Välkommen till Storytel

Genom att registrera dig för ett Storytel-konto ingår du ett juridiskt bindande avtal med Storytel. Innan du träder in i berättelsernas underbara värld, ta en stund och läs dessa Användarvillkor noggrant. Användarvillkoren är viktiga eftersom de reglerar ditt förhållande med Storytel och påverkar därmed dina juridiska rättigheter och skyldigheter.

STORYTEL ANVÄNDARVILLKOR

Storytel Sweden AB och dess dotterbolag (hädanefter "Storytel", "oss", "vår" eller "vi") erbjuder en abonnemangstjänst med personliga anpassningar och funktioner ("Tjänsten") som tillåter våra användare (nedan kallade "du") att få tillgång till ljudböcker, e-böcker och annat innehåll ("Innehållet") som görs tillgängligt för dig över internet via Tjänsten till en kompatibel internet-tillgänglig enhet.

För att få tillgång till våra tjänster behöver du ett aktivt Storytel-konto. När du skapar ett konto måste du godkänna och acceptera dessa användarvillkor. För att använda Tjänsten krävs även ett aktivt abonnemang. Ditt abonnemang regleras vanligtvis av ytterligare villkor som är specifika för ditt abonnemang ("Abonnemangsvillkor") vilka du accepterar när du registrerar dig för abonnemanget. Information om de abonnemang som erbjuds finns på din lokala Storytel-webbplats.

Förutom dessa Användarvillkor regleras ditt avtal med Storytel även av: (i) informationen som du får under köpet; och (ii) eventuella Abonnemangsvillkor som du accepterar för ditt specifika abonnemang. Tillsammans kallas all information som reglerar din relation med Storytel "Avtalet".

Storytel tillhandahåller Tjänsten enligt de villkor som anges i Avtalet. Om du inte accepterar Avtalet får du inte använda Tjänsten eller komma åt eller konsumera något Innehåll som tillhandahålls via Tjänsten.

Den aktuella versionen av Användarvillkoren och Abonnemangsvillkoren finns på Storytels webbplats.

Du kan hitta mer information på Storytels webbplats och i vårt hjälpcenter.

1. Åldersgräns och behörighet att skapa konto

1.1.
För att vara berättigad att ingå Avtalet och skapa ett konto eller ingå ett abonnemang med Storytel måste du:
  • vara minst arton (18) år gammal och/eller på annat sätt ha tillstånd och laglig befogenhet att ingå detta avtal enligt lag i det land där Tjänsten görs tillgänglig för dig;
  • tillhandahålla korrekt personlig information där det begärs;
  • tillhandahålla en giltig betalningsmetod;
  • acceptera att följa Avtalet.

2. Tjänsten

2.1.
Storytel tillhandahåller en personligt anpassad digital prenumerationstjänst genom vilken du kan strömma och/eller temporärt ladda ner (uteslutande för cachad läsning och lyssnande offline i appen) Innehållet via en kompatibel enhet med internetåtkomst. Tjänsten nås via Storytel-appen eller någon annan förinstallerad programvara från Storytel och får endast användas för din icke-kommersiella personliga användning av denna i enlighet med Avtalet.
2.2.
För att använda Tjänsten måste du antingen använda i) en enhet som är kompatibel med Storytels tekniska krav, och/eller ii) en av Storytels affärspartners plattformar, på vilken Storytel-appen eller någon annan Storytel-programvara är installerad. Tjänsten har inte nödvändigtvis identiska funktioner på alla enheter och plattformar. För en lista över de tekniska kraven för att använda tjänsten, en lista över Storytels affärspartners och en lista över de betalningsmetoder som accepteras för närvarande, besök Storytels webbplats.
2.3.
Storytel uppdaterar sin app regelbundet för att säkerställa appens säkerhet, samt för att uppdatera och förbättra användarupplevelsen. Av dessa skäl kan Storytel ibland begära att du uppdaterar till en nyare version av appen.
2.4.
Storytel förbehåller sig rätten att ändra de tekniska kraven för användningen av Tjänsten och att ändra, lägga till eller ta bort affärspartners och betalningsmetoder. Sådana anpassningar och ändringar kommer att publiceras på Storytels webbplats.

3. Abonnemangsformer

3.1.
Storytel erbjuder olika abonnemang, vilka ändras från tid till annan. Uppdaterad information om de abonnemang som för närvarande tillhandahålls av Storytel kan hittas på Storytels webbplats.
3.2.
Tjänsten som tillhandahålls till dig beror på vilken typ av abonnemang du har registrerat dig för.
3.3.
Storytel förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ta bort eller ändra funktioner i sina befintliga abonnemang. Ändringar av ett abonnemang kan grundas på olika faktorer, t.ex. för att förbättra/underhålla tjänsten, följa rättighetsinnehavares krav, eller följa juridiska eller tekniska krav. Om sådana förändringar skulle resultera i att ditt befintliga abonnemang påverkas negativt mer än i en mycket begränsad utsträckning så kommer du att informeras och du kommer ges möjlighet att avsluta abonnemanget, se avsnitt 11 samt dina Abonnemangsvillkor.

4. Innehållsfilter

4.1.
Eventuella förinstallerade innehållsfilter, såsom t.ex. "Kids mode" eller andra liknande filterfunktioner som vi kan erbjuda i Tjänsten från tid till annan, erbjuds till dig som en valfri funktion. Eftersom informationen som filtren baseras på tillhandahålls oss från andra parter, såsom Innehållets utgivare, så tar Storytel inget ansvar för dessa filters korrekthet eller lämplighet och vi kan inte garantera att dessa filter kommer att fungera såsom du förväntat dig.
4.2.
Om och när ett förinstallerat "Kids mode" erbjuds till dig så har inställningarna för detta filter gjorts baserat på information från Innehållets utgivare om att sådant Innehåll är lämpligt för barn i åldern tolv (12) år eller yngre. Detta innebär att Innehållet som görs tillgängligt i "Kids mode" kan inkludera alla typer av Innehåll och alla genrer i Storytels innehållskatalog avsett för barn upp till 12 år. Storytel kan inte på något sätt garantera att filtret är helt korrekt eller att man med full säkerhet har filtrerat bort allt icke-relevant innehåll som vi avsett.

5. Gratis provperiod och andra kampanjer

5.1.
Ditt abonnemang kan påbörjas med en gratis provperiod av tjänsten ("Provperiod") eller en annan kampanj. Provperioden och andra kampanjer är avsedda att tillåta användare att prova på Tjänsten gratis eller till ett reducerat pris en första gång. Därmed får en Provperiod inte användas mer än en gång per person. Din rätt att ta del av en Provperiod och/eller en kampanj bestäms av Storytel efter eget gottfinnande och Storytel kan begränsa denna rätt för att förhindra att Provperioder eller kampanjer missbrukas. Storytel förbehåller sig rätten att återkalla eller avsluta en Provperiod eller kampanj om Storytel efter eget gottfinnande fastställer att en användare inte är behörig att ta del av den. Du får inte kombinera Provperioder eller kampanjer med andra erbjudanden.
5.2.
När du registrerar dig för en Provperiod accepterar du att du automatiskt kommer att föras över till ett abonnemang med betalningsskyldighet i slutet av Provperioden, förutsatt att du inte avbryter ditt abonnemang före den första betalningen. I sådant fall kommer du inte att debiteras och ditt abonnemang kommer att avslutas omedelbart.

6. Pris och betalning

6.1.
Våra priser finns att hitta på Storytels webbplats och kommer alltid kommuniceras till dig på ett tydligt sätt när du registrerar dig för ett abonnemang. Priserna kan variera beroende på vilken typ av abonnemang och/eller betalningsmetod som används. Om priserna varierar kommer Storytel att kommunicera detta på Storytels webbplats tillsammans med den allmänna informationen om priser. Priserna inkluderar inte eventuella kostnader för dataöverföringar eller avgifter som din internet- eller teleoperatör kan komma att kräva av dig.
6.2.
Du kan när som helst växla mellan olika abonnemang. Storytel kan i vissa fall, efter eget gottfinnande, tillåta att sådana byten sker före slutet av den aktuella betalningsperioden.
6.3.
Storytel kan göra ändringar i priset på Tjänsten genom att ge dig skriftligt meddelande minst 30 dagar i förväg. Ett sådant meddelande kommer alltid att ge dig tillräckligt med tid att säga upp ditt abonnemang innan det nya priset träder i kraft. Genom att inte säga upp ditt abonnemang accepterar du det nya priset för Tjänsten. Förändringar i pris kan baseras på olika faktorer, t.ex. för att förbättra/underhålla Tjänsten eller för att anpassa ersättningen till rättighetsinnehavare.
6.4.
Abonnemang betalas i förskott (eller enligt överenskommelse) tills abonnemanget sägs upp. Storytel tillhandahåller inga partiella eller fullständiga återbetalningar eller krediter när ett abonnemang har påbörjats, om inte annat avtalats.
6.5.
Vad gäller kreditkort/kontokort så ber vi dig notera att Storytel kan vägra eller blockera kreditkort som inte är utfärdade i det land där Tjänsten erbjuds dig. Storytel förbehåller sig också rätten att när som helst och efter eget gottfinnande neka vissa typer av kreditkort.

7. Presentkort

7.1.
Storytel kan komma att erbjuda dig olika typer av presentkort. Vissa presentkort kan vara abonnemangsspecifika, vilket innebär att ett sådant presentkort är kopplat till och endast kan användas tillsammans med ett specifikt abonnemang. Om du aktiverar ett presentkort medan du har ett pågående abonnemang så pausas det pågående abonnemanget under den period som presentkortet gäller.

8. Immateriella rättigheter

8.1.
Tjänsten och Innehållet är vår och/eller våra licensgivares upphovsrättsskyddade egendom. Alla varumärken, servicemärken, företagsnamn, utseende, domännamn, patent, uppfinningar, företagshemligheter, upphovsrätter, databasrättigheter och alla andra intellektuella eller industriella äganderätter (inklusive know-how), i Tjänsten eller i Innehållet ägs av oss eller våra licensgivare, eller andra anknutna företag till oss eller våra licensgivare. Ingen del av Tjänsten eller Innehållet får användas eller utnyttjas på något annat sätt än som en del av Tjänsten som erbjuds dig och i den utsträckning som uttryckligen tillåts enligt Avtalet. Vi överför eller överlåter inte någon rättighet (inklusive immateriella rättigheter) eller äganderätt till Tjänsten, eller någon del av den, till dig, och vi överför eller överlåter inte heller någon sådan rättighet eller äganderätt till Innehållet eller någon del det. Dessutom ska ingenting tolkas som att Storytel, implicit eller på annat sätt, beviljar någon licens eller nyttjanderätt av något varumärke som visas på eller inom Tjänsten eller Innehållet till dig.

9. Innehåll och mjukvarulicens

9.1.
Innehållet i Tjänsten förändras ständigt och uppdateras regelbundet för att t.ex. förbättra Tjänsten eller för att följa lagkrav, immateriella rättigheter, rättighetsinnehavarens önskemål eller våra interna policys för Innehåll. Detta innebär att Innehållet som erbjuds dig via Tjänsten kan variera från tid till annan och mellan de olika länder och regioner där Tjänsten är tillgänglig, samt att innehållet kan ändras, tas bort eller uppdateras utan föregående meddelande. Innehållet kan också variera beroende på den plats du befinner dig på när du använder Tjänsten. För information om det Innehåll som för tillfället är tillgängligt i ditt land, var god besök Storytel-appen.
9.2.
Tjänsten är konfigurerad för att möjliggöra användning av Tjänstens programvara och Innehållet, som ägs eller licensieras av oss. Förutsatt att villkoren i Avtalet uppfylls och att du betalar tillämpliga avgifter, ger Storytel dig härmed en begränsad, återkallbar, icke-exklusiv, icke-underlicenserbar, icke-överlåtbar licens för att få tillgång till och använda Tjänstens programvara och Innehållet (uteslutande inom Tjänsten) för personligt icke-kommersiellt bruk via en kompatibel enhet med internetåtkomst.
9.3.
Du bekräftar, garanterar och samtycker till att säkerställa att du, och/eller någon som du tillåter åtkomst till Tjänsten via ditt konto, inte kommer att kopiera, reproducera, duplicera, modifiera, anpassa, skapa härledda verk utifrån, visa, publicera, distribuera, sprida, sända, överföra, sälja, hyra ut, leasa, låna ut, underlicensiera eller cirkulera eller på annat sätt utnyttja material, Innehåll och/eller delar av eller hela Tjänsten (inklusive, utan begränsning, för något syfte (kommersiellt eller annat) visning och distribution av Innehållet, tjänsten och/eller annat material via en tredje parts webbplats eller på annat sätt).
9.4.
Du bekräftar, garanterar och samtycker också till att säkerställa att du, och/eller någon som du tillåter åtkomst till Tjänsten via ditt konto, alltid kommer att följa Avtalet och specifikt inte; (1) omfördela, kringgå eller inaktivera något system eller teknik för innehållsskydd och rättighetshantering som används i Tjänsten; (2) dekompilera, baklängesutveckla (reverse engineer), plocka isär eller på annat sätt reducera någon Tjänst till en läsbar form; (3) ta bort någon identifiering, upphovsrätt eller annat meddelande om äganderätt; eller (4) komma åt eller använda Tjänsten på ett olagligt eller obehörigt sätt eller på ett sätt som antyder en koppling till våra produkter, tjänster eller varumärken.
9.5.
Användning av tjänsterna och/eller innehållet i strid med detta avsnitt 9 ska alltid anses utgöra ett väsentligt brott mot detta Avtal och kan leda till krav till följd av upphovsrättsintrång.

10. Tredjepartsinnehåll och länkar

10.1.
Storytel ansvarar inte för och garanterar inte kvaliteten eller säkerheten i några hyperlänkar och/eller andra element som genereras av tredje parter och som är tillgängliga via Tjänsten, vår webbplats och/eller några forum som tillhandahålls av Storytel inom eller utanför Tjänsten.
10.2.
Tjänsten kan integrera, vara integrerad i, eller tillhandahållas i samband med tredje parts tjänster och innehåll. Storytel granskar inte dessa tredjepartstjänster eller deras innehåll, och sådana tjänster kan vara föremål för separata villkor och/eller policyer. Du bör noggrant läsa alla avtal, användarvillkor och/eller integritetspolicyer som presenteras för dig och som gäller för sådana tredjepartstjänster och innehåll.

11. Bindningstid och uppsägning

11.1.
Detta avsnitt 11 kommer att gälla om inte annat anges vid registreringen av Tjänsten eller i några Abonnemangsvillkor.
11.2.
Storytel kan, efter eget gottfinnande, ibland erbjuda kunder att pausa sitt nuvarande abonnemang.
11.3.
Om du avslutar ditt abonnemang kommer det att löpa ut vid slutet av din nuvarande betalningsperiod. Om du har utnyttjat ett erbjudande om gratis provperiod som ännu inte har löpt ut, så avslutas abonnemanget omedelbart.
11.4.
Storytel kan säga upp avtalet med omedelbar verkan när som helst och utan föregående meddelande förutsatt att du inte följer Avtalet eller tillämpliga lagar, regler eller förordningar, eller om du på annat sätt använder Tjänsten på ett bedrägligt sätt eller på ett sätt som kan orsaka en skada för Storytel, Storytels dotterbolag, eller tredje part.
11.5.
En uppsägning ska inte ha någon effekt på parternas rättigheter eller skyldigheter enligt avsnitt 8 (Immateriella rättigheter), avsnitt 13.7 (Användarinnehåll) eller andra villkor i Avtalet som till sin natur förblir i kraft även efter en uppsägning av Avtalet. Vid utgången eller uppsägningen av avtalet, oavsett anledning, upphör alla licenser automatiskt att gälla och återgår till Storytel utan att ytterligare åtgärder krävs.

12. Storytels rättigheter och skyldigheter

12.1.
Storytel kan ibland komma att kontakta dig. All kommunikation mellan Storytel och dig kommer att ske i enlighet med Storytels integritetspolicy.
12.2.
Vi strävar efter att göra Tjänsten tillgänglig dygnet runt, sju (7) dagar i veckan. Storytel ger dock ingen garanti för att Tjänsten alltid kommer att vara fri från fel eller avbrott. Om det finns några fel eller avbrott som påverkar Tjänsten ska Storytel ges möjlighet att rätta till dessa utan att för den delen ha brutit mot Avtalet. Storytel har även rätt att inom rimliga gränser stänga ner Tjänsten, till exempel om det behövs för att genomföra uppgraderingar och underhåll.
12.3.
Storytel har rätt att, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part. Storytel har även rätt att anlita underleverantörer för att utföra sina skyldigheter enligt Avtalet. Alla sådana ändringar som kan påverka behandlingen av dina personuppgifter kommer hanteras i enlighet med Storytels integritetspolicy.
12.4.
Storytel kan, efter eget gottfinnande, göra ändringar i Avtalet. När Storytel gör väsentliga ändringar i Avtalet som negativt påverkar Tjänsten eller ditt abonnemang kommer detta att meddelas dig t.ex. genom att vi skickar ett e-postmeddelande, ett sms eller ett meddelande till dig via Tjänsten. Sådan kommunikation kommer att skickas av Storytel minst trettio (30) dagar innan ändringarna träder i kraft, vilket gör att du kan avbryta ditt abonnemang innan dess om du så önskar. Din fortsatta användning av Tjänsten kommer innebära att du har accepterat ändringarna. Det är därför viktigt att du läser alla meddelanden eller meddelanden från oss noggrant. Om du vill säga upp ditt abonnemang på grund av sådana uppdateringar eller ändringar i avtalet så kan du göra det genom att följa instruktionerna i avsnitt 11 och dina Abonnemangsvillkor.

13. Dina rättigheter och åtaganden

13.1.
Du får endast använda Tjänsten för personligt och icke-kommersiellt bruk i enlighet med villkoren i Avtalet och det som uttryckligen tillåts enligt avsnitt 9. Exempelvis får du inte spela upp ljudböcker för en publik eller på offentlig plats och du får t.ex. inte på något sätt göra Tjänsten och/eller Innehållet tillgängligt och/eller åtkomligt för någon annan, vare sig fysiskt eller digitalt.
13.2.
Du är ansvarig för att inneha kontroll över ditt konto och för att förhindra otillbörlig tillgång till Tjänsten. Du åtar dig också att följa krav på lösenordssäkerhet och att inte avslöja ditt lösenord eller någon annan personlig information som är kopplad till ditt konto för andra, så länge som du har ett abonnemang för Tjänsten. Om en annan person ges tillgång till Tjänsten enligt dessa Användarvillkor ska du se till att den som använder Tjänsten följer villkoren i detta Avtal i alla avseenden och du hålls ansvarig för en sådan persons eventuella överträdelser av villkoren i detta Avtal.
13.3.
Om du är frånkopplad från tjänsten i trettio (30) dagar eller mer, kan Storytel komma att blockera din åtkomst till tjänsten tills du går online igen. Detta för att säkerställa att du fortfarande har ett aktivt abonnemang på Tjänsten och för att hantera uppdateringar i Innehållet.
13.4.
Du är ansvarig för att informera Storytel om eventuella ändringar av uppgifterna du angav vid registrering av ditt konto och/eller vid köpet av ditt abonnemang, särskilt av e-postadressen eller det telefonnummer som du skapade ditt konto med.
13.5.
Du är ansvarig för allt användargenererat innehåll (t.ex. recensioner och profilbild) som du skapar och delar i Tjänsten eller på plattformar som är relaterade till Tjänsten (t.ex. sociala medier) ("Användarinnehåll"). Du är också ansvarig för att säkerställa att du innehar alla rättigheter (inklusive alla immateriella rättigheter) till sådant Användarinnehåll och att det kommer att vara i enlighet med villkoren i detta Avtal och Storytels Community Policy. Du får inte sprida något Användarinnehåll som är eller riskerar att anses vara olagligt, förolämpande, stötande, trakasserande, obscent, ärekränkande eller diskriminerande, eller som utgör eller riskerar att utgöra ett integritetsintrång eller intrång i tredje parts rättigheter. Du bekräftar och accepterar att Storytel har rätt att övervaka, granska, ta bort eller inaktivera åtkomst till Användarinnehåll när som helst och efter Storytels eget gottfinnande. Vi ber dig att hålla våra service- och kommunikationskanaler respektfulla och relevanta.
13.6.
Du ger härmed Storytel en evig, världsomfattande, royaltyfri, icke-exklusiv, oåterkallelig, överlåtbar och underlicensierbar obegränsad rätt att använda, inklusive men inte begränsat till att webbhosta, reproducera, modifiera, distribuera, visa och på alla andra annat sätt göra allt ditt Användarinnehåll offentligt tillgängligt i alla nu existerande eller framtida medier för kommersiella och andra ändamål, inklusive att marknadsföra Storytel, Tjänsten, Innehållet och/eller dess licensgivare och/eller våra affärspartners.
13.7.
Du har ingen rätt att överföra dina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet, om du inte har Storytels skriftliga medgivande till att göra det.
13.8.
Du förbinder dig att inte använda Tjänsten på något sätt som riskerar eller kan riskera att Tjänsten avbryts, skadas eller försämras på något sätt. Du får inte heller använda Tjänsten eller din enhet för några olagliga eller bedrägliga ändamål.
13.9.
Du bekräftar att Tjänsten tillhandahåller innehåll som kan vara olämpligt eller opassande för minderåriga. Du förbinder dig därför (oaktat om du har valt att använda ett innehållsfilter såsom exempelvis Kids Mode-filter eller ej) att inte ge minderåriga oövervakad tillgång till Tjänsten.

14. Sanktioner och exportkontroll

14.1.
Du får inte använda, ges åtkomst till eller på annat sätt exportera eller återexportera Tjänsten förutom i enlighet med tillämplig lag i USA och i den jurisdiktion där Tjänsten görs tillgänglig för dig. I synnerhet får Tjänsten inte exporteras eller återexporteras till eller på annat sätt göras tillgänglig (a) till/i något land eller region som omfattas av ett embargo från regeringen i USA, eller (b) till någon som finns med på USA:s finansdepartements “Specially Designated Nationals List”, USA:s handelsdepartements “Denied Persons List” eller “Denied Entity List” eller EU:s konsoliderade förteckning över personer som är föremål för sanktioner. Genom att använda Tjänsten intygar och garanterar du att du inte befinner dig i något sådant land eller på någon sådan lista.

15. Leverans av Tjänsten

15.1.
Tjänsten görs tillgänglig till dig enligt Abonnemangsvillkoren av Storytel Sweden AB, ett svenskt bolag med bolagsnummer 556696-2865 och med adressen Postbox 24167, 104 51 Stockholm.
15.2.
Om du köpte ditt abonnemang via Storytels webbplats så är Tjänsten även såld till dig av Storytel Sweden AB.
15.3.
Om du köpte ditt abonnemang av en tredje part, såsom en telefonoperatör, så är Tjänsten såld till dig av den tredje parten, om inte annat anges av den specifika tredje parten.

16. Kontaktuppgifter

16.1.
Du kan kontakta oss via något av kontaktsätten nedan:

17. Tillämplig lag och tvistlösning

17.1.
Avtalet ska vara föremål för och tolkas enligt svensk lag, exklusive dess lagvalsprinciper. Avtalet ska dock inte på något sätt begränsa konsumenträttigheter som du kan ha rätt till enligt tvingande lag i det land där du är bosatt om Avtalet är i strid med sådan lag.
17.2.
Om du är missnöjd med Tjänsten, Innehållet eller Avtalet är din enda och exklusiva gottgörelse att sluta använda eller på annat sätt ta del av Tjänsten. Storytel har inte något ansvar för indirekta skador och du samtycker till att Storytels hela ansvarsskyldighet för alla anspråk är begränsat till det belopp som du betalat till Storytel under de tolv månaderna som föregått ditt anspråk. Storytel är inte ansvarigt för eventuella störningar i din internetåtkomst.
17.3.
Vid en tvist mellan dig och Storytel som inte kan lösas genom överenskommelse ska tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.
17.4.
Därutöver tillhandahåller EU-kommissionen en webbsida för tvistlösning online, som har till syfte att hjälpa konsumenter och leverantörer att lösa deras tvister utanför domstol, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Senast uppdaterad 13 september 2023

Storytel Sweden AB