Karissa Vacker, Amy Landon, Emily Rankin, Anthony Rey Perez