ยินดีต้อนรับท่านเข้าเป็นสมาชิกของสตอรี่เทล

ข้อตกลงในการใช้งานนี้เป็นข้อตกลงสำคัญที่ใช้ในการกำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างท่านและสตอรี่เทล และมีผลต่อสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของท่าน ดังนั้นขอให้ท่านสละเวลาอ่านข้อกำหนดนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนเข้าสู่โลกอันแสนวิเศษของสตอรี่เทล

ข้อตกลงในการใช้งานของสตอรี่เทล

สตอรี่เทล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สตอรี่เทล" "เรา" หรือ "ของเรา") ขอเสนอบริการบอกรับเป็นสมาชิกที่มีฟีเจอร์ซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละคน ("บริการ") ซึ่งทำให้ท่าน (ต่อไปจะเรียกว่า "ท่าน" หรือ "สมาชิก") สามารถเข้าถึงหนังสือเสียง (audiobooks) อีบุ๊คส์ (ebooks) และและเนื้อหาในรูปงานประพันธ์อื่น ๆ ("เนื้อหา") ที่สตรีมผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นของท่านที่สามารถต่อเข้าอินเทอร์เน็ตได้ อนึ่ง การที่ท่านลงชื่อเปิดบัญชี ลงชื่อทดลองใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ/หรือบอกรับเป็นสมาชิกกับสตอรี่เทล การที่ท่านซื้อบัตรของขวัญ และ/หรือแลกบัตรของขวัญเป็นเงินสดโดยการดาวน์โหลด เข้าถึง และ/หรือใช้แอปพลิเคชันสตอรี่เทล หรือเว็บไซต์ของสตอรี่เทล การใช้บริการเสริมหรือผลิตภัณฑ์ที่สตอรี่เทลจัดให้ หรือการเข้าถึงหรือใช้เนื้อหา ฟีเจอร์ใดๆ ของบริการหรือฟังก์ชั่นการใช้งานใดๆ ที่สตอรี่เทลจัดหาให้ตามแต่กรณี จะถือว่าท่านได้เข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับสตอรี่เทล และท่านเห็นชอบอีกทั้งตกลงจะผูกพันตามข้อตกลงในการใช้งานนี้ นอกจากนี้ท่านรับทราบและตกลงให้สตอรี่เทลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของสตอรี่เทล

ข้อตกลงในการใช้งานนี้จะอธิบายถึงเงื่อนไขในการให้บริการแก่ท่าน และจะนำมาใช้แทนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งท่านต้องตกลงตามข้อตกลงดังกล่าวจึงจะสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ ทั้งนี้ การที่ท่านตกลงตามข้อตกลงถือว่าท่านตกลงยอมรับว่าสตอรี่เทลสามารถบอกเลิกข้อตกลงนี้และระงับการเข้าถึงบริการของท่านในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ และหากท่านไม่ตกลงตามข้อตกลงนี้ (ตามที่กำหนดความหมายไว้ด้านล่าง) ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงหรือใช้เนื้อหาที่สตอรี่เทลให้บริการ

นอกจากนี้ข้อตกลงในการใช้เพิ่มเติมอาจมีผลบังคับกับบริการบางส่วน เช่น กฎเกี่ยวกับการแข่งขัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบริการเสริม หรือกิจกรรมอื่นๆ หรือเกี่ยวกับเนื้อหาเพิ่มเติมบางอย่าง ตลอดจนที่เกี่ยวกับแผนการใช้บริการแผนอื่น ผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ หากต้องมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม จะเปิดเผยข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวให้ท่านทราบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของสตอรี่เทลจะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากข้อตกลงนี้ และหากขัดแย้งกัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับเหนือข้อตกลงนี้

ข้อตกลงในการใช้งานนี้ นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของสตอรี่เทล และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม และ/หรือต่อท้ายของสตอรี่เทลจะเรียกรวมกันว่า "ข้อตกลง"

ท่านสามารถดูข้อตกลงที่มีผลใช้บังคับได้จากเว็บไซต์ของสตอรี่เทลได้ตลอดเวลา

1. การจำกัดอายุ และคุณสมบัติในการเปิดบัญชี

1.1.
ท่านจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จึงจะมีสิทธิเข้าทำข้อตกลง และสร้างบัญชี หรือบอกรับเป็นสมาชิกตามแผนการใช้บริการ
  • ก) ท่านต้องมีอายุอย่างต่ำยี่สิบ (20) ปี และ/หรือได้รับอนุญาตและมีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าทำสัญญานี้ตามกฎหมายของประเทศที่ท่านจะได้รับบริการ
  • ข) เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ท่านจะได้รับบริการ
  • ค) ท่านตกลงจะผูกพันตามข้อตกลง
1.2.
ท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่านแก่สตอรี่เทลเมื่อลงทะเบียนบัญชีกับเราและระบุรายละเอียดสำหรับใช้ในการติดต่อและวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง การยอมรับข้อตกลงและการให้ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อบังคับในการเข้าถึงและการใช้บริการของท่าน หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงท่านจะไม่สามารถใช้บริการหรือฟังก์ชั่นของบริการ และฟังก์ชั่นการทำงานต่าง ๆ หรือใช้เนื้อหาใด ๆ ที่บริการจัดให้ได้

2. บริการ

2.1.
สตอรี่เทลประกอบธุรกิจให้บริการสมาชิกผ่านระบบดิจิทัลซึ่งท่านในฐานะสมาชิกจะสามารถสตรีม และ/หรือดาวน์โหลดหนังสือเสียง อีบุ๊คส์ และเนื้อหาในรูปงานประพันธ์อื่น ๆ เป็นการชั่วคราวไปยังโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของท่านที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ผ่านแอปพลิเคชั่นสตอรี่เทล หรือซอฟต์แวร์อื่นของสตอรี่เทลที่ได้มีการติดตั้งไว้แล้ว นอกจากนี้บริการดังกล่าวจะหมายรวมถึงคำแนะนำ ข้อความ และฟีเจอร์ที่ได้รับการพัฒนาและปรับแก้สำหรับท่านโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานของท่านในฐานะผู้ใช้บริการ นอกจากนี้สตอรี่เทลอาจเสนอให้เข้าใช้ฟอรั่มของสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอื่นซึ่งอาจะเปิดหรือไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของท่าน ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้บริการตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้เป็นการส่วนตัวโดยมิได้เป็นไปเพื่อการค้าตามข้อตกลงเท่านั้น เว้นแต่จะได้ตกลงไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดเพิ่มเติม หรือตามแผนการใช้บริการที่สตอรี่เทลเสนอให้ท่านซึ่งท่านตกลงเรียบร้อยแล้ว
2.2.
เพื่อที่จะใช้บริการท่านจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้กับข้อกำหนดทางเทคนิคของสตอรี่เทลหรือแพลตฟอร์มของพันธมิตรทางธุรกิจของสตอรี่เทลซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มที่แอปพลิเคชันของสตอรี่เทลติดตั้งอยู่ และท่านจะต้องแจ้งให้เราหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราทราบวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือกซึ่งจะต้องเป็นวิธีที่สตอรี่เทลตกลงยอมรับในขณะนั้น ท่านสามารถดูรายการทั้งหมดของข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการใช้บริการที่เป็นปัจจุบัน รายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจของสตอรี่เทลทั้งหมด และวิธีการชำระเงินที่ตกลงให้ใช้ได้ในขณะนี้ได้ทางเว็บไซต์ของสตอรี่เทล อย่างไรก็ตามสตอรี่เทลขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อใช้บริการ และเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปลดพันธมิตรทางธุรกิจหรือวิธีการชำระเงินออกไปเป็นครั้งคราว สตอรี่เทลจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลหรือ Push Notification จากในบริการถึงการแก้ไขใดๆ ที่อาจจะจำกัดความสามารถเชิงเทคนิคของท่านในการใช้บริการ โดยจะทำการจัดส่งคำแจ้งดังกล่าวไม่เกินสามสิบ (30) วันก่อนที่การแก้ไขดังกล่าวจะมีผล และสตอรี่เทลขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือปลดพันธมิตรทางธุรกิจและวิธีการชำระเงินออกไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

3. แผนการใช้บริการ

3.1.
สตอรี่เทลขอสงวนสิทธิ์ที่จะเสนอบริการผ่านแผนการใช้บริการประเภทต่าง ๆ ตามแต่ดุลยพินิจของสตอรี่เทลเพียงลำพัง ซึ่งอาจรวมถึงและไม่จำกัดเพียง แผนการส่งเสริมการขาย แผนของบุคคลภายนอก (หรือแผนที่ทำร่วมกับบุคคลภายนอก) แผนตามจำนวนสตรีมที่ให้ใช้บริการพร้อมกัน หรือแผนตามข้อจำกัดในเรื่องเนื้อหาที่ให้บริการ
3.2.
สตอรี่เทลขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มแผนใหม่ ๆ ตัดแผนที่มีอยู่เดิมทิ้ง หรือเปลี่ยนฟีเจอร์ หรือฟังก์ชั่นการทำงานของแผนการใช้บริการเป็นครั้งคราวตามแต่ดุลยพินิจของสตอรี่เทล หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อแผนการใช้บริการเดิมอย่างมีนัยสำคัญจนทำให้สมาชิกเสียหาย สมาชิกจะได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวและสามารถจะยกเลิกบริการได้ตามข้อ 12 ในข้อตกลงในการใช้งานนี้
3.3.
จำนวนสตรีมที่สามารถทำการสตรีมได้พร้อมกัน (Simultaneous streams) ที่เสนอให้บริการตามแผนการใช้บริการจะขึ้นอยู่กับประเภทของแผนการใช้บริการที่ท่านลงชื่อรับบริการ และจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ตกลงไว้แยกต่างหากอีกฉบับ
3.4.
กรุณาตรวจดูเว็บไซต์ของสตอรี่เทลเพื่อดูข้อมูลที่มีการแก้ไขเกี่ยวกับราคา และประเภทของแผนการใช้บริการซึ่งเสนอให้บริการในประเทศที่ท่านพำนักเป็นครั้งคราว และในเว็บไซต์นี้ท่านสามารถดูรายละเอียดการนำเสนอแผนการใช้บริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งข้อจำกัดใด ๆ) ที่ท่านจะต้องตกลงยอมรับแยกต่างหากจากข้อตกลงนี้เพื่อจะใช้บริการตามแผนดังกล่าว
3.5.
ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้บริการของท่านในปัจจุบันได้โดยเข้าบัญชีของท่านในเว็บไซต์ของสตอรี่เทล (กล่าวคือ ล็อคอินเข้าบัญชีสตอรี่เทลของท่านโดยใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และเข้าไปค้นหาที่ "My Pages"
3.6.
ในกรณีที่ท่านได้รับข้อเสนอให้เลือกแผนการใช้บริการมากกว่าหนึ่งแผน ท่านสามารถเปลี่ยนแผนที่ท่านเป็นสมาชิกในปัจจุบันเป็นแผนที่สตอรี่เทลเสนอในประเทศที่ท่านอยู่อาศัยได้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลนับแต่วันที่ท่านลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงและจะมีผลไปจนกระทั่งหลังจากวันที่ท่านชำระเงินในครั้งถัดไป ก่อนที่จะสามารถลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงใหม่สำหรับบัญชีเดียวกันได้ ทั้งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรอบการชำระเงินสามสิบ (30) วันของท่านจากการเปลี่ยนแผนการใช้บริการเป็นแผนอื่น ท่านสามารถอ่าน จัดการหรือเปลี่ยนรายละเอียดบัญชีของท่านได้อย่างง่ายดายด้วยการเข้าไปยังบัญชีของท่าน (กล่าวคือล็อคอินเข้าบัญชีสตอรี่เทลของท่านโดยใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และเข้าไปค้นหาที่ "My Pages")

4. ตัวกรองเนื้อหา

4.1.
ตัวกรองเนื้อหาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น "หมดสำหรับเด็ก" หรือฟังก์ชั่นการกรองอื่นในลักษณะคล้ายคลึงกันที่อาจมีให้ใช้เป็นครั้งคราวจะเสนอให้ผู้ใช้งานใช้เป็นทางเลือก และ Metadata ของเรื่องต่าง ๆ ในเนื้อหาที่สตอรี่เทลยึดเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจำกัดอายุ และการระบุประเภทของงานประพันธ์นั้นพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้พิมพ์ของสตอรี่เทลจะเป็นผู้จัดหาให้ สตอรี่เทลจะไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันว่าตัวกรองที่อาศัย Metadata จะเป็นที่พึงพอใจส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้สตอรี่เทลไม่สามารถรับประกันได้ว่าตัวกรองดังกล่าวจะถูกต้องทั้งหมดหรือตัวกรองสามารถกรองเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้ทั้งหมดตามวัตถุประสงค์ หากท่านไม่พอใจการทำงานของตัวกรองขอให้ท่านหยุดใช้ตัวกรองทันที และแจ้งให้เราทราบว่าเราจะสามารถปรับปรุงตัวกรองและบริการให้ดีขึ้นอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหมายของท่าน โดยขอให้ติดต่อสตอรี่เทลผ่านทางเว็บไซต์ของสตอรี่เทล สตอรี่เทลยินดีน้อมรับคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาที่ท่านเห็นว่าไม่เหมาะสมจากตัวกรองที่ใช้ หรือเนื้อหาที่ท่านสงสัยว่าอาจมีฟีเจอร์ที่ละเมิดสิทธิหรือฟีเจอร์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สตอรี่เทลจะยึดเอาคำแนะนำของท่านมาเป็นหลักในการพิจารณาเพื่อที่เราจะได้สามารถปรับปรุงตัวกรองและบริการของเราให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ
4.2.
หากและในกรณีที่มีการเสนอตัวกรอง "โหมดของเด็ก" ซึ่งได้ทำการติดตั้งไว้แล้วให้แก่ท่านในฐานะสมาชิกของบริการ ตัวกรองดังกล่าวจะได้รับการตั้งค่าตาม Metadata เพื่อยอมให้แสดงเนื้อหาที่ผู้พิมพ์เนื้อหาดังกล่าวเห็นว่าเหมาะกับเด็กอายุสิบสอง (12) ปีหรือต่ำกว่าสิบสองปีผ่านตัวกรองได้เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าเนื้อหาที่มีใน "โหมดของเด็ก" อาจรวมไปถึงหนังสือและหมวดหมู่ใดทั้งปวงที่มีในแคตตาล็อกของสตอรี่เทลซึ่งมีวัตถุประสงค์ไว้ให้บริการแก่เด็กที่อยู่ในกลุ่มอายุนี้ อนึ่งสตอรี่เทลไม่สามารถรับประกันได้ว่าตัวกรองจะมีความถูกต้องสมบูรณ์หรือสามารถกรองเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

5. การทดลองใช้ฟรี

5.1.
การบอกรับเป็นสมาชิกของท่านอาจเริ่มด้วยระยะเวลาทดลองใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ("การทดลองใช้บริการฟรี") การทดลองใช้ฟรีจะมีระยะเวลาสิบสี่ (14) วันหรือตามที่ระบุไว้เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้และมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้สามารถทดลองใช้บริการได้
5.2.
เมื่อท่านลงชื่อทดลองใช้ฟรี ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านจะได้รับการโอนไปเป็นสมาชิกรายเดือนเมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้ฟรีโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ท่านจะยกเลิกการใช้บริการก่อนวันสุดท้ายของการทดลองใช้บริการฟรี ในกรณีดังกล่าวจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากท่าน และการรับบริการของท่านจะถูกยกเลิก
5.3.
หากท่านได้รับข้อเสนอให้ทดลองใช้บริการฟรี สตอรี่เทลมีความประสงค์จะเสนอให้ทดลองใช้บริการฟรีครั้งเดียว ดังนั้นผู้ใช้ที่ได้ทดลองใช้บริการฟรีประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วจะถูกปิดกั้นไม่ให้ทลองใช้บริการฟรีเพิ่มเติม สตอรี่เทลจะเป็นผู้กำหนดสิทธิในการทดลองใช้ฟรีตามแต่ดุลยพินิจของสตอรี่เทล และสตอรี่เทลอาจจำกัดสิทธิดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการทดลองใช้บริการฟรีในทางที่ผิดและ/หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสตอรี่เทลขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการทดลองใช้บริการฟรีหากสตอรี่เทลเห็นว่าผู้ใช้ไม่มีสิทธิใช้ได้ทั้งนี้ผู้ใช้ไม่สามารถนำข้อเสนอให้ทดลองใช้บริการฟรีไปใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นได้

6. ราคาและการชำระเงิน

6.1.
สตอรี่เทลจะร่วมมือกับผู้ให้บริการรับชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกที่ท่านชำระเงินผ่านบริการรับชำระเงินดังกล่าวก่อนจะนำมาจ่ายให้สตอรี่เทล
6.2.
ค่าบริการจะชำระล่วงหน้าเป็นรายเดือนจนกว่าจะยกเลิกบริการสำหรับเวลาในการชำระเงินรายเดือนนั้นจะเรียกเก็บค่าบริการจากท่านทุกสามสิบ (30) วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ท่านบอกรับเป็นสมาชิก หรือนับแต่วันที่สิ้นสุดการทดลองใช้บริการฟรีในกรณีที่ท่านบอกรับเป็นสมาชิกโดยเริ่มจากการทดลองใช้บริการฟรี เว้นแต่ท่านหรือสตอรี่เทลยกเลิกบริการก่อนเวลาดังกล่าว ในบางกรณีวันที่จะเรียกเก็บเงินจากท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น หากไม่สามารถยืนยันวันที่ที่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือกใช้ถูกต้องสมบูรณ์ เช่น รายละเอียดบัตรเครดิตของท่าน
6.3.
ราคาจะแสดงไว้ในเว็บไซต์ของสตอรี่เทลโดยจะเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว ท่านสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือวิธีการชำระเงินแบบอื่น (รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงการชำระเงินผ่านระบบ In-App) ที่สตอรี่เทลจะแจ้งให้ท่านทราบ ในกรณีที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตขอเรียนให้ทราบว่าสตอรี่เทลอาจปฏิเสธไม่รับบัตรเครดิตที่ไม่ได้ออกในประเทศที่เสนอให้บริการแก่ท่าน นอกจากนี้สตอรี่เทลขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับบัตรเครดิตบางประเภทในเวลาใดก็ได้
6.4.
ราคาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของวิธีการชำระเงินที่ใช้ และหากราคาแตกต่างกัน สตอรี่เทลจะแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของสตอรี่เทลในส่วนของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับราคา นอกจากนี้ราคาจะไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสื่อสารข้อมูลหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เนตหรือผู้ให้บริการติดต่อสื่อสารอาจเรียกเก็บตามสัญญาของท่านที่ทำกับผู้ให้บริการรายดังกล่าว
6.5.
ในกรณีที่ไม่ชำระเงินหรือชำระเงินล่าช้า สตอรี่เทลขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการของท่าน หากเกิดกรณีนี้ขึ้นกรุณาล็อกอินเข้าเว็บไซต์ของสตอรี่เทลโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน และบอกรับเป็นสมาชิกอีกครั้งจากบัญชีสตอรี่เทลของท่านในหน้า "My Pages" ในกรณีชำระเงินล่าช้า สตอรี่เทลมีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยค่าปรับในจำนวนที่เหมาะสม ค่าบริการส่วนที่เหลือ และค่าติดตามทวงถามหนี้ตามกฎหมายในกรณีที่เกี่ยวข้อง

7. บัตรของขวัญ

7.1.
สตอรี่เทลอาจเสนอบัตรของขวัญประเภทต่าง ๆ ซึ่งบัตรของขวัญอาจใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งหมายความว่าบัตรของขวัญดังกล่าวเกี่ยวข้องกับแผนการใช้บริการบางแบบตามที่ผู้ซื้อจะกำหนดในเวลาที่ซื้อบัตร บัตรของขวัญจะสามารถใช้ได้ตามข้อกำหนดที่ใช้กับแผนดังกล่าวเท่านั้น
7.2.
เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้ในฐานะสมาชิกโดยใช้บัตรของขวัญของสตอรี่เทล ท่านตกลงยอมรับข้อตกลงเช่นเดียวกับสมาชิกที่ชำระเงินของบริการตกลงยอมรับแต่ท่านจะไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเรื่องการชำระเงินที่ระบุไว้ในนี้
7.3.
ในฐานะผู้ใช้บัตรของขวัญท่านจะสามารถเข้าถึงบริการได้ตามแผนการใช้บริการที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาของบัตรของขวัญ และเมื่อบัตรของขวัญหมดอายุบริการจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเว้นแต่ท่านจะลงชื่อใช้งานในฐานะสมาชิกที่ชำระเงินค่าบริการหรือนำบัตรของขวัญของสตอรี่เทลใบใหม่มาใช้ อย่างไรก็ตาม หากท่านนำบัตรของขวัญของสตอรี่เทลมาใช้เมื่อท่านใช้บริการอยู่แล้ว สตอรี่เทลจะระงับข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระเงินค่าบริการเป็นการชั่วคราวจนกว่าบัตรของขวัญจะหมดอายุ ซึ่งเมื่อบัตรของขวัญหมดอายุท่านจะถูกโอนกลับมาเป็นลูกค้าซึ่งชำระเงินค่าบริการโดยอัตโนมัติและจะต้องชำระเงินค่าสมาชิกเป็นรายเดือนตามแผนเหมือนเดิม ในกรณีดังกล่าวหากบัตรที่ท่านนำมาใช้เป็นบัตรสำหรับใช้บริการที่ไม่ใช่แผนเดียวกับที่ท่านบอกรับเป็นสมาชิกไว้เดิมท่านจะได้รับการโอนกลับไปยังแผนการใช้บริการล่าสุดที่ท่านเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตามหากแผนการใช้บริการมาจากบัตรของขวัญสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจงท่านจะได้รับการโอนกลับไปใช้แผนการใช้บริการต่อเนื่องล่าสุดที่ท่านบอกรับเป็นสมาชิกตามวิธีการชำระเงินที่ไม่ได้ใช้บัตรของขวัญ

8. การยกเลิกระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน (Cooling-off period)

8.1.
เมื่อลงชื่อเป็นสมาชิกเพื่อรับบริการ ไม่ว่าจะท่านจะเลือกแผนการใช้บริการแบบไหน ท่านมีสิทธิได้รับระยะเวลาผ่อนผันสิบสี่ (14) วันตามกฎหมาย Swedish Distance Contracts Act ซึ่งระยะเวลาผ่อนผันจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ลงชื่อใช้แผนการใช้บริการ
8.2.
หากท่านเริ่มฟัง หรืออ่านหนังสือเสียง หรืออีบุ๊คส์ หรือใช้บริการในทางอื่นใด ท่านตกลงว่าท่านจะถูกริบสิทธิเพื่อยกเลิกการซื้อบริการของท่านตามสิทธิผ่อนผันที่ระบุในข้อ 8.1 ข้างต้น อย่างไรก็ตามท่านยังคงมีสิทธิยกเลิกบริการตามข้อ 12 ท้ายนี้
8.3.
หากท่านต้องการยกเลิกบริการในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน เราขอแนะนำให้ท่านแจ้งให้เราทราบโดยใช้แบบฟอร์มที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของสตอรี่เทล และส่งให้เราจากที่อยู่อีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ในบัญชีของท่าน อย่างไรก็ตามท่านอาจใช้วิธีการอื่นเพื่อแจ้งสตอรี่เทลว่าท่านมีควาประสงค์จะยกเลิกการซื้อภายในระยะเวลาผ่อนผัน
8.4.
หากมีการเรียกเก็บเงินท่านไม่ถูกต้อง จะมีการจ่ายเงินที่เรียกเก็บคืนเข้าบัญชีของท่านภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่สตอรี่เทลได้รับแจ้งจากท่าน

9. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

9.1.
บริการนี้เป็นทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์ของเราและมีทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผู้รับอนุญาตของเราอยู่ด้วย และบรรดาเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ ชื่อการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นในบริการ หรือในเนื้อหาของบริการเป็นของเรา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผู้รับอนุญาตของเรา หรือบริษัทในเครือใดๆ อนึ่ง เว้นแต่เราได้ตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง ห้ามท่านใช้หรือหาประโยชน์จากส่วนใดของบริการหรือเนื้อหาของบริการในทางอื่นใดนอกจากเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่เสนอให้แก่ท่านตามข้อตกลงท่านอาจมีอุปกรณ์ของตัวเองซึ่งจะเราจะส่งบริการไปให้ท่านที่อุปกรณ์ดังกล่าวแต่เราจะยังคงมีกรรมสิทธิ์ในบริการและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในบริการอย่างสมบูรณ์ เราจะไม่โอนสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในบริการส่วนใดให้ท่าน และเราจะไม่โอนสิทธิ หรือกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาส่วนใดที่มีในบริการให้ท่านไม่มีสิ่งใดที่ตราสินค้าใดที่สตอรี่เทลเป็นเจ้าของหรือให้อนุญาตใช้สิทธิจัดให้จะได้รับการตีความว่าเป็นการให้อนุญาตหรือให้สิทธิใช้เครื่องหมายการค้าที่แสดงอยู่ในบริการแก่ท่านโดยปริยาย

10. การอนุญาตให้ใช้เนื้อหาและซอฟต์แวร์

10.1.
เนื้อหาที่เสนอต่อท่านผ่านบริการอาจแตกต่างกันไปเป็นครั้งคราว และแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาคที่มีการให้บริการ นอกจากนี้เนื้อหาอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ท่านอยู่เมื่อท่านเข้าถึงบริการสตอรี่เทลไม่ขอรับรองว่าบริการหรือเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการจะใช้ได้ในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศที่ท่านพำนักอาศัยซึ่งเป็นประเทศที่เราให้บริการแก่ท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีให้บริการในประเทศของท่านในปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของสตอรี่เทล ทั้งนี้ขอแจ้งว่าสตอรี่เทลไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของเนื้อหาที่ให้บริการ
10.2.
บริการได้รับการกำหนดค่าเพื่อให้สามารถเปิดใช้ซอฟต์แวร์ของบริการ เนื้อหา สิ่งเสมือนหรือวัสดุอื่น ๆ ซึ่งเราเป็นเจ้าของหรืออนุญาตให้ใช้ เราให้อนุญาตท่านเข้าถึงและใช้ซอฟต์แวร์ของบริการ เนื้อหา สิ่งเสมือนหรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้นไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าเท่านั้น ทั้งนี้การอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวจะเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างจำกัดซึ่งสามารถบอกเลิกได้ และเป็นการให้อนุญาตแบบไม่ได้ผูกขาด ไม่สามารถให้อนุญาตช่วง และไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้
10.3.
ท่านรับทราบ รับรอง และตกลงว่าท่าน หรือผู้ใดก็ตามที่ท่านอนุญาตให้เข้าถึงบริการผ่านบัญชีของท่านจะไม่ทำสำเนา ทำซ้ำ จำลอง ดัดแปลง แสดง แจกจ่าย เผยแพร่ ออกอากาศ ส่ง ขาย เช่า ให้เช่า ให้ยืม ให้อนุญาตช่วง ส่งเวียน หรือ หาประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่น) หรือสร้างงานสืบเนื่องจากวัสดุ และ/หรือบริการไม่ว่าจะบางส่วน และ/หรือ ส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือทั้งหมดให้กับบุคคลภายนอก (รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงการแสดงและการเผยแพร่วัสดุดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบุคคลนอก) โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสตอรี่เทล หรือเว้นแต่ที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามกฎหมายที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้อง
10.4.
นอกจากนี้ท่านรับทราบ ยืนยันและตกลงว่าท่านหรือผู้ใดก็ตามที่ท่านอนุญาตให้เข้าถึงบริการผ่านบัญชีของท่านจะไม่ดำเนินการต่อไปนี้ (1) ไม่เผยแพร่ซ้ำหลีกเลี่ยง หรือปิดระบบป้องกันเนื้อหา หรือเทคโนโลยีการบริหารจัดการสิทธิดิจิทัลที่ใช้ในบริการ (2) ถอดแยกทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกองค์ประกอบ หรือทำให้บริการสามารถอยู่ในรูปแบบที่คนสามารถอ่านได้ (3) ลบคำบอกกล่าวบ่งชี้ คำบอกกล่าวเรื่องลิขสิทธิ์ หรือคำบอกกล่าวเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของออกไป (4) เข้าถึงหรือใช้บริการในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือในลักษณะที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือตราสินค้าของเรา
10.5.
ข้อ 10 นี้จะใช้บังคับกับทุกคนที่สามารถเข้าถึงบริการได้

11. เนื้อหาและลิงค์ของบุคคลภายนอก

11.1.
การมีไฮเปอร์ลิงก์ภายนอก และ/หรือองค์ประกอบส่วนอื่นๆ ที่สร้างขึ้นโดยบุคคลภายนอกซึ่งสามารถเข้าถึงจากบริการเว็บไซต์ของเรา และฟอรั่มใดที่สตอรี่เทลจัดให้มีทั้งในและนอกบริการจะไม่ถือว่าสตอรี่เทลและ/บริษัทในเครือเห็นด้วยกับความเห็นหรือมุมมองของบุคคลภายนอกรายดังกล่าวที่อยู่ในหรือนอกเว็บไซต์/แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบุคคลดังกล่าว สตอรี่เทลไม่ได้ทำการตรวจสอบยืนยัน รับรอง หรือรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องความเป็นปัจจุบัน ความครบถ้วน หรือคุณภาพของเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวนอกจากนี้สตอรี่เทลจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอขาย เข้าถึง ได้รับจากหรือที่โฆษณาอยู่ในเว็บไซต์/แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก ดังนั้นสตอรี่เทลจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์/แพลต์ฟอร์มโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกรายใด และจะไม่มีความรับผิดเกี่ยวกับความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ การผิดสัญญา การทำให้เสียชื่อเสียง การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกิดจากการแสดง เผยแพร่หรือหาประโยชน์จากข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง/แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกดังกล่าว
11.2.
บริการอาจรวมเข้ากับ ถูกนำไปรวมกับ หรือให้บริการโดยเชื่อมโยงกับบริการและเนื้อหาของบุคคลภายนอก ซึ่งสตอรี่เทลมิได้มีอำนาจควบคุมบริการหรือเนื้อหาของบุคคลภายนอก จึงขอให้ท่านอ่านสัญญาหรือข้อตกลงในการใช้ และนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวใด ๆ ที่ส่งให้ท่านซึ่งใช้บังคับกับบริการ และ/หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอก

12. ระยะเวลาและการบอกเลิก

12.1.
เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีกับสตอรี่เทล และลงชื่อเป็นสมาชิกรายเดือนตามแผนการใช้บริการหรือเพื่อทดลองใช้ฟรี การเป็นสมาชิกสตอรี่เทลของท่านจะเป็นแบบเดือนต่อเดือนไปจนกว่าท่านหรือสตอรี่เทลจะบอกเลิก และท่านอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกของเดือนถัดไปจากท่านตามข้อตกลงและวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกและลงทะเบียนไว้กับสตอรี่เทลเมื่อท่านลงชื่อใช้บริการหรือตามที่ท่านแจ้งให้เราทราบภายหลัง ทั้งนี้เว้นแต่ท่านยกเลิกการบอกรับเป็นสมาชิก
12.2.
การบอกเลิกใช้บริการก่อนระยะเวลาของเดือนใหม่จะถูกเพิ่มเข้าไปในระยะเวลารับบริการของท่าน ท่านจะต้องยกเลิกบริการอย่างช้าหนึ่งวันก่อนเริ่มรอบเดือนใหม่ มิเช่นนั้นการเป็นสมาชิกจะยังคงมีผลต่อไปและเราจะเรียกเก็บค่าบริการจากท่านอีกหนึ่งเดือนก่อนการเป็นสมาชิกจะสิ้นสุดลง
12.3.
ในการบอกเลิกใช้บริการ ขอให้ท่านล็อคอินเข้าเว็บไซต์ของสตอรี่เทล แล้วกดคลิกที่ "My Pages" และ "My Account" กดเลือกที่คำว่า "ยกเลิก" และทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ นอกจากนี้ท่านสามารถยกเลิกบริการได้โดยติดต่อสตอรี่เทลด้วยวิธีการอื่น
12.4.
นอกเหนือจากสิทธิในการบอกเลิกของสตอรี่เทลในข้อ 5.3 ข้อ 6.5 และข้อ 14.3 หรือข้ออื่นใดในข้อตกลง สตอรี่เทลมีสิทธิบอกเลิกหรือจำกัดการใช้บริการของท่านโดยให้มีผลทันทีหากสตอรี่เทลมีเหตุที่จะสงสัยว่าท่าน (หรือผู้ใดก็ตามที่ท่านอนุญาตให้เข้าถึงบริการ) ละเมิดข้อตกลงหรือกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใด ๆ นอกจากนี้ข้อกำหนดข้างต้นยังจะนำมาใช้บังคับด้วยหากท่านใช้บริการในลักษณะที่ฉ้อฉลหรือในลักษณะที่อาจสร้างความเสียหายต่อสตอรี่เทลหรือบุคคลภายนอก

13. สิทธิและความรับผิดชอบของสตอรี่เทล

13.1.
สตอรี่เทลอาจติดต่อท่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ เอสเอ็มเอส เอ็มเอ็มเอส อีเมล หรือผ่านบริการโดยตรงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับการใช้งาน (รวมทั้งการส่งข้อความเตือนเกี่ยวกับวันที่บัตรเครดิตหมดอายุ) และเนื้อหาของบริการ นอกจากนี้สตอรี่เทลอาจติดต่อท่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ เอสเอ็มเอส เอ็มเอ็มเอส อีเมล หรือผ่านบริการโดยตรงเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรืองานในลักษณะเดียวกัน ที่เกี่ยวข้องกับบริการเว้นแต่ท่านไม่อนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว
13.2.
หากท่านตกลงยอมรับสตอรี่เทลอาจติดต่อท่านผ่านวิธีการติดต่อสื่อสารอื่น เช่น ผ่านแพลตฟอร์มโซเชี่ยลมีเดียของบุคคลภายนอก
13.3.
การติดต่อสื่อสารทั้งปวงระหว่างสตอรี่เทลและสมาชิกจะเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของสตอรี่เทล
13.4.
สตอรี่เทลไม่ต้องรับผิดต่อการหยุดชะงักของเครือข่ายมือถือหรือบริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
13.5.
ท่านสามารถใช้บริการได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงสัปดาห์ละเจ็ด (7) วัน อย่างไรก็ตามสตอรี่เทลไม่ขอรับประกันว่าบริการจะไม่มีข้อผิดพลาดหรือไม่มีการหยุดชะงัก หากมีข้อผิดพลาดหรือการหยุดชะงักที่มีผลต่อบริการสตอรี่เทลจะมีโอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญา กล่าวคือผิดข้อตกลง นอกจากนี้สตอรี่เทลมีสิทธิตามสมควรที่จะปิดการให้บริการเพื่อทำการปรับปรุงหรือบำรุงรักษา
13.6.
สตอรี่เทลมีสิทธิโอนสิทธิและภาระหน้าที่ของสตอรี่เทลไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดตามข้อตกลงให้แก่บุคคลภายนอก นอกจากนี้สตอรี่เทลยังมีสิทธิว่าจ้างผู้รับจ้างช่วงให้ปฏิบัติภาระหน้าที่ของสตอรี่เทลตามข้อตกลงได้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจมีผลต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของสตอรี่เทล
13.7.
สตอรี่เทลอาจพิจารณาแก้ไขข้อตกลงตามแต่ดุลยพินิจของสตอรี่เทล ทั้งนี้เมื่อสตอรี่เทลจะทำการแก้ไขข้อตกลงอย่างสำคัญซึ่งจะก่อความเสียหายแก่ท่านเราจะแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบโดยแสดงข้อความแจ้งไว้ในบริการ หรือส่งให้ท่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส หรือ Push Notification ผ่านบริการภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับ ในบางกรณีเราอาจขอให้ท่านให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง และในบางกรณีเราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าซึ่งการที่ท่านยังคงใช้บริการต่อไปจะถือว่าท่านตกลงตามที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการที่ท่านอ่านเอกสารแจ้งหรือข้อความใดๆ ที่เราส่งให้อย่างถี่ถ้วนจึงเป็นเรื่องสำคัญ หากท่านไม่ประสงค์จะใช้บริการอีกต่อไปเนื่องจากมีการปรับปรุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลาโดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในข้อ 12 ของข้อตกลงในการใช้งาน

14. สิทธิและความรับผิดชอบของสมาชิก

14.1.
เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อตกลงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสามารถฟังหนังสือเสียง อ่านอีบุ๊คส์ และใช้เนื้อหาในบริการเป็นการส่วนตัวเท่านั้นโดยไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดหนังสือเสียงให้ผู้ชมฟังหรือเปิดในที่สาธารณะได้ รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของท่าน (รวมทั้งรายละเอียดการล็อคอิน) จะเป็นรายละเอียดส่วนตัวของท่านและห้ามนำไปใช้ร่วมกับบุคคลอื่น
14.2.
สมาชิกสัญญาว่าจะไม่หลีกเลี่ยงหรือพยายามจะหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ทางเทคนิคหรือกฎเกณฑ์อื่นที่มีอยู่เพื่อป้องกันการทำสำเนาเนื้อหาในบริการ และจะไม่ทำสำเนาหนังสือเสียง อีบุ๊คส์ หรือเนื้อหาอื่นในบริการไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดแม้ว่าเพื่อจะใช้เป็นการส่วนตัวก็ตาม
14.3.
ท่านรับทราบและตกลงว่าการเข้าถึงและใช้บริการของท่านจะเป็นไปตามข้อตกลง นอกจากนี้ท่านยังรับทราบและตกลงในเรื่องเดียวกันนี้สำหรับทุกคนที่ท่านอนุญาตให้เข้าถึงบริการผ่านบัญชีของท่านด้วยและมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถอนุญาตผู้ใช้รายอื่นให้เข้าถึงบริการได้โดยจะต้องเป็นไปตามข้อตกลง
14.4.
หากท่านออฟไลน์ออกไปจากบริการเป็นระยะเวลาสามสิบ (30) วันขึ้นไป และทำการดาวน์โหลดเนื้อหาลงในแอปพลิเคชั่นเป็นการชั่วคราว สตอรี่เทลอาจขอให้ท่านออนไลน์เพื่อตรวจดูว่าท่านยังเป็นสมาชิกของบริการอยู่และเพื่อทำการปรับปรุงเนื้อหาในบริการให้เป็นปัจจุบัน หากท่านปฏิเสธที่จะดำเนินการดังกล่าวสตอรี่เทลขอสงวนสิทธิที่จะระงับการใช้บริการจนกว่าท่านจะได้พิสูจน์รับรองว่าท่านยังใช้บริการของสตอรี่เทลอยู่ หากไม่มีการรับรองดังกล่าวสตอรี่เทลอาจพิจารณาระงับการให้บริการต่อไปหรือยกเลิกบัญชีของท่าน
14.5.
ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการดูแลให้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในขณะที่ลงทะเบียนเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่สตอรี่เทลรวมทั้งที่อยู่ของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบให้การแจ้งให้สตอรี่เทลทราบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ให้ไว้โดยเฉพาะที่อยู่อีเมลของท่าน ทั้งนี้จะถือว่าท่านได้รับอีเมลที่สตอรี่เทลส่งไปให้ท่านตามที่อยู่อีเมลของท่านภายในสอง (2) วันนับแต่วันส่ง
14.6.
ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลบัญชีของท่านจากการเข้าถึงบริการโดยมิชอบ และสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของท่าน หรือรายละเอียดส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านตราบที่ท่านรับบริการ
14.7.
ในบทวิจารณ์ที่สมาชิกเขียนขึ้นเกี่ยวกับหนังสือเสียง อีบุ๊คส์ หรืองานประพันธ์อื่น สมาชิกต้องรับผิดชอบให้การแสดงความเห็นของสมาชิกเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเคารพต่อบุคคลอื่น และสมาชิกจะไม่ใช้คำหรือข้อความที่อาจมองได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ไม่เหมาะสม หรือน่ารังเกียจในวงสนทนาต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับสตอรี่เทล นอกจากนี้สมาชิกยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะไม่แสดง ใช้หรือแบ่งปันทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของบุคคลภายนอก หรือแสดง ใช้ หรือแบ่งปันเนื้อหาหรือความเห็นที่ตีความหรืออาจได้รับการตีความว่าเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เช่น เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท วัสดุที่แสดงหรือส่อไปในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศหรือความเห็นที่แสดงความเกลียดชังผ่านทางออนไลน์
14.8.
สมาชิกไม่มีสิทธิโอนสิทธิและภาระหน้าที่ตามข้อตกลงได้เว้นแต่สมาชิกได้รับความยินดีจากสตอรี่เทลให้กระทำเช่นนั้นได้
14.9.
สมาชิกต้องไม่ใช้บริการในทางใดที่จะทำให้หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้บริการหยุดชะงัก เสียหาย หรือกระทบกระเทือนในทางใด ๆ ท่านเข้าใจว่าตัวท่านจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และเนื้อหาที่ส่งจากอุปกรณ์ของท่าน มิใช่สตอรี่เทล และท่านจะต้องใช้บริการ อุปกรณ์ของท่านเว็บไซต์ของเราและฟอรั่มใดที่สตอรี่เทลจัดให้ทั้งนอกและในบริการอย่างเหมาะสมและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ท่านตกลงจะไม่ใช้เว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ฉ้อฉล หรือเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญา และกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือนำไปส่ง ใช้ หรือใช้ซ้ำซึ่งวัสดุใดๆ ที่ไม่ใช่ของท่าน หรือที่ผิดกฎหมายไม่เหมาะสม (รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่เป็นเรื่องทางเพศที่โจ่งแจ้ง หรือที่ส่งเสริมการเหยียดสีผิว ความเกลียดชัง หรือการทำร้ายร่างกาย) หลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด ข่มเหง คุกคาม หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือวัสดุที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัว ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดหรือที่เป็นอันตรายต่อบุคคลภายนอก
14.10.
ในกรณีที่บริการหรือบางส่วนของบริการไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดขอให้ท่านติดต่อสตอรี่เทลผ่านแบบฟอร์มการติดต่อที่อยู่ในเว็บไซต์ของสตอรี่เทลโดยทำการติดต่อจากที่อยู่อีเมลที่จดทะเบียนไว้ในบัญชีของท่าน หรือใช้วิธีการอื่นใดเพื่อแจ้งให้เราทราบ หรือท่านอาจส่งข้อร้องเรียนมาให้เรา
14.11.
สมาชิกรับทราบว่าบริการจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้เยาว์ ดังนั้นท่านตกลงว่าท่านจะไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์เข้าถึงบริการเว้นแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท่านทั้งนี้ไม่ว่าจะท่านจะได้เลือกที่จะใช้ตัวกรองเนื้อหาหรือไม่ก็ตาม (เช่น โหมดของเด็ก)

15. คู่สัญญา

15.1.
การจัดหาบริการให้ท่านเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัท สตอรี่เทล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดที่จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศไทย ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105562091258 และมีที่อยู่ของกิจการที่ 177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 3บี ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หากท่านต้องการติดต่อเราหรือแผนบริการลูกค้าของเรากรุณาส่งอีเมลมาที่ help.th@storytel.com

16. ข้อกำหนดอื่นๆ

16.1.
ท่านจะได้รับบริการเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อรับความบันเทิง ข้อมูล และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นในลักษณะคล้ายคลึงกันเท่านั้นและไม่ใช่วัตถุประสงค์ทางการค้า
16.2.
ข้อตกลงให้อยู่ใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศสวีเดนยกเว้นหลักกฎหมายขัดกันของประเทศดังกล่าว อย่างไรก็ตามข้อตกลงจะไม่จำกัดสิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ท่านอาจมีสิทธิได้รับตามกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศที่ท่านอยู่พำนักหากแตกต่างไปจากข้างต้น
16.3.
ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างสตอรี่เทล และสมาชิก คู่สัญญาควรต้องพยายามแก้ไขตกลงข้อพิพาทกันเองก่อน แต่หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ส่งข้อพิพาทให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณา ไม่เช่นนั้นให้ตัดสินข้อพิพาทดังกล่าวในศาลสวีเดน
16.4.
หากท่านไม่พึงพอใจกับบริการ เนื้อหาที่มีอยู่ในบริการ หรือไม่พอใจกับข้อตกลงการแก้ไขเยียวยาเพียงประการเดียวที่ท่านมีคือหยุดเข้าถึงหรือใช้บริการต่อไป
16.5.
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับฟีเจอร์ใดหรือเกี่ยวกับบัญชีของท่านกรุณาติดต่อเราที่ help.th@storytel.com

ตรวจทานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่: 19 พ.ย. 2020

บริษัท สตอรี่เทล (ประเทศไทย) จำกัด