POLITYKA PRYWATNOŚCI STORYTEL

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1.
Storytel to cyfrowa usługa subskrypcji przez Internet, zapewniająca użytkownikowi (dalej „Użytkownik”) dostęp do książek audio oraz e-booków na telefonie, na tablecie lub na innych urządzeniach („Usługa”), zgodnie z warunkami Umowy użytkownika, niniejszą Polityką Prywatności oraz wszelkimi dodatkowymi warunkami, które mogą mieć decydujące znaczenie dla realizacji Twojego Abonamentu w ramach Storytel („Warunki”). Usługa jest świadczona przez spółkę Storytel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-472), ul. Bertolta Brechta 7, spółkę zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000608730, numer NIP: 113-290-62-06, numer REGON: 362739911, (dalej „Storytel” lub „my”).
1.2.
Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia praktyki Storytel, dotyczące zbierania, przechowywania, wykorzystywania i ujawniania określonych informacji, takich jak dane osobowe Użytkownika, w związku ze świadczeniem Użytkownikowi Usługi. Niniejsza polityka prywatności dotyczy również osób, które odwiedzają naszą stronę internetową lub pobierają i korzystają z naszej aplikacji. Ma ona na celu poinformowanie Użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych i zapewnieniu go, że jego dane osobowe są traktowane z należytym szacunkiem i zgodnie z prawem dotyczącym ochrony praw osobowych obowiązującym w czasie świadczenia Usługi.
1.3.
Użytkownik zawsze powinien czuć się bezpiecznie, dzieląc się swoimi danymi osobowymi ze Storytel. Storytel podjął techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa gwarantujące, że dane osobowe Użytkownika są chronione w szczególności przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem wykorzystaniem, modyfikacją, zniszczeniem lub utratą. Jeśli Użytkownik nie czuje się komfortowo z treścią niniejszej Polityki prywatności, Użytkownik może zawsze powstrzymać się od korzystania z Usługi.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

2.1.
Storytel Sweden AB i Storytel sp. z o.o. są administratorami danych w celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Storytel. Informacje na temat możliwości kontaktu z nami znajdują się w części 13.

3. KIEDY I SKĄD STORYTEL ZBIERA DANE OSOBOWE?

3.1.
Storytel zbiera dane osobowe dotyczące Użytkownika, gdy: Użytkownik tworzy konto w Storytel i / lub korzysta z Usługi, Użytkownik zamawia u Storytel usługę dodatkową lub produkt dodatkowy, Użytkownik instaluje i / lub korzysta z dowolnej aplikacji zawartej w Usłudze bez naszego podstawowego planu subskrypcji, Użytkownik odwiedza stronę internetową, Użytkownik rejestruje się jako subskrybent do newslettera Storytel i wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu, Użytkownik zgłasza błędy, naruszające lub w inny sposób nieodpowiednie materiały lub kontaktuje się z działem obsługi klienta Storytel z jakiegokolwiek innego powodu, Użytkownik łączy Usługę ze swoim kontem Facebook lub podobną usługą innego podmiotu zewnętrznego, np. w celu ułatwienia logowania do Usługi, w którym to przypadku otrzymujemy dane z takiej usługi podmiotu zewnętrznego, Użytkownik wypełnia ankietę, w tym, ale nie wyłącznie taką, jak kwestionariusz zadowolenia klienta lub ankieta marketingowa lub odpowiada na wiadomość od Storytel, lub Są one w inny sposób niezbędne w celu zarządzania relacją pomiędzy Użytkownikiem a Storytel.
3.2.
Ponadto, Storytel zbiera informacje przez ciasteczka swoje lub podmiotów zewnętrznych oraz przez podobne technologie śledzące (w tym beacony, tagi i pixele), mogące rejestrować działania i wybory Użytkownika, np. podczas korzystania z Usługi lub odwiedzania naszej witryny. Ma to miejsce, np. w celu wspierania logowania się, zapamiętywania ustawień preferowanych, wysyłania dostosowanego marketingu oraz mierzenia skuteczności reklam. Bardziej szczegółowe informacje o tym, jak Storytel używa ciasteczek podano w polityce ciasteczek Storytel, która znajduje się na stronie internetowej Storytel.

4. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA STORYTEL?

4.1.
Gdy Użytkownik tworzy konto w Storytel lub kontaktuje się z działem obsługi klienta, Storytel zbiera jego dane osobowe. Podstawowe dane użytkownika, które zbiera Storytel, obejmują dane kontaktowe Użytkownika takie, jak imię i nazwisko Użytkownika i / lub jego nazwę użytkownika, adres e-mail i / lub jego numer telefonu oraz szczegółowe dane płatnicze Użytkownika takie, jak numer i typ karty oraz data jej wygaśnięcia. Storytel może również zbierać dane dotyczące daty urodzenia Użytkownika, jego płci oraz dodatkowe dane kontaktowe, takie jak adres Użytkownika. Storytel może również zbierać dostarczane przez Użytkownika dane osobowe o członkach jego rodziny (w tym imiona i nazwiska członków rodziny Użytkownika, adresy e-mail, ich daty urodzin oraz zainteresowania). Jeśli Użytkownik zdecyduje się podać ich dane osobowe, jest odpowiedzialny za to, że ma do tego prawo za ich zgodą, powinienen również poinformować ich o naszych działaniach związanych z przetwarzaniem danych.
4.2.
Gdy Użytkownik korzysta z Usługi lub z jakichkolwiek dodatkowych usług lub produktów firmy Storytel oraz gdy odwiedza witrynę Storytel lub korzysta z naszej aplikacji, Storytel może również zbierać dane dotyczące użytkowania (takie jak wybór tytułów i zapytania wyszukiwania), wyświetlania (np. przeglądane treści) oraz dane techniczne (takie jak unikatowy numer ID, wersja telefonu i platformy, adres IP urządzenia, wersja aplikacji Storytel, ustawienia języka, informacje URL, hasło (zaszyfrowane), dane z cookies, typ przeglądarki). Jeżeli podczas rejestracji jako klient Storytel, Użytkownik zarejestruje się jako użytkownik wymagający faktur, Storytel może również zbierać i przetwarzać niektóre informacje dostarczone przez Użytkownika dostawcy usług płatniczych Storytel, aby ułatwić proces wystawiania faktur.
4.3.
Gdy Użytkownik zdecyduje się połączyć Usługę z kontem Facebook lub z podobną usługą podmiotu zewnętrznego, będącego administratorem danych osobowych, firma Storytel może zbierać i przetwarzać dane osobowe, na których przekazanie do Storytel Użytkownik wyraził zgodę firmie Facebook lub innemu podmiotowi zewnętrznemu. Storytel zachęca Użytkownika do zapoznania się z praktykami ochrony prywatności takich podmiotów zewnętrznych.
4.4.
Co więcej, Storytel może również zbierać i przetwarzać dane osobowe dostarczone przez Użytkownika na forach publicznych na stronie Storytel, dane osobowe przekazane Storytel, gdy użytkownik korzysta ze strony Storytel, stronach Storytel na platformach podmiotów zewnętrznych, na przykład sklepach z aplikacjami, w serwisach społecznościowych, lub podczas łączenia profilu na stronie lub platformie podmiotu zewnętrznego z kontem osobistym Użytkownika.
4.5.
Storytel może również zbierać i przetwarzać określone informacje związane ze zdolnością Użytkownika do korzystania z Usługi oraz z metodą płatności wybraną przez Użytkownika. Jednakże, ponieważ Storytel współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych, którzy operują niezależnie w systemach oddzielonych od Storytel, pełne dane płatnicze, takie jak kompletne numery kart kredytowych, nie będą przechowywane przez Storytel. Storytel zachęca Użytkowników do zapoznania się z praktykami ochrony prywatności takich podmiotów zewnętrznych.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

5.1.
Storytel będzie przechowywać dane osobowe związane z Użytkownikiem jedynie tak długo, jak długo jest to niezbędne dla celu określonej operacji przetwarzania.
5.2.
Oznacza to, że dane osobowe zebrane i przetworzone w celach marketingowych będą przechowywane dopóki Użytkownik posiada konto i dwanaście (12) miesięcy po zakończeniu jego subskrypcji, chyba że Użytkownik udzieli zgody Storytel na dalsze przetwarzanie danych .
5.3.
W celu wypełniania naszych obowiązków umownych, monitorowania i dokumentowania korzystania z kart podarunkowych i darmowych okresów próbnych oraz z innych dodatkowych usług, będziemy przechowywać dane osobowe dostarczone nam podczas rejestracji (takie, jak imię, nazwisko i / lub nazwa Użytkownika, adres e-mail i / lub numer telefonu oraz dane dotyczące płatności) dopóki Użytkownik posiada konto, korzysta z Usługi na podstawie karty podarunkowej lub w ramach darmowego okresu próbnego, jak również przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te zostały zebrane.
5.4.
Będziemy przechowywać informacje o osobistej bibliotece audiobooków / ebooków Storytel Użytkownika dopóki Użytkownik posiada konto, jak również przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów, dla których dane zostały zebrane.
5.5.
Po skontaktowaniu się przez Użytkownika ze Storytel w celu uzyskania wsparcia lub w innych celach, będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów, dla których te dane zostały zebrane.
5.6.
Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celach analitycznych w trakcie okresu subskrypcji Użytkownika oraz przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów, dla których te dane zostały zebrane.
5.7.
Storytel może przechowywać dane przez dłuższy czas niż wyżej wymienione okresy, gdy jest to wymagane przez prawo lub w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony praw i roszczeń.

6. GDZIE SĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE?

6.1.
Dane osobowe Użytkownika są przechowywane na serwerach znajdujących się w kraju, w którym siedzibę ma Strona Umowy (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Użytkownika). Dane osobowe są również przechowywane w Szwecji, gdzie znajduje się główna siedziba Storytel. W przypadku międzynarodowych transferów danych Storytel stosuje środki bezpieczeństwa opisane poniżej w punkcie 10.5.

7. DLACZEGO STORYTEL PRZETWARZA DANE UŻYTKOWNIKA?

7.1.
Storytel przetwarza dane osobowe Użytkownika z wielu powodów. Przede wszystkim robi to, aby zarządzać relacjami z Użytkownikiem oraz aby spełniać nałożone na Storytel obowiązki prawne. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celu dokonywania analizy rynku i klientów, badań rynkowych, statystyki, monitorowania biznesu oraz rozwoju biznesu i metodologii Storytel w celu rozwoju i indywidualizowania Usługi i jej funkcji.
7.2.
Ponadto, Storytel przetwarza dane osobowe Użytkownika, aby dostarczać lepsze i bardziej dopasowane oferty oraz usługi. Storytel przetwarza dane osobowe także po to, by zmniejszyć ryzyko wysyłania nieodpowiednich reklam i innego typu nieprawidłowego marketingu, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na takie reklamy lub komunikacje marketingowe. Dane osobowe mogą, na przykład, być przetwarzane, łączone, dzielone i analizowane, aby za pomocą marketingu ukierunkowanego, np. e-maili, powiadomień w aplikacji lub reklam w kanałach podmiotów trzecich, dostarczyć informacje, oferty lub rekomendacje o towarach i usługach Storytel lub jego parterów, które są dopasowane do preferencji, zachowania, potrzeb lub stylu życia Użytkownika, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na takie reklamy lub komunikacje marketingowe. Dane mogą być użyte także jako podstawa do marketingu ukierunkowanego wśród odbiorców podobnych do obecnych użytkowników Storytel. Może to na przykład obejmować przetwarzanie danych osobowych dla celów utworzenia niestandardowych grup odbiorców na platformach podmiotów trzecich, takich jak Google i Facebook. Storytel może również analizować i łączyć informacje o Użytkowniku, do których Storytel ma dostęp za pomocą Usługi z wizyt on-line Użytkownika oraz z innych rejestrów (np. Facebook lub inni podobni dostawcy usług społecznościowych), do celów określonych w tym rozdziale.
7.3.
Ponadto, Storytel przetwarza dane osobowe Użytkownika, aby zapobiec, wykryć i zbadać potencjalne zakazane lub nielegalne działania, takie jak oszustwo, oraz aby egzekwować stosowanie się do naszych Warunków (np. określając, czy Użytkownikowi przysługuje prawo do Darmowego okresu próbnego lub do jakiejkolwiek innej oferty lub kampanii marketingowej).
7.4.
Storytel przetwarza również dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług wsparcia klienckiego, obejmujące przetwarzanie danych w celu świadczenia Użytkownikom usług wsparcia technicznego, aby mogli oni uzyskiwać dostęp i korzystać z naszych usług online (np. w przypadku gdy Użytkownik zgubił lub zapomniał hasła umożliwiającego mu dostęp do Serwisu) oraz w celu odpowiadania na zapytania klientów (za pośrednictwem korespondencji email lub formularzy online).

8. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA?

8.1.
Większość danych osobowych Użytkownika jest przetwarzana przez Storytel, ponieważ są one niezbędne do wykonania Warunków, np. aby Storytel mogło świadczyć i zarządzać Usługą oraz jej funkcjami. Przykładem może być sytuacja, gdy Storytel przetwarza np. dane kontaktowe Użytkownika, takie jak jego adres e-mail lub numer telefonu oraz informacje od dostawcy usług płatniczych.
8.2.
Niektóre dane osobowe przetwarzane przez Storytel są przetwarzane na podstawie wyważenia interesów, np. uzasadniony interes Storytel w przetwarzaniu danych przeważa nad wpływem i ryzykiem, jakie to przetwarzanie może mieć na integralność osobistą Użytkownika. Ma to miejsce w sytuacji, gdy Storytel przetwarza dane Użytkownika w celach wsparcia (np. generalne prośby o wsparcie) oraz gdy przechowujemy dane o bibliotece audiobooków lub e-booków (w tym inne treści literackie) Użytkownika Storytel po zakończeniu subskrypcji.
8.3.
Ponadto, niektóre dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika. Dzieje się tak w przypadku przetwarzania danych, do których Storytel uzyskuje dostęp za pośrednictwem konta Facebook Użytkownika oraz w przypadku marketingu bezpośredniego towarów i usług Storytel lub partnerów Storytel, a także w innych celach marketingowych innych niż cele marketingu bezpośredniego. Jeżeli Użytkownik poda dane osobowe innych osób fizycznych, na przykład takich, jak członkowie jego rodziny, Użytkownik jest odpowiedzialny za dopilnowanie, że wyrażają oni zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.
8.4.
Gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, Użytkownik wyraża ją dobrowolnie i Użytkownik może ją w każdej chwili wycofać, w całości lub częściowo.

9. BEZPIECZEŃSTWO I INTEGRALNOŚĆ DANYCH

9.1.
Bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych Użytkownika są dla nas bardzo ważne. Wdrożyliśmy techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa zaprojektowane w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed, w szczególności, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem, modyfikacją, zniszczeniem lub utratą. Co pewien czas sprawdzamy nasze procedury bezpieczeństwa, aby ocenić potrzebę wdrożenia dodatkowych środków lub wykonania technicznych usprawnień w procedurach już istniejących. Należy pamiętać o tym, że mimo naszych najlepszych starań, trudno o nieprzenikalne zabezpieczenia, dlatego też prosimy o niezwłoczne informowanie nas w przypadku jakiejkolwiek podejrzanej aktywności w Usłudze.

10. KOMU STORYTEL PRZEKAZUJE DANE UŻYTKOWNIKÓW?

10.1.
Storytel może ujawnić dane osobowe Użytkownika swoim podmiotom powiązanym, tj. spółkom z grupy Storytel, partnerom handlowym, dostawcom oraz innym podmiotom zewnętrznym w celu wykonania Umowy z Użytkownikiem lub wykonania umów z dostawcami i partnerami Storytel, lub innym, zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności. Może tak być, gdy dostarczymy informacje, na przykład bankowi Użytkownika, aby wykazać zgodność i rozwiązać nieporozumienia etc.
10.2.
Storytel może również ujawniać dane osobowe Użytkownika podmiotom zewnętrznym, w celu wysyłania Użytkownikowi dostosowanych reklam i marketingu, jak również w celu uniknięcia wysyłania nieistotnych reklam lub innych rodzajów nieistotnego marketingu, a także w celu zmierzenia sukcesu i zasięgu naszego marketingu cyfrowego i w innych celach promocyjnych. Tak jest w przypadku, gdy Storytel używa funkcji remarketingu i wyświetleń, zainteresowań i danych demograficznych w Google Analytics, przesyła niestandardowych odbiorców do np. Facebook'a i Google oraz kiedy informujemy naszych partnerów biznesowych, takich jak Facebook i Google, że pewien środek marketingowy generuje nowego określonego klienta lub kilku nowych klientów, w zależności od przypadku.
10.3.
Storytel może również ujawniać dane osobowe podmiotom, które przetwarzają takie dane w naszym imieniu, na przykład dostawcom systemów IT, firmom świadczącym obsługę klienta oraz podmiotom powiązanym. Gdy dane osobowe są ujawniane firmom przetwarzającym dane w imieniu Storytel, zawieramy z takimi podmiotami umowę powierzenia przetwarzania danych, w celu zapewnienia, że wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika jest zachowany.
10.4.
Dane osobowe mogą również być ujawniane, w razie potrzeby, aby spełnić ustawowe wymogi prawne lub wymogi od władz, organów lub agencji, aby zabezpieczyć interesy prawne Storytel lub w celu wykrycia, zapobieżenia lub zwrócenia uwagi na oszustwa lub inne problemy bezpieczeństwa lub techniczne.
10.5.
Jako firma międzynarodowa możemy przechowywać dane osobowe Użytkownika w Unii Europejskiej (UE) lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub w innych lokalizacjach. Gdy dane osobowe Użytkownika zostaną przeniesione pomiędzy różnymi krajami, będzie się to odbywało do poprzednio wymienionych kategorii odbiorców danych oraz dla celów wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli dane osobowe Użytkownika zostaną przekazane lub przechowywane poza UE / EOG, zostaną podjęte specjalne środki bezpieczeństwa, np. zagwarantujemy, że przeniesienie takie zostanie przeprowadzone zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi ochrony danych, na przykład poprzez zastosowanie umów przekazania danych, które zawierają standardowe modelowe klauzule umowne UE dotyczące przekazywania danych przyjętych przez Komisję UE i które są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

11. LINKI DO ZEWNĘTRZNYCH STRON

11.1.
Informacje dostarczane przez Storytel mogą zawierać linki do stron internetowych obsługiwanych lub będących własnością podmiotów zewnętrznych innych niż Storytel. Storytel nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych odbywające się na tych witrynach. Storytel zachęca Użytkownika do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, dostępnymi na tych witrynach.

12. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

12.1.
Ta Polityka Prywatności może co pewien czas ulegać zmianie. Gdy Storytel wprowadzi znaczne zmiany w Polityce Prywatności, Użytkownik zostanie o tym poinformowany e-mailem, sms-em lub w Usłudze zanim zmiany wejdą w życie. Najnowsza wersja naszej Polityki Prywatności będzie również publikowana na stronie internetowej Storytel. Gdy którakolwiek ze zmian będzie wymagać zgody Użytkownika, Storytel zwróci się z prośbą o jej udzielenie. Zachęcamy do częstego sprawdzania niniejszej Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z naszymi praktykami przetwarzania danych.

13. 13.TWOJE UPRAWNIENIA W RAMACH PRAWA UE/EOG

13.1.
Jeśli Użytkownik znajduje się na terytorium UE / EOG lub jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w inny sposób przez podmiot Storytel na terenie UE / EOG, Użytkownik ma następujące prawa (dodatkowo, ponad przysługujące Użytkownikowi praw do wycofania zgody):
  • Prawo dostępu do danych: Użytkownik ma prawo do żądania informacji dotyczącej tego, czy przetwarzamy dane osobowe jego dotyczące, a jeśli tak, ma prawo żądać informacji, jakie dane przetwarzamy, w jakim celu oraz w jaki sposób je przetwarzamy.
  • Prawo do poprawiania danych: Jesteśmy zobowiązani do sprostowania niedokładnych danych osobowych lub do uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne, na żądanie.
  • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym): Jesteśmy w pewnych okolicznościach zobowiązani do usunięcia danych osobowych Użytkownika na jego żądanie.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Jesteśmy, w niektórych okolicznościach zobowiązani do ograniczenia naszego wykorzystania danych osobowych na żądanie Użytkownika. W takich przypadkach możemy wykorzystywać dane osobowe tylko w niektórych ograniczonych celach określonych przez prawo.
  • Prawo do przenoszenia danych: W pewnych okolicznościach, Użytkownik może mieć prawo do otrzymywania swoich danych osobowych, do których mamy dostęp, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz z prawem do przesyłania tych danych do innego podmiotu.
  • Prawo do sprzeciwu: W niektórych przypadkach, Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystaniu przez nas jego danych osobowych. Możemy wówczas zostać zmuszeni do zaprzestania korzystania z danych osobowych.
  • Prawo do wycofania zgody - Użytkowikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w sytuacjach, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, w każdym czasie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania danych opartego na tej zgodzie przed momentem jej wycofania. W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie należy zapoznać się z treścią pkt 13.3 poniżej.
13.2.
Należy zauważyć, że z niektórych z wyżej wymienionych praw można skorzystać wyłącznie w określonych sytuacjach, np. w przypadku prawa do przenoszenia danych, które ma zastosowanie wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy lub na podstawie zgody oraz gdy przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany, oraz w przypadku prawa do usunięcia danych, które ma zastosowanie jedynie wtedy gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie równowagi interesów lub na podstawie zgody. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, w jaki Storytel przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz w przypadku, gdy Użytkownik chce skorzystać z przysługujących mu praw lub chce dowiedzieć się o nich więcej, zachęcamy do skontaktowania się z nami, korzystając z danych kontaktowych wskazanych poniżej:
  • Adres e-mail: privacy@storytel.com
  • Adres: Storytel sp. z o.o. , ul. Bertolta Brechta 7, 03-472 Warszawa
13.3.
Jeżeli Użytkownik chce wycofać którąkolwiek ze zgód, które udzielił Storytel na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, może wycofać swoją zgodę poprzez privacy@storytel.com. Dodatkowo, a także w każdym wysyłanym newsletterze Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości wycofania zgody na otrzymywanie kolejnych newsletterów. Jeśli chodzi o powiadomienia push, Użytkownik może (w przypadku większości urządzeń mobilnych i tabletów) wycofać udzieloną Storytel zgodę na otrzymywanie takich powiadomień, przechodząc do opcji "Ustawienia" swojego urządzenia i klikając na "Powiadomienia", a następnie zmieniając te ustawienia dla niektórych lub wszystkich aplikacji na urządzeniu Użytkownika. Jeśli chodzi o pliki cookie, decyzje Użytkowników dotyczące wycofania zgody są określone w polityce plików cookies
13.4.
Ponadto, Użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważa, że jego dane osobowe były przetwarzane w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Jeśli jesteś rezydentem lub pracujesz w albo jeżeli naruszenie danych osobowych miało miejsce w Polsce, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Data ostatniego sprawdzenia: 2 listopada 2018 r.

Storytel sp. z o.o.