Stefania Nali, Renato Novara, Serena Clerici, Cinzia Massironi, Pino Pirovano, Pietro Ubaldi