפורשו בהתאם לחוקי מדינת שבדיה, למעט עקרונות ביחס לחוקים סותרים. עם זאת, התנאים לא יגבילו כל זכות הגנת הצרכן שאתה עשוי להיות זכאי אליהם בהתאם לחוקים המחייבים של מדינת מגוריך אם הם שונים מהאמור לעיל.
16.3.
במקרה של מחלוקת בין Storytel והמנוי, הצדדים ינסו תחילה לפתור את המחלוקת בניהם בהסכמה. במידה והצדדים לא יצליחו להגיע להסכמה כאמור, סמכות השיפוט תהא של בית הדין הכללי של שבדיה.
16.4.
אם אינך מרוצה מהשירות, מהתוכן הזמין בו או מהתנאים, התרופה היחידה והבלעדית שלך היא להפסיק את הגישה או השימוש בשירות.
16.5.
למידע נוסף על השירות שלנו או במידה ואתה צריך עזרה אם פונקציה כלשהי או עם החשבון שלך, אנא צור איתנו קשר ב: support.il@storytel.com

עודכן לאחרונה: 5 למרץ 2021

אייקאסט בע“מ