Lenny Henry, Bobby Davro, Rik Mayall, Chris Emmett, Tony Robinson