Storytel x Heavenly Bookish

Meer dan 300.000 boeken in een app. Onbeperkt luisteren en lezen voor een vast bedrag per maand. Ontdek een wereld van verhalen. Na de proefperiode €12.99 per 30 dagen, altijd opzegbaar.

Nú 30 dagen gratis

Ideaal voor onderweg.

Luister naar je favoriete boeken of series onderweg naar je werk.

Bewaar je boeken offline.

Boeken voor op vakantie? Download je boekenlijst en luister waar jij maar wilt.

Dagelijkse aanbevelingen.

Weektips of nieuw uitgebrachte boeken? Wij adviseren je dagelijks wat je kunt luisteren.

Nú 30 dagen gratis

Gebruikersvoorwaarden Privacy Policy

Storytel Algemene Gebruikersvoorwaarden / Conditions générales d'utilisation de Storytel

Welkom bij Storytel! Dit zijn de algemene gebruikersvoorwaarden (de "Gebruikersvoorwaarden") van Storytel NL B.V. (hierna: "Storytel", "wij" of "ons"). Deze Gebruikersvoorwaarden zijn belangrijk, dus neem alsjeblieft, voordat je de prachtige wereld van Storytel betreedt, een moment om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen.

Bienvenue chez Storytel ! Il s'agit des conditions générales d'utilisation (les « Conditions d'utilisation ») de Storytel NL B.V. (ci-après : « Storytel » ou « nous »). Ces Conditions d'utilisation sont importantes, alors veuillez prendre le temps de les lire attentivement avant d'entrer dans le monde merveilleux de Storytel.

Storytel biedt een digitale abonnementsservice met gepersonaliseerde functies waarmee U luisterboeken, e-books en andere literaire inhoud (de "Inhoud") kunt streamen en tijdelijk kunt downloaden naar Uw mobiele telefoon of andere met internet verbonden apparaten (de "Service"). Zie voor meer informatie onze website: https://www.storytel.com/nl/nl/ (de "Website"). De Service is beschikbaar via de Website en de mobiele applicatie Storytel (de "App").

Storytel propose un service d'abonnement numérique avec des fonctions personnalisées qui Vous permettent de lire en continu et de télécharger temporairement des livres audios, des livres électroniques et d'autres contenus littéraires (le « Contenu ») sur Votre téléphone portable ou d'autres appareils connectés à Internet (le « Service »). Pour plus d'informations, consultez notre site web : https://www.storytel.com/nl/nl/ (le « Site web »). Le Service est disponible via le Site web et l'application mobile Storytel (de « App »).

Aanvullende Voorwaarden

Voor sommige onderdelen van de Service gelden mogelijk "Aanvullende Voorwaarden", zoals regels voor een bepaalde actie, wedstrijd, aanvullende diensten of activiteiten, of voorwaarden die horen bij bepaalde Inhoud, software of producten die beschikbaar is/zijn via de Service. Als Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn, verstrekt Storytel deze als U gebruik maakt van de betreffende activiteiten en/of producten. Alle Aanvullende Voorwaarden van Storytel zijn complementair aan deze Gebruikersvoorwaarden en prevaleren boven deze Gebruikersvoorwaarden in geval van een conflict.

Conditions supplémentaires

Certaines parties du Service peuvent être soumises à des « Conditions supplémentaires », telles que les règles d'une promotion particulière, d'un concours, de services ou d'activités supplémentaires, ou les conditions associées à certains Contenus, logiciels ou produits disponibles par le biais du Service. Si des Conditions supplémentaires s'appliquent, Storytel les fournira si Vous utilisez les activités et/ou les produits concernés. Toutes les Conditions supplémentaires de Storytel sont complémentaires aux présentes Conditions d'utilisation et prévalent sur ces dernières en cas de conflit.

Deze Gebruikersvoorwaarden, het "Privacybeleid" van Storytel en eventuele Aanvullende Voorwaarden van Storytel worden hierna gezamenlijk de "Voorwaarden" genoemd.

Les présentes Conditions d'utilisation, la « Politique de confidentialité » de Storytel et toutes les autres Conditions supplémentaires de Storytel sont ci-après dénommées collectivement les « Conditions ».

De Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige voorwaarden of bedingen van derden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere betrekkingen tussen Storytel en de gebruikers van de Service (de "Gebruiker" of "U" en “Uw”). Storytel biedt de Service aan onder de voorwaarde dat de Gebruiker de Voorwaarden accepteert. Storytel kan de Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Voorwaarden zal steeds van toepassing zijn tussen Storytel en de Gebruiker.

Les Conditions s'appliquent, à l'exclusion de toute condition ou stipulation de tiers, à toutes les offres, accords et autres relations entre Storytel et les utilisateurs du Service (l’« Utilisateur » ou « Vous » et « Votre »). Storytel offre le Service à condition que l'Utilisateur accepte les Conditions d’utilisation. Storytel peut modifier les Conditions d’utilisation. La dernière version des Conditions d’utilisation sera toujours d’application entre Storytel et l'Utilisateur.

Als deze Gebruikersvoorwaarden zijn vertaald of opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, prevaleert de Nederlandse versie van de Gebruikersvoorwaarden in het geval van tegenstrijdigheden.

Si les présentes Conditions d'utilisation ont été traduites ou rédigées dans une langue autre que le néerlandais, la version néerlandaise des Conditions d'utilisation prévaudra en cas de divergences.

1. De Service / Le Service

1.1.
 • Storytel biedt een gepersonaliseerde digitale abonnementsservice waarmee U als Gebruiker audioboeken, e-boeken en andere literaire Inhoud kunt streamen en/of tijdelijk kunt downloaden naar Uw mobiele telefoon of via andere internettoegankelijke apparaten die toegankelijk zijn via de App of andere vooraf geïnstalleerde Storytelsoftware.
 • ---
 • Storytel propose un service d'abonnement numérique personnalisé qui Vous permet, en tant qu'Utilisateur, de diffuser en continu des livres audio, des livres électroniques et d'autres contenus littéraires et/ou de les télécharger temporairement sur Votre téléphone portable ou sur d'autres appareils connectés à Internet et accessibles via l'App ou un autre logiciel Storytel préinstallé.
1.2.
 • De Service bevat gepersonaliseerde aanbevelingen, berichten en functies die speciaal voor U zijn ontwikkeld en aangepast om Uw gebruikerservaring te verbeteren. Storytel kan van tijd tot tijd toegang bieden tot verschillende soorten sociale media forums, die al dan niet open zijn voor het publiek, om Uw gebruikerservaring verder te verbeteren en te verrijken. Tenzij anders overeengekomen in aanvullende voorwaarden of onder een abonnementsplan dat door Storytel aan U is aangeboden en waarmee U akkoord bent gegaan, mag de Service, zoals hierboven beschreven, alleen worden gebruikt voor niet-commercieel persoonlijk gebruik in overeenstemming met de Voorwaarden.
 • ---
 • Le Service contient des recommandations, des messages et des fonctionnalités personnalisés, conçus et adaptés spécifiquement pour Vous afin d'améliorer Votre expérience d'utilisateur. Storytel peut de temps en temps donner accès à différents types de forums de médias sociaux, ouverts ou non au public, afin d'améliorer et d'enrichir Votre expérience d'utilisateur. Sauf accord contraire dans des conditions supplémentaires ou dans le cadre d'un plan d'abonnement qui Vous est proposé par Storytel et auquel Vous avez donné Votre accord, le Service, tel que décrit ci-dessus, ne peut être utilisé que pour un usage personnel non commercial conformément aux Conditions.
1.3.
 • Om gebruik te kunnen maken van de Service, moet U een op internet aangesloten apparaat gebruiken dat compatibel is met de technische vereisten van Storytel of een van de platforms van Storytel’s zakenpartners waarop de App van Storytel is geïnstalleerd en ons, of onze zakenpartner, is voorzien van Uw gewenste betalingsmethode, zoals geaccepteerd door Storytel. Zie voor meer informatie over de actuele technische vereisten voor het gebruik van de Service, zakenpartners van Storytel en de momenteel geaccepteerde betaalmethoden, de Website. Storytel behoudt zich het recht voor technische vereisten voor het gebruik van de Service aan te passen, de zakenpartners en de betalingsmethoden te wijzigen of te verwijderen.
 • ---
 • Pour utiliser le Service, Vous devez utiliser un appareil connecté à Internet qui est compatible avec les exigences techniques de Storytel ou de l'une des plateformes des partenaires commerciaux de Storytel sur lesquelles l'App est installée et qui nous fournit, à nous ou à notre partenaire commercial, Votre mode de paiement préféré, tel qu'il est accepté par Storytel. Pour plus d'informations sur les exigences techniques actuelles pour l'utilisation du Service, les partenaires commerciaux de Storytel et les méthodes de paiement actuellement acceptées, veuillez consulter le Site web. Storytel se réserve le droit de modifier les exigences techniques pour l'utilisation du Service, de changer ou de supprimer les partenaires commerciaux et les méthodes de paiement.
1.4.
 • Voor het afsluiten van een abonnement en/of het aanmaken van een account bij Storytel moet de Gebruiker (i) achttien (18) jaar of ouder zijn, tenzij de Gebruiker hiervoor toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouders of voogd, en/of hiertoe de (wettelijke) bevoegdheid hebben in het land waar de Service aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld, en (ii) een inwoner zijn van het land waar de Service aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld.
 • ---
 • Pour souscrire un abonnement et/ou créer un compte chez Storytel, l'Utilisateur doit (i) être âgé de dix-huit (18) ans ou plus, sauf si l'Utilisateur a obtenu l'autorisation de ses parents ou de son tuteur, et/ou avoir l'autorité (légale) de le faire dans le pays où le Service est mis à la disposition de l'Utilisateur, et (ii) être résident du pays où le Service est mis à la disposition de l'Utilisateur.

2. Abonnementsplan / Plan d'abonnement

2.1.
 • Storytel behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Service aan te bieden via verschillende soorten abonnementsplannen. Dit zijn onder andere (maar niet beperkt tot): promotieplannen, plannen verstrekt door (of gebundeld met) derden, plannen op basis van het aantal aangeboden gelijktijdige streams of plannen op basis van beperkingen in de geleverde Inhoud (zoals het Family(+) abonnement).
 • ---
 • Storytel se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'offrir le Service par le biais de divers types de plans d'abonnement. Ceux-ci comprennent (mais sans s'y limiter) les : plans promotionnels, plans fournis par (ou groupés avec) des tiers, plans basés sur le nombre de flux simultanés offerts ou plans basés sur des restrictions dans le Contenu fourni (comme l'abonnement Family(+)).
2.2.
 • Storytel behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, nieuwe plannen toe te voegen, bestaande plannen te verwijderen of van tijd tot tijd functies van dergelijke abonnementen te wijzigen. Indien een dergelijke wijziging wezenlijk een bestaand abonnement schaadt ten nadele van een Gebruiker, zal de Gebruiker hiervan op de hoogte worden gebracht en de mogelijkheid hebben om de Service te beëindigen in overeenstemming met artikel 11 van deze Gebruikersvoorwaarden.
 • ---
 • Storytel se réserve le droit, à sa discrétion, d'ajouter de nouveaux plans, de supprimer des plans existants ou de modifier les caractéristiques de ces abonnements de temps en temps. Si une telle modification porte substantiellement préjudice à un abonnement existant au détriment d'un Utilisateur, celui-ci en sera informé et aura la possibilité de résilier le Service conformément à l'article 11 des présentes Conditions d'utilisation.
2.3.
 • Het aantal gelijktijdige streams aangeboden onder een abonnement is afhankelijk van het type abonnement dat U hebt ondertekend en zal in meer detail worden gespecificeerd in de Aanvullende Voorwaarden die afzonderlijk worden geaccepteerd.
 • ---
 • Le nombre de flux simultanés proposés dans le cadre d'un abonnement dépend du type d'abonnement que Vous avez signé et sera précisé plus en détail dans les Conditions supplémentaires qui sont acceptées séparément.
2.4.
 • Kijk op de Website voor actuele informatie over prijzen en elk type abonnement dat van tijd tot tijd wordt aangeboden in het land waar U woont. Hier vindt U ook een presentatie van de huidige beschikbare abonnementen en de bijbehorende Aanvullende Voorwaarden (inclusief eventuele specifieke beperkingen) waarmee U, om toegang te krijgen tot dit plan, afzonderlijk moet instemmen.
 • ---
 • Veuillez consulter le Site web pour obtenir des informations actualisées sur les prix et tout type d'abonnement proposé de temps en temps dans Votre pays de résidence. Vous trouverez également une présentation des abonnements actuellement disponibles et des Conditions supplémentaires associées (y compris toute restriction spécifique éventuelle) que Vous devez accepter séparément pour accéder à ce plan.
2.5.
 • Informatie over Uw huidige abonnement is beschikbaar bij het inzien van Uw account op de Website (door U aan te melden bij Uw Storytelaccount met Uw gebruikersnaam en wachtwoord en door vervolgens naar "Mijn Pagina" te gaan).
 • ---
 • Les informations concernant Votre abonnement actuel sont disponibles en consultant Votre compte sur le Site web (en Vous connectant à Votre compte Storytel avec Votre nom d'utilisateur et Votre mot de passe et en cliquant ensuite sur « Ma Page »).
2.6.
 • In het geval dat meer dan één abonnement aan U wordt aangeboden om uit te kiezen, kunt U Uw huidige abonnement wijzigen in een ander abonnement dat momenteel wordt aangeboden door Storytel in het land waar U woont. Een dergelijke wijziging kan echter pas van kracht gaan vanaf de dag dat de wijziging is geregistreerd en tot na Uw volgende terugkerende betalingsdatum voordat een nieuwe wijziging voor hetzelfde account kan worden geregistreerd. Uw oorspronkelijke betalingscyclus van dertig (30) dagen wordt niet gewijzigd door een wijziging tussen verschillende abonnementsplannen. U kunt Uw accountgegevens en abonnement gemakkelijk bekijken, beheren of wijzigen door naar Uw account te gaan (bijvoorbeeld door U aan te melden bij Uw Storytelaccount met Uw gebruikersnaam en wachtwoord en door vervolgens naar "Mijn Pagina" te gaan).
 • ---
 • Si plusieurs abonnements Vous sont proposés, Vous pouvez changer Votre abonnement actuel pour un autre abonnement proposé par Storytel dans Votre pays de résidence. Toutefois, ce changement ne peut prendre effet qu'à partir du jour où il est enregistré et jusqu'à la date de Votre prochain paiement périodique avant qu'un nouveau changement puisse être enregistré pour le même compte. Votre cycle de paiement initial de trente (30) jours ne sera pas modifié en raison d'un changement entre les différents plans d'abonnement. Vous pouvez facilement consulter, gérer ou modifier les détails de Votre compte et de Votre abonnement en Vous rendant sur Votre compte (par exemple, en Vous connectant à Votre compte Storytel avec Votre nom d'utilisateur et Votre mot de passe et en cliquant ensuite sur « Ma Page »).

3. Inhoud filters / Filtres de contenu

3.1.
 • Alle vooraf geïnstalleerde Inhoud-filters, zoals bijvoorbeeld "Kids Mode" of andere soortgelijke filterfuncties die van tijd tot tijd worden aangeboden, worden aan een Gebruiker aangeboden als optionele functie. De metadata voor elke titel in de Inhoud waarvan Storytel afhankelijk is met betrekking tot bijvoorbeeld leeftijdsgrenzen en identificatie van literaire genres, worden geleverd door de uitgeefpartners van Storytel. Storytel neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor en garandeert niet dat U de filters op basis van dergelijke metadata tot Uw volledige tevredenheid zult vinden. Bovendien kan Storytel op geen enkele manier garanderen dat dergelijke filters volledig accuraat zijn of dat ze met volledige zekerheid alle niet-relevante Inhoud hebben gefilterd in overeenstemming met wat is bedoeld. Als een filter niet naar Uw tevredenheid werkt, beëindig dan onmiddellijk het gebruik van het filter en laat ons weten hoe we het filter en de Service kunnen verbeteren om beter aan Uw verwachtingen te voldoen, door contact op te nemen met Storytel via de Website en/of via support@storytel.nl. Storytel verwelkomt alle feedback met betrekking tot Inhoud die U ongeschikt vindt in het licht van de gebruikte filters of waarvan U vermoedt dat deze mogelijk inbreukmakende of anderszins wederrechtelijke functies bevatten. Storytel is afhankelijk van Uw feedback, zodat we onze filters en onze Service na verloop van tijd kunnen verbeteren. Zie onze contactgegevens in artikel 17.
 • ---
 • Tous les filtres de contenu préinstallés, tels que par exemple le « Mode enfants » ou d'autres fonctions de filtrage similaires proposées de temps à autre, sont proposés à l'Utilisateur en tant que fonction optionnelle. Les métadonnées de chaque titre du Contenu dont Storytel dépend, par exemple en ce qui concerne les limites d'âge et l'identification des genres littéraires, sont fournies par les partenaires éditeurs de Storytel. Storytel n'assume donc aucune responsabilité et ne garantit pas que Vous trouverez les filtres basés sur ces métadonnées à Votre entière satisfaction. En outre, Storytel ne peut en aucun cas garantir que ces filtres sont totalement précis ou qu'ils ont filtré avec une certitude absolue tout Contenu non pertinent conformément à l’objectif visé. Si un filtre ne fonctionne pas à Votre satisfaction, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et nous faire savoir comment nous pouvons améliorer le filtre et le Service pour mieux répondre à Vos attentes en contactant Storytel via le Site web et/ou via support@storytel.nl. Storytel accueille favorablement tout commentaire concernant un Contenu que Vous jugez inapproprié à la lumière des filtres utilisés ou que Vous soupçonnez de contenir des éléments infractionnels ou autrement illégaux. Storytel dépend de Vos commentaires pour pouvoir améliorer nos filtres et notre Service au fil du temps. Voyez nos coordonnées à l'article 17.
3.2.
 • Als en wanneer een vooraf geïnstalleerd Kids Mode filter wordt aangeboden aan U als de Gebruiker van de Service, zijn de instellingen van zo'n filter gemaakt op basis van metadata, waardoor alleen die Inhoud toegestaan wordt, die door Storytel als geschikt wordt beschouwd voor kinderen van twaalf (12) jaar of jonger. Dit betekent dat de Inhoud die beschikbaar wordt gesteld in de Kids Mode alle boeken en genres kunnen bevatten in de –Inhoudscatalogus van Storytel, bedoeld voor kinderen van alle leeftijden binnen deze leeftijdsgroep. Storytel kan op geen enkele manier garanderen dat het filter volledig accuraat is of dat het met volledige zekerheid alle niet-relevante Inhoud filtert in overeenstemming met de doelstelling.
 • ---
 • Si et quand un filtre Mode enfants préinstallé Vous est proposé en tant qu'Utilisateur du Service, les paramètres d'un tel filtre sont effectués sur la base de métadonnées, n'autorisant que les Contenus que Storytel considère comme adaptés aux enfants de douze (12) ans ou moins. Cela signifie que le Contenu mis à disposition en Mode enfants peut contenir tous les livres et genres du Catalogue de contenu de Storytel, destiné aux enfants de tous âges de cette tranche d'âge. Storytel ne peut en aucun cas garantir que le filtre est totalement exact ou qu'il filtre avec une certitude absolue tout Contenu non pertinent conformément à son objectif.

4. Gratis Proefabonnement / Essai gratuit

4.1.
 • Uw abonnement kan beginnen met een gratis proefperiode ("Gratis Proefabonnement") van de Service. Het Gratis Proefabonnement duurt veertien (14) dagen, of zo lang als aangegeven wanneer U zich (vervolgens) registreert, en is bedoeld om Gebruikers de Service eenmalig gratis te laten uitproberen. Op de EUR 0,01 cent na ter verifiëring van Uw betaalgegevens, zijn er geen kosten verbonden aan het Gratis Proefabonnement.
 • ---
 • Votre abonnement peut commencer par une période d’essai gratuit (« Essai gratuit ») du Service. L'Essai gratuit dure quatorze (14) jours, ou la durée indiquée lors de Votre inscription (par la suite), et vise à permettre aux Utilisateurs d'essayer le Service une fois gratuitement. À l'exception de 0,01 euros pour vérifier les détails de votre paiement, il n'y a pas de frais associés à l'Essai gratuit.
4.2.
 • Wanneer U zich aanmeldt voor een Gratis Proefabonnement wordt dit automatisch omgezet in een maandabonnement bij afloop van het Gratis Proefabonnement, tenzij U Uw Gratis Proefabonnement opzegt voordat de laatste dag van het Gratis Proefabonnement is verstreken, in welk geval U geen kosten in rekening worden gebracht.
 • ---
 • Lorsque Vous vous inscrivez à un essai gratuit, celui-ci est automatiquement converti en un abonnement mensuel à la fin de l'essai gratuit, à moins que Vous n'annuliez Votre essai gratuit avant la fin du dernier jour de l'essai gratuit, auquel cas aucun frais ne Vous sera facturé.
4.3.
 • Het is niet toegestaan om meer dan één account af te sluiten, om op die manier misbruik te maken van het Gratis Proefabonnement. Storytel kan een Gebruiker, die al eerder een Gratis Proefabonnement heeft geactiveerd, naar eigen goeddunken, blokkeren om misbruik van het Gratis Proefabonnement en/of inbreuk op de Voorwaarden te voorkomen. De Gebruiker mag het Gratis Proefabonnement niet combineren met andere aanbiedingen.
 • ---
 • Il n'est pas permis d’ouvrir plus d'un compte afin d'abuser de l'Essai gratuit. Storytel peut, à sa discrétion, bloquer un Utilisateur qui a précédemment activé un Essai gratuit afin d'empêcher tout abus de l'Essai gratuit et/ou toute violation des Conditions. L'Utilisateur ne peut pas combiner l'Essai gratuit avec d'autres offres.
4.4.
 • Indien U binnen een jaar een nieuw abonnement afsluit, nadat U een abonnement hebt afgesloten en daarbij gebruik hebt gemaakt van het Gratis Proefabonnement, hebt U geen recht meer op een Gratis Proefabonnement, tenzij door Storytel specifiek aangegeven, zoals bijvoorbeeld in het geval van een speciale aanbieding.
 • ---
 • Si Vous souscrivez un nouvel abonnement dans un délai d'un an, après avoir souscrit un abonnement et fait usage de l'Essai gratuit, Vous n'avez plus droit à un Essai gratuit, sauf indication contraire de Storytel, comme par exemple dans le cas d'une offre spéciale.

5. Prijzen en Betalingen / Prix et Paiements

5.1.
 • Storytel werkt samen met externe aanbieders van betaaldiensten via welke al Uw betalingen worden overgemaakt.
 • ---
 • Storytel coopère avec des fournisseurs externes de services de paiement par l'intermédiaire desquels tous Vos paiements sont transférés.
5.2.
 • Abonnementen worden maandelijks vooraf betaald totdat het abonnement is beëindigd. In het geval van maandelijkse betalingen wordt de rekening van de Gebruiker eens in de dertig (30) dagen belast, vanaf de datum waarop de Gebruiker een abonnement activeert of, in het geval dat het abonnement is begonnen met een Gratis Proefabonnement, vanaf de datum dat het Gratis Proefabonnement is verlopen, tenzij het Gratis Proefabonnement vóór die tijd door U is beëindigd. In sommige gevallen kan de datum waarop de rekening van de Gebruiker wordt belast, worden gewijzigd.
 • ---
 • Les abonnements sont payés mensuellement à l'avance jusqu'à ce que l'abonnement soit résilié. En cas de paiements mensuels, le compte de l'Utilisateur sera débité une fois tous les trente (30) jours à partir de la date à laquelle l'Utilisateur active un abonnement ou, dans le cas où l'abonnement a commencé avec un Essai gratuit, à partir de la date à laquelle l'Essai gratuit a expiré, à moins que l'Essai gratuit n'ait été résilié par Vous avant cette date. Dans certains cas, la date à laquelle le compte de l'Utilisateur est débité peut être modifiée.
5.3.
 • De actuele prijzen voor de Services worden weergegeven op de Website. Alle prijzen zijn inclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Storytel behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijzen te wijzigen (met ingang van de eerstvolgende maand) nadat de Gebruiker hierover geïnformeerd is – in dat geval heeft de Gebruiker het recht om het abonnement op te zeggen. Betaling geschiedt via creditcard, betaalkaart (iDEAL, BanContact) of andere betaalwijze (inclusief maar niet gelimiteerd tot in-app-betalingen), en vervolgens via automatische incasso, waarover Storytel de Gebruiker op elk gewenst moment informeert. Storytel behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken (bepaalde typen) creditcards te weigeren.
 • ---
 • Les prix actuels des services sont affichés sur le Site web. Tous les prix s'entendent taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise. Storytel se réserve le droit de modifier les prix à tout moment (avec effet au mois suivant) après que l'Utilisateur en ait été informé - auquel cas l'Utilisateur a le droit de résilier l'abonnement. Le paiement est effectué par carte de crédit, carte de débit (iDEAL, BanContact), ou toute autre méthode de paiement (y compris mais sans s’y limiter aux paiements-in-app), et ensuite par prélèvement automatique, dont Storytel informe l'Utilisateur à tout moment. Storytel se réserve également le droit de refuser (certains types de) cartes de crédit à tout moment et à sa propre discrétion.
5.4.
 • Prijzen kunnen variëren, afhankelijk van de gebruikte betaalwijze. Als er verschillende prijzen van toepassing zijn, communiceert Storytel dit op de Website in verband met de algemene prijsinformatie. Verder zijn prijzen exclusief eventuele kosten of tarieven voor datacommunicatie die de internet- of telecomprovider in rekening mag brengen uit hoofde van het contract tussen U en de betreffende provider.
 • ---
 • Les prix peuvent varier en fonction du mode de paiement utilisé. Si des prix différents s'appliquent, Storytel le communique sur le Site web en rapport avec les informations générales sur les prix. En outre, les prix ne comprennent pas les coûts ou les tarifs de communication de données que le fournisseur d'accès à Internet ou de télécommunications peut facturer en vertu du contrat entre Vous et le fournisseur en question.
5.5.
 • Als U in gebreke blijft met betalen behoudt Storytel zich het recht voor om Uw toegang tot de Service te beëindigen. Als dit gebeurt en U voldoet vervolgens aan Uw (achterstallige) betalingsverplichting(en), log dan in op de Website met Uw gebruikersnaam en wachtwoord en activeer Uw abonnement opnieuw vanuit Uw Storytel-account onder het gedeelte “Mijn Pagina”. In het geval van een vertraagde betaling heeft Storytel het recht om wettelijke rente, aanmaningskosten en, indien van toepassing, wettelijke incassokosten in rekening te brengen.
 • ---
 • Si Vous restez en défaut de paiement, Storytel se réserve le droit de mettre fin à Votre accès au Service. Si cela se produit et que Vous remplissez ensuite Votre (Vos) obligation(s) de paiement (en retard), connectez-Vous au Site web avec Votre nom d'utilisateur et Votre mot de passe et réactivez Votre abonnement à partir de Votre compte Storytel dans la section « Ma Page ». En cas de retard de paiement, Storytel est en droit de facturer des intérêts légaux, des frais de relance et, le cas échéant, des frais de recouvrement.

6. Cadeaukaarten / Cartes-cadeaux

6.1.
 • Storytel biedt verschillende "Cadeaukaarten" aan. Cadeaukaarten kunnen product specifiek zijn, wat betekent dat een dergelijke Cadeaukaart is verbonden met een specifiek abonnement, zoals bepaald door de koper op het moment van aankoop. Een dergelijke Cadeaukaart kan alleen worden gebruikt in overeenstemming met de (Aanvullende) Voorwaarden die van toepassing zijn op het specifieke abonnement.
 • ---
 • Storytel propose différentes « Cartes-cadeaux ». Les Cartes-cadeaux peuvent être spécifiques à un produit, ce qui signifie qu'une telle Carte-cadeau est liée à un abonnement spécifique, tel que déterminé par l'acheteur au moment de l'achat. Une telle Carte-cadeau ne peut être utilisée que conformément aux Conditions (supplémentaires) qui s'appliquent à l'abonnement spécifique.
6.2.
 • Als Gebruiker van een Cadeaukaart heeft U volledige toegang tot de Service gedurende de volledige geldigheidsperiode van de Cadeaukaart. Als de Cadeaukaart vervalt, wordt de Service automatisch beëindigd, tenzij U zichzelf actief aanmeldt voor een abonnement. Als U een Cadeaukaart activeert terwijl U al een abonnement op de Service hebt, staakt Storytel tijdelijk de vereiste betalingen voor de Service totdat de Cadeaukaart is vervallen, waarna U automatisch weer een betalende Gebruiker wordt van de Service en de betalingsvoorwaarden voor het betreffende abonnement weer in werking treden.
 • ---
 • En tant qu'Utilisateur de la Carte-cadeau, Vous avez un accès complet au Service pendant toute la période de validité de la Carte-cadeau. Si la Carte-cadeau expire, le Service est automatiquement interrompu, sauf si Vous souscrivez activement à un abonnement. Si Vous activez une Carte-cadeau alors que Vous avez déjà un abonnement au Service, Storytel suspend temporairement les paiements requis pour le Service jusqu'à l'expiration de la Carte- cadeau, après quoi Vous redevenez automatiquement un Utilisateur payant du Service et les conditions de paiement pour l'abonnement concerné entrent à nouveau en vigueur.

7. Herroepingsrecht / Droit de rétractation

7.1.
 • Na het afsluiten van een abonnement, hebt U veertien (14) dagen de tijd om Uw abonnement te annuleren. Omdat de proefperiode van Uw abonnement gratis is (op EUR 0,01 cent na), bent U ons gedurende de proefperiode niets verschuldigd, maar hebt U ook geen recht op enige teruggave. Indien U binnen een jaar een nieuw abonnement afsluit, nadat U een abonnement hebt afgesloten en daarbij gebruik hebt gemaakt van het Gratis Proefabonnement, of als U een abonnement start met een Cadeaukaart, start het abonnement niet met een Gratis Proefabonnement, maar betaalt U vanaf het begin (met Uw Cadeaukaart). In dat geval hebt U mogelijk wel recht op enige teruggave.
 • ---
 • Après avoir souscrit un abonnement, vous disposez d'un délai de quatorze (14) jours pour annuler Votre abonnement. Comme la période d'essai de Votre abonnement est gratuite (sauf 0,01 euros), Vous ne nous devez rien pendant la période d'essai mais Vous n'avez droit à aucun remboursement. Si Vous souscrivez un nouvel abonnement dans l'année qui suit la souscription d'un abonnement et l'utilisation de l'Essai gratuit, ou si Vous commencez un abonnement avec une Carte-cadeau, l’abonnement commence sans Essai gratuit, mais Vous payez dès le début (avec Votre Carte-cadeau). Dans ce cas, Vous avez potentiellement droit à un certain remboursement.
7.2.
 • De natuurlijke persoon die via de Website een abonnement aanschaft en/of een Cadeaukaart koopt, zoals maar niet beperkt tot de Gebruiker, heeft na de aankoop van een abonnement en/of Cadeaukaart veertien (14) dagen de tijd om de aanschaf van het abonnement en/of de aankoop van de Cadeaukaart (zolang de Cadeaukaart nog niet is verzilverd ) te annuleren. Het annuleren van het abonnement en/of de Cadeaukaart binnen de bedenktijd geschiedt via het contactformulier op de Website, het modelformulier voor herroeping ( https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf ) of door op een andere wijze aan Storytel te laten weten dat U de aankoop wilt annuleren.
 • ---
 • La personne physique qui achète un abonnement et/ou une Carte-cadeau par le biais du Site web, telle que, mais non limitée à l'Utilisateur, dispose de quatorze (14) jours après l'achat d’un abonnement et/ou d'une Carte-cadeau (tant que la Carte-cadeau n'a pas été encaissée) pour annuler l'achat de l’abonnement et/ou de la Carte-cadeau. L'annulation de l’abonnement et/ou de la Carte-cadeau pendant le délai de réflexion se fait via le formulaire de contact sur le Site web, le formulaire de rétractation ( https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf ) ou en informant Storytel d'une autre manière que vous souhaitez annuler l'achat.

8. Intellectuele eigendomsrechten / Droits de propriété intellectuelle

8.1.
 • De Service inclusief de Inhoud is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is de Gebruiker niet toegestaan delen van de Service, waaronder de Inhoud, openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren. De Service inclusief de Inhoud is enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
 • ---
 • Le Service, y compris le Contenu, est protégé par des droits de propriété intellectuelle. L'Utilisateur n'est pas autorisé à divulguer, reproduire ou exploiter de toute autre manière toute partie du Service, y compris le Contenu. Le Service, y compris le Contenu, est destiné à un usage personnel et non commercial uniquement.

9. Inhoud en licentie / Contenu et licence

9.1.
 • De Inhoud die U via de Service wordt aangeboden, kan variëren van tijd tot tijd en tussen de verschillende landen en regio's waar de Service beschikbaar is. De Inhoud kan ook variëren afhankelijk van Uw locatie wanneer U toegang krijgt tot de Service. Storytel garandeert niet dat de Service of de Inhoud die toegankelijk is via de Service beschikbaar is voor gebruik in een ander land dan het land van Uw woonplaats waarin de Service aan U beschikbaar wordt gesteld. Bezoek de Website voor informatie over welke Inhoud momenteel beschikbaar is in Uw land. Storytel is niet verplicht om U op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de aangeboden Inhoud.
 • ---
 • Le Contenu qui Vous est proposé par le Service peut varier de temps à autre et selon les différents pays et régions où le Service est disponible. Le Contenu peut également varier en fonction de l'endroit où Vous vous trouvez lorsque Vous accédez au Service. Storytel ne garantit pas que le Service ou le Contenu accessible par le biais du Service est disponible pour une utilisation dans un pays autre que Votre pays de résidence dans lequel le Service est mis à Votre disposition. Visitez le Site web pour savoir quel Contenu est actuellement disponible dans Votre pays. Storytel n'est pas tenu de Vous informer de toute modification du Contenu proposé.
9.2.
 • De Service is geconfigureerd om het gebruik mogelijk te maken van de Service, alsmede de bijbehorende Inhoud, virtuele items of andere materialen die het eigendom zijn van ons of in licentie zijn gegeven door ons. Wij verlenen U hierbij een beperkte, herroepbare, niet- exclusieve, niet in sub-licentie te geven en niet-overdraagbare licentie voor de toegang tot en het gebruik van de Service en de bijbehorende Inhoud, virtuele items of andere materialen, doch uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
 • ---
 • Le Service est configuré pour permettre l'utilisation du Service, ainsi que de tout Contenu associé, des éléments virtuels ou d'autres matériels que nous possédons ou dont nous détenons la licence. Nous vous accordons par les présentes une licence limitée, révocable, non exclusive, non susceptible de sous-licence et non transférable pour accéder et utiliser le Service et tout Contenu associé, éléments virtuels ou autres matériels, uniquement pour Votre usage personnel et non commercial.
9.3.
 • Als Gebruiker van de Service gaat U ermee akkoord dat U geen van de materialen en/of onderdelen van de Service, waaronder, maar niet beperkt, tot de Inhoud, geheel of gedeeltelijk, aan derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de weergave en verspreiding van het materiaal via een website van derden) zult kopiëren, reproduceren, verveelvoudigen, veranderen, weergeven, publiceren, distribueren, verspreiden, uitzenden, verzenden, verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, in sub-licentie geven, in omloop brengen of er afgeleide werken van maken of deze anderszins exploiteren voor doeleinden (commercieel of anderszins) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Storytel, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan onder het toepasselijk recht.
 • ---
 • En tant qu'Utilisateur du Service, Vous acceptez de ne pas copier, reproduire, multiplier, modifier, afficher, publier, distribuer, divulguer, diffuser, expédier, vendre, louer, prêter, sous- licencier, mettre en circulation ou créer des œuvres dérivées ou exploiter autrement à des fins (commerciales ou autres) tout ou partie du matériel et/ou des parties du Service, y compris, mais sans s'y limiter, le Contenu, en tout ou en partie, à un tiers (y compris, mais sans s'y limiter, l'affichage et la distribution du matériel par le biais d'un site web tiers), sans le consentement écrit préalable de Storytel, sauf si cela est expressément autorisé en vertu de la loi applicable.
9.4.
 • Als Gebruiker van de Service gaat U ermee akkoord, erkent U en garandeert U dat U niet: (1) enig inhoudsbeveiligingssysteem of enige technologie voor het beheer van digitale rechten in de Service zal verspreiden, omzeilen of uitschakelen; (2) enige Service zal decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins terugbrengen tot een menselijk leesbare vorm; (3) enige kennisgeving van identificatie, auteursrecht of eigendomsrecht zal verwijderen; of (4) toegang zal verkrijgen tot de Service of de Service gebruiken op onwettige of onrechtmatige wijze of op zodanige wijze dat een associatie met onze Service, producten, diensten of merken wordt gesuggereerd.
 • ---
 • En tant qu'Utilisateur du Service, Vous acceptez, reconnaissez et garantissez que Vous vous abstenez de: (1) distribuer, contourner ou désactiver tout système de sécurité du Contenu ou toute technologie de gestion des droits numériques du Service ; (2) décompiler, faire de l'ingénierie inverse, désassembler ou réduire de toute autre manière à une forme lisible par l'humain tout Service ; (3) supprimer toute identification, droit d'auteur ou avis de propriété ; ou (4) accéder au Service ou utiliser le Service illégalement ou d'une manière qui suggère une association avec notre Service, nos produits, services ou marques.

10. Inhoud en links van derden / Contenu et liens de tiers

10.1.
 • Op onze Website staan (hyper)links die linken naar de websites van partners, leveranciers, adverteerders, sponsoren, licentiegevers of andere derde partijen. We hebben geen controle over de inhoud of de links die verschijnen op deze websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites gelinkt naar of van onze Website. Daarnaast kunnen deze websites, inclusief hun inhoud en links, constant veranderen. Deze websites kunnen hun eigen privacy policies, gebruikersvoorwaarden en klantenbeleid hebben. Het browsen en de interactie op elke andere website, inclusief websites die zijn gelinkt naar of van onze Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.
 • ---
 • Notre Site web contient des (hyper)liens vers les sites web de partenaires, de fournisseurs, d'annonceurs, de sponsors, de concédants de licence ou d'autres tiers. Nous n'avons aucun contrôle sur le contenu ou les liens qui apparaissent sur ces sites web et nous ne sommes pas responsables des pratiques des sites web liés à notre Site web. En outre, ces sites web, y compris leur contenu et leurs liens, peuvent constamment changer. Ces sites web peuvent avoir leur propre politique de confidentialité, leurs propres conditions d'utilisation et leur propre politique de clientèle. La navigation et l'interaction sur tout autre site web, y compris les sites web liés à notre Site web ou à partir de celui-ci, sont soumises aux conditions et politiques de ce site web.
10.2.
 • De Service kan integreren in, geïntegreerd zijn in, of worden aangeboden in connectie met diensten en inhoud van derden. Storytel heeft geen invloed op dergelijke diensten of inhoud van derden. Tevens is het gebruik van dergelijke diensten onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van dergelijke diensten.
 • ---
 • Le Service peut s'intégrer, être intégré ou être offert en relation avec des services et contenus de tiers. Storytel n'a aucune influence sur ces services ou contenus de tiers. En outre, l'utilisation de ces services est soumise aux conditions et politiques de ces services.

11. Duur en beëindiging / Durée et résiliation

11.1.
 • Zodra U een account bij Storytel hebt geregistreerd en een (Gratis Proef)abonnement hebt afgesloten, en (Uw Gratis Proef)abonnement niet voortijdig hebt stopgezet, zal Uw abonnement bij Storytel maandelijks worden voortgezet totdat het abonnement door U of door Storytel wordt beëindigd.
 • ---
 • Dès que Vous avez créé un compte chez Storytel et souscrit un abonnement (y compris un Essai gratuit), et que Vous n'avez pas mis fin prématurément à Votre Essai gratuit ou à Votre Abonnement, Votre abonnement chez Storytel se poursuit sur une base mensuelle jusqu'à ce qu’il y soit mis fin par Vous ou Storytel.
11.2.
 • U kunt Uw gebruik van de Service te allen tijde beëindigen. Om de Service te beëindigen voordat een nieuwe maand is toegevoegd aan Uw abonnementsperiode, moet U de Service uiterlijk de dag voordat een nieuwe maandelijkse periode begint beëindigen, anders loopt het abonnement door en moet U nog een maand betalen voordat het abonnement wordt beëindigd.
 • ---
 • Vous pouvez cesser d'utiliser le Service à tout moment. Afin de mettre fin au Service avant qu'un nouveau mois ne soit ajouté à Votre période d'abonnement, Vous devez résilier le Service au plus tard la veille du début d'une nouvelle période mensuelle, sinon l'abonnement continuera et Vous devrez payer un autre mois avant la résiliation de l'abonnement.
11.3.
 • Om op te zeggen, gaat U naar de Website en logt U in. Klik op "Mijn Pagina" en "Mijn Account", selecteer de optie "Abonnement beëindigen" en volg de instructies. U kunt de Service ook annuleren door op andere wijze contact op te nemen met Storytel.
 • ---
 • Pour Vous désabonner, allez sur le Site web et connectez-Vous. Cliquez sur « Ma page » et "Mon compte", sélectionnez l'option "Résilier l'abonnement" et suivez les instructions. Vous pouvez également annuler le Service en contactant Storytel par d'autres moyens.
11.4.
 • In aanvulling op de beëindigingsrechten uit artikelen 4.3, 5.5 en 13.3 of elders in de Voorwaarden, behoudt Storytel zich het recht voor om naar eigen goeddunken Uw gebruik van de Service te beëindigen of te beperken als Storytel een reden heeft om te vermoeden dat U (of iemand wie U toegang heeft verleent tot de Service) de Voorwaarden schendt of anderszins betrokken bent (of ervan wordt verdacht betrokken te zijn) bij onrechtmatig of frauduleus gebruik van de Service, waardoor schade toe wordt gebracht aan Storytel en/of derden.
 • ---
 • En plus des droits de résiliation prévus aux articles 4.3, 5.5 et 13.3 ou ailleurs dans les Conditions, Storytel se réserve le droit, à sa discrétion, de mettre fin ou de limiter Votre utilisation du Service si Storytel a une raison de suspecter que Vous (ou une personne à qui Vous donnez accès au Service) violez les Conditions ou êtes autrement impliqué (ou suspecté d'être impliqué) dans une utilisation illégale ou frauduleuse du Service, causant ainsi des dommages à Storytel et/ou à des tiers.

12. Rechten en verantwoordelijkheden van Storytel / Droits et responsabilités de Storytel

12.1.
 • Storytel biedt de Service aan 'as is'. Storytel zal zich in redelijkheid inspannen om de Service te allen tijde aan de Gebruiker ter beschikking te stellen en online te houden, maar doet geen toezeggingen en geeft geen garanties ten aanzien van de beschikbaarheid, continuïteit, functionaliteit of bruikbaarheid van de Service, noch doet zij andere toezeggingen of garanties dan die welke uitdrukkelijk in de Voorwaarden zijn opgenomen.
 • ---
 • Storytel offre le Service "tel quel". Storytel fera des efforts raisonnables pour mettre le Service à la disposition de l'Utilisateur et pour le maintenir en ligne à tout moment, mais ne fait aucune promesse ou garantie concernant la disponibilité, la continuité, la fonctionnalité ou la facilité d’utilisation du Service, et ne fait aucune promesse ou garantie autre que celles expressément incluses dans les Conditions.
12.2.
 • Bij calamiteiten kan het voorkomen dat de Service niet of niet volledig functioneert. Het niet of niet volledig functioneren van de Service door een oorzaak die Storytel niet te verwijten valt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot hackers en storingen), levert overmacht op. Storytel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen die als gevolg hiervan zijn ontstaan en kan niet worden verplicht tot schadevergoeding.
 • ---
 • En cas de calamité, il peut arriver que le Service ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas complètement. Si le Service ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas complètement pour une cause qui ne peut être imputée à Storytel (y compris, mais sans s'y limiter, des hackers et des pannes), cela constituera un cas de force majeure. Storytel ne peut être tenue responsable des manquements qui en découlent et ne peut être tenue de verser des indemnités.
12.3.
 • Storytel heeft het recht om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook, binnen de grenzen van het redelijke, de (terbeschikkingstelling van de) Service geheel of gedeeltelijk te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. Bijvoorbeeld (zonder beperking) in het geval van onderhoudswerkzaamheden of indien Storytel reden heeft om aan te nemen dat de Gebruiker in strijd met de Voorwaarden, de toepasselijke wetgeving of de rechten van een derde handelt.
 • ---
 • Storytel est en droit de mettre fin, de suspendre ou de modifier le (la fourniture du) Service en tout ou en partie à tout moment sans préavis, pour quelque raison que ce soit, dans les limites du raisonnable. Par exemple (sans limitation) dans le cas de travaux de maintenance ou si Storytel a des raisons de croire que l'Utilisateur agit en violation des Conditions, de la législation applicable ou des droits d'un tiers.
12.4.
 • Storytel is gerechtigd zonder opgaaf van reden bepaalde Inhoud te verwijderen en/of te blokkeren, bijvoorbeeld als de Inhoud niet overeenkomt met het doel van de Service of strijdig is met deze Voorwaarden.
 • ---
 • Storytel est autorisé à supprimer et/ou bloquer certains Contenus sans donner de raison, par exemple si le Contenu ne correspond pas à l'objectif du Service ou est contraire aux présentes Conditions.
12.5.
 • Storytel heeft onder deze Voorwaarden het recht om haar rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Storytel heeft ook het recht om onderaannemers in te schakelen om zijn verplichtingen onder de Voorwaarden uit te voeren.
 • ---
 • En vertu des présentes Conditions, Storytel est autorisée à transférer ses droits et obligations, en tout ou en partie, à des tiers. Storytel est également autorisée à engager des sous-traitants pour exécuter ses obligations en vertu des Conditions.
12.6.
 • Storytel heeft het recht om reviews van Gebruikers (met vermelding van de (voor-en achter)naam, initialen en/of de accountnaam van Gebruiker) te tonen (bij de relevante Inhoud) binnen de App/Website.
 • ---
 • Storytel est autorisée à afficher les avis des Utilisateurs (avec mention des nom et prénom, initiales et/ou du nom du compte de l'Utilisateur) (avec le Contenu pertinent) dans l'App/le Site web.
12.7.
 • Storytel kan wijzigingen in de Voorwaarden aanbrengen. Storytel heeft als uitgangspunt om geen ingrijpende wijzigingen door te voeren, bijvoorbeeld enkel als gevolg van, onder andere, wijzigingen in haar bedrijfsvoering, werkwijze of in wet- of regelgeving. Afhankelijk van de wijziging(en), zal Storytel de Gebruiker hierover informeren. Als U op enig moment wilt stoppen met het gebruik van de Service vanwege dergelijke updates of wijzigingen in de Voorwaarden, kunt U Uw abonnement op elk gewenst moment beëindigen door de instructies uit artikel 11 van deze Gebruikersvoorwaarden te volgen.
 • ---
 • Storytel peut apporter des modifications aux Conditions. L’approche de Storytel est de ne pas procéder à des changements substantiels, mais par exemple uniquement à la suite, entre autres, de changements dans ses activités commerciales, sa méthode de travail ou dans la législation ou la réglementation. En fonction du ou des changements, Storytel informera l'Utilisateur en conséquence. Si Vous souhaitez cesser d'utiliser le Service à tout moment en raison de ces mises à jour ou modifications des Conditions, Vous pouvez mettre fin à Votre abonnement à tout moment en suivant les instructions de l'article 11 des présentes Conditions d'utilisation.

13. Rechten en verantwoordelijkheden van de Gebruiker / Droits et responsabilités de l'Utilisateur

13.1.
 • De Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de Service inclusief de Inhoud wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies van Storytel en voor het doel waarvoor Storytel de Service aanbiedt. De Gebruiker mag de Service niet gebruiken op enige wijze die de integriteit of de continuïteit van Storytel’s systemen aantast, noch mag de Gebruiker de Service inclusief de Inhoud doorverkopen of herdistribueren.
 • ---
 • L'Utilisateur doit s'assurer que le Service, y compris le Contenu, est utilisé conformément aux instructions de Storytel et dans le but pour lequel Storytel offre le Service. L'Utilisateur ne peut pas utiliser le Service d'une manière qui affecte l'intégrité ou la continuité des systèmes de Storytel, ni revendre ou redistribuer le Service, y compris le Contenu.
13.2.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de Service te gebruiken in overeenstemming met de Voorwaarden, de toepasselijke wetgeving en de rechten van derden. Meer in het bijzonder (zonder beperking) is het de Gebruiker niet toegestaan de Service inclusief de Inhoud te gebruiken:  op een wijze die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;  op een manier die inbreuk maakt op de privacy van een persoon; of  om ongevraagde berichten te sturen naar Storytel en/of naar een derde partij.
 • ---
 • Il est de la responsabilité de l'Utilisateur d'utiliser le Service conformément aux Conditions, à la législation applicable et aux droits des tiers. En particulier (sans limitation), l'Utilisateur n'est pas autorisé à utiliser le Service, y compris le Contenu :  d'une manière qui porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers ;  d'une manière qui porte atteinte à la vie privée d'une personne ; ou  pour envoyer des messages non sollicités à Storytel et/ou à un tiers.
13.3.
 • Indien de Gebruiker in strijd met deze bepaling handelt, behoudt Storytel zich het recht voor om het account/abonnement van de Gebruiker te allen tijde te blokkeren en/of te beëindigen en alle informatie die daarmee verband houdt te verwijderen.
 • ---
 • Si l'Utilisateur agit contrairement à cette disposition, Storytel se réserve le droit de bloquer et/ou de résilier le compte/l'abonnement de l'Utilisateur à tout moment et de supprimer toutes les informations s'y rapportant.
13.4.
 • U erkent en stemt ermee in dat Uw toegang tot en gebruik van de Service in overeenstemming zal zijn met de Voorwaarden. U erkent en stemt hiermee ook in voor iedereen die U toegang verleent tot de Service via Uw account. Toegang tot een andere Gebruiker kan alleen door U worden verleend in overeenstemming met de Voorwaarden.
 • ---
 • Vous reconnaissez et acceptez que Votre accès et Votre utilisation du Service seront conformes aux Conditions. Vous reconnaissez et acceptez également cela pour toute personne à qui Vous donnez accès au Service par l'intermédiaire de Votre compte. L'accès à un autre Utilisateur ne peut être accordé que par Vous conformément aux Conditions.
13.5.
 • Als U dertig (30) dagen of langer offline bent en tijdelijk Inhoud gedownload hebt in de App, mag Storytel controleren of U nog steeds een actief abonnement op de Service hebt en, indien nodig, om de Inhoud in de Service bij te werken. Storytel behoudt zich het recht voor om verder gebruik van de Service door de Gebruiker op te schorten totdat is geverifieerd dat de Gebruiker een actief account bij Storytel heeft. Als het account niet kan worden geverifieerd, kan Storytel naar eigen goeddunken de Service blijven opschorten of het account van de Gebruiker beëindigen.
 • ---
 • Si Vous êtes hors ligne pendant trente (30) jours ou plus et que Vous avez temporairement téléchargé le Contenu dans l’App, Storytel peut vérifier si Vous avez toujours un abonnement actif au Service et, si nécessaire, mettre à jour le Contenu du Service. Storytel se réserve le droit de suspendre l'utilisation du Service par l'Utilisateur jusqu'à ce qu'il ait été vérifié que l'Utilisateur a un compte actif chez Storytel. Si le compte ne peut pas être vérifié, Storytel peut, à sa discrétion, continuer à suspendre le Service ou résilier le compte de l'Utilisateur.
13.6.
 • U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de informatie die bij registratie wordt opgegeven juist is en dat alle persoonsgegevens die aan Storytel worden verstrekt, inclusief het e-mailadres van de Gebruiker, juist zijn. U bent verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van Storytel van elke wijziging in de opgegeven gegevens, met name van Uw e- mailadres.
 • ---
 • Vous êtes responsable de l'exactitude des informations fournies lors de l’inscription et de l'exactitude de toutes les données à caractère personnel fournies à Storytel, y compris l'adresse électronique de l'Utilisateur. Vous êtes responsable d'informer Storytel de tout changement dans les données fournies, en particulier Votre adresse électronique.
13.7.
 • U bent verantwoordelijk voor het beheer van Uw account, zodat voorkomen kan worden dat iemand anders daarmee toegang tot de Service krijgt en U verbindt zich ertoe Uw wachtwoord en andere gepersonaliseerde details die aan het account van U zijn gekoppeld, geheim te houden zolang U geabonneerd bent op de Service.
 • ---
 • Vous êtes responsable de la gestion de Votre compte afin d'empêcher toute autre personne d'accéder au Service, et Vous acceptez de garder Votre mot de passe et autres détails personnalisés associés à Votre compte confidentiels aussi longtemps que Vous êtes abonné au Service.
13.8.
 • Gebruiker mag geen beledigende, obscene, racistische, lasterlijke, misleidende of bedrieglijke content uploaden, inclusief, maar niet beperk tot, beoordelingen van de Inhoud. De Gebruiker dient zijn/haar mening t.a.v. de Inhoud en de Service te uiten met respect voor anderen. Storytel monitort de Service in dat kader niet actief, maar behoudt zich het recht voor om naar aanleiding van een kennisgeving dergelijke content te verwijderen of te bewerken, ongeacht of deze naar het oordeel van derden, waaronder de Gebruiker, beledigend, obsceen, racistisch, lasterlijk, misleidend, bedrieglijk of anderszins ongepast is. Als de Gebruiker dergelijke content opmerkt, kan de Gebruiker Storytel een Notice-and-Take- Down-verzoek sturen naar support@storytel.nl.
 • ---
 • L'Utilisateur ne peut pas télécharger de Contenu offensant, obscène, raciste, diffamatoire, trompeur ou mensonger, y compris, mais sans s'y limiter, les évaluations du Contenu. L'Utilisateur doit exprimer son avis sur le Contenu et le Service dans le respect des autres. Dans ce cadre, Storytel ne surveille pas activement le Service, mais se réserve le droit de supprimer ou de modifier ce contenu en réponse à une notification, qu'il soit insultant, obscène, raciste, diffamatoire, trompeur, mensonger ou autrement inapproprié selon l'opinion de tiers, y compris l'Utilisateur. Si l'Utilisateur remarque un tel Contenu, il peut envoyer à Storytel une demande de Notification et de Retrait à support@storytel.nl.
13.9.
 • De Gebruiker heeft niet het recht om zijn/haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, tenzij de Gebruiker hiertoe schriftelijke toestemming van Storytel heeft gekregen.
 • ---
 • L'Utilisateur n'est pas autorisé à transférer ses droits et obligations en vertu des présentes Conditions, sauf s'il a reçu l'autorisation écrite de Storytel pour le faire.
13.10.
 • De Gebruiker erkent dat de Service ook Inhoud bevat die niet bedoeld of geschikt is voor minderjarigen. U gaat er derhalve mee akkoord dat U, ongeacht of U een Inhoud-filter hebt gekozen (zoals bijvoorbeeld Kids Mode), minderjarigen geen toegang tot de Service geeft, behalve als zij onder Uw toezicht staan.
 • ---
 • L'Utilisateur reconnaît que le Service contient également des Contenus qui ne sont pas destinés ou appropriés aux mineurs. Vous acceptez donc que, indépendamment du fait que Vous ayez sélectionné un filtre de Contenu (tel que le Mode enfants), Vous ne permettrez pas aux mineurs d'accéder au Service, sauf s'ils sont sous Votre surveillance.
13.11.
 • Als U niet tevreden bent over de Service, de beschikbare Inhoud of de Voorwaarden, is Uw enige en exclusieve rechtsmiddel het beëindigen van toegang tot of gebruik van de Service.
 • ---
 • Si Vous n'êtes pas satisfait du Service, du Contenu disponible ou des Conditions, Votre seul et unique recours est de mettre fin à l'accès ou à l'utilisation du Service.

14. Aansprakelijkheid / Responsabilité

14.1.
 • Storytel kan op geen enkele wijze door de Gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor (directe en indirecte) schade van welke aard dan ook, geleden door wie dan ook, ten gevolge van of verband houdend met de Service, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of van het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de Service vormt.
 • ---
 • Storytel ne peut en aucun cas être tenue responsable par l'Utilisateur des dommages (directs et indirects) de quelque nature que ce soit subis par quiconque du fait du Service ou en relation avec celui-ci, sauf en cas de dol, de faute lourde ou d'inexécution d'une obligation qui constitue l'une des prestations principales du Service.
14.2.
 • Storytel is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Storytel bij de terbeschikkingstelling van de Service is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 • ---
 • Storytel n'est pas responsable des dommages causés par le fait que Storytel a basé sa fourniture du Service sur des informations incorrectes ou incomplètes fournies par l'Utilisateur.
14.3.
 • Als Storytel om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid jegens de Gebruiker beperkt tot een bedrag dat daadwerkelijk is betaald voor het betreffende abonnement/de Service waarmee de schade verband houdt, gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum van de eerste gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid, of EUR 100, afhankelijk van welke van deze twee bedragen het hoogst is. Het bestaan van meer dan één claim vergroot dit limiet niet. Voor gratis diensten of het Gratis Proefabonnement zal de totale aansprakelijkheid van Storytel niet meer dan EUR 50 bedragen. De aansprakelijkheid van Storytel jegens de Gebruiker is in ieder geval beperkt tot schade waarvoor zij is verzekerd en het bedrag dat de verzekeraar van Storytel in dat specifieke geval uitkeert.
 • ---
 • Si Storytel est néanmoins responsable pour quelque raison que ce soit, la responsabilité envers l'Utilisateur est alors limitée à un montant qui a été effectivement payé pour l'abonnement/Service en question auquel le dommage se rapporte, pendant la période de douze (12) mois précédant la date du premier événement donnant lieu à la responsabilité, ou 100 euros, le montant le plus élevé étant retenu. L'existence de plus d'un sinistre n'augmente pas cette limite. Pour les services gratuits ou l'Essai gratuit, la responsabilité totale de Storytel ne dépassera pas 50 euros. La responsabilité de Storytel envers l'Utilisateur est en tout état de cause limitée aux dommages pour lesquels il est assuré et au montant versé par l'assureur de Storytel dans ce cas précis.

15. Privacy / Vie privée

15.1.
 • Storytel voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In het Privacybeleid van Storytel staat omschreven welke persoonsgegevens Storytel verwerkt evenals alle informatie met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens en Uw rechten.
 • ---
 • Storytel se conforme au Règlement Général sur la Protection des Données et à d'autres lois et règlements pertinents en matière de protection des données à caractère personnel. La Politique de confidentialité de Storytel décrit les données à caractère personnel que Storytel traite ainsi que toutes les informations concernant le traitement de Vos données à caractère personnel et Vos droits.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter / Droit applicable et juridiction compétente

16.1.
 • Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Deze Voorwaarden beperken echter niet de rechten die U uit hoofde van wetgeving inzake consumentenbescherming hebt onder dwingend recht van het land waarin U woonachtig bent, indien dit een ander land is dan Nederland.
 • ---
 • Ces Conditions sont exclusivement régies par le droit néerlandais. Toutefois, les présentes Conditions ne limitent pas les droits dont Vous disposez en vertu des lois obligatoires de protection des consommateurs du pays dans lequel vous résidez, s'il s'agit d'un pays autre que les Pays-Bas.
16.2.
 • In geval van een geschil tussen Storytel en de Gebruiker zullen partijen proberen het geschil gezamenlijk op te lossen. Als de partijen het niet met elkaar eens kunnen worden, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde instantie.
 • ---
 • En cas de litige entre Storytel et l'Utilisateur, les parties tenteront de résoudre le litige conjointement. Si les parties ne peuvent pas se mettre d'accord, le litige peut être soumis au tribunal compétent.
16.3.
 • Daarnaast biedt de Europese Commissie een website voor online geschilbeslechting, bedoeld om klanten en handelaars te helpen om hun geschillen zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Deze website is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • ---
 • En outre, la Commission européenne propose un site web de résolution des litiges en ligne, conçu pour aider les clients et les commerçants à résoudre leurs différends sans recourir aux tribunaux. Ce site web est disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17. Vragen, opmerkingen en suggesties / Questions, commentaires et suggestions

17.1.
 • Storytel wil haar Gebruikers optimale service bieden. Indien de Gebruiker een vraag, opmerking of suggestie heeft, dan kan de Gebruiker contact opnemen met Storytel via onderstaande contactgegevens of via het contactformulier op de Website.
 • ---
 • Storytel veut offrir à ses Utilisateurs un service optimal. Si l'Utilisateur a une question, un commentaire ou une suggestion, il peut contacter Storytel via les coordonnées ci-dessous ou via le formulaire de contact sur le Site web.
17.2.
 • Storytel NL B.V.
 • Van Diemenstraat 136
 • 1013 CN Amsterdam
 • E-mailadres: support@storytel.nl
 • KvK-nummer: 58216111
 • BTW-nummer: NL824058719B01
 • ---
 • Adresse électronique : support@storytel.nl
 • Numéro de la Chambre de commerce : 58216111
 • Numéro de TVA : NL824058719B01

Laatste update: 26 oktober 2020 / Dernière mise à jour : 26 octobre 2020

Storytel NL B.V.

PRIVACYBELEID VAN STORYTEL / POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE STORYTEL

1. ALGEMEEN / GENERALITES

1.1.
 • Welkom bij Storytel! Storytel is een op internet gebaseerde digitale abonnementsservice waarmee u (hierna "U" of de "Gebruiker" en “Uw”) toegang hebt tot luisterboeken en e-boeken op Uw mobiele telefoon of op Uw tablet of op een ander apparaat (de "Service") conform de Gebruikersvoorwaarden (de "Voorwaarden"). De Service wordt verleend door Storytel NL B.V., met KvK-nummer 58216111, (hierna "Storytel", "wij", of "ons").
 • ---
 • Bienvenue chez Storytel ! Storytel est un service d'abonnement numérique basé sur Internet qui vous permet (ci-après « Vous » ou l' « Utilisateur » et « Votre ») d'accéder à des livres audio et des livres électroniques sur votre téléphone portable ou sur votre tablette ou sur un autre appareil (le « Service ») conformément aux Conditions d'utilisation (les « Conditions »). Le Service est fourni par Storytel NL B.V., inscrite au registre de la Chambre de commerce sous le numéro 58216111, (ci-après « Storytel », « nous » ou « notre »).
1.2.
 • In dit Privacybeleid leggen wij uit welke werkwijze Storytel hanteert bij het verwerken van persoonsgegevens. Dit Privacybeleid is van toepassing op de Service die wij aan U verlenen, maar ook op Uw bezoek aan onze website en het downloaden en gebruiken van onze applicatie. Het doel van dit Privacybeleid is U te informeren over de verwerking van Uw persoonsgegevens door ons en U ervan te verzekeren dat er zorgvuldig wordt omgegaan met Uw persoonsgegevens, geheel in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "Privacy Wetgeving").
 • ---
 • Dans la présente Politique de confidentialité, nous expliquons comment Storytel gère le traitement des données à caractère personnel. La présente Politique de confidentialité s'applique au Service que nous Vous fournissons, ainsi qu'à Votre visite sur notre Site web et au téléchargement et à l'utilisation de notre application. La présente Politique de confidentialité a pour objet de Vous informer sur le traitement de vos données à caractère personnel par nos soins et de Vous assurer que Vos données à caractère personnel sont traitées avec soin, dans le plein respect de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, y compris le règlement général sur la protection des données (ci-après : « Législation sur la protection de la vie privée »).
1.3.
 • U dient zich te allen tijde veilig te voelen wanneer U persoonsgegevens verstrekt aan Storytel. Storytel werkt er doorlopend aan om te zorgen dat de benodigde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat Uw persoonsgegevens worden verwerkt in lijn met de Privacy Wetgeving.
 • ---
 • Vous devez vous sentir en sécurité à tout moment lorsque Vous fournissez des données à caractère personnel à Storytel. Storytel travaille en permanence pour s'assurer que les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires sont prises pour garantir que Vos données à caractère personnel sont traitées conformément à la Législation sur la protection de la vie privée.
1.4.
 • Als dit Privacybeleid is vertaald of opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, prevaleert de Nederlandse versie van het Privacybeleid in het geval van tegenstrijdigheden.
 • ---
 • Si la présente Politique de confidentialité a été traduite ou rédigée dans une langue autre que le néerlandais, la version néerlandaise de la Politique de Confidentialité prévaudra en cas de divergences.

2. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE / RESPONSABLE DU TRAITEMENT

2.1.
 • Storytel Sweden AB (adres: Tryckerigatan 4, 111 28 Stockholm, bedrijfsnummer: 556696-2865) en Storytel NL B.V. (adres: Van Diemenstraat 136, 1013 CN Amsterdam, Kamer van Koophandel-nummer: 58216111) zijn verantwoordelijk voor het verwerken van Uw persoonsgegevens in het kader van de Service. U kunt met ons contact opnemen over bijvoorbeeld integriteit of privacy. Informatie over hoe U contact met ons kan opnemen, vindt U in artikel 11.
 • ---
 • Storytel Sweden AB (adresse : Tryckerigatan 4, 111 28 Stockholm, numéro d'entreprise : 556696-2865) et Storytel NL B.V. (adresse : Van Diemenstraat 138, 1013 CN Amsterdam, numéro de la Chambre de commerce : 58216111) sont responsables du traitement de Vos données à caractère personnel dans le cadre du Service. Vous pouvez nous contacter sur des questions telles que l'intégrité ou la vie privée. Les informations sur la manière de nous contacter se trouvent à l'article 11.

3. HOE KOMT STORYTEL AAN UW PERSOONSGEGEVENS? / COMMENT STORYTEL OBTIENT-ELLE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?

3.1.
 • De persoonsgegevens die wij verwerken komen rechtstreeks van U indien U:
 • - de website www.storytel.nl (hierna "Website") bezoekt;
 • - de Storytel applicatie (hierna "App") gebruikt;
 • - een account aanmaakt;
 • - een dienst/product afneemt;
 • - contact opneemt met Storytel;
 • - zich abonneert op de nieuwsbrief van Storytel; en/of
 • - deelneemt aan een enquête, inclusief maar niet beperkt tot klanttevredenheids- of marketingonderzoeken.
 • Daarnaast kunnen wij Uw persoonsgegevens krijgen via Facebook Login of soortgelijke diensten van derden.
 • ---
 • Les données à caractère personnel que nous traitons proviennent directement de Vous si Vous :
 • - visitez le site web www.storytel.nl (ci-après dénommé « Site web ») ;
 • - utilisez l'application Storytel (ci-après l’« App ») ;
 • - créez un compte ;
 • - achetez un service/produit ;
 • - contactez Storytel ;
 • - vous abonnez à la newsletter Storytel ; et/ou
 • - participez à une enquête, y compris, mais sans s'y limiter, à des enquêtes de satisfaction clients ou de marketing.
 • En outre, nous pouvons obtenir Vos données à caractère personnel via la connexion Facebook ou des services similaires de tiers.
3.2.
 • Storytel verzamelt ook informatie via cookies (eigen of van derden) en soortgelijke technologieën (inclusief maar niet beperkt tot beacons, tags en pixels) waarmee Uw activiteiten en keuzes kunnen worden gevolgd. Dit gebeurt o.a. wanneer U
 • - de App downloadt;
 • - de Service gebruikt; en/of
 • - de Website bezoekt.
 • Dit is bijvoorbeeld nodig om Uw toegang de faciliteren, Uw instellingen te onthouden, U gepersonaliseerde marketing te kunnen tonen en om het succes van deze marketing te meten. Meer informatie over het gebruik van cookies door Storytel vindt U in ons cookiebeleid die U kunt vinden op de Website. Klik hier (https://www.storytel.com/be/nl/cookies) voor de directe link naar ons cookiebeleid.
 • ---
 • Storytel recueille également des informations par le biais de cookies (les siens ou ceux de tiers) et de technologies similaires (y compris, mais sans s'y limiter, des balises, des tags et des pixels) qui nous permettent de suivre Vos activités et Vos choix. Cela se produit, par exemple, lorsque vous
 • - téléchargez l'App ;
 • - utilisez le Service ; et/ou
 • - visitez le Site web.
 • Cela est nécessaire, par exemple, pour faciliter Votre accès, pour mémoriser Vos paramètres, pour pouvoir Vous montrer un marketing personnalisé et pour mesurer le succès de ce marketing. Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation des cookies par Storytel dans notre politique en matière de cookies, que Vous pouvez consulter sur le Site web. Cliquez ici (https://www.storytel.com/be/nl/cookies) pour le lien direct vers notre politique en matière de cookies.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT STORYTEL, VOOR WELK DOEL EN OP GROND VAN WELKE GRONDSLAG? / QUELLES SONT LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COLLECTÉES PAR STORYTEL, POUR QUELLES FINALITÉS ET SUR QUELLES BASES LÉGALES ?

 • Storytel verwerkt onderstaande persoonsgegevens, afhankelijk van welke categorie diensten U gebruikt van Storytel.
 • ---
 • Storytel traite les données à caractère personnel suivantes en fonction de la catégorie de services que Vous utilisez chez Storytel.
4.1.
 • Gebruik van de Website en App
 • Gebruiksgegevens:
 • Voor het gebruik van de Website en App verwerken wij persoonsgegevens betreffende Uw gebruik van de Service (zoals keuzes van titels en zoekopdrachten), Uw navigatie op de Website en App en technische gegevens (zoals unieke platform-ID's, telefoon- en platformversies, IP-adres, App-versie, taalinstellingen, URL-gegevens, wachtwoord (versleuteld) en browser type)
 • Doeleinde(n):
 • Wij gebruiken deze gegevens om:
 • - U gebruik te laten maken van onze Website en/of App;
 • - de gebruiksvriendelijkheid van onze Website en/of App te verbeteren en om fraude en beveiligingsproblemen op te sporen en te verhelpen.
 • Grondslag(en):
 • Wij mogen deze gegevens verwerken, omdat die verwerking nodig is om U gebruik te laten maken van de Website en/of App en daarmee noodzakelijk is om de overeenkomst met U uit te voeren. Daarnaast heeft Storytel een gerechtvaardigd belang om Uw gegevens te gebruiken om onze Service te verbeteren en beveiligen.
 • ---
 • Utilisation du Site web et de l'App
 • Données d'utilisation :
 • Pour l'utilisation du Site web et de l’App, nous traitons les données à caractère personnel relatives à Votre utilisation du Service (telles que les choix de titres et les requêtes de recherche), à Votre navigation sur le Site web et l'App et les données techniques (telles que les identifiants uniques de plate-forme, les versions de téléphone et de plate-forme, l'adresse IP, la version de l'App, les paramètres linguistiques, les données URL, le mot de passe (crypté) et le type de navigateur).
 • Finalité(s) :
 • Nous utilisons ces données pour :
 • - Vous permettre d'utiliser notre Site web et/ou notre App ;
 • - améliorer la convivialité de notre Site web et/ou de notre App et détecter et remédier aux fraudes et aux problèmes de sécurité.
 • Base(s) légale(s) :
 • Nous pouvons traiter ces données parce que ce traitement est nécessaire pour que Vous puissiez utiliser le site Web et/ou l'App et est donc nécessaire pour exécuter le contrat avec Vous. En outre, Storytel a un intérêt légitime à utiliser Vos données pour améliorer et sécuriser notre Service.
4.2.
 • Het aanmaken van een account bij Storytel
 • Accountgegevens:
 • Indien U een account aanmaakt, verwerken wij de persoonsgegevens die U aan ons hebt opgegeven, waaronder Uw naam en/of gebruikersnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij kunnen ook Uw geboortedatum, geslacht, woonadres, gezinssamenstelling (inclusief de namen, geboortedata en interesses van Uw gezinsleden) verwerken, als U dit opgeeft.
 • Indien U Uw account koppelt aan Uw Facebook-account of accounts van soortgelijke diensten, verwerken wij Uw persoonsgegevens waarvoor U aan Facebook of aan de betreffende derde toestemming geeft om deze te delen met Storytel. Wilt U hier meer over weten? Dan raden wij U aan om hierover te informeren bij deze diensten.
 • Doeleinde(n):
 • Wij gebruiken deze gegevens om:
 • - een account voor U aan te maken;
 • - U gebruik te kunnen laten maken van onze Service;
 • - U te informeren over onze Service;
 • - U via onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze Service, bijvoorbeeld om U te informeren over nieuwe titels die U mogelijk interessant vindt;
 • - Uw feed te optimaliseren op basis van Uw taal, voorkeuren en favoriete schrijvers/titels.
 • - de Voorwaarden met U overeen te komen en toe te passen (bijvoorbeeld om te bepalen of U in aanmerking komt voor een proefabonnement en/of andere aanbieding);
 • - diensten aan te bieden van Storytel of van partners van Storytel door middel van gerichte advertenties die zijn afgestemd op Uw voorkeuren, gedragingen, wensen of levensstijl.
 • Grondslag(en):
 • Wij mogen deze gegevens verwerken, omdat die verwerking nodig is om U gebruik te laten maken van de Service en daarmee noodzakelijk is om de overeenkomst met U uit te voeren.
 • Gegevens die niet verplicht zijn om op te geven, verwerken wij op grond van ons gerechtvaardigde belang om U de best mogelijke Service te leveren.
 • Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om U op de juiste wijze te informeren over Uw accountactiviteiten en onze Service. Bovendien hebben we een gerechtvaardigd belang om U via de nieuwsbrief, op de Website en in de App titels te laten zien die aansluiten bij Uw voorkeuren. Ook de verwerking voor marketingdoeleinden – anders dan directe marketing – is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang.
 • Voor het versturen van de nieuwsbrief vragen wij Uw toestemming. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee U zich weer kunt afmelden.
 • Indien U Uw account koppelt aan Uw Facebook-account of accounts van soortgelijke diensten, is de verwerking van persoonsgegevens die daarmee gepaard gaat noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Overige gegevens die Storytel niet noodzakelijkerwijs nodig heeft, worden verwerkt op grond van Uw toestemming.
 • Als U hier afzonderlijk toestemming voor hebt gegeven, kan Storytel ook contact met U opnemen voor serviceberichten en/of nieuwsbrieven via elk ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld via socialemediaplatformen van derden.
 • Let op: Indien U ervoor kiest persoonsgegevens van Uw gezinsleden of andere natuurlijke personen te verstrekken, bent U verantwoordelijk hiertoe gerechtigd te zijn op grond van hun toestemming en dient U hen ook te informeren over onze verwerkingsactiviteiten.
 • Gegevens voor onze financiële administratie:
 • iDEAL-gegevens, BanContact-gegevens, creditcardgegevens en/of andere betaalgegevens, waaronder rekeningnummer, voor- en achternaam en machtigingen. Ten aanzien van de betaalgegevens worden er geen volledige betalingsgegevens verwerkt (zoals volledige creditcardnummers). Wilt U hier meer over weten? Dan raden wij U aan om hierover te informeren bij Uw betalingsdienstaanbieder.
 • Doeleinde(n):
 • Wij gebruiken deze gegevens om:
 • - verschuldigde betalingen voor het gebruik van de Service te incasseren;
 • - Uw betalingen voor onze Service te controleren en administreren;
 • - te bepalen of U in aanmerking komt voor het gebruik van de Service en de door U gekozen betaalwijze.
 • Grondslag(en):
 • Wij mogen deze gegevens verwerken, omdat die verwerking nodig is om U gebruik te laten maken van de Service en daarmee noodzakelijk is om de overeenkomst met U uit te voeren. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om een financiële administratie bij te houden ten behoeve van de Belastingdienst.
 • Reviews en gegevens die ons via publieke fora, onze Website of App worden verstrekt:
 • Als U vrijwillig een review achterlaat over (content op) Storytel (en bij Uw eerste review Uw (voor- en achter)naam, initialen en/of accountnaam hebt ingevuld), dan kunnen wij Uw review met (voor- en achter)naam, initialen en/of accountnaam tonen (bij de betreffende content) binnen de App en Website.
 • Doeleinde(n):
 • Wij gebruiken deze gegevens om:
 • - onze Service te promoten;
 • - de kwaliteit en het succes van de content te beoordelen op basis van de gemiddelde beoordeling, om zo de Service te verbeteren.
 • Grondslag(en):
 • Wij verwerken deze gegevens op basis van het gerechtvaardigde belang dat wij hierbij hebben en de beperkte impact die dit op U heeft doordat U de review vrijwillig hebt geplaatst. U kunt Uw review te allen tijde verwijderen – en U kunt altijd een verzoek indienen om de betreffende review te verwijderen.
 • ---
 • Créer un compte chez Storytel
 • Données du compte :
 • Si Vous créez un compte, nous traiterons les données à caractère personnel que Vous nous avez fournies, y compris Votre nom et/ou nom d'utilisateur, adresse électronique et numéro de téléphone. Nous pouvons également traiter Votre date de naissance, Votre sexe, Votre adresse personnelle, la composition de Votre famille (y compris les noms, dates de naissance et intérêts des membres de Votre famille) si Vous les communiquez.
 • Si Vous liez Votre compte à Votre compte Facebook ou à des comptes de services similaires, nous traiterons les données à caractère personnel pour lesquelles Vous donnez l'autorisation à Facebook ou au tiers concerné de les partager avec Storytel. Vous souhaitez en savoir plus ? Dans ce cas, nous Vous recommandons de Vous renseigner auprès de ces services ?
 • Finalité(s) :
 • Nous utilisons ces données pour :
 • - créer un compte pour Vous ;
 • - Vous permettre d'utiliser notre Service
 • - Vous informer sur notre Service ;
 • - Vous tenir informé de notre Service par le biais de notre newsletter, par exemple pour Vous informer des nouveaux titres qui pourraient Vous intéresser ;
 • - optimiser Votre feed en fonction de Votre langue, de Vos préférences et de Vos auteurs/titres préférés.
 • - convenir et appliquer les Conditions avec Vous (par exemple pour déterminer si Vous pouvez bénéficier d'un Essai gratuit et/ou d'une autre offre) ;
 • - proposer des services de Storytel ou de ses partenaires par le biais de publicités ciblées adaptées à Vos préférences, Vos comportements, Vos désirs ou Votre style de vie.
 • Base(s) légale(s) :
 • Nous pouvons traiter ces données parce que ce traitement est nécessaire pour Vous permettre d'utiliser le Service et est donc nécessaire pour exécuter le contrat avec Vous.
 • Nous traitons les données qui ne sont pas obligatoires à communiquer sur base de notre intérêt légitime à Vous fournir le meilleur service possible.
 • Par ailleurs, nous avons un intérêt légitime à Vous informer correctement sur les activités de Votre compte et sur notre Service. En outre, nous avons un intérêt légitime à Vous montrer les titres qui correspondent à Vos préférences par le biais de la newsletter, sur le Site web et dans l'App. Le traitement à des fins de marketing - autre que le marketing direct - est également fondé sur l'intérêt légitime.
 • Pour l'envoi de newletters, nous Vous demandons Votre autorisation. Dans chaque newsletter, il y a un lien avec lequel Vous pouvez vous désabonner.
 • Si vous liez Votre compte à Votre compte Facebook ou à des comptes de services similaires, le traitement des données à caractère personnel qui y est lié est nécessaire à l'exécution du contrat. D'autres données dont Storytel n'a pas nécessairement besoin seront traitées sur la base de Votre consentement.
 • Si Vous y avez consenti séparément, Storytel peut également Vous contacter pour des messages de service et/ou des newsletters par tout autre moyen de communication, par exemple via des plateformes de médias sociaux tiers.
 • Remarque : si Vous choisissez de fournir des données à caractère personnel concernant les membres de Votre famille ou d'autres personnes physiques, Vous en êtes responsable sur la base de leur consentement et devez également les informer de nos activités de traitement.
 • Des données pour notre administration financière :
 • Les données iDEAL, les données BanContact, les données de carte de crédit et/ou autres données de paiement, y compris le numéro de compte, le nom et le prénom et les autorisations. En ce qui concerne les données de paiement, aucune donnée de paiement complète n'est traitée (comme les numéros de carte de crédit complets). Vous souhaitez en savoir plus ? Dans ce cas, nous Vous conseillons de Vous renseigner auprès de Votre fournisseur de services de paiement.
 • Finalité(s) :
 • Nous utilisons ces données pour :
 • - percevoir les paiements dus pour l'utilisation du Service ;
 • - vérifier et gérer Vos paiements pour notre Service ;
 • - déterminez si Vous pouvez utiliser le service et le mode de paiement que Vous avez choisi.
 • Base(s) légale(s) :
 • Nous pouvons traiter ces données parce que ce traitement est nécessaire pour vous permettre d'utiliser le Service et est donc nécessaire pour exécuter le contrat avec Vous. En outre, nous sommes tenus par la loi de tenir des registres financiers pour l'administration fiscale.
 • Avis et données qui nous sont fournis par le biais de forums publics, de notre Site web ou de notre App :
 • Si Vous laissez volontairement un avis sur (le contenu de) Storytel (et que Vous avez rempli Votre premier avis avec Vos nom et prénom, Vos initiales et/ou Votre nom de compte), Nous pouvons afficher Votre avis avec Vos nom et prénom, Vos initiales et/ou Votre nom de compte (avec le contenu correspondant) à l'intérieur de l’App et du Site web.
 • Finalité(s) :
 • Nous utilisons ces données pour :
 • - promouvoir notre Service;
 • - évaluer la qualité et le succès du contenu sur la base de l’évaluation moyenne, afin d'améliorer le Service.
 • Base(s) légale(s)
 • Nous traitons ces données sur la base de notre intérêt légitime à le faire et de l'impact limité que cela a sur Vous du fait que vous avez volontairement publié l’avis. Vous pouvez supprimer Votre avis à tout moment - et Vous pouvez toujours introduire une demande pour supprimer les avis concernés.
4.3.
 • Support
 • Als U contact opneemt met Storytel:
 • Hiervoor gebruiken wij Uw accountgegevens, e-mailadres, inhoud van Uw bericht en inhoud van ons antwoord aan U.
 • Doeleinde(n):
 • Wij gebruiken deze gegevens om:
 • - Uw vragen te beantwoorden;
 • - U ondersteuning te bieden bij onze Service;
 • - te zorgen dat U onze Service kunt gebruiken;
 • - onze Service te verbeteren naar aanleiding van vragen en feedback van Gebruikers.
 • Grondslag(en):
 • Wij mogen deze gegevens verwerken, omdat die verwerking nodig is om U gebruik te laten maken van de Service en daarmee noodzakelijk is om de overeenkomst met U uit te voeren.
 • Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om U te helpen bij vragen en om onze dienst te verbeteren naar aanleiding van de vragen en feedback die we ontvangen.
 • ---
 • Support
 • Si Vous contactez Storytel :
 • À cette fin, nous utilisons les informations relatives à Votre compte, Votre adresse électronique, le contenu de Votre message et le contenu de notre réponse.
 • Finalité(s) :
 • Nous utilisons ces données pour :
 • - répondre à Vos questions ;
 • - Vous soutenir avec notre Service ;
 • - Vous assurer que Vous pouvez utiliser notre Service ;
 • - améliorer notre Service en réponse aux questions et aux commentaires des Utilisateurs.
 • Base(s) légale(s) :
 • Nous pouvons traiter ces données parce que ce traitement est nécessaire pour Vous permettre d'utiliser le Service et est donc nécessaire pour exécuter le contrat avec Vous.
 • En outre, nous avons un intérêt légitime à Vous aider à répondre aux questions et à améliorer notre Service en fonction des questions et des commentaires que nous recevons.
4.4.
 • Onrechtmatig gebruik: wij mogen alle bovenstaande informatie gebruiken ten behoeve van het voorkomen, opsporen en onderzoeken van onrechtmatig gebruik van onze Service. De verwerking van persoonsgegevens voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van verboden of onrechtmatige activiteiten is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang.
 • ---
 • Utilisation illégale : nous pouvons utiliser toutes les informations ci-dessus dans le but de prévenir, de détecter et d'enquêter sur l'utilisation illégale de notre Service. Le traitement des données à caractère personnel dans le but de prévenir, de détecter et d'enquêter sur des activités interdites ou illégales est fondé sur l'intérêt légitime.

5. HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD? / COMBIEN DE TEMPS LES DONNÉES SERONT-ELLES CONSERVÉES ?

5.1.
 • Storytel bewaart Uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de verwerkingsdoeleinden.
 • ---
 • Storytel conserve Vos données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire aux fins du traitement.
5.2.
 • Dit betekent dat persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt voor marketingdoeleinden bewaard blijven zolang U een account hebt. Deze gegevens worden twaalf (12) maanden na afloop van Uw abonnement en/of twaalf (12) maanden na Uw laatste inlog verwijderd (afhankelijk van de optie die het laatst eindigt), tenzij U Storytel toestemming hebt gegeven om deze gegevens langer te mogen blijven gebruiken.
 • ---
 • Cela signifie que les données à caractère personnel collectées et traitées à des fins de marketing seront conservées aussi longtemps que Vous aurez un compte. Ces données sont supprimées douze (12) mois après la fin de Votre abonnement et/ou douze (12) mois après Votre dernière connexion (selon l'option qui se termine en dernier), sauf si Vous avez donné à Storytel l'autorisation de continuer à utiliser ces données pendant une période plus longue.
5.3.
 • Om het gebruik van cadeaukaarten en de duur van Gratis Proefabonnementen te volgen, bewaren wij de algemene gegevens die U bij aanmelding hebt verstrekt (Uw naam en/of gebruikersnaam, e-mailadres en/of telefoonnummer en betaalgegevens) tot vierentwintig (24) maanden na afloop van Uw abonnement, gebruik van een cadeaukaart of Gratis Proefabonnement (degene die het laatst eindigt).
 • ---
 • Afin de suivre l'utilisation des cartes-cadeaux et la durée des Essais gratuits, nous conserverons les informations générales que Vous avez fournies lors de Votre inscription (Votre nom et/ou Votre nom d'utilisateur, Votre adresse électronique et/ou Votre numéro de téléphone et les donées de paiement) jusqu'à vingt-quatre (24) mois après l'expiration de Votre abonnement, l'utilisation d'une carte-cadeau ou l'Essai gratuit (celui qui se termine en dernier).
5.4.
 • Wij bewaren ook de informatie van Uw persoonlijke bibliotheek met luisterboeken/e-books zolang U een account hebt en tot vierentwintig (24) maanden na afloop van Uw abonnement, zodat U gemakkelijk opnieuw gebruik kunt maken van de dienst binnen de voornoemde periode.
 • ---
 • Nous conserverons également les informations de Votre bibliothèque personnelle de livres audio/e-books aussi longtemps que Vous avez un compte et jusqu'à vingt-quatre (24) mois après l'expiration de Votre abonnement afin que Vous puissiez facilement utiliser à nouveau le Service dans la période susmentionnée.
5.5.
 • De persoonsgegevens in onze administratie bewaren wij zeven (7) jaar ten behoeve van de Belastingdienst, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.
 • ---
 • Nous conservons les données à caractère personnel dans nos dossiers pendant sept (7) ans pour le compte de l'administration fiscale, à moins que nous ne soyons légalement obligés de les conserver plus longtemps.
5.6.
 • Wanneer U contact opneemt met Storytel om ondersteuning te ontvangen of voor andere doeleinden, zullen wij Uw persoonsgegevens bewaren gedurende vierentwintig (24) maanden na het behandelen van Uw laatste supportticket (bijvoorbeeld problemen en verzoeken).
 • ---
 • Lorsque Vous contactez Storytel pour recevoir de l'aide ou pour d'autres raisons, nous conservons Vos données à caractère personnel pendant vingt-quatre (24) mois après le traitement de Votre dernier ticket d'assistance (par exemple, problèmes et demandes).
5.7.
 • Uw persoonsgegevens worden voor analytische doeleinden verwerkt tijdens Uw inschrijvingsperiode en gedurende vierentwintig (24) maanden daarna bewaard, afgezien van de gegevens waarvoor een specifieke bewaartermijn is genoemd.
 • ---
 • Vos données à caractère personnel seront traitées à des fins d'analyse pendant votre période d’inscription et conservées pendant vingt-quatre (24) mois par la suite, à l'exception des données pour lesquelles une période de conservation spécifique a été spécifiée.
5.8.
 • Storytel mag gegevens langer bewaren als dit wettelijk vereist is of als dit noodzakelijk is om de juridische belangen van Storytel te bewaken, bijvoorbeeld als er gerechtelijke procedures lopen.
 • ---
 • Storytel peut conserver des données pendant une période plus longue si la loi l'exige ou si cela est nécessaire pour sauvegarder les intérêts juridiques de Storytel, par exemple si une procédure judiciaire est en cours.

6. WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD? / OÙ SONT STOCKÉES VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL?

 • Uw persoonsgegevens worden bewaard op servers in Zweden, waar Storytel haar hoofdvestiging heeft, maar kunnen ook opgeslagen worden in de Google Cloud binnen de EU. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden opgeslagen in het land waar Storytel een lokale vestiging heeft, dan wel waar de databases van de leveranciers genoemd in artikel 8 zijn gevestigd. Voor internationale overdrachten past Storytel beveiligingsmaatregelen toe zoals hieronder beschreven in 8.4.
 • ---
 • Vos données à caractère personnel sont stockées sur des serveurs en Suède, où Storytel a son siège social, mais elles peuvent également être stockées dans le "Google Cloud" au sein de l'UE. Vos données à caractère personnel peuvent également être stockées dans le pays où Storytel a un établissement local ou dans lequel se trouvent les bases de données des fournisseurs mentionnés à l'article 8. Pour les transferts internationaux, Storytel applique les mesures de sécurité décrites ci-dessous au point 8.4.

7. GEGEVENSBEVEILIGING EN -INTEGRITEIT / LA SÉCURITÉ ET L'INTÉGRITÉ DES DONNÉES

 • De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van Uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons. Wij hebben technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om Uw persoonsgegevens te verwerken conform de Privacy Wetgeving en te beschermen tegen onbevoegd delen, gebruik en wijziging daarvan. Wij evalueren onze beveiligingsprocedures regelmatig om te beoordelen of wij aanvullende maatregelen moeten implementeren of dat we de technologie van bestaande procedures moeten verbeteren. U wordt erop gewezen dat, ondanks onze inspanningen, weinig beveiligingsmaatregelen ondoordringbaar zijn. Wij verzoeken U dan ook vriendelijk ons onmiddellijk in te lichten als U verdachte activiteiten opmerkt bij het gebruik van de Service.
 • ---
 • La sécurité, l'intégrité et la confidentialité de Vos données à caractère personnel sont très importantes pour nous. Nous avons mis en place des mesures de sécurité techniques, administratives et physiques pour traiter Vos données à caractère personnel conformément à la Législation sur la protection de la vie privée et pour Vous protéger contre le partage, l'utilisation et l'altération non autorisés. Nous réexaminons régulièrement nos procédures de sécurité afin de déterminer si nous devons mettre en œuvre des mesures supplémentaires ou améliorer la technologie des procédures existantes. Veuillez noter que, malgré nos efforts, peu de mesures de sécurité sont inviolables. Par conséquent, nous Vous demandons de nous informer immédiatement si Vous remarquez une activité suspecte lors de l'utilisation du Service.

8. AAN WIE GEEFT STORYTEL DE GEGEVENS DOOR? / À QUI STORYTEL TRANSMET-ELLE LES DONNÉES ?

8.1.
 • Storytel kan Uw persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen, zakelijke partners en andere derden enerzijds om de overeenkomst met U of overeenkomsten met de leveranciers en partners van Storytel na te kunnen komen of anderzijds om de doeleinden van dit Privacybeleid te bewerkstelligen. Dit kan het geval zijn wanneer wij informatie verstrekken aan bijvoorbeeld Uw bank om naleving van de regels aan te tonen.
 • ---
 • Storytel peut partager vos données à caractère personnel avec des sociétés affiliées, des partenaires commerciaux et d'autres tiers d’une part afin de respecter le contrat conclu avec Vous ou les contrats conclus avec les fournisseurs et partenaires de Storytel ou d’autre part pour atteindre les objectifs de la présente Politique de confidentialité. Cela peut être le cas lorsque nous fournissons des informations à Votre banque, par exemple, afin de démontrer la conformité.
8.2.
 • Storytel kan Uw persoonsgegevens ook met derden delen met het doel U gepersonaliseerde advertenties en marketing te sturen, om te voorkomen dat U irrelevante advertenties of andere soorten irrelevante marketing worden toegestuurd, om het succes en bereik van onze digitale marketing te meten en voor andere promotionele doeleinden. Dat is het geval wanneer Storytel remarketingfuncties en -impressies en interesse- en demografische rapportage gebruikt in Google Analytics, aangepaste doelgroepen uploadt naar bijvoorbeeld Facebook en Google en wanneer we onze partners, zoals Facebook en Google, informeren dat een bepaalde marketingmaatregel een nieuwe specifieke klant of een aantal nieuwe klanten heeft gegenereerd, wat het geval kan zijn.
 • ---
 • Storytel peut également partager Vos données à caractère personnel avec des tiers dans le but de Vous envoyer des publicités et du marketing personnalisés, afin d'éviter de Vous envoyer des publicités non pertinentes ou d'autres types de marketing non pertinents, de mesurer le succès et la portée de notre marketing numérique et à d'autres fins promotionnelles. C'est le cas lorsque Storytel utilise les fonctions de remarketing et les rapports d'impressions, de centres d’intérêt et de données démographiques de Google Analytics, télécharge des groupes cibles personnalisés sur, par exemple, Facebook et Google et lorsque nous informons nos partenaires, tels que Facebook et Google, qu'une certaine mesure de marketing a généré un nouveau client spécifique ou un certain nombre de nouveaux clients, ce qui peut être le cas.
8.3.
 • Storytel mag ook persoonsgegevens delen met bedrijven die persoonsgegevens namens ons verwerken, zoals onze IT-systeemleveranciers, klantenservicebedrijven en gelieerde ondernemingen. Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan dergelijke bedrijven die data verwerken namens Storytel sluit Storytel een verwerkersovereenkomst met die partijen om te verzekeren dat een adequaat beveiligingsniveau voor Uw persoonsgegevens wordt gehandhaafd.
 • ---
 • Storytel peut également partager des données à caractère personnel avec des sociétés qui traitent des données à caractère personnel en notre nom, telles que nos fournisseurs de systèmes informatiques, les sociétés de service à la clientèle et les sociétés affiliées. Si des données à caractère personnel sont transmises à ces sociétés qui traitent des données pour le compte de Storytel, Storytel conclut un contrat de sous-traitance avec ces parties afin de garantir le maintien d'un niveau adéquat de sécurité pour Vos données à caractère personnel.
8.4.
 • Persoonsgegevens kunnen zo nodig ook gedeeld worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of vereisten van autoriteiten, ter bescherming van de juridische belangen van Storytel of ter detectie of voorkoming van of voor het besteden van aandacht aan fraude en andere beveiligings- of technische problemen.
 • ---
 • Les données à caractère personnel peuvent également être partagées si nécessaire pour se conformer aux obligations légales ou aux exigences des autorités, pour protéger les intérêts légaux de Storytel ou pour détecter ou prévenir ou prêter attention à la fraude et à d'autres problèmes de sécurité ou techniques.
8.5.
 • Als internationaal bedrijf kunnen wij Uw persoonsgegevens opslaan in de Europese Unie (EU) of in de Europese Economische Ruimte (EER). Bij overdracht van Uw persoonsgegevens tussen verschillende landen wordt de overdracht gedaan naar de eerder beschreven categorieën van ontvangers en voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid.
 • ---
 • En tant qu'entreprise internationale, nous pouvons stocker Vos données à caractère personnel dans l'Union européenne (UE) ou dans l'Espace économique européen (EEE). Lorsque vos données à caractère personnel sont transférées entre différents pays, le transfert sera effectué vers les catégories de destinataires décrites ci-dessus et pour les finalités énoncées dans la présente Politique de confidentialité.
8.6.
 • Bij overdracht of opslag van Uw persoonsgegevens buiten de EU/EER worden speciale veiligheidsmaatregelen genomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat de overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met dit Privacybeleid en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming. Dit doen wij bijvoorbeeld door gebruik te maken van overeenkomsten met de gestandaardiseerde modelclausules voor de overdracht van gegevens, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. U vindt deze op de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_nl.
 • ---
 • Lors du transfert ou du stockage de Vos données à caractère personnel en dehors de l'UE/EEE, des mesures de sécurité spéciales seront prises. Par exemple, nous Vous assurons que le transfert est effectué conformément à la présente Politique de confidentialité et dans la mesure permise par les lois applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Nous le faisons, par exemple, en utilisant des contrats avec les clauses contractuelles types pour le transfert de données, telles qu'approuvées par la Commission européenne. Vous pouvez les trouver sur le site web de la Commission européenne: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_nl.

9. LINKS NAAR EXTERNE WEBSITES / DES LIENS VERS DES SITES WEB EXTERNES

 • Informatie die wordt verstrekt door Storytel kan links bevatten naar websites die worden beheerd door of eigendom zijn van anderen dan Storytel. Storytel is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op die websites. Storytel raadt U aan de informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op de betreffende websites aandachtig te lezen.
 • ---
 • Les informations fournies par Storytel peuvent contenir des liens vers des sites web exploités ou détenus par des parties autres que Storytel. Storytel n'est pas responsable du traitement des données à caractère personnel sur ces sites web. Storytel Vous conseille de lire attentivement les informations concernant le traitement des données à caractère personnel sur les sites web concernés.

10. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID / MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

 • Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als Storytel significante wijzigingen in het Privacybeleid aanbrengt, zal Storytel U hierover per e-mail, SMS of via de Service informeren voordat de wijzigingen van kracht gaan. De meest recente versie van het Privacybeleid wordt ook gepubliceerd op de Website. Als Uw toestemming vereist is voor een wijziging zal Storytel U opnieuw om toestemming vragen. We raden U aan dit Privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van onze procedures omtrent gegevensverwerking.
 • ---
 • La présente Politique de confidentialité peut être révisée de temps à autre. Si Storytel apporte des modifications importantes à la Politique de confidentialité, Storytel vous en informera par e-mail, SMS ou via le Service avant que les changements n'entrent en vigueur. La version la plus récente de la Politique de confidentialité est également publiée sur le Site web. Si Votre consentement est requis pour une modification, Storytel Vous demandera à nouveau Votre consentement. Nous Vous recommandons de lire régulièrement la présente Politique de confidentialité afin de rester informé de nos procédures de traitement des données.

11. UW RECHTEN OP GROND VAN EU/EER WETGEVING / VOS DROITS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE L'UE ET DE L'EEE

11.1.
 • Indien Storytel Uw gegevens verwerkt, hebt U op grond van de Privacy Wetgeving het recht om:
 • - ons te verzoeken om inzage in en/of een kopie van de persoonsgegevens die wij van U verwerken, in overeenstemming met artikel 15 AVG;
 • - Wij kunnen deze kopie van Uw persoonsgegevens op Uw verzoek ook doorsturen naar een andere databeheerder, indien de verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst of op Uw toestemming en enkel voor zover U ons de gegevens hebt verstrekt;
 • - ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen uit onze systemen;
 • - ons te verzoeken de verwerking van Uw persoonsgegevens te beperken;
 • - bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens;
 • - een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als U in Nederland woont, of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als U in Belgïe woont, indien U denkt dat wij Uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.
 • ---
 • Si Storytel traite Vos données, Vous avez le droit, en vertu de la Législation sur la protection de la vie privée, de :
 • - nous demander de consulter et/ou d'obtenir une copie de Vos données à caractère personnel que nous traitons, conformément à l’article 15 du RGPD ;
 • - À votre demande, nous pouvons également transmettre cette copie de Vos données à caractère personnel à un autre responsable du traitement des données, si le traitement est basé sur l'exécution d'un contrat ou sur Votre consentement et uniquement dans la mesure où Vous nous avez fourni les données ;
 • - nous demander de corriger, de modifier ou de supprimer vos données à caractère personnel de nos systèmes ;
 • - nous demander de limiter le traitement de Vos données à caractère personnel;
 • - Vous opposer au traitement de Vos données à caractère personnel;
 • - déposer une plainte auprès de l’Autoriteit Persoonsgegevens si Vous résidez aux Pays-Bas, ou auprès de l’Autorité de Protection des Données si Vous résidez en Belgique, si Vous pensez que nous traitons Vos données à caractère personnel de manière illicite.
11.2.
 • Als U niet wilt dat Storytel Uw persoonsgegevens verwerkt voor marketingdoeleinden, dan kunt U dit schriftelijk aan Storytel laten weten. Daarnaast hebt U de mogelijkheid om U via de link in elke nieuwsbrief uit te schrijven voor het ontvangen van nieuwsbrieven.
 • ---
 • Si Vous ne souhaitez pas que Storytel traite Vos données à caractère personnel à des fins de marketing, Vous pouvez en informer Storytel par écrit. En outre, Vous avez la possibilité de Vous désabonner de la réception des newsletters via le lien figurant dans chaque newsletter.
11.3.
 • Als U vragen hebt over hoe Storytel Uw persoonsgegevens verwerkt, U Uw rechten wilt uitoefenen of U meer over de rechten wilt weten, kunt U contact met ons opnemen zoals hieronder aangegeven.
 • ---
 • Si Vous avez des questions sur la manière dont Storytel traite Vos données à caractère personnel, si Vous souhaitez exercer Vos droits ou si Vous voulez en savoir plus sur les droits, veuillez nous contacter aux adresses indiquées ci-dessous.
 • E-mailadres: privacy@storytel.com
 • Adres: Van Diemenstraat 136, 1013 CN Amsterdam
 • ---
 • Adresse électronique : privacy@storytel.com:
 • Adresse : Van Diemenstraat 136, 1013 CN Amsterdam

Laatst gewijzigd: 26 oktober 2020 / Dernière modification : 26 octobre 2020

Storytel NL B.V.

Good to know: After 30 days the subscription automatically turns into an ordinary subscription where you pay 0 per month for access to unlimited reading and listening. You can easily end your subscription at any time on our home page.