PRIVACYBELEID VAN STORYTEL

1. ALGEMEEN

1.1.
Storytel is een op internet gebaseerde digitale abonnementsservice waarmee u (hierna "U" of de "Gebruiker") toegang heeft tot luisterboeken en e-boeken op Uw mobiele telefoon of op Uw tablet of op een ander apparaat(de "Service") conform de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst (de "Voorwaarden"). De Service wordt verleend door Storytel Sweden AB, bedrijfs identificatienummer 556696-2865, (hierna "Storytel" of "wij"). Dit privacybeleid omvat uitleg over de werkwijzen van Storytel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van bepaalde informatie, waaronder Uw persoonsgegevens wanneer wij de Service aan U verlenen. Het doel van het privacybeleid is U te informeren over de verwerking van Uw persoonsgegevens door ons en U ervan te verzekeren dat er zorgvuldig wordt omgegaan met Uw persoonsgegevens bij gebruik van de Service, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
1.2.
U dient zich te allen tijde veilig te voelen wanneer U persoonsgegevens verstrekt aan Storytel. Storytel heeft de benodigde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat Uw persoonsgegevens zijn beschermd tegen onbevoegd toegang, gebruik, wijziging en verwijdering..

2. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

2.1.
Storytel Sweden AB en Storytel Nederland BV zijn de verantwoordelijken voor het verwerken van Uw persoonsgegevens door Storytel. Informatie over hoe U contact met ons kan opnemen vindt u in artikel 12.

3. WANNEER VERZAMELT STORYTEL PERSOONSGEGEVENS?

3.1.
Storytel verzamelt persoonsgegevens over U wanneer:
-
U een account aanmaakt bij Storytel en gebruikmaakt van de Service,
-
U een extra dienst of product bestelt van Storytel,
-
U zich abonneert op de nieuwsbrief van Storytel,
-
U fouten meldt of om een andere reden contact opneemt met de klantenservice van Storytel,
-
U de Service koppelt aan Uw Facebook-account of een soortgelijke service van derden die onafhankelijk persoonsgegevens beheerd,,
-
U deelneemt aan een enquête, inclusief maar niet beperkt tot klanttevredenheids- of marketingonderzoeken, of wanneer U reageert op berichten van Storytel, of
-
Het anderszins noodzakelijk is om de relatie tussen U en Storytel te beheren.
3.2.
Storytel verzamelt ook informatie via eigen cookies of cookies van derden en soortgelijke traceringstechnologieën waarmee Uw activiteiten en keuzen kunnen worden gevolgd, met andere woorden wanneer U de Service gebruikt of onze website bezoekt. Meer informatie over het gebruik van cookies door Storytel vindt u in het cookiebeleid van Storytel [link].

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT STORYTEL?

4.1.
Wanneer U een account aanmaakt bij Storytel of contact opneemt met de klantenservice van Storytel, verzamelt Storytel persoonsgegevens over U. Algemene gebruikersgegevens die Storytel verzamelt zijn Uw naam en/of gebruikersnaam, e- mailadres en/of telefoonnummer en Uw betaalgegevens. Storytel kan ook gegevens verzamelen met betrekking tot Uw geboortedatum, geslacht en aanvullende contactgegevens zoals Uw woonadres. Storytel kan ook persoonsgegevens verzamelen die U verstrekt over Uw gezinsleden (inclusief de namen, geboortedata en interesses van Uw gezinsleden). Wanneer U de Service of aanvullende diensten en producten van Storytel gebruikt en de website van Storytel bezoekt, kan Storytel ook gegevens betreffende Uw gebruik, wat U bekijkt, en technische gegevens zoals Uw IP-adres verzamelen. Als U zich bij aanmelding als klant van Storytel hebt aangemeld als klant voor facturering kan het nodig zijn dat Storytel ook sommige gegevens verzamelt en verwerkt die U verstrekt aan de betalingsdienstaanbieder van Storytel om genoemde facturering mogelijk te maken.
4.2.
Als U ervoor kiest om de Service te koppelen aan Facebook of een soortgelijke dienst van derden die persoonsgegevens beheert, kan Storytel informatie, waarvoor U aan Facebook of aan de betreffende derde toestemming geeft om deze te delen met Storytel, verzamelen en verwerken.
4.3.
Storytel kan ook informatie verzamelen en verwerken die U in openbare forums op de website van Storytel of aan Storytel verstrekt wanneer U de website van Storytel of sites van Storytel op platforms van derden gebruikt, zoals sites van sociale netwerken, of wanneer U Uw profiel op een site of platform van derden aan Uw persoonlijke account koppelt.
4.4.
Storytel kan ook bepaalde informatie met betrekking tot Uw gekozen betaalwijze verzamelen en verwerken. De persoonsgegevens die hiertoe door Storytel worden verzameld, dienen om vast te stellen of U in aanmerking komt voor de Service en om Uw betaalwijze te bepalen. Omdat Storytel samenwerkt met externe aanbieders van betaaldiensten die werken met onafhankelijke systemen van Storytel, worden er geen volledige betalingsgegevens, zoals volledige creditcardnummers, opgeslagen of verzameld door Storytel.

5. HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

Storytel bewaart Uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de verwerkingsdoeleinden. Dit betekent dat persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt voor marketingdoeleinden bewaard blijven zolang U een account heeft en twaalf (12) maanden na afloop van Uw abonnement worden verwijderd, tenzij U Storytel vrijwillig toestemming heeft gegeven om deze gegevens te mogen blijven gebruiken. Om het gebruik van cadeaukaarten en de duur van Gratis Proefabonnementen te volgen bewaren wij de algemene gegevens die U bij aanmelding heeft verstrekt (Uw naam en/of gebruikersnaam, e-mailadres en/of telefoonnummer en betaalgegevens) nog vierentwintig (24) maanden na afloop van Uw abonnement, gebruik van een cadeaukaart of Gratis Proefabonnement. Gedurende dezelfde periode bewaren wij ook de informatie van Uw persoonlijke bibliotheek met luisterboeken/e-books, zodat U zich gemakkelijk opnieuw gebruik kunt gaan maken van de dienst. Storytel mag gegevens langer bewaren als dit wettelijk vereist is of als dit vereist is om de juridische belangen van Storytel te bewaken, bijvoorbeeld als er gerechtelijke procedures lopen.

6.
WAAROM VERWERKT STORYTEL INFORMATIE OVER U?

6.1.
Storytel verwerkt Uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Storytel verwerkt Uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om de Service en de bijbehorende functionaliteiten te kunnen verlenen, beheren, ontwikkelen en aan te passen, de klantrelatie met U te beheren en te voldoen aan beveiligings- en andere wettelijke vereisten. Uw persoonsgegevens kunnen ook de basis vormen voor markt- en klantanalyses, marktonderzoek, statistieken, bedrijfsprocesbewaking en commerciële en methodologische ontwikkeling ten behoeve van Storytel. Dit kan b.v. inhouden dat persoonlijke data wordt gebruikt voor het aanmaken van klantprofielen en doelgroepen op platformen van derden.
6.2.
Storytel verwerkt Uw persoonsgegevens ook om U te kunnen voorzien van betere en gerichtere aanbiedingen en diensten. Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt, gekoppeld, gesegmenteerd en geanalyseerd om informatie, aanbiedingen of aanbevelingen over goederen en diensten van Storytel of partners van Storytel te leveren door middel van gerichte advertenties die zijn afgestemd op Uw voorkeuren, gedragingen, wensen of levensstijl. Storytel kan de informatie over U waartoe Storytel via de Service toegang heeft door Uw onlinebezoeken of andere documenten (zoals van Facebook of andere soortgelijke aanbieders van sociale media) ook analyseren en combineren voor de in dit artikelgenoemde doeleinden.
6.3.
Daarnaast verwerkt Storytel Uw persoonsgegevens om potentieel verboden of onrechtmatige activiteiten, waaronder fraude, te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en onze gebruiksvoorwaarden te handhaven (bijvoorbeeld om te bepalen of u in aanmerking komt voor een Gratis Proefabonnement of enige andere aanbieding of marketingcampagne, al naar gelang het geval).

7.WAT IS DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING?

7.1.
Storytel verwerkt het merendeel van Uw persoonsgegevens omdat het noodzakelijk is voor de door Storytel te leveren prestaties op grond van de Voorwaarden, zodat Storytel in staat is de Service en de bijbehorende functionaliteiten te leveren. Dit is het geval wanneer Storytel, onder meer, Uw contactgegevens, zoals Uw e-mailadres of Uw telefoonnummer en informatie van de betaaldienstaanbieder, verwerkt.
7.2.
Storytel verwerkt bepaalde persoonsgegevens op basis van een afweging van belangen, dat wil zeggen als het belang van Storytel om de gegevens te verwerken zwaarder weegt dan de impact en het risico dat de verwerking mogelijk heeft op Uw integriteit. Dit is het geval wanneer Storytel Uw gegevens verwerkt voor marketingdoeleinden en wanneer wij de informatie van Uw bibliotheek met luisterboeken/e-boeken bewaren nadat Uw abonnement is beëindigd. Indien U hier bezwaar tegen heeft tegen deze verwerking, neem dan contact op met Storytel op de in dit privacybeleid aangegeven wijze.
7.3.
Daarnaast worden sommige gegevens verwerkt op basis van Uw toestemming. Dit is het geval voor de verwerking van gegevens waartoe Storytel via Uw Facebook-account toegang krijgt en voor marketing van goederen en diensten van partners van Storytel.
7.4.
Voor zover verwerking wordt uitgevoerd op basis van toestemming bent U niet verplicht om Uw toestemming te verlenen en kunt U te allen tijde Uw toestemming geheel of gedeeltelijk intrekken (voor meer informatie, zie artikel 12). Als U ervoor kiest Uw toestemming in te trekken terwijl Uw toestemming is vereist voor de verwerkingsdoeleinden van Storytel wordt de verwerking conform Uw meest recent gegeven toestemming uitgevoerd.

8.GEGEVENSBEVEILIGING EN -INTEGRITEIT

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van Uw persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor ons. Wij hebben technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om Uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegd delen, gebruik en wijziging daarvan.. Wij evalueren onze beveiligingsprocedures regelmatig om te beoordelen of wij aanvullende maatregelen moeten implementeren of de technologie van bestaande procedures moeten verbeteren. U wordt erop gewezen dat, ondanks onze inspanningen, weinig beveiligingsmaatregelen ondoordringbaar zijn. Wij verzoeken U dan ook vriendelijk ons onmiddellijk in te lichten als U verdachte activiteiten opmerkt in de Service.

9.AAN WIE GEEFT STORYTEL DE GEGEVENS DOOR?

9.1.
Storytel kan Uw persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen, zakelijke partners en andere derden om de overeenkomst met U of overeenkomsten met de leveranciers en partners van Storytel na te kunnen komen.
9.2.
Storytel mag ook persoonsgegevens delen met bedrijven die persoonsgegevens namens ons verwerken, zoals onze IT-systeemleveranciers, klantenservicebedrijven en gelieerde ondernemingen. Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan dergelijke bedrijven die data verwerken namens Storytel sluit Storytel een gegevensverwerkingsovereenkomst met die partijen om te verzekeren dat een hoog beveiligingsniveau voor Uw persoonsgegevens wordt gehandhaafd.
9.3.
Persoonsgegevens kunnen zo nodig ook gedeeld worden met om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of vereisten van autoriteiten of organen, ter bescherming van de juridische belangen van Storytel of ter detectie of voorkoming van of voor het besteden van aandacht aan fraude en andere beveiligings- of technische problemen.
9.4.
Uw persoonsgegevens kunnen worden overgebracht naar of opgeslagen in een land buiten de EU/EER. Bij overdracht of opslag van Uw persoonsgegevens buiten de EU/EER worden speciale veiligheidsmaatregelen genomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat de overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met dit privacybeleid en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, bijvoorbeeld door gebruik te maken van overeenkomsten met de gestandaardiseerde EU-model clausules voor de overdracht van gegevens, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. U vindt deze op de website van de Europese Commissie.

10.LINKS NAAR EXTERNE WEBSITES

Informatie die wordt verstrekt door Storytel kan links bevatten naar websites die worden beheerd door of eigendom zijn van anderen dan Storytel. Storytel is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op die websites. Storytel raadt U aan de informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op de betreffende websites aandachtig te lezen.

11.WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als Storytel significante wijzigingen in het privacybeleid aanbrengt, zal Storytel U hierover per e-mail of via de Service informeren voordat de wijzigingen van kracht worden. Het privacybeleid wordt ook gepubliceerd op de website van Storytel. Als Uw toestemming vereist is voor een wijziging zal Storytel U opnieuw om toestemming vragen.

12.
RECHT OP OPVRAGEN VAN GEGEVENS EN CORRECTIES ETC.

12.1.
U heeft het recht om gratis informatie op te vragen over, onder meer, de persoonsgegevens die Storytel over U verwerkt en voor welke doeleinden Storytel Uw persoonsgegevens verwerkt (een zogenoemd "uittreksel"). Elke verzoek om een uittreksel dient schriftelijk door U te worden ingediend en ondertekend.
12.2.
U heeft ook het recht om onjuiste, misleidende of onvolledige gegevens te laten corrigeren, anonimiseren of verwijderen. U heeft ook het recht om Storytel te verzoeken de verwerking van Uw persoonsgegevens te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking. U mag bovendien Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen. Dit houdt in dat U het recht heeft om Uw verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt machinaal leesbaar formaat te ontvangen.
12.3.
Indien Uw toestemming is gevraagd voor de verwerking van Uw persoonsgegevens en U daarvoor toestemming heeft verleend, dan kunt U te allen tijde geheel of gedeeltelijk uw toestemming intrekken.
12.4.
Houd er rekening mee dat sommige hierboven vermelde rechten alleen kunnen worden uitgeoefend in bepaalde situaties. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is bijvoorbeeld alleen van toepassing als de verwerking wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst of toestemming en als de verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd. Als U vragen heeft over hoe Storytel Uw persoonsgegevens verwerkt, Uw rechten wilt uitoefenen of meer over de rechten wilt weten, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder aangegeven.

E-mailadres: [email protected]
Adres: Herengracht 168, 1016 BP, Amsterdam

12.5.
Als U niet wilt dat Storytel Uw persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden kunt U dat schriftelijk kenbaar maken aan Storytel. In elke nieuwsbrief wordt ook vermeld dat U zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief.
12.6.
U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthouder als U meent dat Uw persoonsgegevens zijn verwerkt in strijd met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

__________________

Laatst gewijzigd op 1 maart 2018
Storytel Nederland BV