Välkommen till Storytel!

Dessa användarvillkor är viktiga eftersom de reglerar förhållandet mellan dig och Storytel samt påverkar dina legala rättigheter och skyldigheter. Vänligen ta därför en stund och läs igenom dessa användarvillkor noggrant, innan du ger dig in i den underbara Storytel-världen.

STORYTEL ANVÄNDARVILLKOR

Storytel (hädanefter "Storytel", "oss", "vår" eller "vi") erbjuder en abonnemangstjänst med personanpassade funktioner ("Tjänsten") som ger dig (hädanefter, och utbytbart, "du" eller "Abonnenten") tillgång till ljudböcker, e-böcker och annat litterärt innehåll ("Innehållet") till din mobiltelefon eller annan internetuppkopplad utrustning. Genom att skapa ett konto, registrera dig för en gratis provperiod och/eller någon av Storytels olika abonnemang, genom att köpa och/eller lösa in ett presentkort, genom att ladda ner och/eller använda Storytels app eller Storytels hemsida, genom att använda någon av Storytels tillvalstjänster och produkter, eller annars genom att ge dig tillgång till eller använda Innehållet eller någon av Tjänstens funktioner, ingår du ett bindande avtal med Storytel och accepterar och åtar dig att följa dessa användarvillkor. Du godkänner därigenom även att Storytel får behandla dina personuppgifter i enlighet med Storytels Integritetspolicy.

Dessa användarvillkor beskriver de förhållanden under vilka Tjänsten görs tillgänglig till dig och ersätter tidigare villkor mellan oss. För att nyttja Tjänsten krävs att användarvillkoren godkänns och accepteras. Genom att du accepterar användarvillkoren godkänner och accepterar du att Storytel har rätt att avsluta eller pausa din åtkomst till Tjänsten, när som helst utan föregående varning, ifall du underlåtit att följa dessa användarvillkor i något avseende. Om du inte godkänner villkoren (såsom de definieras nedan) får du inte använda Tjänsten eller ha tillgång till eller konsumera innehållet som Storytel tillhandahåller.

Härutöver kan tilläggsvillkor komma att gälla för vissa delar av Tjänsten, exempelvis beträffande regler för tävlingar, ytterligare villkor för tilläggstjänster eller andra aktiviteter, för visst ytterligare innehåll, för separata abonnemangsformer, produkter eller programvara som är tillgängliga via Tjänsten. För det fall att tilläggsvillkor krävs kommer de att kommuniceras till dig i anslutning till den aktuella aktiviteten eller produkten. Eventuella tilläggsvillkor som tillhandahålls av Storytel kompletterar dessa användarvillkor och äger vid en eventuell konflikt företräde framför dessa användarvillkor.

Dessa användarvillkor, Storytels Integritetspolicy och andra tilläggsvillkor från Storytel benämns hädanefter gemensamt som "Villkoren".

Den aktuella versionen av dessa användarvillkor finns alltid tillgänglig på Storytels hemsida.

1. Åldersgräns och kontoberättigande

1.1.
För att vara berättigad att ingå avtal med Storytel och skapa ett konto eller starta ett abonnemang hos Storytel måste du
  • vara minst 18 år gammal och/eller i övrigt vara behörig att ingå avtal enligt lagen i det land där Tjänsten görs tillgänglig för dig.
  • vara bosatt i det land där Tjänsten görs tillgänglig för dig och
  • godkänna att bli bunden av Villkoren.
1.2.
Du måste också förse Storytel med korrekt information om dig själv vid registreringen av ett konto hos oss, inklusive kontaktinformation till dig, samt en giltig betalningsmetod. För att få tillgång till och använda Tjänsten krävs det att Villkoren godkänns och att ovanstående information ges till Storytel. Om du inte godkänner Villkoren får du inte använda Tjänsten eller dess funktioner, och inte heller konsumera innehållet däri.

2. Tjänsten

2.1.
Storytel tillhandahåller en personanpassad digital abonnemangstjänst genom vilken du som abonnent kan streama och/eller tillfälligt ladda ner ljudböcker, e-böcker och annat litterärt innehåll till din mobiltelefon eller via annan internetuppkopplad utrustning genom Storytels app eller annan förinstallerad programvara från Storytel. Tjänsten innehåller dessutom personliga rekommendationer, meddelanden och funktioner som är utvecklade och anpassade speciellt för dig för att förbättra din användarupplevelse. Storytel kan även från tid till annan erbjuda tillgång till olika typer av sociala medieforum, vilka kan vara öppna för offentligheten, i syfte att ytterligare förbättra och berika din användarupplevelse. Om inte annat avtalats i separata tilläggsvillkor eller i ett abonnemang som tillhandahålls till dig och som du har accepterat, får Tjänsten såsom beskrivs ovan endast användas för din icke-kommersiella personliga användning i enlighet med Villkoren.
2.2.
För att kunna nyttja Tjänsten måste du använda en internetuppkopplad enhet som är kompatibel med Storytels tekniska krav eller en av Storytels partners plattformar på vilken Storytels app är installerad. Du måste också tillhandahålla oss eller vår partner ditt val av betalningsmetod bland de betalningsmetoder som godkänns av Storytel från tid till annan. För en fullständig och uppdaterad lista över de tekniska kraven, Storytels partners samt de aktuella godkända betalningsmetoderna, vänligen besök Storytels hemsida. Storytel förbehåller sig dock rätten att, från tid till annan, ändra de tekniska kraven för att nyttja Tjänsten och för att ändra, lägga till eller ta bort partners och betalningsmetoder. Storytel kommer att göra sitt yttersta för att meddela dig, via e-mail eller via push-notifikationer inom Tjänsten, om alla ändringar som kan komma att begränsa din tekniska möjlighet att nyttja Tjänsten. Sådant meddelande kommer att skickas till dig senast 30 dagar innan ändringen börjar gälla. Storytel förbehåller sig rätten att, när som helst, lägga till eller ta bort partners och betalningslösningar utan någon föregående notifikation till dig.

3. Abonnemangsformer

3.1.
Storytel förbehåller sig rätten att ensamt besluta om att erbjuda Tjänsten via olika typer av abonnemangsformer, vilket kan innebära och inkludera men ej begränsas till: marknadsföringsabonnemang, abonnemangsformer som tillhandahålls av (eller är knutna till) tredje parter, abonnemangsformer som baseras på ett visst antal erbjudna samtidiga strömmar, eller abonnemangsformer som baseras på begränsningar i det erbjudna Innehållet.
3.2.
Storytel förbehåller sig rätten att ensamt besluta om att addera nya abonnemangsformer, ta bort existerande abonnemangsformer eller att ändra egenskaper eller funktionaliteterna i sådana abonnemangsformer från tid till annan. Om en sådan ändring väsentligt påverkar en Abonnents befintliga abonnemang negativt, kommer Abonnenten att meddelas därom och ges möjlighet att avsluta Tjänsten i enlighet med avsnitt 12 i dessa användarvillkor.
3.3.
Det antal samtidiga strömmar som erbjuds under ett abonnemang är beroende av vilken typ av abonnemangform du valt och anges mer i detalj i tilläggsvillkoren som godkänts separat.
3.4.
För aktuell information om priser och vilka typer av abonnemangsformer som erbjuds från tid till annan i det land där du är bosatt, hänvisas till Storytels hemsida. Där finns även en presentation av de för närvarande tillgängliga abonnemangsformerna som erbjuds och de tillhörande tilläggsvillkoren (inklusive eventuella begränsningar) som du måste godkänna separat för att få åtkomst till en viss abonnemangsform.
3.5.
Information om ditt nuvarande abonnemang finns tillgänglig via ditt konto på Storytels hemsida (dvs genom att logga in på ditt Storytel-konto med ditt användarnamn och lösenord och sedan fortsätta till ”Mina sidor”).
3.6.
För det fall att fler än en abonnemangsform finns tillgänglig, kan du välja att byta mellan de abonnemang som erbjuds av Storytel i det land där du är bosatt. En sådan ändring kan träda i kraft tidigast den dagen då ändringen begärs och gäller fram till nästkommande betalningsdag innan en ny ändring kan göras. Din ordinarie betalningsperiod om trettio (30) dagar påverkas inte vid byte av abonnemangsform. Du kan enkelt se, hantera eller ändra dina kontouppgifter och abonnemangsform genom att logga in på ditt Storytel-konto med ditt användarnamn och lösenord och sedan fortsätta till ”Mina sidor”.

4. Innehållsfilter

4.1.
Alla förinstallerade innehållsfilter, som exempelvis Kids Mode eller andra liknande filterfunktioner som erbjuds från tid till annan, erbjuds till användare som en valfri extrafunktion. Metadatan för varje titel i Innehållet, exempelvis vad gäller åldersgränser och identifiering av litterära genrer, tillhandahålls av Storytels förlagspartners och Storytel förlitar sig på dessa. Storytel tar därför inget ansvar för, och garanterar ej, att dessa metadatabaserade filter är till din personliga belåtenhet. Vidare kan inte Storytel garantera att dessa filter är helt exakta eller att de med fullständig säkerhet har filtrerat allt icke-relevant innehåll i enlighet med vad som har avsetts. Om ett filter inte fungerar till din belåtenhet ber vi dig att sluta använda detta filter omgående och meddela oss via hemsidan hur vi kan förbättra filtret och Tjänsten så att vi bättre kan möta dina förväntningar. Storytel välkomnar all feedback avseende innehåll som du anser är olämpligt eller opassande beroende på vilket filter som används eller som du på annat sätt misstänker innehåller kränkande eller i övrigt olagligt material. Storytel är beroende av din feedback för att vi ska kunna förbättra våra filter och vår Tjänst över tid.
4.2.
Om och när ett förinstallerat Kids Mode-filter erbjuds dig som Abonnent av Tjänsten, kommer inställningarna av detta filter baseras på metadata som endast tillåter sådant innehåll som av dess förläggare anses vara lämpligt för barn upp till tolv (12) år. Detta innebär att innehållet som tillgängliggörs i Kids Mode kan komma att innehålla alla böcker inom alla genrer i Storytels kategorier avsedda för barn inom denna åldersgrupp. Storytel kan inte på något sätt garantera att detta filter är helt exakt eller att det med fullständig säkerhet har filtrerat bort allt icke-relevant innehåll i enlighet med vad som har avsetts.

5. Gratis provperiod

5.1.
Ditt abonnemang kan i vissa fall inledas med en gratis provperiod (”Provperiod”). Provperioden pågår under fjorton (14) dagar eller så länge som specificerats vid tidpunkten för din registrering och är avsedd att ge användare en möjlighet att testa Tjänsten.
5.2.
När du registrerar dig för en Provperiod godkänner du samtidigt att du automatiskt övergår till ett månadsabonnemang när tiden för Provperioden löper ut, såvida du inte före Provperiodens sista dag avslutar abonnemanget. Avslutar du ditt abonnemang före Provperiodens sista dag, kommer du inte debiteras och ditt abonnemang kommer att avslutas.
5.3.
Om du erbjuds en gratis Provperiod är det Storytels avsikt att erbjuda dig denna Provperiod endast en gång. Därför kan användare som redan utnyttjat ett erbjudande om Provperiod komma att hindras från att nyttja fler Provperioder. Storytel avgöra själv vem som har rätt att nyttja ett erbjudande om Provperiod och Storytel kan begränsa vem som får sådan rätt i syfte att förhindra missbruk och/eller överträdelse av Villkoren. Storytel förbehåller sig rätten att återta eller avsluta en Provperiod om Storytel enligt sin egen bedömning anser att en användare saknar behörighet att nyttja Provperioden. Användaren har inte rätt att kombinera erbjudandet om Provperiod med andra erbjudanden.

6. Priser och betalningar

6.1.
Storytel samarbetar med tredje parter som tillhandahåller betalningstjänster genom vilka alla dina betalningar kommer genomföras innan de regleras hos Storytel.
6.2.
Abonnemang betalas månadsvis i förskott fram till dess att abonnemanget avslutas. Vad avser tidpunkten för månadsbetalningen kommer du att debiteras för abonnemanget var trettionde (30:e) dag från det att du tecknar abonnemanget, eller om abonnemanget inletts med en Provperiod från och med dagen efter utgången av en sådan Provperiod, såvida inte abonnemanget avslutats av dig eller Storytel före den tidpunkten. I vissa fall kan tidpunkten för debitering ändras, till exempel om det inte är möjligt att bekräfta giltigheten av information beträffande exempelvis din valda betalningsmetod och kreditkortsuppgifter.
6.3.
Priser på Storytels webbsida inkluderar moms. Betalning är möjlig via kredit-/bankkort eller annat sådant betalsätt (inklusive men ej begränsat till in-app-betalningar) som Storytel från tid till annan informerar dig om. Storytel kan komma att neka eller blockera kreditkort som inte är utfärdade i det land där Tjänsten erbjuds dig. Storytel förbehåller sig rätten att när som helst ensamt besluta om att neka specifika typer av kreditkort.
6.4.
Priser kan variera beroende på vilken typ av betalningsmetod som används. För det fall priser varierar kommer Storytel att informera om detta i anslutning till den allmänna betalningsinformationen på hemsidan. Notera att priserna inte inkluderar eventuella datatrafikavgifter som din internetleverantör eller teleoperatör kan kräva enligt ditt avtal med sådan leverantör/operatör.
6.5.
Storytel förbehåller sig rätten att stänga ned din tillgång till Tjänsten vid utebliven eller sen betalning. Om det sker kan du återaktivera tillgången till Tjänsten genom att logga in på Ditt konto på Storytels hemsida med användarnamn och lösenord under ”Mina sidor”. Vid försenad betalning är Storytel berättigad att debitera dig skälig dröjsmålsränta, påminnelseavgift och tillämpliga inkassoavgifter.

7. Presentkort

7.1.
Storytel kan erbjuda olika former av presentkort. Vissa presentkort kan vara produktspecifika, vilket innebär att sådana presentkort är knutna till specifika abonnemangsformer, som fastställs av köparen vid tiden för inköpet. Sådana presentkort kan endast nyttjas i enlighet med villkoren för den specifika abonnemangsformen.
7.2.
När du tecknar ett abonnemang med ett presentkort godkänner och accepterar du Villkoren på samma grunder som en betalande prenumerant, undantaget betalningsvillkoren.
7.3.
Som en Storytel presentkortsanvändare får du fullständig tillgång till Tjänsten i enlighet med den aktuella abonnemangsformen under hela den period som täcks av presentkortet. När perioden som täcks av presentkortet tar slut, avslutas Tjänsten automatiskt om du inte aktivt registrerar dig som betalande prenumerant eller löser in ett nytt presentkort. Ifall du aktiverar ett presentkort när du redan abonnerar på Tjänsten, pausar Storytel debiteringen till utgången av presentkortet, varefter du automatiskt återgår till månadsvis betalning igen. Om presentkortet i sådant fall gäller en annan abonnemangsform än den du vid aktiveringstillfället prenumererade på, kommer du att automatiskt flyttas tillbaka till den tidigare abonnemangsformen. Om denna tidigare abonnemangsform baserats på ett produktspecifikt presentkort, flyttas du emellertid tillbaka till den senaste abonnemangsformen baserad på annan betalningsmetod än med presentkort.

8. Ångerrätt under ångerrättsperioden

8.1.
En abonnent av Tjänsten har fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, oaktat val av abonnemangsform. Ångerrätten gäller från dagen när du tecknade dig för ett abonnemang.
8.2.
Om du börjar lyssna eller läsa någon ljudbok eller e-bok, eller på annat sätt nyttjar Tjänsten, accepterar du därigenom att ångerrätten enligt 8.1 förverkas. Oaktat detta har du förstås fortfarande möjlighet att avsluta Tjänsten i enlighet med avsnitt 12 nedan.
8.3.
Om Du vill avsluta Tjänsten under ångerrättsperioden rekommenderar vi att du meddelar oss detta genom formuläret som finns tillgängligt på Storytels hemsida eller genom Konsumentverkets formulär som finns på www.konsumentverket.se samt att du skickar det till oss från din till Tjänsten kopplade e-postadress. Du kan förstås även välja att på annat sätt meddela Storytel om att du önskar nyttja ångerrätten för att avsluta ditt köp.
8.4.
Ifall du felaktigt debiteras kommer du att krediteras det debiterade beloppet inom fjorton (14) dagar från dagen när Storytel mottog ditt meddelande.

9. Immateriella rättigheter

9.1.
Tjänsten och innehållet i Tjänsten är Storytels och omfattar våra licensgivares och/eller licenstagares upphovsrättsligt skyddade egendom och alla varumärken, kännetecken, namn, utstyrselmärken och andra immateriella rättigheter i Tjänsten eller i dess innehåll, ägs av Storytel, våra licensgivare, våra licenstagare eller våra koncernbolag. Med undantag för när vi skriftligt överenskommits om annat, får ingen del av Tjänsten eller dess innehåll användas och/eller nyttjas på andra sätt än vad som föreskrivs i Villkoren. Oavsett om du äger plattformarna på vilka du tar del av Tjänsten när den görs tillgänglig för dig, äger Storytel Tjänsten och alla immateriella rättigheter kopplade till Tjänsten. Vi överlåter inga rättigheter eller något ägande i Tjänsten till dig, varken helt eller delvis. Inte heller överlåter vi rättigheter i eller ägande i någon eller några delar av innehållet som görs tillgängligt för dig genom Tjänsten. Ingenting av det som tillhandahålls under ett varumärke som Storytel äger eller licensierar ska tolkas som en upplåtelse av licens eller rätt för dig att använda de varumärken som är synliga på eller i Tjänsten.

10. Innehåll och mjukvarulicens

10.1.
Innehållet som erbjuds via Tjänsten kan variera från tid till annan och mellan länder och regioner där Tjänsten är tillgänglig. Innehållet kan också variera beroende på din position vid tillfället för åtkomst till Tjänsten. Storytel garanterar inte att Tjänsten eller innehållet som görs åtkomligt via Tjänsten är tillgängligt för användning i ett annat land än det land där du är bosatt och där Tjänsten tillhandahålls till dig. För information om vilket innehåll som för tillfället är tillgängligt i ditt land hänvisas till Storytels hemsida. Vänligen notera att Storytel inte har skyldighet att informera dig om eventuella ändringar i det innehåll som erbjuds.
10.2.
Tjänsten är konfigurerad för att möjliggöra användningen av Tjänstens mjukvara, innehåll, virtuella föremål eller annat material som ägs eller licensieras av Storytel. Vi ger dig härmed en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv, icke sub-licensierbar, icke-överlåtelsebar licens att få tillgång till och använda Tjänstens mjukvara, dess innehåll, virtuella föremål eller annat material för din personliga, icke-kommersiella användning.
10.3.
Som Abonnent av Tjänsten förbinder du dig, eller annan person som du ger åtkomst till via ditt konto, att inte kopiera, reproducera, ändra, skapa verk baserat på, visa, publicera, distribuera, sprida, sända, överföra, sälja, hyra, licensiera, låna, underlicensiera, cirkulera eller på annat sätt utnyttja för något syfte (kommersiellt eller annat) något material och/eller hela eller delar av Tjänsten till tredje part, (inklusive, men inte begränsat till uppvisning, spridning och distribuering av material via tredjeparts webbsida) utan föregående skriftligt godkännande från Storytel, såvida det inte är uttryckligen tillåtet enligt tvingande lag.
10.4.
Som Abonnent av Tjänsten förbinder du dig, eller annan person som du ger åtkomst till via ditt konto, att inte; (1) vidaresända, kringgå eller inaktivera något skyddssystem för innehållet eller för teknologi för hantering av digitala rättigheter i Tjänsten; (2) dekompilera, undersöka, ta isär eller på annat sätt överföra Tjänsten till läsbar form, såvida det inte är uttryckligen tillåtet under tvingande lag; (3) avlägsna identifikations-, upphovsrätts- eller ägandenotiser; (4) tillgängliggöra eller använda Tjänsten på ett olagligt eller annars otillåtet sätt eller på sätt som kan tolkas som att det finns ett samband mellan vår tjänst, våra produkter och varumärken.
10.5.
Detta avsnitt 10 är tillämpligt på alla som har tillgång till Tjänsten.

11. Tredjepartsinnehåll och länkar

11.1.
Förekomsten av externa hyperlänkar och/eller andra komponenter genererade av tredje part och som görs tillgängliga genom Tjänsten, Storytels webbsida eller forum tillhandahållna av Storytel både inom och utom Tjänsten, innebär inte ett erkännande från Storytel och/eller dess koncernbolag av åsikter eller andra ställningstaganden som tredje part yttrar på eller utanför deras webbsidor och sociala medieplattformar. Storytel varken verifierar, garanterar eller tar ansvar för riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten av innehållet tillgängligt på dessa tredjepartssidor. Storytel är heller inte ansvarig för kvaliteten eller leveransen av några produkter eller tjänster erbjudna, tillgängliggjorda, mottagna eller marknadsförda på sådana tredje parters webbsidor, sociala medier eller kanaler. Storytel är därför inte ansvarig för innehåll som tillhandahålls på tredje parts webbsida, sociala medier eller kanaler i övrigt och Storytel är under inga omständigheter ansvariga för direkt, indirekt eller annan skada som uppstått genom oaktsamhet, passivitet, avtalsbrott, förtal, upphovsrättsintrång eller intrång i andra immateriella rättigheter, orsakat av framställning, distribuering eller nyttjande av information eller innehåll från tredje parts webbsidor, sociala medier eller kanaler i övrigt.
11.2.
Tjänsten kan komma att integrera, integreras med eller tillhandahållas i samband med tredje parts tjänster eller innehåll. Storytel kontrollerar inte dessa tredjepartstjänster eller deras innehåll. Du rekommenderas att noggrant läsa igenom eventuella avtal, villkor och integritetspolicys som avser sådana tredje parters tjänster och/eller deras innehåll.

12. Löptid och uppsägning

12.1.
Tjänsten löper månadsvis från det att du startat ett konto hos Storytel och påbörjat ett abonnemang under en abonnemangsform med månatlig betalning eller startat en gratis provperiod fram till dess att Tjänsten avslutas av dig eller Storytel. Det innebär att Storytel har rätt att debitera dig för nästkommande månader i enlighet med Villkoren och den gällande abonnemangsformen via den av dig valda betalningsmetoden när du tecknande Tjänsten, eller som du i övrigt meddelat, såvida du inte säger upp abonnemanget.
12.2.
För att säga upp Tjänsten inför en ny månadsperiod måste du säga upp Tjänsten senast dagen innan en ny sådan månadsperiod påbörjas, annars löper prenumerationen vidare och du debiteras för ytterligare en månad innan den avslutas.
12.3.
För att säga upp Tjänsten, gå till Storytels hemsida och logga in. Klicka på ”Mina sidor” och ”Mitt konto”, välj alternativet Avsluta och följ instruktionerna. Du kan också säga upp Tjänsten genom att kontakta oss på annat sätt.
12.4.
Utöver vad som anges i punkterna 5.3, 6.5 och 14.4, eller någon annanstans i Villkoren, har Storytel rätt att avsluta eller begränsa din användning av Tjänsten med omedelbar verkan om Storytel har anledning att misstänka att du, eller annan person som du ger åtkomst till via ditt konto, bryter mot Villkoren eller andra tillämpliga lagar, regler eller föreskrifter. Detta gäller även om du på andra sätt använder Tjänsten på ett bedrägligt sätt eller i övrigt på ett sätt som kan medföra skada för Storytel eller annan tredje part.

13. Storytels rättigheter och åtaganden

13.1.
Som del av tillhandahållandet av Tjänsten kan Storytel komma att kontakta dig via fysisk post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkt genom Tjänsten i syfte att kommunicera kring funktioner (inklusive påminnelse om att ditt betalkort löper ut) eller innehållet i Tjänsten. Där detta gäller kan Storytel också komma att, såvida du inte avböjt sådan kontakt, kontakta dig via fysisk post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkt genom Tjänsten avseende erbjudanden eller liknande aktiviteter, produkter och event som är kopplade till Tjänsten.
13.2.
För det fall du gett särskild tillåtelse, kan Storytel komma att kontakta dig via andra kommunikationsvägar, exempelvis genom tredje parts sociala medier.
13.3.
All kommunikation mellan Storytel och Abonnenten ska ske i enlighet med Storytels Integritetspolicy.
13.4.
Storytel ansvarar inte för eventuella störningar i mobilnätet eller hos din internetleverantör.
13.5.
Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Storytel ger dock inga garantier för att Tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. För det fall det uppstår brister eller avbrott i Tjänsten ska Storytel ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott ska anses föreligga. Storytel har också rätt att, i rimlig omfattning, tillfälligt stänga ned Tjänsten i syfte att genomföra exempelvis uppdateringar, uppgraderingar och service.
13.6.
Storytel äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part. Vidare har Storytel rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt Villkoren. Förändringar som kan påverka hanteringen av dina personuppgifter ska vidtas i enlighet med Storytels Integritetspolicy.
13.7.
Storytel kan ensamt besluta om att göra ändringar i Villkoren. Om det görs materiella ändringar i Villkoren med en negativ påverkan för dig kommer detta att kommuniceras antingen genom en notis i Tjänsten eller genom ett e-postmeddelande, SMS eller push notifikation senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft. I vissa fall kommer vi fråga efter ditt uttryckliga medgivande och i vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg och då kommer din fortsatta användning av Tjänsten räknas som ditt medgivande. Det är därför viktigt att du läser alla meddelanden från oss noggrant. Om du vid något tillfälle önskar upphöra med användandet av Tjänsten på grund av sådana uppdateringar eller ändringar i Villkoren, kan du avsluta Tjänsten genom att följa instruktionerna under avsnitt 12 i dessa Användarvillkor.

14. Abonnentens åtaganden och rättigheter

14.1.
Såvida inte annat anges i tillämpliga kompletterande villkor, får Abonnenten lyssna på ljudböcker, läsa e-böcker och använda innehållet i Tjänsten endast för privat icke-kommersiellt bruk. En Abonnent av Tjänsten får exempelvis inte spela upp ljudböcker inför publik eller på offentlig plats. Dina användaruppgifter, inklusive men inte begränsat till inloggningsdetaljer, är personliga och får inte delas med andra.
14.2.
Abonnenten förbinder sig att inte kringgå eller försöka kringgå de tekniska eller andra begränsningar som används för att förhindra kopiering av Innehållet i Tjänsten samt att inte, vare sig helt eller delvis, kopiera ljudböcker, e-böcker eller annat innehåll i Tjänsten, även för privat bruk.
14.3.
Du bekräftar och accepterar att din åtkomst till och användning av Tjänsten ska följa Villkoren. Du bekräftar och accepterar vidare att detta gäller för alla som du ger åtkomst till Tjänsten till via ditt konto. Du får endast ge åtkomst till en annan användare i överensstämmelse med Villkoren.
14.4.
För det fall du är frånkopplad från Tjänsten i trettio (30) dagar eller mer och har temporärt nedladdat innehåll i appen, kan Storytel uppmana dig att gå online för att säkerställa att du fortfarande har ett aktivt abonnemang av Tjänsten och för att uppdatera innehållet i Tjänsten. Om du inte följer en sådan uppmaning förbehåller sig Storytel rätten att hindra fortsatt användning av Tjänsten tills det att du verifierat att du har ett aktivt abonnemang hos Storytel. Verifieras inget sådant abonnemang, kan Storytel ensamt besluta om att fortsätta hindra tillgång till Tjänsten eller avsluta ditt konto helt.
14.5.
Du ansvarar för att de uppgifter som lämnats vid registrering är korrekta och att personuppgifter, särskilt e-postadressen, är korrekt. Du ansvarar för att uppdatera sådan information om den ändras, särskilt din e-postadress. E-post som Storytel sänder till din e-postadress ska anses ha kommit dig tillhanda inom två (2) dagar från avsändandet.
14.6.
Du är ansvarig för att inneha kontroll över ditt konto, förhindra otillbörlig tillgång till Tjänsten, och förbinder dig att inte avslöja ditt lösenord eller andra personliga detaljer avseende ditt konto under den tid du har ett abonnemang hos Storytel.
14.7.
Abonnenten ansvarar för att han/hon i sina eventuella recensioner av ljudböcker och e-böcker eller annat litterärt material, följer tillämplig lag samt uttrycker åsikter respektfullt och inte använder ord eller fraser som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande i forum som kan förknippas med Storytel. Det är därtill Abonnentens ansvar att säkerställa att Abonnenten inte sprider, använder eller delar immateriella rättigheter tillhörande tredje part, eller använder eller delar innehåll eller kommentarer som sannolikt kan vara olagligt, till innehåll som utgör förtal, material som innehåller eller uppmanar till sexuellt utnyttjande eller hatkommentarer.
14.8.
Abonnenten äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren utan Storytels skriftliga samtycke.
14.9.
Abonnenten förbinder sig att inte använda Tjänsten på något sätt som riskerar eller kan riskera att Tjänsten avbryts, skadas eller försämras på något sätt. Du förstår att du och inte Storytel, är ansvarig för all elektronisk kommunikation och innehåll skickat från dina plattformar till oss och att du måste använda Tjänsten, dina plattformar, vår webbsida och forum tillhandahållna av Storytel inom eller utom Tjänsten på lämpligt sätt och enbart för lagliga syften. Följaktligen förbinder du dig att inte använda webbsidan för någon bedräglig aktivitet eller i anslutning till ett brottsligt agerande eller andra olagliga aktiviteter, eller att skicka, använda eller återanvända sådant material som inte tillhör dig; eller som är olagligt, stötande (inklusive men inte begränsat till material med sexuellt innehåll eller som främjar rasism, hat eller våld), bedrägligt, missvisande, utnyttjande, oanständigt, förolämpande, diskriminerande, nedsättande, obscent, pornografiskt eller gör intrång i upphovsrätt, varumärke, konfidentiell information, privatliv eller annan information eller rättighet vilken du inte äger eller som i övrigt är skadegörande för tredje part.
14.10.
För det fall Tjänsten, eller delar därav, är felaktiga eller defekta uppmanas du att kontakta Storytel via kontaktformuläret på Storytels hemsida, från den epostadress du registrerat för ditt konto eller genom att på annat sätt meddela Storytel eller för att göra en reklamation.
14.11.
Abonnenten bekräftar att Tjänsten tillhandahåller innehåll som kan vara olämpligt eller opassande för minderåriga. Du förbinder dig därför (oaktat om du har valt att använda ett innehållsfilter såsom exempelvis Kids Mode-filter eller ej) att inte ge minderåriga oövervakad tillgång till Tjänsten.

15. Avtalspart

15.1.
Tjänsten erbjuds och tillhandahålls under dessa villkor av Storytel Sweden AB, ett aktiebolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556696-2865 med bolagsadress Box 24167, 104 51 Stockholm. För att kontakta oss eller vår kundtjänst ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till support.se@storytel.com.

16. Övrigt

16.1.
Tjänsten erbjuds dig endast för det icke kommersiella syftet att ta del av underhållning, information och för andra liknande ändamål.
16.2.
Villkoren ska vara föremål för och tolkas enligt svensk lag, exkluderat lagsvalsprinciper. Villkoren ska dock inte på något sätt begränsa konsumenträttigheter som du kan ha till rätt till enligt tvingande lag i det land där du är bosatt om det är ett annat land än Sverige.
16.3.
Vid tvist mellan Storytel och Abonnenten ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.
16.4.
Härutöver tillhandahåller EU-kommissionen en webbsida för tvistelösning online, ämnad att hjälpa konsumenter och leverantörer att lösa deras tvister utanför domstol, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
16.5.
Är du missnöjd med Tjänsten, innehållet däri eller Villkoren, ber vi dig att sluta använda eller på annat sätt ta del av Tjänsten.
16.6.
För mer information om Tjänsten eller om du behöver hjälp med någon funktion eller ditt konto, vänligen kontakta support.se@storytel.com.

Senast uppdaterad 4 maj 2020

Storytel Sweden AB