Witamy w Storytel

Założenie konta Storytel oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy ze spółką Storytel. Przed zagłębieniem się we wspaniały świat opowieści prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami użytkowania. Są one ważne, ponieważ regulują relacje między użytkownikiem a spółką Storytel, wpływając tym samym na prawa i obowiązki użytkownika.

STORYTEL – WARUNKI UŻYTKOWANIA

Spółka Storytel Sweden AB i jej podmioty stowarzyszone (dalej „Storytel”, „my”, „nasz”, „nam” itd.) oferują usługę subskrypcji obejmującą spersonalizowane funkcje i funkcjonalności („Usługa”), która pozwala użytkownikom (dalej „użytkownik”) uzyskiwać dostęp do audiobooków, e-booków i innych treści („Treści”) w Internecie w ramach Usługi oraz odsłuchiwanie ich na kompatybilnym urządzeniu z dostępem do Internetu.

Aby uzyskać dostęp do naszych Usług, trzeba posiadać aktywne konto Storytel. Tworząc konto, użytkownik musi zaakceptować niniejsze Warunki użytkowania. Ponadto do korzystania z Usługi wymagana jest aktywna subskrypcja. Większość subskrypcji podlega dodatkowym warunkom obowiązującym w stosunku do konkretnej subskrypcji („Warunki subskrypcji”), które użytkownik akceptuje, zakładając ją. Informacje na temat oferowanych planów subskrypcji można znaleźć na lokalnej witrynie internetowej Storytel.

Oprócz niniejszych Warunków użytkowania umowę użytkownika ze spółką Storytel regulują także: (i) informacje przekazane przy zakupie oraz (ii) wszelkie Warunki subskrypcji przyjęte przez użytkownika w odniesieniu do konkretnej subskrypcji. Wszelkie informacje regulujące relacje użytkownika ze Storytel zwane są łącznie „Umową”.

Storytel świadczy Usługę na warunkach określonych w Umowie. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Umowy, nie może korzystać z Usługi, nie wolno mu uzyskiwać dostępu do Treści udostępnianych za pośrednictwem Usługi ani z nich korzystać.

Obowiązująca wersja Warunków użytkowania i Warunków subskrypcji znajduje się na witrynie internetowej Storytel.

Szczegółowe informacje podano na witrynie internetowej Storytel oraz w naszym Centrum pomocy.

1. Ograniczenia wiekowe i uprawnienia do posiadania konta

1.1.
Do zawarcia Umowy ze spółką Storytel, założenia konta lub rejestracji w planie subskrypcji uprawione są osoby, które:
  • mają co najmniej osiemnaście (18) lat lub posiadają inne upoważnienie i zdolność prawną do zawarcia niniejszej umowy zgodnie z prawem kraju, w którym Usługa jest udostępniana,
  • mieszkają w kraju, w którym Usługa jest udostępniana,
  • podały prawidłowe dane osobowe, zgodnie z naszymi wymogami,
  • wskazały prawidłową metodę płatności,
  • wyrażają zgodę na przestrzeganie postanowień Umowy.

2. Usługa

2.1.
Storytel świadczy spersonalizowaną usługę subskrypcji cyfrowej, w ramach której można odsłuchiwać, odczytywać lub tymczasowo pobierać (wyłącznie do odczytu i odsłuchu w pamięci podręcznej aplikacji) Treści, korzystając z kompatybilnego urządzenia z dostępem do Internetu. Dostęp do Usługi uzyskuje się w aplikacji Storytel lub przy pomocy innego zainstalowanego wcześniej oprogramowania Storytel. Można z niej korzystać wyłącznie w celach niekomercyjnych, prywatnych i zgodnie z Umową.
2.2.
Aby korzystać z Usługi, należy używać (i) urządzenia zgodnego z wymaganiami technicznymi Storytel lub (ii) jednej z platform partnerów biznesowych Storytel, na której zainstalowano aplikację lub inne oprogramowanie Storytel. Funkcje dostępne w Usłudze mogą być różne w zależności od wykorzystywanych urządzeń i platform. Wykaz wymagań technicznych związanych z korzystaniem z Usługi, wykaz partnerów biznesowych Storytel i wykaz stosowanych obecnie metod płatności można znaleźć na witrynie internetowej Storytel.
2.3.
Storytel regularnie aktualizuje swoją aplikację, aby zapewniać jej bezpieczeństwo i poprawiać komfort jej użytkowania. Z tych powodów spółka Storytel może niekiedy prosić użytkownika o aktualizację aplikacji do nowszej wersji.
2.4.
Storytel zastrzega sobie prawo do zmiany – w dowolnym momencie – wymogów technicznych dotyczących korzystania z Usługi oraz do zmiany, dodania lub usunięcia partnerów biznesowych i metod płatności. Modyfikacje i zmiany tego rodzaju będą ogłaszane na witrynie internetowej Storytel.

3. Plany subskrypcji

3.1.
Storytel oferuje różne plany subskrypcji (z uwzględnieniem okresowych zmian). Informacje na temat planów subskrypcji oferowanych aktualnie przez Storytel można znaleźć na witrynie internetowej Storytel.
3.2.
Świadczona Usługa zależy od rodzaju wykupionego planu subskrypcji.
3.3.
Storytel zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do usuwania istniejących planów subskrypcji oraz do wprowadzania zmian w ich funkcjach i funkcjonalnościach. Zmiany w planie subskrypcji mogą wynikać z różnych czynników, takich jak: ulepszanie Usługi/zarządzanie Usługą, przestrzeganie wymogów posiadacza praw lub wymogów prawnych lub technicznych. W przypadku, gdy zmiany te poważnie wpłyną na istniejącą subskrypcję, użytkownik zostanie poinformowany i będzie miał możliwość anulowania subskrypcji – zob. punkt 11 i Warunki subskrypcji.

4. Filtry treści

4.1.
Wszelkie zainstalowane wcześniej filtry treści, np. filtr „Kids mode” i podobne funkcje filtrowania, oferowane okresowo w Usłudze stanowią rozwiązanie opcjonalne. Ponieważ informacje, na których bazują filtry, są przekazywane spółce Storytel przez inne podmioty, np. wydawców Treści, spółka Storytel nie ponosi odpowiedzialności za dokładność czy adekwatność przedmiotowych filtrów i nie gwarantuje, że będą one działać w sposób satysfakcjonujący dla użytkownika.
4.2.
W przypadku, gdy użytkownikowi zaoferowano zainstalowany wcześniej filtr „Kids mode”, jego ustawienia opierają się na informacji przekazanej przez wydawców Treści, dotyczącej tego, że Treść jest odpowiednia dla dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia. Oznacza to, że Treści udostępniane w trybie dla dzieci (Kids mode) mogą zawierać wszelkie treści i gatunki uwzględnione w katalogu treści Storytel, przeznaczone dla dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia. Storytel w żaden sposób nie może zagwarantować, że filtr działa w 100% prawidłowo i dokładnie filtruje wszelkie niewłaściwe treści zgodnie z założeniami.

5. Bezpłatny okres próbny i inne promocje

5.1.
Subskrypcja może rozpocząć się od bezpłatnego okresu próbnego korzystania z Usługi („bezpłatny okres próbny”) lub od innej promocji. Bezpłatny okres próbny i inne promocje mają na celu umożliwienie użytkownikom korzystania z Usługi bezpłatnie lub po obniżonej cenie za pierwszym razem. W związku z tym bezpłatny okres próbny nie może być wykorzystany przez jedną osobę więcej niż raz. Bezpłatny okres próbny i uprawnienia do korzystania z promocji to kwestie ustalane przez spółkę Storytel wedle jej wyłącznego uznania. Storytel może ograniczyć takie uprawnienia celem niedopuszczania do nadużyć w korzystaniu z bezpłatnego okresu próbnego lub promocji. Spółka Storytel zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia bezpłatnego okresu próbnego lub promocji, jeśli dojdzie do wniosku – według własnego, wyłącznego uznania – że użytkownik nie kwalifikuje się do udziału. Nie można łączyć bezpłatnej wersji próbnej ani ofert uwzględnionych w promocji z innymi ofertami.
5.2.
W momencie zarejestrowania się na bezpłatny okres próbny, użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego nastąpi automatyczne przeniesienie do płatnego planu subskrypcji, chyba że użytkownik anuluje subskrypcję przed pierwszą płatnością, w którym to przypadku nie zostanie obciążony kosztami, a jego subskrypcja zostanie anulowana.

6. Ceny i płatności

6.1.
Ceny są widoczne na witrynie internetowej Storytel i zostaną wyraźnie zakomunikowane każdemu użytkownikowi, który zdecyduje się na subskrypcję. Ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju planu subskrypcji lub zastosowanej metody płatności. Jeśli ceny będą inne, spółka Storytel poda je na swej witrynie internetowej w ogólnych informacjach o cenach. Ceny nie obejmują kosztów ani opłat komunikacyjnych, które nakłada dostawca Internetu lub usług telekomunikacyjnych na mocy umowy z użytkownikiem.
6.2.
Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić plan subskrypcji. Storytel może, wedle własnego uznania, zezwolić na takie zmiany przed końcem bieżącego okresu subskrypcji.
6.3.
Storytel może wprowadzać zmiany w cenie Usługi, przekazując użytkownikowi pisemne powiadomienie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie to zawsze daje użytkownikowi wystarczająco dużo czasu, aby mógł anulować subskrypcję przed wejściem w życie nowej ceny. Brak anulowania subskrypcji oznacza akceptację nowej ceny za Usługę. Zmiany cen mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak: ulepszanie/kontrola Usługi lub modyfikacja wynagrodzenia posiadaczy praw.
6.4.
Za subskrypcję płaci się z góry (lub w inny uzgodniony sposób) do momentu jej anulowania. Po uruchomieniu subskrypcji Storytel nie realizuje żadnych częściowych ani pełnych zwrotów czy refundacji, chyba że Umowa stanowi inaczej.
6.5.
Jeśli chodzi o karty kredytowe, należy pamiętać, że Storytel może odmówić przyjęcia kart lub blokować karty, które nie zostały wydane w kraju świadczenia Usługi. Poza tym Storytel zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji określonych kart kredytowych – w dowolnym momencie i według własnego uznania.

7. Karty podarunkowe

7.1.
Storytel może oferować różne rodzaje kart podarunkowych. Niektóre z nich mogą dotyczyć określonego produktu, co oznacza, że dana karta jest powiązana z konkretnym planem subskrypcji. Kartę tego typu można wykorzystywać jedynie w ramach danego planu. Aktywowanie karty podarunkowej w trakcie obowiązywania płatnej subskrypcji spowoduje, że subskrypcja ta zostanie wstrzymana na okres subskrypcji powiązanej z kartą podarunkową.

8. Prawa własności intelektualnej

8.1.
Usługa i Treści stanowią własność chronioną prawem autorskim, należącą do nas lub naszych licencjodawców. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, wizerunek handlowy, nazwy domen, patenty, wynalazki, tajemnice handlowe, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz pozostałe prawa własności intelektualnej lub przemysłowej (w tym wiedza fachowa) do Usługi lub Treści są własnością naszą lub naszych licencjodawców, ewentualnie podmiotów stowarzyszonych z nami lub naszymi licencjodawcami. Żaden element Usługi ani Treści nie może być wykorzystywany w sposób inny niż w związku z Usługą oferowaną użytkownikowi w zakresie wyraźnie dozwolonym na mocy Umowy. Nie przenosimy żadnych praw (w tym praw własności intelektualnej) ani tytułów do Usługi lub jakiejkolwiek jej części na użytkownika. Nie przenosimy też żadnych praw lub tytułów do Treści lub jakiejkolwiek ich części. Ponadto Umowy nie należy interpretować jako przekazania przez Storytel, w drodze domniemania lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji czy prawo do korzystania z nazw handlowych pojawiających się w Usłudze lub Treściach.

9. Licencja na Treści i oprogramowanie

9.1.
Treści w Usłudze stale ewoluują i są regularnie aktualizowane w celu np. ulepszenia Usługi lub przestrzegania wymogów prawnych, praw własności intelektualnej, żądań posiadaczy praw lub naszych wewnętrznych polityk dotyczących treści. Oznacza to, że Treści oferowane użytkownikowi za pośrednictwem Usługi mogą się niekiedy różnić w zależności od kraju i regionu, w którym udostępniana jest Usługa, oraz że mogą one podlegać zmianom, usunięciu lub aktualizacji bez powiadomienia. Treści mogą się również różnić w zależności od faktycznej lokalizacji użytkownika uzyskującego dostęp do Usługi. Aby uzyskać informacje na temat Treści dostępnych obecnie w kraju użytkownika należy zajrzeć do aplikacji Storytel.
9.2.
Usługa jest skonfigurowana tak, aby umożliwiać korzystanie z oprogramowania Usługi i Treści będących naszą własnością lub licencjonowanych przez nas. Z zastrzeżeniem warunków Umowy i pod warunkiem uiszczenia stosownych opłat Storytel niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, niepodlegającej dalszemu licencjonowaniu ani przeniesieniu licencji na dostęp do oprogramowania Usługi i Treści oraz na korzystanie z nich (tylko w ramach Usługi) prywatnie i niekomercyjnie przy pomocy kompatybilnego urządzenia z dostępem do Internetu. Płatność za przedmiotową licencję wchodzi w cenę subskrypcji.
9.3.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, gwarantuje i zgadza się zapewnić, że ani użytkownik, ani żadna osoba, której użytkownik da dostęp do Usługi za pośrednictwem swojego konta, nie będą kopiować, powielać, duplikować, modyfikować, adaptować, tworzyć dzieł pochodnych, wyświetlać, publikować, rozpowszechniać, dystrybuować, transmitować, przesyłać, sprzedawać, wypożyczać, upowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać w jakimkolwiek celu (komercyjnym lub innym) żadnych materiałów, Treści oraz części lub całości Usługi ani udzielać na nie dalszych licencji. W szczególności odnosi się to do wyświetlania i rozpowszechniania Treści, Usługi lub innych materiałów za pośrednictwem witryn internetowych podmiotów zewnętrznych lub w inny sposób.
9.4.
Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, gwarantuje i zgadza się zapewnić, że użytkownik oraz każda osoba, której użytkownik da dostęp do Usługi za pośrednictwem swojego konta będą bezwzględnie przestrzegać Umowy. W szczególności nie wolno im (1) redystrybuować, obchodzić ani wyłączać żadnych systemów ochrony treści i technologii zarządzania prawami cyfrowymi wykorzystywanej w Usłudze, (2) dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej, demontować ani w inny sposób przekształcać jakiejkolwiek Usługi do postaci czytelnej dla człowieka, (3) usuwać danych identyfikacyjnych, informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności ani (4) uzyskiwać dostępu do Usługi ani korzystać z niej w sposób niezgodny z prawem, nieautoryzowany lub sugerujący powiązanie z naszymi produktami, usługami lub markami.
9.5.
Przyjmuje się, że korzystanie z Usług lub Treści z naruszeniem niniejszego punktu 9 stanowi istotne naruszenie niniejszej Umowy i może być przyczyną roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich.

10. Treści i łącza podmiotów zewnętrznych

10.1.
Storytel nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub bezpieczeństwo hiperłączy lub innych elementów generowanych przez strony trzecie i dostępnych za pośrednictwem Usługi, naszej witryny internetowej lub forów inicjowanych przez Storytel (ani nie gwarantuje ich jakości), zarówno w ramach Usługi, jak i poza nią.
10.2.
Usługa może być zintegrowana z usługami i treściami podmiotów zewnętrznych. Storytel nie kontroluje usług ani treści stron trzecich. Mogą one podlegać odrębnym warunkom lub regulaminom. Użytkownik powinien uważnie przeczytać wszelkie przedstawione umowy, warunki użytkowania lub polityki prywatności, które dotyczą usług lub treści podmiotów zewnętrznych.

11. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

11.1.
O ile nie określono inaczej przy rejestracji w Usłudze lub w Warunkach subskrypcji stosuje się postanowienia niniejszego punktu 11.
11.2.
Spółka może, według własnego uznania, proponować niekiedy klientom wstrzymanie aktualnej subskrypcji.
11.3.
Zakończenie subskrypcji oznacza, iż wygasa ona po zakończeniu bieżącego okresu subskrypcji. Jeśli użytkownik korzysta z bezpłatnego okresu próbnego, który jeszcze nie dobiegł końca, subskrypcja kończy się natychmiast.
11.4.
Storytel może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać Umowy lub obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji, lub jeśli w inny sposób będzie korzystać z Usługi w sposób nieuczciwy lub w sposób, który może spowodować szkody dla spółki Storytel, jej podmiotów stowarzyszonych lub jakiejkolwiek strony trzeciej.
11.5.
Rozwiązanie Umowy nie wpływa na prawa ani obowiązki stron wynikające z punktu 8 („Prawa własności intelektualnej”), punktu 13.7 (Treści generowane przez użytkownika) lub innych warunków Umowy, które ze względu na swój charakter pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, bez względu na przyczynę, automatycznie przestają obowiązywać wszelkie licencje i są one zwracane spółce Storytel.

12. Prawa i obowiązki Storytel

12.1.
Storytel może niekiedy kontaktować się z użytkownikiem. Cała komunikacja pomiędzy Storytel a użytkownikiem odbywa się w myśl postanowień obowiązującej w Storytel polityki ochrony prywatności.
12.2.
Dążymy do tego, aby Usługa dostępna była przez całą dobę, siedem (7) dni w tygodniu. Spółka Storytel nie gwarantuje jednak, że Usługa będzie zawsze wolna od błędów i zakłóceń. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek lub zakłóceń wpływających na Usługę Storytel musi mieć możliwość ich skorygowania bez naruszania Umowy. Spółka Storytel ma również prawo, w uzasadnionych przypadkach, do zamknięcia Usługi, na przykład ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych i związanych z utrzymaniem serwisu.
12.3.
Spółka Storytel ma prawo przenieść, w całości lub w części, swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy na strony trzecie. Spółka Storytel ma również prawo angażować podwykonawców do realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. Wszelkie zmiany, które mogą mieć wpływ na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, będą wprowadzane zgodnie z obowiązującą w Storytel polityką ochrony prywatności.
12.4.
Spółka Storytel może wprowadzać, według własnego uznania, zmiany w Warunkach użytkowania i Warunkach subskrypcji. W przypadku wprowadzenia przez Storytel istotnych zmian w Warunkach użytkowania i Warunkach subskrypcji, które negatywnie wpływają na Usługę lub Subskrypcję użytkownika, użytkownik zostanie stosownie poinformowany, np. e-mailem, sms-em lub w drodze powiadomienia w Usłudze. Storytel przekazuje te informacje co najmniej trzydzieści (30) dni przed wdrożeniem zmian, co ma pozwolić użytkownikowi na ewentualne anulowanie Subskrypcji przed wprowadzeniem modyfikacji. Dalsze korzystanie z Usługi oznacza akceptację zmian. Dlatego ważne jest, aby uważnie czytać wszelkie powiadomienia lub wiadomości, które przekazujemy. Jeśli użytkownik zdecyduje o zakończeniu Subskrypcji z powodu rzeczonych aktualizacji lub zmian, może to zrobić, postępując zgodnie z instrukcją umieszczoną w punkcie 11 i Warunkach subskrypcji.

13. Prawa i obowiązki użytkownika

13.1.
Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych, zgodnie z warunkami Umowy i w sposób wyraźnie dozwolony na mocy punktu 9. Przykładowo użytkownik nie może odtwarzać audiobooków dla większej grupy odbiorców ani w miejscu publicznym, nie może też w żaden sposób udostępniać Usługi lub Treści nikomu innemu, ani fizycznie, ani cyfrowo.
13.2.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie wyłącznej kontroli nad swoim kontem i zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do Usługi. Użytkownik zobowiązuje się również przestrzegać wszelkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa haseł. Nie może ujawniać nikomu swojego hasła ani innych spersonalizowanych danych związanych z kontem użytkownika tak długo, jak subskrybuje Usługę. Jeżeli zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania dostęp do Usługi uzyska inna osoba, to użytkownik musi zadbać o to, aby osoba ta przestrzegała postanowień niniejszej Umowy we wszystkich aspektach. Za wszelkie naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez taką osobę odpowiada użytkownik.
13.3.
W przypadku, gdy użytkownik pozostaje offline i nie korzysta z Usługi przez okres trzydziestu (30) dni lub dłuższy, Storytel może zablokować dostęp do Usługi do czasu ponownego przejścia użytkownika do trybu online. Ma to na celu zapewnienie, że użytkownik nadal posiada aktywną subskrypcję na Usługę i jest w stanie zarządzać aktualizacjami Treści.
13.4.
Obowiązkiem użytkownika jest informowanie Storytel o wszelkich zmianach w danych użytkownika, podanych podczas rejestracji lub przy zakupie. Mowa tu zwłaszcza o adresie e-mail lub numerze telefonu, na których użytkownik utworzył konto.
13.5.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści generowane przez użytkownika (np. recenzje i zdjęcia profilowe), tworzone i udostępniane w Usłudze lub na platformach powiązanych z Usługą (np. w kanałach mediów społecznościowych) („treści generowane przez użytkownika”). Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że posiada wszelkie prawa (w tym prawa własności intelektualnej) do rzeczonych treści oraz że treści generowane przez użytkownika będą zgodne z warunkami niniejszej Umowy i zasadami obowiązującej w Storytel polityki społeczności Storytel. Zabrania się udostępniania treści generowanych przez użytkownika, które są lub mogą być uznane za niezgodne z prawem, obraźliwe, napastliwe, obsceniczne, zniesławiające, dyskryminujące, naruszające prywatność lub jakiekolwiek prawa osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż spółka Storytel ma prawo monitorować, przeglądać, usuwać lub wyłączać dostęp do treści generowanych przez użytkownika w dowolnym momencie i według własnego uznania. Uprzejmie prosimy o traktowanie naszych kanałów komunikacyjnych z szacunkiem i powagą.
13.6.
Użytkownik udziela niniejszym spółce Storytel wieczystego, ważnego na całym świecie, niewyłącznego, nieodwracalnego, zbywalnego, nieograniczonego i podlegającego dalszemu licencjonowaniu prawa do wykorzystywania, w ramach Ceny subskrypcji, a w szczególności do hostowania, reprodukcji, powielania, modyfikowania, rozpowszechniania, wyświetlania i udostępniania publicznie w inny sposób wszelkich treści generowanych przez użytkownika w mediach istniejących obecnie lub takich, które pojawią się w przyszłości, w celach komercyjnych, w tymi między innymi w celu promowania spółki Storytel, Usługi, Treści oraz licencjodawców lub partnerów biznesowych Storytel.
13.7.
Użytkownik nie może cedować swych praw i obowiązków wynikających z Umowy, chyba że uzyska stosowną zgodę Storytel na piśmie.
13.8.
Użytkownik nie może korzystać z Usługi w sposób, który powoduje lub prawdopodobnie spowoduje przerwanie, uszkodzenie lub upośledzenie Usługi. Nie wolno też korzystać z Usługi lub urządzenia użytkownika w celach niezgodnych z prawem lub nieuczciwych.
13.9.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa obejmuje Treści, które nie są odpowiednie dla osób niepełnoletnich. W związku z tym, niezależnie od tego, czy użytkownik zdecydował się korzystać z filtra treści (np. filtra „Kids mode”), użytkownik zobowiązuje się nie dawać dostępu do Usługi nieletnim, chyba że będą oni się znajdować pod nadzorem użytkownika.

14. Sankcje i kontrola eksportu

14.1.
Użytkownik nie może korzystać z Usługi, uzyskiwać do niej dostępu, eksportować jej ani reeksportować z wyjątkiem sytuacji, w których zezwala na to prawo Stanów Zjednoczonych i prawo obszaru administracyjnego, na którym wykupiono Usługę. W szczególności Usługi nie można eksportować, reeksportować ani w inny sposób przekazywać (a) do krajów i regionów objętych embargiem nałożonym przez rząd USA oraz (b) osobom, których nazwiska widnieją w wykazie specjalnie wyznaczonych obywateli Departamentu Skarbu USA, w wykazie osób wykluczonych Departamentu Handlu USA lub w obowiązującym w UE wykazie sankcji skonsolidowanych wymierzonych przeciwko określonym osobom. Korzystając z Usługi, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w żadnym z tych krajów, a jego nazwiska nie ma w wymienionych wyżej wykazach.

15. Świadczenie Usługi

15.1.
Zgodnie z zapisami Umowy Usługę na rzecz użytkownika świadczy spółka Storytel Sweden AB, założona w Szwecji pod korporacyjnym numerem identyfikacyjnym 556696-2865 pod adresem Skrzynka pocztowa 24167, 104 51 Sztokholm.
15.2.
W przypadku zakupu subskrypcji na witrynie internetowej Storytel Usługę sprzedaje Storytel sp. z o.o. (KRS: 608730, NIP: 113-290- 62-06, REGON: 362739911).
15.3.
W przypadku zakupu subskrypcji za pośrednictwem strony trzeciej, np. operatora telefonicznego, Usługę sprzedaje odpowiednia strona trzecia, chyba że strona trzecia wskazała inaczej.

16. Dane kontaktowe

16.1.
Można kontaktować się z nami, korzystając z następujących kanałów komunikacji:

17. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

17.1.
Niniejsza Umowa podlega prawu Szwecji i będzie interpretowana zgodnie z nim, z wyłączeniem norm kolizyjnych. W przypadku sprzeczności z powyższym zapisem Umowa nie ogranicza jednak praw ochrony konsumenta, z których użytkownik może korzystać na mocy przepisów obowiązujących w jego kraju zamieszkania.
17.2.
W przypadku niezadowolenia użytkownika z Usługi, dostępnych w niej treści lub postanowień Umowy jedynym i wyłącznym środkiem prawnym przysługującym Użytkownikowi jest zaprzestanie korzystania z Usługi. Storytel nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody pośrednie, a użytkownik zgadza się, że wszelka odpowiedzialność spoczywająca na Storytel ogranicza się każdorazowo do kwoty zapłaconej na rzecz Storytel przez użytkownika w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających roszczenie. Storytel nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie do Internetu.
17.3.
W przypadku sporu między użytkownikiem a spółką Storytel, którego strony nie mogą rozwiązać między sobą, spór ten podlegać będzie decyzji Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa. W innych przypadkach rozwiązaniem sporu zajmuje się sąd powszechny.
17.4.
Ponadto Komisja Europejska udostępnia witrynę internetową do rozwiązywania sporów online, przeznaczoną dla konsumentów i handlowców pragnących rozwiązać spór poza sądem. Witryna dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Data ostatniej weryfikacji: 13 wrzesień 2023

Storytel sp. z o.o.