INTEGRITETSPOLICY FÖR STORYTEL

1. ALLMÄNT

1.1.
Storytel är en digital abonnemangstjänst genom vilken du (hädanefter "du" i någon form eller "Användaren") får tillgång till ljudböcker, e-böcker och annat litterärt innehåll samt recensionsfunktion i din mobiltelefon, surfplatta eller via annan utrustning ("Tjänsten") i enlighet med användarvillkoren, denna integritetspolicy och alla andra kompletterande villkor som reglerar din användning av ett specifikt abonnemang från Storytel ("Villkoren"). Tjänsten tillhandahålls av Storytel Sweden AB, organisationsnummer 556696-2865, ("Storytel" eller "vi" i någon form).
1.2.
Denna integritetspolicy beskriver Storytels insamling, lagring, användning och spridning av viss information, inklusive dina personuppgifter i samband med att vi tillhandahåller Tjänsten till dig. Denna integritetspolicy är också tillämplig på samtliga personer som besöker vår webbsida eller laddar ner och använder vår app. Den syftar till att informera dig om vår behandling av dina personuppgifter och säkerställa att dina personuppgifter behandlas med respekt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning t.ex. när du använder Tjänsten.
1.3.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Storytel. Storytel har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade från obehörig åtkomst eller röjande, användning, modifiering, förstöring och förlust. För det fall du inte är bekväm med innehållet i denna integritetspolicy, kan du alltid välja att avstå från att använda Tjänsten.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

2.1.
Storytel Sweden AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs av Storytel. Du har rätt att kontakta Storytel Sweden AB vid frågor angående t.ex. integritetsskydd. Information om hur du kontaktar oss finns i avsnitt 13.

3. NÄR OCH VARIFRÅN SAMLAR STORYTEL IN PERSONUPPGIFTER?

3.1.
Storytel samlar in personuppgifter om dig när:
 • du skapar ett konto hos Storytel och/eller använder Tjänsten,
 • du beställer en tilläggstjänst eller produkt från Storytel,
 • du installerar och/eller använder någon app som är inkluderad i Tjänsten med eller utan något bakomliggande abonnemang,
 • du besöker webbsidan,
 • du anmäler fel, intrång eller på annat sätt olämpligt material eller av annan anledning kontaktar Storytels kundtjänst,
 • du kopplar Tjänsten till ditt Facebookkonto eller någon annan liknande tredjepartstjänst, t ex för att underlätta inloggning till Tjänsten, varvid vi mottar personuppgifter från tredjepartstjänsten,
 • du besvarar en undersökning, inklusive men inte begränsat till kundnöjdhetsenkäter eller marknadsundersökningar eller svarar på kommunikation från Storytel, eller
 • det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Storytel.
3.2.
Storytel samlar även in information genom våra egna eller tredje parts cookies och liknande uppföljningstekniker (inklusive men inte begränsat till web beacons, taggar och pixlar) som kan komma att logga dina aktiviteter och val, dvs när du laddar ner vår app, använder Tjänsten eller besöker vår webbsida. Detta sker t ex i syfte att förenkla inloggning, komma ihåg dina inställningar, göra anpassade marknadsföringsutskick eller mäta hur framgångsrik marknadsföringen är. Mer information om Storytels användning av cookies framgår av Storytels cookiepolicy som finns tillgänglig på Storytels webbsida.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR STORYTEL IN?

4.1.
När du skapar ett konto hos Storytel eller kontaktar Storytels kundtjänst samlar Storytel in personuppgifter om dig. Grundläggande användardata som Storytel samlar in inkluderar dina kontaktuppgifter såsom ditt namn och/eller användarnamn, e-post och/eller telefonnummer och betalningsinformation, t ex kontokortstyp och utgångsdatum för kortet. Storytel kan också komma att samla in personuppgifter om födelsedatum, kön och ytterligare kontaktuppgifter såsom din adress. Storytel kan också komma att inhämta personuppgifter som du tillhandahåller om din familj (inkluderat dina familjemedlemmars namn, e-mailadresser, födelsedatum och intressen). Om du väljer att ange sådana personuppgifter, ansvarar du för att säkerställa att du har rätt att göra så med stöd av deras samtycke och du ska också informera dem om våra personuppgiftsbehandlingar.
4.2.
När du använder Tjänsten eller andra av Storytels tjänster eller produkter samt när du besöker Storytels webbsida och app, kan Storytel komma att inhämta uppgifter rörande användning (såsom valda titlar och gjorda sökningar), visningsinformation (såsom innehåll som har visats) och teknisk data (såsom unika plattformsidentifikatorer, telefon- och plattformsversioner, enheters IP-adresser, Storytels app-version, språkinställningar, URL-information, lösenord (krypterade), cookies och typ av webbläsare). Om du, när du registrerade dig som kund hos Storytel, registrerade dig som fakturakund kan Storytel komma att inhämta och behandla betalningsinformation som du tillhandahåller Storytels betaltjänstleverantörer för att möjliggöra sådan fakturering.
4.3.
Om du väljer att koppla Tjänsten till Facebook eller andra liknande tredjepartstjänster som ansvarar för personuppgifter, kan Storytel komma att samla in och behandla sådana personuppgifter som du har givit Facebook, eller annan sådan tredje part, tillåtelse att dela med sig av till Storytel. Storytel uppmuntrar dig att ta del av sådana tredje parters integritetspolicyer.
4.4.
Storytel kan också komma att samla in och behandla personuppgifter som du tillhandahåller i publika forum på Storytels webbsida, i Storytels recensionsfunktion eller tillgängliggör för Storytel när du använder Storytels webbsida, Storytels sidor på tredjepartsplattformar så som köpplatser för appar, sociala medier eller när du länkar din profil på en tredjepartssida eller -plattform med ditt personliga konto i Tjänsten.
4.5.
Storytel kan också komma att inhämta och behandla vissa personuppgifter relaterade till användarbehörighet för Tjänsten och din valda betalningsmetod. Eftersom Storytel samarbetar med tredjepartsbetaltjänstleverantörer som verkar självständigt i system fristående från Storytel, kommer ingen fullständig betalningsinformation, såsom ett komplett kreditkortsnummer, lagras av Storytel. Storytel uppmuntrar dig att ta del av information om hur sådana tredjepartsbetaltjänstleverantörer behandlar personuppgifter.

5. UNDER HUR LÅNG TID SPARAS UPPGIFTERNA?

5.1.
Storytel sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med respektive behandling.
5.2.
Detta innebär att personuppgifter som samlas in och behandlas för marknadsföringssyften sparas så länge du har ett konto hos Storytel och under tolv (12) månader efter att ditt abonnemang avslutats om du inte givit Storytel ditt samtycke att fortsätta behandlingen av sådana uppgifter.
5.3.
För att kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser, bevaka och dokumentera användningen av presentkort och gratis provperioder och andra tilläggstjänster, lagrar vi de personuppgifter du uppgivit vid tidpunkten för registrering (såsom namn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation) så länge du har ett aktivt abonnemang eller har tillgång till ett aktivt abonnemanghos Storytel, är en presentkortanvändare eller nyttjar en provperiod och under en period om tjugofyra (24) månader efter det att ditt abonnemang avslutades, du köpte eller använde ett presentkort eller din provperiod avslutades. De tjugofyra (24) månaderna räknas från den senaste av dessa tidpunkter.
5.4.
Vi kommer att spara information om ditt personliga ljud- och e-boksbibliotek så länge du har ett aktivt abonnemang eller har tillgång till ett aktivt abonnemang hos Storytel och under en period om tjugofyra (24) månader därefter för att förbättra din användarupplevelse och för att underlätta för dig, ifall du önskar återuppta ditt abonnemang under nämnda tidsperiod.
5.5.
När du kontaktar Storytel för att erhålla support eller av andra anledningar, kommer vi att lagra dina personuppgifter under tjugofyra (24) månader efter att vi utförde din sista supportaktivitet (t ex felanmälan och begäran).
5.6.
Dina personuppgifter lagras för analytiska ändamål under tiden som du har ett aktivt abonnemang eller har tillgång till ett aktivt abonnemanghos Storytel och under tjugofyra (24) månader därefter.
5.7.
Storytel kan komma att spara personuppgifter under längre perioder än de som nämns ovan om sådan skyldighet följer av lag eller i syfte att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

6. VAR BEHANDLAR STORYTEL UPPGIFTER OM DIG?

6.1.
Dina personuppgifter lagras på servrar i Sverige där Storytelkoncernen har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. Personuppgifter kan också lagras i Google Clouds molnlösning i EU. Personuppgifter kan också lagras i det land där avtalsparten (som det definieras i användarvillkoren). Vid internationella överföringar tillämpas de säkerhetsåtgärder som beskrivs nedan i 10.5.

7. VARFÖR BEHANDLAR STORYTEL DINA PERSONUPPGIFTER?

7.1.
Storytel behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Storytel dina personuppgifter i syfte att hantera kundrelationen med dig och för att fullgöra våra avtalade eller rättsliga förpliktelser. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas i marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsövervakning samt affärs- och metodutveckling av Storytel i syfte att utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktioner.
7.2.
Storytel behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personanpassade erbjudanden och tjänster. Storytel behandlar också dina personuppgifter för att minska risken att vi skickar irrelevant marknadsföring till dig. Personuppgifter kan till exempel komma att behandlas, länkas, segmenteras och analyseras för att tillhandahålla information, erbjudanden och rekommendationer kring Storytels eller Storytels partners produkter och tjänster, vilka är anpassade efter dina preferenser, beteende, behov eller livsstil. De kan också användas som grund för riktad marknadsföring till nya potentiella användare som liknar Storytels redan existerande användare. Detta kan t.ex. inkludera behandling av personuppgifter med syfte att skapa anpassad marknadsföring riktad mot sådana nya potentiella användare på tredjepartsplattformar så som Facebook och Google. Storytel kan också komma att analysera och kombinera information om dig som Storytel har tillgång till via Tjänsten från dina onlinebesök eller andra källor (t ex Facebook eller andra liknande leverantörer av sociala medier) för de syften som anges i detta avsnitt.
7.3.
Därutöver behandlar Storytel dina personuppgifter för att kunna förhindra, upptäcka och utreda potentiella förbjudna eller olagliga aktiviteter, inkluderat bedrägeri, och för att upprätthålla våra användarvillkor (t ex för att avgöra huruvida du är aktuell för en gratis provperiod eller andra erbjudanden och marknadskampanjer som kan komma att erbjudas).

8. VAD ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN?

8.1.
Storytel behandlar personuppgifter om dig för att Storytel ska kunna fullgöra vår del av tjänsteavtalet (användarvillkoren) med dig, dvs för att Storytel ska kunna tillhandahålla och administrera Tjänsten och dess funktioner. Så är t.ex. fallet när Storytel behandlar dina kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, information från betaltjänstleverantörer samt information om ditt ljud-/e-boksbibliotek (inklusive annat litterärt innehåll) under din tid som användare av Tjänsten.
8.2.
Storytel behandlar också uppgifter med stöd av en intresseavvägning, dvs att Storytels eller tredje parts berättigade intresse av att behandla uppgifterna väger tyngre än den risk för din integritet som behandlingen kan innebära. Så är fallet när Storytel behandlar dina personuppgifter för supportsyften (t.ex. en generell supportbegäran), för marknadsföringssyften, för att fullgöra Storytels avtalsförpliktelser till tredje parter, när du använder recensionsfunktionen och när Storytel lagrar information om ditt ljud-/e-boksbibliotek (inklusive annat litterärt innehåll) efter att ditt abonnemang avslutats.
8.3.
Storytel kommer också att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. en bestämmelse i EU- eller nationell lagstiftning, en begäran från behörig myndighet eller ett domstolsbeslut.
8.4.
Utöver detta behandlas vissa uppgifter med stöd av ditt samtycke. Så är fallet vid behandling av sådana personuppgifter som Storytel får tillgång till via ditt Facebook-konto. Om du tillhandahåller personuppgifter om andra fysiska personer, såsom dina familjemedlemmar, är du ansvarig för att säkerställa att de samtycker till behandling av sina personuppgifter.
8.5.
I den mån behandling av personuppgifter sker med stöd av samtycke som enda rättsliga grund, är det frivilligt för dig att lämna ett sådant samtycke och du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke.

9. DATASÄKERHET OCH INTEGRITET

9.1.
Säkerheten, integriteten och sekretessen för dina personuppgifter är väldigt viktig för oss. Vi har vidtagit tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda dina personuppgifter från i synnerhet obehörig tillgång eller röjande, användning, förändring, förstöring och förlust. Från tid till annan utvärderar vi dessa åtgärder för att utreda behovet av att vidta ytterligare åtgärder eller uppdatera existerande rutiner. Vänligen notera att det, trots att vi vidtagit dessa åtgärder, finns väldigt få säkerhetsåtgärder som är ogenomträngliga. Vi är därför tacksamma om du informerar oss omedelbart ifall du upptäcker misstänkta aktiviteter i Tjänsten.

10. VEM LÄMNAR STORYTEL UT UPPGIFTERNA TILL?

10.1.
Storytel kan komma att lämna ut dina personuppgifter till bolag inom Storytels koncern, samarbetspartners, leverantörer och andra tredje parter i syfte att fullgöra avtal med dig, leverantörer eller samarbetspartners. Personuppgifter kan även i övrigt komma att lämnas ut i enlighet med de syften som anges i denna integritetspolicy. Så kan det förhålla sig när vi tillhandahåller information till t.ex. din bank för att säkerställa en säker och korrekt betalningsprocess. Om du på något sätt aktivt bidrar till innehållet i tjänsten, exempelvis genom att skriva en recension i recensionsfunktionen, kommer ditt för- och efternamn visas för användare och andra som kan ta del av detta innehåll.
10.2.
Storytel kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter i syfte att skicka anpassad reklam och marknadsföring till dig, för att undvika att skicka irrelevanta utskick till dig, för att mäta framgången och räckvidden av vår digitala marknadsföring och för andra säljfrämjande ändamål. Så förhåller det sig när Storytel använder remarketing-tekniker och information om trafik på webbplatser, intressen och demografi som rapporteras i Google Analytics, anpassade uppladdningar till t.ex. Facebook och Google och när vi informerar Våra samarbetspartners, såsom Facebook och Google, om att en viss marknadsföringsåtgärd genererade en ny specifik kund eller ett antal nya kunder.
10.3.
Storytel kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Storytels räkning, exempelvis IT-leverantörer, kundtjänstföretag och koncernbolag. Om personuppgifter lämnas för detta syfte ingår Storytel biträdesavtal med sådana parter för att säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls.
10.4.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lag eller krav från myndigheter, för att tillvarata Storytels rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhetsrelaterade eller tekniska problem.
10.5.
I egenskap av en internationell affärsverksamhet, kan vi lagra dina personuppgifter inom den Europeiska Unionen (EU), inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) eller i andra länder. När dina personuppgifter överförs mellan olika länder, sker överföringen till de tidigare beskrivna kategorierna av mottagare och för de syften som nämns i denna integritetspolicy.

11. LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBPLATSER

11.1.
Information som tillhandahålls av Storytel kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Storytel. Storytel ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. Storytel uppmuntrar dig att ta del av information om behandling av personuppgifter för den aktör som ansvarar för den aktuella webbsidan.

12. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

12.1.
Denna Integritetspolicy kan från tid till annan komma att justeras. Om Storytel genomför väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Storytel att informera dig via e-post, SMS eller genom Tjänsten innan förändringarna träder i kraft. Den senaste versionen av vår integritetspolicy kommer också att publiceras på Storytels webbsida. Ifall någon ändring kräver ditt samtycke, kommer Storytel be om ett sådant nytt samtycke från dig. Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar personuppgifter.

13. DINA RÄTTIGHETER ENLIGT EU/EES LAG

13.1.
Om Du befinner dig inom EU/EES, eller om dina personuppgifter annars behandlas av ett Storytel-bolag inom EU/EES, har du följande rättigheter (utöver rätten att återkalladitt samtycke):
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att fråga oss ifall vi behandlar personuppgifter om dig och, om så är fallet, begära information om vilka personuppgifter vi har om dig samt varför och hur vi behandlar dem.
 • Rätt till rättelse: Vi är skyldiga att på din begäran rätta eller komplettera felaktiga respektive ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (rätten att bli glömd): I vissa situationer är vi skyldiga att på din begäran radera dina personuppgifter.
 • Rätt till behandlingsbegränsning: I vissa situationer är vi skyldiga att på din begäran, begränsa vår användning av dina personuppgifter. I sådana situationer får vi endast använda dina personuppgifter för vissa begränsade syften som framgår av lag.
 • Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att få ta del av dina personuppgifter som vi behandlar i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan enhet.
 • Rätt att invända: I vissa situationer kan du ha rätt att invända mot vår användning av dina personuppgifter. Vi kan då komma att bli skyldiga att upphöra med användningen av personuppgifterna. Ett exempel på när detta gäller är när personuppgifter används för marknadsföring och profilering.
13.2.
Vänligen notera att vissa av rättigheterna ovan enbart gäller i särskilda situationer, t.ex. rätten till dataportabilitet som enbart gäller om behandlingen grundar sig på ett avtal eller samtycke och behandlingen sker automatiserat och rätten till radering, som endast gäller när personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning eller samtycke. För de fall du har frågor om hur Storytel behandlar dina personuppgifter, vill utöva någon av dina rättigheter eller vill veta mer om rättigheterna, vänligen kontakta oss enligt nedan.
13.3.
Om du inte vill att Storytel använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring kan du meddela detta skriftligen till Storytel. Därutöver ges i samband med varje nyhetsbrev information om att du kan avanmäla dig från framtida utskick av nyhetsbrev. Vad gäller push-notifikationer kan du (i de flesta mobilenheter och surfplattor) välja att inte motta sådana notifikationer genom att gå in under "Inställningar" på din enhet och klicka på "Notiser" och sedan ändra dessa inställningar för vissa eller samtliga appar på din enhet. Vad gäller cookies, så beskrivs dina möjligheter att välja bort dessa av Storytels cookiepolicy.
13.4.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning. Om du är bosatt i, din arbetsplats ligger i eller ifall den påstått lagstridiga behandlingen har skett i Sverige, kan du inge ditt klagomål till Datainspektionen.

Senast uppdaterad den 12 juni 2019

Storytel Sweden AB