Fáðu þér áskrift í dag. Segðu upp þegar þér hentar.

The NSA Report: Liberty and Security in a Changing World - Richard A. Clarke, Cass R. Sunstein, Geoffrey R. Stone, Michael J. Morell, Peter Swire, The President's Review Group on Intelligence and Communications Technologies
The NSA Report: Liberty and Security in a Changing World - Richard A. Clarke, Cass R. Sunstein, Geoffrey R. Stone, Michael J. Morell, Peter Swire, The President's Review Group on Intelligence and Communications Technologies